Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - B

Egész nap ölesén szórahozhaf. Bencze Békessy Imre szerkesztő. IV. Fe­renc Józseí-rkp. 13/15. 1-833-53 Békessy Jenő min tan., H Lánc- hid-u. 10. 1-503-83 Békéssy Károly íőv. polg. isk. igazgató, VH. Peterdy-u. 88. 1-337-13 Békésy György dr., n. Fő-n.19. 1-547-76 Békéssy, Békésy, l. Békési. Békésszentandrásl Keleti Szönyegipar Klein Ödön, M. Kir. Állami Bérlemény. Buda­pesti eladási telepe, IV. Régiposta­n. 8. 1-870-20 Békey Béla vitéz, ny. tábornok, L Döbrentei-n. 26. 1-521-75 Béki József dr. orvos. Újpest, Nádor-n. 1. 2-953-26 Béky Barna oki. mérnök, IV Veres Pálnó-u. 8. 1-885-92 Békk Aurél magántisztv., I. Dob- sinai-u. 8. 1-661-29 Bekker, 1. Becker alatt. Béla Henrik v. országgyül. képv., lapszerk., VII Damjanicb-u. 33. 1-403-76 Béla Pál dr. szemorvos, kórházi főorvos, II. Bimbó-út 67, 1-504-54 Bélák Lorándné ö/.v., n. Hun- falvy-u. 9 1-517-66 Bélák Sándor dr. egyet. ny. r. tanár, Vili. Szentkirályi-u. 22. 1-314-91 BeUák Gyula, Attila nypmda és papirkeresk., túl. Újpest, Árpád­at 18. 2-946-31 Belánylné Förster Lilly hu­gzárszázados özvegye, I.Arnyas-út 40. 1- 646-80 Bélapatakl Gabriella dohány- kisárus, VL Hungária felsö-krt 40. 2- 919-71 Bélapátfalval portlandce- mentgyár r.-t., 1. Egercsehi kőszénbánya és portlandcementgyár r.-t.,V.Klotild-u. 3/a. 01-253-88 Belatinl Braun Rudolf, I. Nán- dor-u. 9. 1-602-22 Belatiny Artur, 1. Svábhegy Költö-u. 4. 1-650-16 Belatiny Iván, IV. Ferenc József- rkp. 25. 1-854-14 Belcsák Aladár, a Mezőgazd. Ipar r.-t. cégv., V. Sas-u. 6. 1-816-77 Belcsák Ilona női kalapszalon, IV. Deák Ferenc-u. 21. 1-812-62 Béldi Akosné grófné v. b. 1.1., ny. főispán özvegye, Xl. Vincellér- u. 30. 2-598-45 Béldi Béla dr. országgyül. kép­viselő, oki. közgazda, HL ÜBerje­u. ío. 1-555-79 Béldi Ferenc gróf autóbörze, VI Liszt Ferenc-tér 11. 1-103-90 Béldy Alajos vitéz, vkszt. ezredes, I. Fortuna-u. 18 1-603-36 Béldyné Vankal Etelka dr orvos, L Attila-u. 81. 1-613-32 Beleznal László dr. ügyvéd, IX. Vámbáz-krt 9. 1-852-61 Beleznay Andor dr. ny. kabi­netirodai h. államtitkár. V1H. Sán dor-u. 2. 1-448-38 Beleznay Károly gyógyszertár­tul., VlL Baross-tér 14. 1-334-44 Beleznay László Ulatszertára, XI. Bndafokl-út 12. 2-584-93 Bélfeldolgozó és értékesítő üzem, túl. Purjesz Lajos, IX. So­roksári-út 92. 01-410-64 Belga kocsikenőcs, olaj és vegyipari gyár r.-t., X. Li- get-u. 86. 1-480-51 Belga konzulátus, X. Halom- u. 42. 01-491-49 Belga követség (Belga és luxem burgi utlevélhivatal) n. Donáti-u. 34 1-516-85 Belgráder Jenő rádió és villa­mossági nagykeresk. Főüzlet, IX Ráday-u. 11. 1-865-56 1-862-03 Fióküzlet, Magazin, VIŰ. József- krt 34. 1-417-78 Lakása, IX. Ráday-n. 9. 1-865-43 Belgrader Lajos kosár és gyé- kénykeresk., IX. Lónyay-u. 52. 1-821-03 Belgráder Pál dr. orvos, bel­gyógyász, XIV. Semsey Andor-u 11/b. 2-966-43 Belgyógyászati klinikák, I Egyetem: Klinikák alatt. Belbázy Ferenc, Ezerjó ven­déglő, XIV. Városliget, Széchenyi­fürdő 1-138-36 Beliczay Béla mézeskalácsos és viaszgyertyaöntő, VH. Csányi-u 3 1-405-26 Beliczay Endréné özv., VI. Hajós-u. 9. 1-125-46 Beliczay Imre dr. szfőv.. ta­nácsi főjegyző, VII. Bethlen Gábor- tér 3. 1-306-60 Beliczey Géza földbirtokos, I. Uri-u. 10. 1-602-88 Belinszky Jánosné tej- és tej- termékkeresk., VH. Dob-u. 106. 1-398-64 Béliparosok szövetkezete korlátolt felelősséggel, IX Soroksári-út 90. 1-327-51 Bélkereskedők és feldolgo­zók ipartársulata magyar, ügyész ifj. dr. Nagy Béla ügyvéd. V. Pannonia-u. 8. 01-163-71 Bella cipő orthopädia. túl. Éálazi Ignác, Vi. Vilmos császár-út 23. 01-280-14 Bella János szövőgyár, X. Kada- u. 130. 1-485-50 Bellaagh Kelemen István villamossági váll., vm. Bérkocsis­u. 26. 1-417-90 Bellák, 1. Bélák. Beller Rezső fényképész, a Kurir fotóriport váU. túl., VI. Paulay Ede­u. ll. 1-120-10 Bellevue Penslo, túl. özv. dr Hegedűs Adolfné, V. Géza-u. 3. 1- 140-88 Bellevue száUoda r.-t. Portása, I. Attila-u. 53 #1-600-90 Étterem 1-605-82 Igazgatóság 1-605-81 Bellmond Károly adlerhorsti, vitéz, ny. m. kir. altábornagy, XI. Budaőrsi-út 54. 2-680-52 Bellmond Károly ifj. adler­horsti, vitéz, XIV. Jávor-n. 11/a. 2- 973-43 BeUoni Erzsébet, vni Rákóczi- út 17. 1-305-45 Bellas Jenő dr. ügyvéd, IV. Deák Ferenc-tér 8 1-823-20 Belohorszky Gábor dr. bel­gyógyász, ILPázsit-u. 9. 1-649-79 Belohorszky Lajos, Mezne* rics Ferenc és Sárváry Béla oki. gépészmérnökök, Mérnökök nyomdája, XI. Bertalan-n. 9. 2-595-73 Belső Lipótvárosi Keresz­tény Társaskör, V. Vilmos csá­szár-út 50. 1-240-20 Béitekl József ánamgépgyárl ny. músz. íőtan, XL Verpeléti-út 10 2-594-62 Béitekl uradalom erdő- gazdasága r.-t. (Fatermelő és faipari r.-t., Alnminiumórc bánya és ipar r.-t., Victoria vegyészeti művek r -t.),V. Kossuth Lajos-tér 15. 0*1-294-26 Bélteky József Írógépszalag, carbon ég indigópapir készítő, VIL Klauzál-u. 29 1-428-13 Bélteky Zsigmond kelmefestő, száraz vegytisztító, VHL Vig-u. 2. 1-358-10 Bcluch Sándor fakaresk., Kispest, Arpád-u. 68. 1-471-78 Belügyminiszteri és állam­rendőrség segédhivatali tisztv. társasköre, vm. Esz- terházy-u. 4/b. 1-392-86 Belligyminiszteriam m. kir. Központja, I. Országház-u. 30. #1-600-20 VI— C. (csendörségl személyzeti) al­osztály, V. Honvéd-u. 28/30. 0*1-127-28 vn—b. Külföldieket EHenőrzö Or­szágos Központi Hatóság, IX. Fővám tér 8. 0*1-869-16 VII— b. Külföldieket Ellenőrző Or­szágos Központi Hatóság vezetője: Folyovioh József min. tan. 01-876-88 (1. a köv. hasábon.) (1. az előző hasábon.) Helyettes vezető: Pásztóy Ám on dr. min. o. tan. 01-846-21 Nemzeti Munkavédelmi Hivatal, I. Verbőczy-u. 9. 1-604-07 1-605-01 1-605-23 vitéz Liszkay Viktor ezredes, I. Verbőozy-u. 9. 1-615-68 Lakásügyi végrehajtások miniszteri biztosa, Dr. Németh Ödön kir. tőrvsz. tanácselnök, V. Markó-n. 25. 1-246-95 Fordító oszt.: Osztályiroda, I. Nán- dor-n. 4. 1-610-64 Osztályvezető 1-610-63 Éjjeli ügyeleti szolgálat d. u. 19 órától reggel 9 óráig: VH (közbiztonsági) osztály, I. Or­szágház-u. 80. 1-605-10 1-606-32 VI—b. (rendőrségi szolgálati) al­osztály 1-605-12 Rábéy-Rábel Dániel szv. igazgató 1-606-31 Portás 1-605-11 Garage 1-606-80 Belügyminisztérium m. kir. forditóoszt. n. sz. kirendeltsége, Richweisz Géza, IV. Mnzeum-krt. 29. 01-856-11 Belvárosi bélyegző- clm- tábla és vésnök üzlet, Klein Mór, ezelőtt Tintner, IV. Apponyi­tér 6. 1-881-30 Belvárosi bérautóüzem, tnl. Joó Mihály, IX. Ráday-u. 24. 1-869-09 Belvárosi cipőszalon, Strauch Leó, IV. Kigyó-u. 2. 1-835-62 Belvárosi divatház, Kenyeres Sámuel, túl. Donáth Sándor, IV. Kos­suth Lajos-u. 2. 01-895-33 Belvárosi filmszínház k.t.t., IV. Irányi-u. 21. 1-845-68 Belvárosi gyógyszertár, túl Nagy Béla dr., IV. Szervita-tér 5 #1-829-72 Belvárosi gyors-, gépíró, má­soló és sokszorosító iroda, tul.Várady Hona, IV. Mnzeum-krt 35. 1-856-13 Belvárosi Jogi szeminárium és előkészítő tanfolyam, Bállá János ig.,IV. KirályiPál-n. 12. 1-871-27 Belvárosi kárpitoskellékek k. f. t., IV. Deák Ferenc-u. 15. 1-822-26 Belvárosi kávéház és bar, tnl. Rónai Miklós, IV. Eskü-út 5 Földszint 1-812-92 1-845-01 Emeleti helyiségek 1-830-09 Iroda 1-845-95 Belvárosi leányinternátus, ig. túl. Lengyelné Deutsch Olga, IV. Váci-u. 61. 1-846-53 Belvárosi női fodrászterem, IV. Váci n. 27/29 1-882-29 Belvárosi nyomda és papir- áruraktár, túl. Bzold Jakab, IV. Bütő-u. 2. 1-813-25 Belvárosi orvosi laborató­rium, Gál Ernő dr. és Bpringut Jenő dr.,V Nádor-u. 31. 1-170*21 Belvárosi pensló, túl. Boldizsár Rózsi, IV. Veres Pálné-u. 10 1-835-65 Belvárosi polgári kör, IV. Eskü­tér 8. 1-836-52 Belvárosi r. kath. egyház- község, IV. Eskü-tér 2. 1-830-44 Belvárosi szállítmányozási vállalat, tűi. Szikszaí József, IV. Szervita-tér 8. 1-811-83 Belvárosi Színház ig., IV. Petőfi Bándor-u. 6. 1-880-24 Jegypénztár " 1-884-07 Társalgó, IV. Apponyi-tér 4. 1-887-54 Belvárosi bőlfdrdő «Enterocleaner» Orvosi vezető: dr. Szirtes Miklós IV. Haris bazár 1. 1-892-84 Belvárosi Fotöműhelv IV. Apponyi-tér 1. 1-862-18 Belvárosi szönyegház, tnl. özv. Bernitzky Hlésné, IV. Károly király­ét 28. 1-888-94 Belvárosi szőrmeáruház, túl Bnnczel Márkné, IV Kamermayer Károly-u. 4 1-815-41 Belvárosi takarékpénztár r.-t. Központja. Este 7 óra után, valamint vasár- és ünnepnapokon a 1-888-31 szám hivandó, IV. Petőfi Bándor-u. 2. #1-888-33 Bérpalota portása 1-889-38 Oktogon-téri fiók, VI. Andrássy- út 5<f 1- 199-11\ Szabadság-téri fiók, V Szabadság­tér 7. 1-289-05 Váci-úti fiók, V Váci-út 34. 2- 928-22 Vilmos császár-út-Andrássy-úti fiók, VI. Andrássy-út 2. 1-13CV38 Belvárosi takarítási válla­lat Bcbvartz I., műszaki vezetője Nádor Ottó oki. mérnök, IV. Sem- malweis-u. 7. 1-873-37 Belvárosi távbeszélő köz­pont, m. kir., L Távíró és távbe­szélő alatt. Belvárosi Tennisz- és Jég­pálya, tnl. Taufenecker Norbert oki. vegyészmérnök, IV. Bzerb-n. 17. 01-802-12 Belvárosi váltóüzlet r.-t., VI. Teréz-krt 37. 1-223-29 Belvárosi vászonáru r.-t., Plnma paplangyár. Üzlet, IV. Ka­mermayer Károly-u. 2. 1-823-83 2. sz. fiókja, XI. Horthy Miklős-út 85. 2-585-51 Műhely, V.Lipót-krt 10. 1-255-71 Belvárosi virágszalon, túl. Reichard Jakab, IV. Váci-u. 52. 1-854-65 Belvedere (Carlton üdülő) tnl. Hlits Gyula, I. Budakeszi-út10.1-640-75 Uj épület (Nyári áHomás) 1-640-13 Nyári állomás 1-648-96 1- 645-05 Bély Miklós kőzépisk. testnevelési tanár, a Testnevelési-Sport főszerk., VIL Rottenbiller-u. 35. 1-461-74 Bélyegjelzö osztály, 1. Pénz­ügyigazgatóság szfőv. m. kir. Bem de Kosban Vladimír gróf, ny. lengyel őrnagy, IV. Fe- rene József-rkp. 6. 1-850-09 Benárd Ágost dr. orvos, Opera­teur, XI. Horthy Miklós-út 64. 2- 594-44 Benárd Ágostné dr-né vitéz, XI. Horthy Miklós-út 62. 2-689-72 Benárd Emil dr. ny. min. ta- náosos, H. Bzalag-n. 6. 1-558-38 Bence Gyula mérnöki irodája, V Kresz Géza-n. 29. 2-934-55 Bence Gyula dr. egyet, tanár, a Szent István közkórház belgyó­gyászati oszt. főorvosa lakása, V Zrinyi-u. 1. 1-813-01 Kórházi oszt., EX. Gyáli-út 1. 1-331-56 Bencze cipőszalon, Bencze és tsa, IV. Váci-u. 8. 1-806-82 Bencze Ferencné özv. grafo­lógus, IV. Bástya-u. 7. 1-876-68 Bencze Gusztáv vas- és festék- keresk., Kispest, Szent Imre hg- út 144. 1-471-70 Bencze Gyula vitéz, dohányki s- árus VH. Kerepesl-út 2/4.1-309-29 Bencze István Bkév. lg. h., VHI. Baross-u. 87/a. 01-433-15 Bencze István Javadalmi őrségi fő- parancsnok, EX. Ráday-u. 8. 1- 836-97 Bencze István őrnagy, I. Biró- u. 6/b. 1-561-46 Bencze István dr. ügyvéd lakása, V. Csáky-u. 20. 1-162-82 Bencze József lakása, V. Erzsé- bet-tér 5. 1-814-80 Bencze József dr. sebész, kór­házi főorvos, Újpest, Erzsébet-u. 47. 2- 942-92 Bencze László angol uriszabó, IV. Klgyó-u. 4/6. 1-848-35 Bencze Samu if]., XI. Lágy­mányosba, 16. 2-598-57 Bencze Sámuel dr. szfőv. fő­állatorvos Újpest, Thőköly-u. 2. 2-955-38 26

Next

/
Oldalképek
Tartalom