Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - A

Arkansas A távbeszélő előfizetők távirataikat távbeszélőn is bemondhatják. Arkanzas sportérmek, plakettek, modern ékszerek, művészi dísz­tárgyak, tűi. 8terk I.-né, IV. Váci­éi- 20. 01-886-38 Árkai Nelly, VT. Szondy-ú. 22. 1-299-11 Arkay Bertalan műépítész, l. Vá- rosmajor-u. 54. 1-502-06 Arkay Ferenc dr. lakása, II Margit-krt 64/b. 1-500-14 Árkay Tibor dr., n Margit- krt 64/b. 1-527-06 Arleth Lajos m. kir. bonv. vo- natosapatbeli őrnagy., I. Bartha-u. 3. 1-653-72 Árion szálloda, tnl. László Dezső, VI. Paulay Ede-u. 52. 01-145-08 Arlóy Győző m. kir. főhadnagy, XI. Horthy Miklós-út 61. 2-586-39 Armatúra cső- és gépkeres­kedelmi k. I. t., VI. Qróf Zichy Jenő-u. 19. 01-258-00 Ármentesitö Társulatok Nyugdíjintézete, V. Akadé- mia-u. 9. 1-182-01 Armuth Márk, a Plóragyár r.-t. ig., vi. Aradi-u. 16. 1-249-24 Arnheim S. J. pénzszekrény- és tresorgyára, Gyulai Vilmos ig., V. Árboc-n. 3. 2-929-41 Raktár, V. Gróf Tisza István-n. 20. 1-803-53 Arnold Bernstein hajózási tár­saság magyarországi vezérképv. Horti Elemér ig., V. József-tér 8. 01-814-15 Arnold D. G., a kir Németalföldi követség irodaigazgatója, I. Isten- hegyi-út 9|d. 1-660-20 Arnold Ferenc dr. ügyvéd, Vili. 8ándor-tér 3. 1-375-08 Arnold Gusztávné csemege és fűszer üzlete, II Margit-krt 65. 1-609-20 Arnold Matild dohánykisárns, V Alkotmány-u. 31. 1-154-Ö6 Arnold Róbert csemegekeresk., I. Döbrentei-tér 4. 1-576-99 Arnót Lajos műszaki iroda, kőzp. fűtés, viz-, gáz és csatornázás be- rend váll., Vili József-krt 38. 01-303-52 Arnstein Dezsöné szoptatós- dada- és cselédelh. int., VII. Klau- zál-tér 5. 1-426-80 Árok István tűzifa és építési anyag keresk., I. Alkotás-u. 18. 1-534-39 Aromatika vegyiművek r.-t., I. Városmajor-u. 42. 1-506-36 Áron Bernát vendéglős és fuva­ros, IX. Soroksárl-út 104. 1-396-71 Áron és Molnár (Áron Dezső találmányi szabadalmakat kidolgozó irodája), VUL Rökk Szilárd-n. 2. 1-800-45 Áron Géza dr. ügyvéd irodája, V. Báthory-u. 4. 1-130-89 Áron Henrik textil nagykeresk., VI. Landon-u. 7. 1-195-40 Aronffy Mihály vitéz, ny. ezre­des, XI. Daróciját 56. 2-695-38 Áronfiy Sándor m. kir. alezre­des, 1. Németvölgyi-üt 4. 1-540-91 Áronfy Áron dr. ezredes orvos, XIV. Thököly-út 84. 2-964-29 Aronovits Jonelné huszárezre­des özvegye, VI. Csengery-u. 84. 1-200-72 Árpád könyvesbolt, túl. SchwarczSándorné könyv-,zenemű-, papír-, irószerkeresk., kölcsönkönyv- tár, könyvkötészet, Újpest, Árpád­ét 73. 2-954-78 Árpád malom és sütöde, túl. Koppért Sándorné és Schwarcz Si­mon, HL Bécsi-út 265. 1-622-99 Árpád Margit, a Magyar Szín­ház tagja, 1. Tárnok-u. 2. 1- 604-25 Árpád sütöde, túl. Hirschhorn Imre, X. Román-u. 3. 1-482-57 Árpád szálloda, túl. Fábián Fe­renc, Újpest, Arpád-út 92. 2- 956-94 Árpád udvar Társasház szövet­kezet, XI. Eszék-u. 9/il. 2-690-51 Árpádfy Ernő dr. orvos, IX Üllöi-üt 59. 1-401-37 Árpádházi B. Margitról ne­vezett róm. kát. plébánia- hív. 1. Plébániahivataloknál. Árpás Piroska, bölgyfodrász. I. Hidegkuti-út 18. í-641-51 Arpay Károly finom mechanikai gépüzem, IL Zsigmond-u. 26/28. 1-533-28 Art épitő iroda Túri-Polgár Ist­ván, IV Ferenciek-tere 7. 01-877-88 Artézia szikvizgyár r.-t. nona artézi savanyuviz, XIV. Egressy­út 20/c. 2-965-60 Artic általános r.-t. technikai és ipari célokra. Phöbus Árpád-úti üzlete és kirendeltsége. (Részv. társ. viy. és közi. váll. számára) Újpest, Arpád-út 40. 2-948-70 Ártinger Imre dr., a Magyar jelzálog hitelbank ig., V Nádor­и. 5 1-816-68 Artista egyesület, magyar­országi, VI. Nagymező-u. 20. 1-200-52 Artper Dezső ny. áll. ezredes, V. Arpád-u. ll. 1-245-43 Artner Kálmán fertöszentmik­lósi, vitéz, ny. altábornagy, I. Ki- rályhágó-u. 5/b. 1-535-13 Artner Mórlcné özv. magánzó, II. Lövöház-u. 32. 1-502-54 Ártner Oszkár, a Bpest szfőv községi takptár ig., IV. Eskü-tér 7. 1-890-31 Nyáron, I. Mártonhegyi-út 35/a 1-551-73 Áru terjesztésére alakult k. f. t., V. Nádor-u. 12. 1-286-25 1-286-35 Áruforgalmi és Ipari k. f. t., VI. Szent László-út 15. 02-913-11 Áruhitelezés lebonyolítá­sára, financirozására ala­kult k. f. t., V. Bank-u. 6. 1-236-55 1-237-21 áruk vételének és^eladásá- nak közvetítésére alakult к. f. t. Központi irodája, IV. Kossuth Lajos-u. 4. 1-890-43 1- 892-33 Újpesti fiókja, Újpest, Tavasz-u. 5. 2- 952-20 Árumintavásár, mint a Keres­kedelmi és Iparkamara osztálya, V. Alkotmány-u. 8. 0*1-253-17 0*1-264-03 Kiállítói és műszaki ügyek 01-196-49 Tavasszal a városligeti központja, XIV. Városliget-lparcsamok 0*1-100-80 0*1-123-90 Áruminta vásári távbeszélő­központ és postahivatal (idő­szakos) XIV. Városliget-Iparcsarnok 0*1-100-80 0*1-123-90 Árvaházak: Erzsébet leányárvaház, József íiuárvaház, Községi árvaház Mayer Ferenc árvaház, 1. Budapest székesfőváros: Árva- házak alatt. Pesti izraelita hitközség alapítványi fiúárvaháza, VII. Vilma királynő­it 25. 01-323-57 Árvái Ármin keresk., VII. Erzsé­betért 39. 1-314-56 Árvái Béla, VT. Jókai-u. 12. 1-214-59 Árvái Béláné m. kir. posta­mester, VI. Aradi-u. 32. 1-120-32 Árvái György, V. Erzsébet-tér 8. 01-814-16 Árvái Henrik keresk. lakása, VI. Vasváry Pál-u. 3. 1-193-03 Nyáron, I. Mártonhegyi-út 9. 1-651-41 Árvái Henrik női- és gyermek- felöltö-nagyáruháza,VI. Király-u.36. 1-284-03 Árvái József keresk. lakása, IV Váci-U. 86. 1-833-92 Árvái József nöiruha keresk., Vin. Szentkirályi-u. 1/b. 1-406-55 Árvái S. nri-divat, nöiruliák, finom kötöttáruk, IV. CaJvin-tér 3. 1-846-84 Fióküzlet: Nöiruhák, finom kötött­áruk, IV. Petőfi Sándor-u 18. 1-883-69 Árvay Aranka oki. gyógymas- seuse, röntgen-assistens, I. Kékgo­lyó-u. 12. 1-516-57 Árvay Árpádné özv. posta s. tisztnö, U. Margit-krt 62. 1-543-63 Árvay Arthurosztályfönök.I Ráth _György-u. 17. 1-564-72 Árvay Böske, VH. Damjanich- u. ?8/b. 1-423-74 Árvay Ferenc fogtechnikus, Vin. Lujza-u. 36. 1-347-54 Árvay Jenő Máv. főmérnök, V/I Nefelejts-u. 15. 1-364-23 Árvay Jolán dr. gyermekorvos. I. Istenhegyi-út 9/c. 1-606-77 Árvay József dr. m. kir. kor­mánytan., oki. építészmérnök, törvsz. hites szakértő, iroda VIÜ. József-krt 63. 01-459-29 Árvay Viktor m. kir. tüzéralez­redes, X. Hungária közép-krt 9. 1-327-55 Árvaszék, Budapest szfóvárosi, 1. Budapest-székesfóváros alatt. Árvay 1. Árvái. Árverési csarnok,!. Postataka­rékpénztár. Árviz Lipótné dr.-né, a Pester Lloyd titkárának özvegye, VI. Jó- kai-tér 8. 1-125-78 Arvum mezőgazdasági és terménykereskedelmi r.-t. Városi iroda, V. Szabadság-tér 16. 0*1-152-99 Ary Lászlóné özv. dohánykis- árus,Vl Csengery-u. 36. 1-171-09 Ary Pál dr. ny. h. államtitkár, n. Fillér-u. 71. 1-508-71 Arz Ferenc dr., alezredes-had­bíró, I. Bürök-u. 29. 1-661-11 Arz Nándorné grófné földbir­tokos, VI. Rózsa-u. 67. 1-102-87 Arzt Ferenc könyv-, papír-, zene- mükereskedése, VI. Nagymezö-u. 12. 1- 229-78 Arzt Imre finom ékszerkészitő, IV. Petőfi Sándor-u. 14. 1-826-08 Asbestit padlógyár magyar hézagtalan asbestpadló- és falburko­latgyár, Rácz József, VL Andrássy- út 32. 01-119-95 Asbestos vegyi és technikai cikkek gyára r.-t., VI. Mozsár­éi. 9- 1-218-33 Rendelési oszt. 1-132-98 Boschán Károly ügyvez. ig. lakása, I. Derék-u. 3. 01-527-85 Gyártelep : Budafok, Petőfi-út 52. 2- 699-94 Asbóth Jenő, XI. Fadrusz-u. 4. 2-692-22 Asbóth Oszkár oki. gépészmér nők, kir. törv. hites szakértő, II. Ady Endre-u. 28. 1-529-93 Aschenbrenner János ácsmes ter, XIV. Szugló-u. 46. 2-962-89 Aschenbrenner Károly virág keresk. és műkertész, Újpest, Arpád- út 75. 2-943-87 Aschenbrenner Sándor festék- keresk., VII. Dob-u. 7. 1-363-48 Aschenfeld Tóbiás fésügyár köz­ponti lerakat és iroda, XIV. Telep­u. 76. 2-961-95 Ascher Károly kályhagyáros, II Apostol-u. 9. 1-565-48 Ascher László és Antal József fémdoboz- és bádogárugyár. XIV. Francia-út 44. 2-970-50 Ascher Nándor fűszer-, bor- és csemegeüzlete, vn. Rottenbiller­u. 4/b. 1-315-58 Aschner Dávid gyárig., Újpest, Illek Vince-u. 10. 2-940-13 Aschner György erős-és gyenge­áramú elektromos anyagok, üveg­áruk és rádiókészülékek nagyke­resk., VI. Podmaniczky-u. 21. 1-198-46 Aschner Jakab oki. mérnök, épi tési váll., V Kossuth Lajos-tér 4 1-286-28 Aschner József textilipari, vegy­ipari, gőzmosó- és kelmefestőgyári gépek, V. Hollán-u. 5. 1-192-89 Aschner Lajosné, V. Honvéd­éi. 29. 1-117-74 Aschner Lipót, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági r.-t. ve­zérig., 11 Apostol-u. 13. 1-575-13 Aschner Miklós, V Légrády Ká- roly-u. 31 2-984-76 Aschner Samu, a Leipziger Vil­mos szesz- és cukorgyár r.-t. vezér- képv., V. Kálmán-u. 20. 1-238-75' Ash C. et Sons dental depot, mű- fogkeresk., IV. Kossuth Lajos- n. ü. 1-837-58 01-850-41 Askenázi Lázár tollkeresk. és- tolltisztitóüzem, VI. Királv-u. 10. ud­varban i-168-65­Vs many Gyula dohánykisárus, VI. Jász-u. 91. 2-926-13 Asphaltépitőipar Plazzeriáno Tamás, Vili Kistemplom-u. 3. 01-370-23 Asslcurazlonl Generali Triesti általános biztositó társulat. Köz­pontja : portás este 7 óra után az- 1-819-14 szám alatt hívható, V. Do- rottya-u. 10. 0#l-849-18; (Első ált. baleset és kárbizt. társa­ság) 01-820-03 (Magy. jég- és viszontbizt. r.-t.) 01-820-05 (Középeorópai és Minerva ált. bizt. r-t.) 01-821-15­Buda és budavidéki föügynöksége, n. Fő-U. 15. OÍ-529-54 Kőbányai kerületi főügynöksége, Kőszegi Ferenc, X. Liget-u. 16. 01-480-78 Újpestiföügynöksége, Újpest, Árpád­üt 19. 02-954-62. Asia szappan és zsiradék üzem, túl. Schönlébe Brúnó Sorok­sár, Grassalkovich-u. 194. 01-472-76 Astoria automobilgyár és keresk. r.-t., Via Bankó Pista- u. 15. 1-432-48 Astoria drogéria és gyógy­árukereskedés, túl. Rocblitz Emil oki. gyógyszerész. Vili. Mu- zeum-krt 2. 1-441-15 Astoria élövirágUzlet, túl. To­ron Szaniszló, IV. Károly király-iit 8. 1-890-96 Astoria mozgó, túl. Gertler Fülöp, X. Szent László-tér 14. 1-480-30 Astoria nyomda, túl. Várnai Jenő, VOL Bezerédj-u. 4. 1-461-72. Astoria szálloda r.-t. Köz­pontja : Este 10-től reggel 8-ig az 1-878-40 szám hivandó, IV. Kossuth Lajos-u. 19/21. #1-878-40 Portás 1-878-45 lnterurban vonala 1-878-44 Előcsarnoka 1-855-35 1- 855-36 1-858-73 Astra biztosító r.-t., IV. Eskü­ét 6. #1-889-10 Astra kábel- és gummiáru- gyár r.-t., V. Csáky-n. 72. 2- 903-09 2-904-34 Ásványolaj nyilvántartási iroda, vez. Roseth Andor, IV.DeákFerenc- n. 16/18. O# 1-829-00 Ásványolajipari termékek Erdösné, IX. Szvetenay-u. 38. 01-358-03 Aszalayné, Qnba Erzsébet dohány­kisárus V. Lipót-krt26. 1-265-10 Aszalós László special elektromos, és mechanikai üzem túl., II. Székely- u. 4. 1-577-94 Aszfalt- és fedéllemezipar, Kirschner Ignác, VI. Frangepán-u. 15/17. 2-927-88 Aszfalt-és kátrányipar r.-t. központi irodája, V Nádor-u. 12 1-268-78 Gyára, IX. Illatos-út 18/20. 1-327-66 Aszódi Adolf szobafestő és mázoló­mester, VII. Thököly-út 38 1-331-39 Aszódi Arnold Ernő dr. szü­lész, nöorvos, I. Endresz György­tér l. 1-502-56 Aszódi Zoltán dr. orvos, egyet magántanár (Liebner 0. dr.) Vll. Ká­roly király-út 3/a. 1-346-18 Ha nem felel: Orvoshivó *1-869-8& Asz tag terménykereske­delmi r.-t. (Hungária Egyesül* Gőzmalmok r.-t.) IX. 8oroksári-át48. 0#l-463-79 Asztalos Béla építész, I. Attila­II. 10. 1-506-08 Asztalos Béla lakása, V. Sziget- u. 27. 2-981-68 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom