Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - A

teves kapcsolásokat Kaphatunk. Altlechner Károly vésnök, dom­borműnyomda és ruggyanta-bélyeg- zöüzem, IV. Régiposta-u. 11. 1-863-69 Altman Ferenc dr. ügyvéd, V Balaton-n. 2. 1-249-36 Altman Ferencné özv., a Kul­csár és Huppert vegytisztitógyár képv., n. Olasz-fasor 43. 1-540-76 Altman Julia dr. férj. Földes Tivadarné fogorvos, VI. Teréz-krt 6 1-191-13 Altmann Ármin italmérése.Vili. Kőris-u. 6. 1-407-82 Altmann Dezső festékkeresk., VII. Elemér-U. 33. 1-400-82 Altmann Gyula ny. min. tan., XI. Vincellér-u. 43. 2-597-58 Altmann István dr. ügyvéd, VI. Lázár-u. 5. 1-117-09 Altmann Jenödr. orvos. Rendel 12—8-ig, VH. Erzsébet-krt 2. 1-452-97 Altmann Jenöné női divatterme, V. Nádor-u. 2. 1-834-71 Altmann József burgonya-, hagy­ma- és zöldségnagykeresk., IX Élel­miszer nagy vásártelep 1-325-91 Altmann Lipót dr. orvos. n. Zsigmond-u. 7. 1-604-01 Altmann Lőrinc dr. ügyvéd, IV. Városház-u. 10. 1-896-55 Altmann Magda kozmetikai in­tézete, V. Katona József-u. 39. 01-209-94 Altmann Ottó cipögyári képv.,V. Katona József-u. 39. 1-209-94 Altmann Rezső selyem-, szövet-, vászon- és divatárukeresk., V. Vil­mos császár-út 40. 1-104-30 Altoray Szaniszló, m. Keve­u. 53. 1-633-47 Altorjay György m. kir. őrnagy. VHI. Práter-u. 59/a. 1-368-45 Altorjay Sándor dr. al-torjai, ny. r. k. jogtanár, ügyvéd, IV. Cal- vin-tér 3. 1-846-87 Altruista bank Magy. Földhitel- iut. orsz. szőv., V. Nádor-u. 32. 01-123-54 Altschiiler E. haj- és fodrászati cikk nagykeresk., parókaspecialista, VII. Csányi-u. 12. 1-310-79 Altstädter Béla lakása, XIV. Szent Domonkos-u. 14. 1-383-06 Altstädter István dr. ügyvéd, VH. Dohány-u. 57. 1-383-77 Altstädter Izidor dr. orvos, VHI. Stáhly-u. 15. 1-313-27 Altstädter László dr. belgyó­gyász, VHI. Stáhly-u. 15. 01-313-27 Altstock S. Sándorné özv. női kalapszalon (Kovács J.) V. Vise- grádi-u. 3. 1-271-51 Aluminl nmére bánya és ipar r.-t. (Bauxit Ipar r.-t.) Hiller József dr. vezérig., V. Kos­suth Lajos-tér 15. #1-294-26 Alváry Ilona hölgy fodrász sza­lonja, VI. Andrássy-út 53. 1-263-95 Always Elektrotechnikai gyár kft., V. Váci-út 66. 2-912-20 2-912-21 .A mar Rezső hites könyvvizsgáló, VI. Székely Bertalan-u. 10. 1-179-97 Amateur kino service, túl. Ehrenthal Zoltán és FeUschein Antal, vm. Rákóczi-út 28. 01-433-99 Amatőr Mozgófényképezők Egyesülete, VUL Rákóczi-út 19. 1-427-15 Amberg József iparművész, VI Kazár-u. 12. 1-160-22 Ambró István adamószi, I. Vér- mezö-út 6. 1-554-68 Ambrovits László faáru és fa­megmunkáló üzeme, VII. Jobbágy­ai. íi. 1-346-12 Ambrozovits Lajosné dr.-né, VI. Bajnok-u. 1. 1-162-94 Ambrózy Béla zongoraművész, VI. Dessewffy-u. 43. 01-225-68 Ambrózy Béla dr., VIII. Bérko- csis-u. 16. 1-394-43 Ambrózy Gusztáv dr., XI. Lágymányosi-u. 17/a. 2-690-30 Ambrózy György sédeni, VI Aréna-út 96. 1-281-14 Ambrózy Györgyné sédeni, ura­dalmainak, gyümölcsöseinek és ken­dergyárának bpesti irodája, V. Ber­lini-tér 9. 1-183-54 Ambrózy Gyuláné ny. tábornok özvegye, I. Alkotás-u. 7/a. 1-510-69 Ambrózy Kálmán dr. szföv. tanácsi fogalmazó, Vili. Tisza Kál- mán-tér 7. 1-401-91 Ambrózy Lajos gróf ny. rend­kívüli követ és meghatalmazott mi­niszter, n. Donáti-u. 16. 1-556-14 Ambrus Béla burgonya-, zöldség- ésgyümölcsnagykeresk.,XI. Bártfai- u. 15/17. 2-680-65 Ambrus Béla vitéz özvegye, dohánykisárus, VII. Rákóczi-út 36. 1-432-05 Ambrus György cégv., V. Hollán- u. 15. 1-192-02 Ambrus József dr. ügyvéd, VII Bethlen Gábor-u. 43. 1-406-30 Ambrus József dr. (kaposvári) ügyvéd, V Vadász-u. 32.1-237-45 Ambrus Károlyné özv. ma­gánzó, V. Tátra-u. 15/a. 1-124-39 Ambrus László oki. mérnök épí­tési és légszigetelési váll., VI. Izabella-u. 77. 1-208-64 Ambrus Marcel oki. gépészmér­nök Lombik laboratóriumfelszerelési váll., I. Mészáros-u. 10. 1- 546-48 Ambrus Márton építési vállalata és ingatlanközvetítő irodája, Pest- szenterzsébet, Jókai Mór-u. 103. 1-479-63 Ambrus Mihály né özv. doliány- kisárus, VH.Garay-tér 17. 1- 308-67 Ambrus nőidivatszalon, IV. Párisi-u. 1. 1-812-24 Ambrus Pál dr. ügyvéd, V. Bá­thory-u. 20. 1-134-32 Ambrus S. úri szabósága, IV.Vörös- marty-tér 2. 1-834-03 Ambrus Sándor Bazilika gyógy­szertára, V. Bálvány-u. 9. 01-138-47 Ambrus Sándor dr. ügyvéd (özv. dr. Politzer Gy.-né) VI. Teréz-krt 41. 01-285-66 Ambrus Teri fényképészeti mű­terme, ix. Üllői-út 71. 1-360-10 Ambrus Tibor m. kir. kormány- tanácsos, XI. Horthy Miklós-út 47 2- 692-37 Ambrus Tibor oki. gépészmérnök, VH. Dohány-u. 71. 1-456-50 Ambruss Gyuláné dr.-né özv., VI. Kmetty-u. 20.1-254-57 Amelin Viktorné báróné özv. dohánykisárus, VUL Rákóczi­út 1. 1-410-10 American Express Co. Inc. képviselete az Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási r.-t.- nál, V. Vigadó-tér 2. O# 1-818-10 American Express Company szállítási levelezője Eisler Aladár nemzetközi szállítmányozó, V. Jó- zsef-tér 9. 01-833-62 Amerikai áruház, Székely és Liebschitz, IV. Calvin-tér 2. 01-847-55 Amerikai autóalkatrész be­hozatal, Brown és Szúnyog, VI. Jókai-u. 26. C#l-294-86 Amerikai cipő r.-t., V. Do­rottya-u. 5/7. 1-837-44 Amerikai divatkttlönleges­ségek, Glück Ella, IV. Régiposta- u. 19. 01-880-32 Amerikai Egyesült Államok: (United States of America) Követsége, Főkonzulátusa, Kereskedelmi attaché hivatala, V. Szabadság-tér 12. #1-295-10 Amerikai és kontinentális olajok képv. Steinbach Pál oki. vegyészmérnök, V. Lipót-krt 16. 01-164-36 Amerikai olajimport r.-t., V. Nádor-u. 12. 1-183-23 Benzinkút, II Horváth-u. és Mar- git-krt sarok 1-578-33 Amerikai sokszorosító iroda, túl. Fischer I., V. Légrády Károly-u. 9. 2-914-67 Amiea ecetipari r.-t., VI Bze- gedi-út 26. 2-910-77 Amidzsics Miklósné vendéglős, VII Rottenbiller-u. 5/b. 1-346-17 Amigó József szfőv. számtan., vm. Rákóczi-út 73. 1-377-75 Amigó Sándor szfőv. számv. fő­tiszt, VII. Dembinski-u. 11. 1-329-79 Amizonl Károly által alapí­tott Orsz. magy. nönevelő intézet, XIV. Amerikai-út 96 2-974-12 Ammer Ágoston dohánykisárus és papirkeresk., VI Izabella-n. 45. 1-271-70 Ammer János vendéglős. XI. Etele-tér 7. 2-599-69 Amnerls kötöttáruüzem, Reichenfeld és tsa, V. Akadémia­n. 10. 1-116-62 Amon Antal és fiai út-, csatorna- ésbetonépit. váll., VIII. Futó-u. 10 1-303-85 Ámon Ernő, V Klotild-u. 14/a. 1-267-48 Ámon Károly dr. ügyvéd, Vin. József-krt 37/39. 1-34Ö-97 Ampelológiai intézet m. kir., szőlő és borgazd. közp. kíséri, ál­lomás, IL Herman Ottó-út 15. 01- 538-50 Ampla ipari és kereske­delmi k. f. t. (Valvoline Oil Company) V Arany János-n. 12. 1-257-78 Amrad rádiólaboratorium Hidy és Társa, VI. Lehel-u. 14. 02- 919-97 Amster Géza órás és ékszerész, VHI.Népszinház-n.47. 1-337-49 Amszel Simon fűszer- és gyarmat­áru keresk., VII Király-u. 9. 1-311-63 Anatómiai intézet, 1. Egyetem A ncel Henrik, VHI. József-krt 67. 1-443-58 Ancsel József géptisztitórongyok és uj textilhuUadék keresk., VI. Ó­u. íi. 1-257-10 Ancsin Pál korcsmája, VI. Mohács­it. 8/a. 2-917-65 Andai Ernő iró, I. Lógodi-u. 75. 1-606-59 Anderlik Előd dr. egyet, tanár, I. GeUérthegy-u. 45. 1-666-27 Andersen Felicia, II. Olasz­fasor 5. 1-510-10 Andersen Györgyné sz. Krúdy Hona magánzó, IV. lrányi-u. 1. 1-846-32 Andó András építész, vni. Vig- u. 18. 1-353-39 Andó László dr.máv. főtanácsos., EX. Ferenc-krt 12. 1-853-43 Andódy Géza úri szabó, V. Csáky- u. 4. 1-249-18 Andok Jenő dr. vitéz, orvos, Kis­pest, Horthy Miklós-út 33. 1-469-55 Andor Imre dr. ügyvéd, V. Tátra- u. 4. 1-257-55 Andor József dr. ny. miD. s.-tit­kár, VL Andrássy-út 56. 1-162-72 Andor Kornél oki. gépészmér­nök, VI. Hajós-u. 16. 1-228-20 Andor L. Pál magkeresk., V. Kos­suth Lajos-tér 16/17. 1-111-06 Andor László dr. gyermekorvos, H. Alvinci-út 10. 1-507-38 Andor László dr. ügyvéd, IV. Váci-u. 25. 1-885-21 Andor Miklós dr. orvos, I.Virá- nyos-út 6/b. 1-647-96 Andor Miklósné, V. Csáky-u. 16. 1-159-36 Andor Pál magánhiv., V. Rudolí­tér 1. 1-204-79 Andor Pál dr. belgyógyász-szak­orvos, kép. tőrvsz. orvosszakértő, XI. Horthy Miklós-út 61. 2-584-29 Ha nem felel: Orvoshivó *1-869-86 Andorka Rudolf dr. vezérk. alezredes, I. Disz-tér 16. 1-602-66 András Ernő dr. ügyvéd, V. Li­pót-krt 12. 1-246-71 Andráska Erzsébet, az Eta kötöüzem túl., V. Pannonia-n. 18. 1-231-76 Andrásofszky Zoltán g.-mér- nök, Bhév. főfelügy., XI. Otthon­«• l- 01-516-98 Anffer Andrássovich Géza ny. m. kir.f gazdasági főtan., II Erőd-u. 8. 1-572-93 Andrássy Béla érkeseröi, m. kir. százados, Vili. Nap-u. 14. 1- 344-40 Andrássy Géza gróf, vm. Esz- terházy-u. 42. 1-398-20 Andrássy gyógyszertár, Witt­mann Elemér gyógyszerész, VI. An­drássy-út 99. 1-215-21 Andrássy Gyuláné ezredes öz­vegye, XI. Bndafoki-út 17. 2- 584-92 Andrássy Gyuláné grófné ÖZV. földbirtokos, IL Fö-n. 11. 1-523-00 Jószágigazgatósága 1-524-22 Andrássy Ignácné özv. dohány­kisárus, 1. Greguss u. 2. 1-552-11 Andrássy illatszertár, túl. An­tal Pálné, VI. Hajós-u. 15. 1-119-26 Andrássy Iréné szföv. polg. isk. tanár, VHI. Muzeum-u. 15/a. 1-343-50 Andrássy Jenő v. min. számv. tan., IX. Nagy vásártelep 15. sz. fülke 1-406-68 Andrássy kávéház és söröző, VI. Andrássy-út 25. 1-213-41 1-240-32 Andrássy Mihály gróf, n. Jég­verem-u. 2. 1-508-94 Andrássy mozgó, túl. Bogner József, VI. Csengery-u. 39. 1-241-27 Andrássy penzió, túl. özv. So­mogyi Andorné, VI. Andrássy-út 21. 1-167-22 Andrássy Sándor gróf, köz­ponti hivatala és lakása, VI. Vilma királynő-út 34/36. 1-222-80 Andrássy-úti színház, Jegy­pénztár, VL Andrássy-út 69. 1- 295-98 Igazgatóság 1-122-35 Andrea cementárugyár és építőipari r.-t., V. Tátra-u. 26. 2- 920-37 Andreánszky István dr. szent- andrási, m. kir. százados, I Szendi- n. 4. 1-573-28 Andreánszky Jenő szentand- rási, m. kir. százados, 1. Német- völgyi-út 95. 1-513-80 Andreánszky Vilma szentand- rási, I. Bőszőrményi-út 36/b. 3- 666-68 Andreetti Károly oki. építész­mérnök, képzőmüv. főisk. tanár, l. Krisztina-krt 139. 1-509-25 Andreics Károly vendéglős, VHI. Kerepesi-út 5. 1-392-99 Andrejka György cipészmester, V. Báthory-u. 16. 1-135-07 Andréka Károly ny. főkapitány- helyettes, m. Bécsi-út 36. 1- 629-29 Andrényl Zsigmond levélbori- ték, csipkepapir gyára és papir- nagykeresk., V. Kresz Géza-u. 26. 2- 918-45 Lakása, n. Pasaxéti-út lo. 1-528-74 Andria Ines, V. Dorottya-u. 11. 1-811-34 Andrievich Richard,HL Zápor­u. ll/b. 1-627-54 Andriska Dezsőné cukorka- keresk. főüzlete, I. Krisztina-krt 61. 3- 666-36 Fióküzlete, IL Csalogány-u. 50. 1- 565-27 Anesini Emil m. kir. gépészmér­nök lakása, XI. Verpeléti-út 15. 2- 683-63 Angelo műterme, IV. Váci-u. 24. 1-807-21 Angeloff Márton zöldség- és gyü- mölcskeresk., H. Retek-u. 1. 1-527-34 Angeloff Tódor zöldség- és déli- gyümölcskeresk., V. Bálvány-u. 20. 1-169-23 Angelottl Richárd és Eckstein Henrik fémnyomók, VII. Izabella­u. 5. 1-313-67 Anger Antal kádármester, VH. Klauzál-tér 5. 1-361-06 Anger Jolán nöiruha divatszalon, EV, Petőfi Sándor-u. 3. 1-895-16 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom