Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - F

Fe,-romeláll ________________AZ ÜllUBZlfttáVlrat (XLT) SZŐJII Fe rrometall műszaki és hő­technikai kereskedelmi k. I. t. express heating: kályhák kizá­rólagos magyarországi eladása, VI. Andrássy-út 19. 1-111-44 Ferronova kereskedelmi vállalat, tol Beifeld Mihály, VI. Jókai-u. 28. 1-130-56 Ferster Ernő vendéglős, IX. Üllöi-út 113 1-305-78 Fertig Imréné bérautó fuvarozási váll., VI. Gróf Zichy Jenö-u. 11. 1-116-22 Fertőtlenítő és ciánozó váll. férges, molyos bútoroknak speciális gázkamrák, Takács József. VI. Hu­nyadi-tér 10. 01-284-42 Fertőtlenítő intézet bpesti fő­városi, 1. Budapest székesfőváros alatt. Fertsek Gyula ferjentsiki, föld- birtokos, V. Klotild-u. 10/b. 1- 220-35 Fertsek Leó dr. szfőv. tiszti ügyész, IX. Mester-u. 1 1-382-85 „/ Ferwagner Lőrinc borkeres­kedő, Budafok, Kossuth Lajos-u. 36. 2- 696-64 Festék és olajkereskedelmi k.I. t. irodái, VII. Rákóczi-út 20. 1-307-03 Festék- és olajkereskedelmi társaság Guttmann Jenő és társa, VII Rákóczi-út 20. 01-315-00 Festék Közlöny, felelős szerk. és kiadó Szász Béla, V. Kádár-u. 5. 01-298-76 Festetich Taszlló herceg,Vili Eszterházy-u. 26. 1-300-32 Festetics Bennónégrófné, IX. Ferenc-krt 37. 1-302-73 Festetics Pálné grófné özv. sz Pálffy Fánny grófnő földbirto­kos, V. Zrinyi-u. 10 1-234-50 Festetics Sándor gróf nagy- birtokos, V. Zrinyi-u. 10. 1-256-47 Festetits Kristóf Imre gróf lakása, IV. Molnár-u. 14. 1-838-18 Házkezelési irodája,VI.Teréz-krt. 10. 01-132-95 Fésűs Andor dr., az irgalmas- rend kórházának szemészföorvosa, egyet, tanársegéd,IV.Szervita-tér 10. 1-805-15 Fésűs Béla bizt. math, szakértő, az Adriai Biztositó társulat cégjegy­zője, V. Lipót-krt 7. 1-292-90 Fésűs József dr. ügyvéd, VI. An­drássy-út 88. 1-293-59 Fésűsfonó és szövőgyár, 1. Ha­zai fésüsfonó- és szövőgyár r.-t Fészek, művészek klubja. Köz­pont, Vü. Kertész-u. 36 #1-463-03 Iroda 1-406-37 Fészek kávéház, túl Propper Márton, VI. Andrássy-út 81. 1-291-87 1-276-84 Fészek pensió, túl. özv. Franki Adolfné, IV. Károly király-út 24. 01-894-49 Feszler Károly nöiszabó, VI. Te- réz-krt 52. 1-185-55 Feszmérő és Hőmérő ipar cégtul. Kössler Albert, vm. Kőris­u 24. 1-360-27 Fesztinger Hermann baromíi­és balkeresk , VII. Dob-u. 33. 1-354-96 Rakása, VII Király-u 21.1-413-50 Feszty Árpádné özv. külön­legességi dohányárudája, I Tárnok­it 22. 1-608-02 Feszty István, a Magyarok Be­jövetele körkép r.-t. igazg. elnöke, Feszty körkép.XIV .Városliget, Játék­tér is 1-171-27 Feszty kávéház, túl. Kohn Ignác kávés, XIV Városliget játéktér 14. 1-122-40 Fett Adolf bőrkerosk . VI Paulay Ede-u 20 1-123-6Ö Fettich György dr. orvos, bel­gyógyász, vm. tízentkirályi-u 32/b. 1- 416-52 Fettich Nándor dr. egyet m. tanár. XI Horthy Miklós-út 10/12 2- 583-18 Fettick Emil szfőv. számtan., 1 Bognár-u 3 1-648-97 Feuer Gusztáv dip!, ing , tervező, li Fő-n. 6ö. 1-541-21 Feuer György dr. nőorvos, VI. Andrássy-út 99 1-217-31 Ha nem felel: Qrvoshivó *1-869-86 Feuer István dr. gyermekorvos, V. Fáik Miksa-u. 30 1-193-02 Ha nem felel: Orvoshivó *1-869-86 Feuer János dr. fogorvos, VI.Pod- maniczky-u. 29 1-139-90 Feuer Jenő, kelmefestő és vegy­tisztító üzem, VI Bajnok-u. 13. 1-244-27 Feuer Lajos fűszer- és csemege­üzlete, vm. Aggteleki-u. 21. 1-394-04 Feuer Mihály dr. ügyvéd. V. Lipót-krt 1. 1-200-44 Feuer Miklós sajt, vaj- és tejter­mékek és konzervek nagykeresk., IX. Nagyvásártelep 1-405-43 Feuer Simon dr. orvos, poliklin. assistens, VII. Dohány-u. 90. 1-411-45 Feuermann Armlnné özv. kézimunkaterme, IV. lrányi-u. 1. 1-845-32 Feuermann György dr. fog­orvos, IV. Apponyi-tér 1 1- 831-21 Feuermann József fűszer- és csemegekeresk., V. Pozsonyi-út 34 2- 926-84 Feuermann József szövet im­port-export, XIV. Szent Domonkos­it 14. 1-459-00 Feuermann Sándor ny. hév. fö- felügy., XI. Bártfai-u. 28. 2-686-96 Feuerstein Ernő villany-, víz­mű-, légszeszszerelő m., egészség- ügyi közp. fűtés berend., Újpest, Munkácsy Mihály-u. 19. 2-943-50 Feuerstein Kálmán teanagyke- resk., V. Lipót-krt 13. 1-249-80 Feursteln László, a Fantasit mű­márvány- és kőüzemtul., XiV. Nürn- berg-u. 36. 2-978-86 Feurverger Lajos szobafestő, ipari váll- és lakása, Vili. Visi Imre­it 14. 1-363-08 Feuerwerker Ignác ócskavas- és fémkeresk., Újpest, Mária-u. 63. 2-957-29 Flala Ernő, XIV. Abonyi-u. 19. 1-391-47 Flala Ernő hirdetési váU., VII. Thőköly-út 27. 1-378-64 Flala Ernő kávéház túl., IV. Arany­kéz-ó. 3. 1-824-58 Fiala Ferenc oki. épitészmémök, az Uj Magyarság belső munkatársa, I. Országház-u. 8. 1-613-62 Fiala Oszkár ny. p. ü. főtanácsos, IV. Prohászka Ottokár-u. 10. 1-859-05 Flala Richard dr.orvos, vm. Kis- stáció-u. 5. 1-314-62 Fialka Sándor m. kir. kultúr­mérnök, XI. Lenke-tér 9. 2-690-94 Fialla-Dőri Ottó, az,,Ungarischer Volkswirt“ szerk., IV. Molnár-u. 20. 1- 845-42 Fialovlts Béla oki. gépészmérnök, Máv. müsz. tanácsos, Rákospalota, Szentkorona-út 11. 2-955-44 Fialovszky Béla dr. vitéz, a Hangya főorvosa, egyet, tanársegéd, fül-, orr-, torokorvos, Vm Práter- u 44 1-373-83 Fialovszky Lajos hmszt. őrnagy, oki. mérnök, XI. Budafoki-út 16/18. 2- 593-15 Fiat automobilok magyar el­adási részvénytársaság, IV Váci-u. 1/3 #1-828-48 Service állomása és javítóműhelye, VI. Aréna-út 61. #2-988-20 Fiát Miklós, VII Damjanich-u. 28/a. 1-335-60 Fiáth Adám eörményesi, vitéz, I. Pauler-u 1. 1-507-52 Fiáth Elemérné báróné özv., I Dezső-u. 12/b 1-559-26 Fiáth Ferencné báróné özv., I Döbrentei-u 12 1-524-29 Fiáth Mária operaénekesnő, XI. Horthy Miklós-út 72. 2-585-75 Fiáth Miklós báró dr., 1 Dezsó­u. 12 di 1-536-98 Fiáth Tibor báró nagybirtokos, H Donáti-u 4 1-562-81 Fiatalkorúak felügyelő ha­tósága, V 8zalay-u. 10/14. 1- 103-20 Fiáth, 1. Fiát. Fichmann Zsigmond Svájci textilimport,V Sas-u. 9. 1-801-23 Fichtl Antal hites könyvvizsgáló, V Visegrádi-u. 17. 1-262-21 Fiehtner Ferenc festőipari váll., XIV. AJtósi Diirer-sor 27. 2- 973-55 Fiehtner Norbert m. kir. száza­dos, VII. Klauzál-tér 7. 1-396-49 Fides régiségkereskedés la­kásberendező r.-t., VI An- drássy-út 35 1-208-90 Fidy Béla pénzügymin. o.-tan., IX. Pipa-n. 4. 1-834-89 Fiebich-Ripke Rndolfné tá­bornok neje, I Schwartzer Ferenc­n i 1-576-78 Fiedler Ferenc kesztyügyáros, IV Muzeum-krt 9 1-846-01 Fiedler János lenipari r.-t. Központi iroda, V. Kossuth Lajos- tér 4 1-291-43 1-181-25 Fiedler Károly, 11 Hunyady Já­nos-út 22. 1-535-17 Fiehl Ágoston épület és géplaka­tos üzem, Dl. Pacsirtamezö-u. 24/26. 1- 633-01 Figura Ákos dr. ny. kohófőmér­nök, XI. Nagyboldogasszony-útja 3. 2- 581-93 Figyelmessy József Bp. Polgári lövészegyes, kastély vendéglője, n. Marczibányi-tér 6. 1-505-99 Figyelő újság szelvény válla­lat, Junker Gyula, XIV. Nürnberg­it. 42. 2-971-46 Fikó István fűszer- és csemege- keresk., Rákospalota, Zápolya-u. 13. 2-940-86 Filarszky Zoltán oki gépész­mérnök, máv. mérnök, XI. Horthy Miklós-üt 39. 2-686-27 Filep Lajos vitéz, kir. főmérnök, V. Kossuth Lajos-tér 11.1-185-25 Filesz Andor, a Magy. leszám. és pénzv. bank cégv., V. Mária Va- léria-u. 15/a. 1-825-65 Filesz Károly E. dr. egyet, or­vostudor röntgen, quarz, diatermia rendelője, rendel d. u. V24—V26 óráig, V. Ipoly-u. 24/a. 2-928-72 Filharmóniai társaság Opera­ház, VI. Hajós-u. 8/10. 1-145-55 Filip J. József úri- és női fodrász szalon, V. Báthory-u. 15. 1-290-40 Fillp József földmunka-vállalkozó, XIV. Szugló-u. 101. 2-962-51 Filippi Ernő dr. orvos, Vin. Jó- zseí-krt 17. 1-435-09 Filkorn András beton, csatorna és burkoló váll.,Rákospalota, István­telki-út 18. 2-952-30 Filkorn Ede egészségügyi beren­dezési váll., vízvezeték, közp. fűtés és bádogos munkák, IL Bzéll Kál- mán-tér 7. 1-572-08 FiU és Bartuska laboratórium felszerelési és üvegtechnikai ipar, tanszer- és karácsonyfadiszgyár, XI. Bertalan-u. 26 2-682-58 FiUenz Béla keresk., IX. Lónyay- u 54. 1-877-58 Fillenz Illés, a bpesti Zsolnay- féle porcellán-fayence-gyár r.-t. ve­zérig., V Lipót-krt 11. 1-113-74 FiUenz Károly dr. kórházi fő­orvos, sebész urológus, V. Akadé- mia-u. 7. 1-113-53 Filléres divatház, Ungár Ernő, Vili Baross-tér 23. 01-414-55 01-315-81 irodája 01-358-70 vm. Teleki-tér 1. 01-399-93 Fillinger Jenő if j. bor, sör, pá­linka keresk., VII Verseny-u. 16. 1-452-83 Fillinger Károlyné üzv., XI. Horthy Miklós-út 80. 2-683-64 Filmatyp Laboratorium kft., XIV. Szentesi-u. 60/a. 2-983-71 Filmbank r.-t., TV. Kossuth Lajos­u. 15. 1-871-87 Filmcenzura, I. Mozgóképvizs­gáló bizottság, országos. Filmipari alap (Hunnia filmgyár r.-t.) XIV Gyarmat-u. 39 #2-979-99 Bingert János dr. ig. 02-960-60 Bzőnyey Lóránt m. kir. kormány- főtan. 02-976-22 Filmkopirozási és ellenőrző k.f.t., Vü. Erzsébet-krt 8. 1-372-87 Filmkultúra, filmművészeti folyó­irat, szerk., Lajta Andor. Szerk. és kiadóbiv., XIV Thököly-út 75. 02-970-76 FilmszáUitás, 1. Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási r.-t (I. B. U. Bz.) FilmszáUitás! k. f. t., VI1 Akácfa-u. 4. 1-372-22 Filmszínház és filmforgalmi kft. Rádius filmszínháza, VI. Nagy- mező-u. 22/24. 1-220-98 1-292-50 Filó Gusztáv dr., V. Deák Fe- renc-u. 2. 1-815-90 Fiio János dr. gyógyszerész, VIII Mátyás-tér 3 1-324-72 Filó Jánosné dr.-né, szfőv. ve­gyész, V. Fáik Miksa-u. 15. 1- 125-26 Filótás Ferenc ny. honvédhuszár ezredes, XIV. Francia-út 41 2- 966-62 Filszeker Zsigmond szücs- mester, IV.Prohászka Ottokár-u. 4/6. 1-831-44 Filtex Egyesült magyar Filatorigát- Pestszentlőrinci textilművek és Tes- suto r.-t. Igazgatóság és eladási raktár, V. Szent 1st ván-tér 15. #1-294-75 Filatorigáti gyártelep, UL Bzent- endrei-u. vége 1-621-80 Pestszentlőrinci gyártelep 1-466-70 Filut Izidor dr. posztógyáros, vm. Dobozi-u. 3. 1-390-24 Finacsek József úri szabó, Vin. Futó-u. 41. 1-371-09 Fináczy Béla dr. felsóvisói, ny. min. tan. lakása és műszaki irodája, Durex Abrasives Corporation ame­rikai csiszoló papirok és vásznak vezérképv., H. Halász-u. 2. 1-541-60 Fináczy Béla ifj., oki. gépész­mérnök a Szfőv. Elektr. Művei üzem­mérnöke, Vili. József-krt 37. 1-345-80 Finály Árpád dr. ügyvéd, m Lajos-u. 87. 1-622-70 Finály Dezső dr. ügyvéd, VI Podmaniczky-n. 41. 1-291-19 Finály Ernő, az Óbudai fehérítő-, festő- és impregnálógyár r.-t. vezér­ig., m. kir. kormányfötan. UI. Bécsi­ül 267 O#l-621-90 Lakása, I. Istenhegyi-út 2. 1-608-80 Finály István dr. kendi, mérnök. II. Toldi Ferenc-u. 32. 1-509-90 Finály Lajos ifj. kendi, oki. mérnök, 11. Hunyadi János-út 3. 1- 549-72 Finály Lajosné kendi, min. tan. özvegye, XI. Török Ignác-u. 4. 2- 595-70 Finály Zsigmond fa-, szén-, építőanyag keresk., HL Laktanya- u. 19 1-623-44 Filatorigáti szén- és fatelepe, cement­áru üzeme, Iü. Bogdáni-út 1. 1-629-34 Finanzobserver szerkesztősége (Bchonmann W. Vilmos) V Dorottya- u 11 1-822-08 Findler Frigyes müvésnök, VI. Király-u. 14. 1-246-62 Finger és fia rézraktár, VI Hajós- u 41 1-219-29 Főnökök és Finger Gyula lakása, 1—3-ig nem felel 1-216-19 Finger Lajos János keresk. tan., XI Bertalan-u. 20 2-586-15 Fink Ferenc kelmefestő, XI Horthy Miklós-út 152. 2-585-73 Finkelstein és tsa hal- és rák- keresk., IX. Vámház-krti vásárcsar­nok 113/116. sz. fülke 1-854-50 Finkelstein József villany­szerelési vállalata, ni Lajos-n. 113. 1-633-85 88 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom