Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - F

Feledi,____________________A pontos továbbítás biztosítása céljából Feledi Dezső fakeresk., Pestúj­hely, Gróf Andrássy Gyula-n. 49/51. 2-974-40 Feledi Ferenc oki. építészmérnök és építőmester, IV. Petőfi Bándor- u. 9. 1-803-64 Feledi Jenő dr., VI. Andrássy- út 97. 1-297-08 Feledi Ödön, a Magyar Francia Biztositó r.-t. lg., VH. Király-u. 73. 1-371-96 Feledy Dezső ny. r.-t. ig., I 8zolyva-u. 9. 1-555-88 Feledy József ny. h. államtitkár, Vin. Tavaszmező-n. 1. 1-403-33 Feledy Kálmán dr. egyet, tanár­segéd, bel- és ideggyógyász, vni.Vá- sár-u 2. Rákóczi-tér sarok 1-383-58 Ha nem felel: Orvoshivó *1-869 86 Feledy Pál dr., n. Keleti Károly- n 9. 1-575-88 Feledy Sándor oroszpataki, csil­lár- és rádióbáza, VII Dob-n. 53. 1- 374-29 Felekán Gyula műszaki szerelő, Újpest, Pálffy-u. 33. 2-957-89 Feleki András Andor nagyga- lambfalvi, V. Pannóniaru. 43. 2- 910-64 Feleki D. ári szabó, VI. Nagy- mező-n 30 1-102-35 Felek! Ignác Iván, ny. máv. ig. h., XI Szent Imre herceg-űtja 93. 2-681-56 Feleki Jenő bélésárúkeresk., V. Erzsébet-tér 8. 1-817-13 Feleki László angol őri és női divattermei, IV Szervita-tér 4. 1-876-75 Feleki László zeneszerző, VG Dembinski-u. 7. 1-374-65 Feleki Sándor dr. ny. szföv. tiszti orvos, VII Király-n. 85. 1-463-96 Felek! Tivadar malomgép- és műkő-malomkő gyáros, V. Llpót- krt 27 1-119-84 Feleky Camill színpadi tánckép­zője, V. Vilmos császár-út 74. 1- 210-74 Feleky Hugóné dr.-né, VI. Aradi-u. 17. 1-290-37 Feles Ferenc dr. posta betegs. bizt. int. orvosa. Pestszentlőrinc Tass-n. 19. 1-480-94 Feles Márk dr. ügyvéd, IV. Eskü- tér í. 1-883-24 Feles Péter dr. orvos, fogorvos, IV 8emmelweis-n. 4. 1-894-24 Felföldy Géza Burkoló és szigetelő ipari váll., XI. Febérvári-út 6. 2- 598-48 Félix Antal dr. ny. kir. ítélő­táblái elnők,I.Maros-u.3.1-527-73 Félix Benő, vas- fém- és gépke- resk., V. Lipót-krt 18 1-189-20 Félix Edith magánzó, V.Visegrádi­n. 9. 1-247-20 Félix József építőmester, XI. Ma- gyarádi-út 44 2-683-17 Felka-u. S. számú bérház, V Felka-n. 3 2-932-05 Felka-utca 4. számú bérház r.-t. Lakói, V .Felka-n.4.2-921-83 Felkai Dezső, VT. Nagymezö-u. 43. 1-133-90 Lakása, V Tátra-n. 12/a. 1-149-35 Felkai Ferenc iró, birlapiró, III. Timár-u. 40. 1-631-87 Felkai Ferenc dr. szfőv. tanács­nok, I. Maros-n 23. 1-565-14 Felkel Mária szföv. polg. isk. ta­nár, 1. Bors-n. 13. 1-531-68 Fell eg Róbert dr. postaigazgató, I Dániel-út 14. 1-642-36 Fellegi Antal m. kir. kormány- főtan., köíaragómester, a Du namenti kőbányák r.-t ig., VUI Baross-u. 74. 1-331-58 Fellegi József, ezelőtt Heissen- berger A. Első magy konyhaszer rakt., IV Hajó-n 2 1-805-71 Asztalosmühelye, VÍG Hunyadi­u 16 1-303-68 Lakása, I Knmclesi-üt 10. 1-641-63 Fellegi Ödön dr., a Magyar Le­számítoló és Pénzváltó Bank igaz­gatója, IV Haris-köz 5 1-881-78 Fellner Alfréd gyáros, osztrák fökonzul, VT Bencznr-n. 11. 1-192-08 Nyaralója (Nyári állomás) I Mátyás király-út 31. 1-653-27 Fellner Antonia, VT Székely Bertalan-n. 6. 1-204-97 Fellner Béla felelösüzletvez., szál­lodai vendéglői és kávéházi személy­zeteket elhelyező iroda, TV Irányi­u 1. 1-814-01 Fellner Frigyes dr. német­völgyi, egyet, nyilv r. tanár la­kása, XI. Bórc-u. 9. 1-537-72 Fellnér György gyáros, VT Ben- czur-u. 13. 1-180-89 Nyaralója: Nyári állomás, I. Mátyás király-út 31. 1-651-86 Fellner Henrikné, VI. Benczúr- u. u 1-232-24 Fellner István a Hungária kő- szénbánya r.-t. tisztv., VI. Hajós- u. 15. 1-185-48 Fellner Izsóné özv. és Ney Rezsőné, a Nemzeti Park pensio és üdülő túl., I Vadorzó-n. 1/3. 01-644-14 Fellner Izsóné özv., r.-t. ig. neje, IL Jnrányi-u. 9. 1-611-35 Fellner Kálmán dr. toronyi, VI. Podmaniczky-u. 71. 1-171-26 Fellner Károly, a Weitzer Já­nos gép-, waggongyár és vasönt. r.-t ügyv. ig., I Tárnok-u. 2. 1- 605-42 Fellner Leó müsz. papírgyára, V Visegrádi-u. 43/45. 2-921-48 Fellner Miklós dr. orvos, VI Szinyei Merse-n. 10. 1-184-92 Fellner Mór Mihály, ny. r.-t. ig., V. Lipótvárosi park 3. 2- 918-44 Fellner Nándor építész, építési váll., Újpest, Deák Ferenc-n. 69. 2-955-31 Fellner Péter és Kellner Andor ingatlan és bérlemények közvetítő irodája, vn. Károly király- út 3/c. 1-427-16 Fellner Sándor toronyi, min. tan., műépítész, törvsz. hit. szakértő., VI Podmaniczky-u. 71. 1-238-74 Nyáron, I Hidegkuti-út liö/a. 1-641-09 Fellner Simon oki. gépészmér­nök, kir, törv. autószakértö, Rákos­palota, Arpád-u. 10. 2-947-90 Nyáron, I. Hunyadorom 10798. hrsz. 1-650-27 Felmayer István és Fial kék­festő és kartonnyomógyár r. t. Grotta Vilmos igazgató, V 8as-u. 24. 1-254-45 Grotta Vilmos ig. 01-109-05 Felméri Ernő dr. ügyvéd, VI. Andrássy-út 1. 1-112-29 Felméri Jenő okl^épészmérnök, a Magyar Francia bizt. r.-t.-nál, V. Pannónia-u. 48. 2-985-72 Felsenburg Ernő szűcs, szabó­kellékek, selyem, bársony és bélés­áru nagykeresk., VIL Király-u. 9. 1-381-18 Felsenfeld Ignác vésnök, bé­lyegző- és bélyegzőcikkek üzeme, VI. Andrássy-út 1 1-233-63 Felsenfeld Rudolf bélyegző- és pecsétbélyeggyár, véső és dombor- nyomó műterem, V Bálvány-u. 16. 1-103-94 Felsner Henrik ig., II Keleti Károly-u. 9. 1-514-34 Felső építő ipariskola, m. kir., , XIV. Tiiőkőly-út 74. 1-381-23 Féfiö Ipariskola, m. kir áll., ~^VIII Népszinház-u. 8. 1-305-14 Felső kereskedelmi iskolai tanárképző Intézet gya­korló felső keresk. Isko­lája, XIV. Tbököly-Út 48/50. 1-316-35 Felső kereskedelmi Iskolák, 1. Kereskedelmi isk. Felső-Krisztina városi róm. kath. egyházközség 1. Plébá­nia hivatalok. Felsőbb szőlő- és borgazda­sági tanfolyam m. kir., 11 Her­man Ottó-út 15 1-588-38 Felsöház, I Országgyűlés Felsőmagyarországi bánya* és kohómü r.-t., IV. Városház- u. 10. *1-898-30 Felsőőry Jenő szfőv. számv. tan. I. Anna-u. 1. 1-607-82 Felsővályl Gyula dr. és Halász Tibor dr. Pestvármegye tb. tiszti ügyészei, ügyvédek irodája, V. Lipót-krt 6. 01-180-06 Felsővályl Gyula dr. ny. máv. főtiszt lakása, V. Lipót-krt 27. 1-189-07 Felszeghy Béla dr. közigazga­tási biró, ÍV Veres Pálnó-u. 4. 1-835-56 Felten és Guilleaume ká­bel-, sodrony- és sodrony­kötélgyár r.-t. Gyártelep és iroda, XI Budafoki-út 60. *2-588-80 Felülvizsgáló és kiegyenlítő hivatal m. kir., I. Mészáros­и. 19. *1-501-30 Felvidéki egyesületek szö­vetsége, a nemzetek szövetségé­nek támogatására, VII. Rákóczi­ét 38. 1-341-77 Felvidéki egyetemi és főis­kolai hallgatók egyesü­lete, IX. Ráday-u. 19. 1-868-78 Fémáru- és szerelvénygyár, Müller Andor, VUL József-krt 35 1-373-71 Fémáru-, Fegyver- és Gép­gyár r.-t. Soroksári-úti telep, lX. Soroksári-út 158. *1-454-69 Kőbányai telep központja, X. Ger­gely n. 27. *1-485-66 Portása 1-485-62 Városi lerakat, V. Gróf Tisza lst- ván-u. io. 1-805-24 Lampart gyátmányok eladása к. f. t., Vtl. Erzsébet-krt. 19. 1- 422-11 Bizományi lerakat (Elkán és Győri) V. Vőrösmarty-tér 3. 1-827-26 Fémbeváltó hivatal, m.kir. áll. főfémjelző és fémbeváltó, 1. Föfém- jelző és íémbeváltó. Fémfeldolgozó- és kereske­delmi k. f. t., VUI. József- krt. 16. 1-395-56 Femina fodrászszaion, túl. NovákA.IV. Párisi-u. 1. 1-885-15 Femina női- és gyermekka­lap szalon, tuL Spitzer Irén, V. Pannónia-u. 8. 01-133-21 Feministák Egyesülete, TV. Veres Páiné-n. 16. 1-802-01 Fémkereskedelml r.-t., l. Metallochémia Fémkohászati r.-t. Ankermúvek, Újpest, Váci-út 51 0*2-958-90 Rajna Sándor ügyvezető ig. lakása, V. Csáky-u. 20. 01-186-24 Fémsajtoló- és vasárugyár r.-t., XIV. G ízelia-út 53/55. 2- 964-06 Fenákel Jónás orth. kóser ba­romfi- és zsirkeresk., VII. Dob-u. 28. 1-816-73 Fendrich és Fleischmanné vászon, fehérnemű és kelengye üz­let, IV. Calvin-tér 2. 1-847-37 Fendrich Imre, a Fendrich és Fleischmanné fehérnemű és vászon- áru üzlet beltagja, IV. Calvin-tér 2. 01-847-37 Fendrich Jenő sajt-, vaj- és csemegekeresk., V. Vilmos császár- út 60. 1-212-82 Fendt Olivér dr., IV. Váci-u. 6i. 1-818-33 Fenesy Ferenc dr. kir. törvény­széki biró, VT. Podmaniczky-u. 69. 1-119-23 Fénlász Elemér festékkeresk., IX. Mester-u. 51. 1-338-98 Fenichel Imre, a Hazai fater­melő r.-t. fötisztv lakása, VI. Bajza- u. 3/a. 1-268-35 Fenichel József automobil és motorkeresk. Garageja és irodája, Vii. Dob-n. 63. 1-322-46 Lakása, VI Király-u. 86. 1-224-40 Fenichel Tibor, vm Üllői-út52/b. 1-397-89 Fentős és Barna kelmefestő-, vegytisztitógyár, túl. Barna Ödön, X. Román-u. 6. 1-490-98 Fióküzlet, V Lipót-krt 18. 1-164-88 Fényes Andor, V. Visegrádi-u. ll/a. 1-223-91 Fényes Arthur, az Angol-Magyar bank r.-t. ig.-főtitk., (Gál D. dr.) V. Lipót-krt 17. 1-160-60» Fényes Béla illatszertár és ház­tartási cikkek, Albertfalva, Erzsébet királyné-út 26. 2-584-67 Fényes Béla dr. ügyvéd, V.Csáky- u. 16. 1-233-92. Fényes Dezső dr. kir. törvsz. biró. V. Csáky-u. 34 2-911-31 Fényes Emilné özv. könyv- és papirkeresk., VIL István-út 26. 1-407-23 Fényes fluinternátus, Fényes László keresk. isk. ig., V. Csanády- u. 19. 2-927-31 Fényes Flóra tanárnő, leiró iroda túl., II. Lánchid-u. 4. 1-551-3© Fényes György Cirkusz-varieté vállalata (Nyári áll. IV/1—X/l) XIV. Mutatványostér 21. 1-133-74 Fényes György papirképv., V. Ujpesti-rkp. 6. 1-181-12 Fényes Gyula dr., a Gróf Ap- ponyi Poliklinika orvosa és az Új­pesti kórház főorvosa, VII. Rákó- czi-út 38. 1-423-37 Ha nem felel, Orvoshivó *1-869-89 Fényes István oki. épitészmérnők, IV. Városház-u. 4. 1-822-88 Fényes Iván oki. gépészmérnök, rendőrhatósági műszaki szakértő, XI. Vak Bottyán-u. 3. 2-688-74 Fényes József úri és női divat­keresk., IX. Üllői-út 83. 1-806-19 Fényes Kornélné dr.-né özv.. IV Kecskeméti-u. 2. 1-838-07 Fényes Lajos, a Fanto Egyesült Magyar Ásványolajgyárak R.-T. ügyv. ig., I. Kissvábhegyi-út 14. 1- 554-35 Fényes Lajos dr. bőrgyógyász, urológus szakorvos, VII. Rákóczi- út 32. 1-418-01 Fényes Marcell férfidivatára, fehérnemű és kalapüzlete, VI. Teréz- krt 34. 1-108-78 Lakása, V. Légrády Károly-u. 9. 2- 919-99 Fényes Mártonné özv., a For­tuna mozgófénykép és filmkölcsönzö váll. túl., XIV Városliget 24. 1-193-01 Fényes Miklósné, U Vitéz-u. 2. 1-523-24 Nyáron, I. Vadorzó-u. 9. 1-643-89 Fényes Szabolcs csokalyi, zene­szerző, XI.Fadrusz-u. 6. 2-597-90 Fényi Béla, VH. Damjanich-u. 56 1-348-68 Fenyő Aladár szív. főtan., VII. Erzsébet-krt 26. 1-402-06 Fenyő Aladár színész, VH. Alsó­erdősor 8. 1-337-75 Fenyő Aladárné zongora keresk., VH. Erzsébet-krt 26. 01-402-06 Fenyő Andor, illatszertár, VUI. József-krt 69. 1-404-56 Fenyő Béla brit-indiai) teabehoza­tal, Van Houten-kakaó magyarorsz. vezérképv., VL Király-u. 102. 1-132-65 Fenyő Béla női divatszalon túl., IV. Bécsi-u. 3. 1-892-47 Fenyő Béla dr. fogorvos, V. Vil­mos császár-út 62. 1-195-85 Fenyő Béla dr. ügyvéd és Fenyő Fülöp Sándor dr. ügyvéd, V. Alkot­mánya. 5/7. 1-221-60 Fenyő Dénes, a Magyar Ált. hitel­bank fötisztv., VI Ó-u. 11. 1-299-13 Fenyő Dezső dr., a Budapesti helyiérdekű vasutak ig. h.,V. Tátra­u. 11. 1-257-91 Fenyő Emil keresk., V. Wekerle> Bándor-u. 22. 1-121-84 Fenyő Emil textilkeresk., VII. Wesselényi-u. 29. 1-330-89 FenyőErnőbank-ésgabonabizom., lakása és irodája, V Akadémia-u. 7. 1-248-27 Fenyő Ernő füszerkeresk., V Bál­vány-u. 2. 1-803-82

Next

/
Oldalképek
Tartalom