Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

Kimutatás a Budapest környékén levő ama helységekről, amelyekben távbeszélő-hálózat van

Kispest Budapest-Szentlőrlncl H. É. Vil­lamos Vasúti r.-t. kispesti telepe, Üllői-út 210/212. 11 Cárpáthla Ipar és keresk. r.-t. 1. a bpesti előfizetők közt. Cipészmesterek — első kispesti — ter­melő szövetkezete, Vas Gereben-u. 65. 87 Continental szalagszövőgyár r.-t.. Pestszentlőrinc, Üllöi-út 8/10. 1-04 Csepeli építési anyagok gyára r.-t. kispesti mészhomok-téglagyára, Ál­lami munkástelep 36 Csepeli építési anyagok gyára r.-t. (Iparosok orsz. közp. szövetkéz.) Wekerle-telep, I. a budapesti előfizetők közt. Csóti István könyv- és lapterj. váll. fiókja, 1. a bpesti előfizetők közt. Darvas József tűzifa- és szénkereske­dése és építkezési anyag raktára, Kinizsi­u. 6 37 Első magyar részvénysörfőzde sőrrakt., Wekerle-u. 3., 1. a bpesti elő­fizetők közt. Famatéria Hochwald és Vas, 1. a bpesti előfizetők közt. Farkas Mihály dr., ügyvéd, Vörös- marty-u. 18. 1-23 Fazekas György iparművészeti mű- butorgyára. 1. a bpesti előfizetők közt. Fisehhof Henrik könyvnyomdája, pa- pir- és könyvkeresk., Üllöi-út 123. 46 Flschmann FUlöpné özv. denaturált- szesz nagykereskedő és éllesztőbizomá- nyoB, Hunyadi-u. 25. 1-00 Fodor Géza antófuvarozási vállalata, Üllői-út 147. 6 Fonclére általános biztosító In­tézet kispesti f «»Ügynöksége, Üllői-út 75. 1-25 Gayer János asztalosmester, Aladár- U. 20. 1-1 í Gazdag József műbútorasztalos, Petőfi- tér 9. 1-02 Gergely Sándor dr. orvos, Fő-u. 8. 74 Gittek Lipót fogműterme, Fö-u. 6. 94 Gujdár József autószerelő, Eötvös u. 3/5. 1-38 Haasz Miksa liszt- és fftszernagykeresk., Lehel-u. 14. 19 Harrach Ottó, közp. ingatlanforgalmi iroda, Kisfaludy-u. 57. 49 Háztartás fogyasztási szövetke­zet 33. sz. fiókja, Templom-tér 1., 1. a bpesti előfizetők közt. Heisler Dezső vaskeresk., Üllöi-út 121. 40 Herbacsek Bertalan fakeres­kedő és építési váUalkozó r.-t. fiókja, Sárkány-u. 83. 32 Herbacsek Bertalan fakeres­kedő és építési váUalkozó r.-t., üllői-út 95. 2 Herbacsek Bertalan fakeresk. és építési vállalkozó r.-t., I. a bpesti elő­fizetők közt. HerczegErnő dr. ügyvéd, Fő-u. 25. 17 Herczeg Sámuel férfi-és nöidivatáru- és vászonkereskedő, Üllői-út 107. 1^14 Herein Károly szv. tanácsos, Arpád- u. 47, 49, 51. 14 Herqul József m. kir. állami vasgyári íöfelügy. 1. a bpesti előfizetők közt. Herskovits József kamarai tag divat- áruháza, Üllői-út 111. 26 Hofherr-Schrantz-Clayton-Shutt- leworth magyar gépgyári müvek r.-t. Üllöi-út 28 Ezenkivül 1. a budapesti távbeszélő elő­fizetők közt. Holopp János oki. mérnök, városi tanácsnok, 1. a bpesti előfizetők közt. Holzmann Armin fakeresk. és váll., Üllői-út 156. 7 I 446 Hirdessen a távbeszélő névsorokban Holzmann Armin, Kispest, i. a opest- előfizetők közt. Hungária Jaquard szövőgyár r.-t., Kinizsi-u. 7. 63 Hungária Jaquard szövőgyár r.-t., Kinizsi-u. 5/7. 1. a bpesti előfizetők közt. Járásbiróság, klr. (1 m. á.) Kossuth Lajos-u. 11. 64 Jqsslnger Sándorné szénkereskedö, Árpád-u. 11. 45 Joó Jenő dr. ügyvéd, Árpád-u. 3. 91 Jung István fa- és szénkereskedö, Üllöi- út 206. 1-18 Kálmán Miksa dr. ügyvéd, Aladár- u. 2. 33 Kéderer Pál vaskeresk., Üllöi-út 105 55 Kéderer Pál vaskeresk., Üllöi-út 105., l. a bpesti előfizetők közt. Kereskedelmi r.-t., 1. a bpesti elő­fizetők kőzt­Kertész Arnold dr. ügyvéd, Wekerle- u. 9. 1-29 Király Károly asztalosmester, Géza- u. 2. 1-36 Kispest rend. tan. város (23 mellék- állomás) Petőfi-tér 18. 4 42 52 Ezen kivül 1. a bpesti előfizetők közt is. Ezen számokon hívhatók : vitéz dr. Válya Gyula polgármester, Brantner Pál polgár- mester helyettes főjegyző, dr. Rózsa Lajos városi főügyész, árvaszéki ügyész, Skul- téty Rezső közig, tanácsnok, Monda Sán­dor gazd. és pénzügyi tanácsnok, Horváth Ede népj. és munkásvédelmi tanácsnok, Ragályi Géza adóügyi tanácsnok Hollop János műszaki tanácsnok, dr. Edelmann József ügyvezető orvos, Korányi Géza főszámvevő (lásd budapest. előfizetők között), Molnár József közjav. és behaj­tási tanácsnok, városgazda, pénztár, tűz­oltóparancsnok, tűzoltóparancsnok lakása, fogyasztási adóhivatal, forgalmi adóhiva­tal, iktató hivatal, rendőri büntetöbiró. Válya Gyula dr. vitéz, polgármester lakása Kispest, Kossuth Lajos-utca 8 szám. 1-05 Edelmann József dr. ügyvezető orvos la­kása Kispest, Báthory-utca 8. szám 1-10 Nagy Károly dr. ny. ügyvezető orvos, m. kir. egészségügyi tanácsos lakása Kispest, Fő-u. 15. 5 Iparostanonc iskola igazgatósága, Üllői- út 73 44 Monda Sándor gazd. és pénzügyi tanács­nok, Petőfi-tér, 1. a budapesti előfizetők közt. Szülő otthona, az Orsz. Stefánia szövetség kebelében, 1. a bpesti előfizetők közt. Válya Gyula dr. vitéz, polgármester hiva­tala és lakása, 1. a budapesti előfizetők közt. Kispest Wekerletelep áll. polg. fiúiskola, Kispest, 1. a budapesti elő­fizetők közt. Kispest Wekerletelepl fogyasz­tási szövetkezet, l. a bpesti elő­fizetők közt. Kispesti áU. munkástelep, építés­vezetősége, 1. a bpesti előfizetők közt. Kispesti általános Ipartestttlet, Fő-u. 20. 81 Kispesti anya* és csecsemővédő és tttdőbeteggondozó intézet, (1 m. á.) Rózsa-u. 54. 1-03 Kispesti műasztalosok bútor­csarnok szövetkezete, mint az I. 0. K. Sz. tagja. Fő-u. 20. 86 Ezenkivül 1. a bpesti előfizetők közt. Kispesti bank és takarékpénztár r.-t., Üllői-út 166. 39 Kispesti fehérnemű- és konfek- tiógyár r.-t. Kispest, 1. a bpesti elő­fizetők közt. Kispesti ipari és gazdasági hitel- szövetkezet mint az Orsz. Közp. Hitelszöv. tagja, Eggert-u. 64. 1-01 Kispesti m. klr. állami Deák Ferenc reálgimnázium igazgató­sága (1 m. á.) Üllői-út 192. 61 Kispesti önkéntes mentő egyesület, Kossuth Lajos-u. 6. 1-08 Kispesti önkéntes mentőegyesti- let, Kossuth Lajos-u. 6., 1. a bpesti előfizetők közt. Kispesti selyemszövőgyár r.-t., Szapáry-p. 5/7., 1. a bpesti előfizetők közt. Kispesti terménykereskedelml r.-t., Üllői-út 147. 12 Kispesti textilgyár r.-t., I. a bpesti előfizetők közt. Kiár Lajos ingatlanforgalmi ügynöki iroda, Üllői-út 109 16 Klein Lajos festékkeresk., üllöi-út 135. 18 Klein testvérek bornagykeresk., Üllöi- út 192. 72 Klemm Ferenc mübutorasztalosmester, Hunyadi-u. 46. 1-15 Kiinger Mór fejőstehénkeresk., Kölcsey- u. 5. 35 Kohn József ház- és telekeladás! iroda, Üllői-út 178. 50 Koppel Károly autofuvarozó, Klapka- u. 22. 1-22 Kosmos vegyészeti és gyógyszerészeti termékek gyára r.-t. Kispest, Dugonics- u. 9. 1. a bpesti előfizetők közt. Kováes József fakeresk., Üllői-út 174.56 Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszermttvek r.-t. kispesti főraktára, Nagy Sándor-u. 3. 95 Kraszner József, Kispest, 1. a dpestl előfizetők közt. Lángos Zsigmond Nándor ügyv. ig., Kossuth Lajos-u. 21., 1. a bpesti előfizetők közt. László István vas- és lemezáruüzem Kispest, 1. a bpesti előfizetők közt. Lenkey Béla festékkeresk., Kispest 1. a bpesti előfizetők közt. Ligeti Sándor és Hal, üvegfestészeti és üvegtechnikai müintézet, Üllői-út 182. 1-35 Magyar általános takarékpénz­tár r.-t. fiókja, Üllői-út 144. 10 Magyar általános takarékpénz­tár r.-t. fiókja, Üllői-út 144. 1. a bpesti előfizetők közt. Magyar fa- és gyermek játék- árugyár Goldmann és Gold- mann, Rózsa-u. 25. 27 Magyar kefe-, kosár- és seprő­gyár r.-t. Irányi Dániel-u. 3/5. 1. a bpesti előfizetők közt. M. klr. államvasutak M.Á.V. al­kalmazottai fogyasztási és ta­karék szövetkezete árudája Sár- kány-u. 16. Kispest, 1. a bpesti előfizetők közt. Magyar Köztisztviselők Fogy. Term, és Értékesítő Szövetke­zete, 19. sz. fiókáruda, Üllői-út 176. 59 Magyarországi Szociáldemokra­ta párt Kispesti pártszervezete 1. a bpesti előfizetők közt. Marx Lajos lakkgyára r.-t., Kis­pest, Aladár-u. 8.1. a bpesti előfizetők közt. Mayer József autófuvarozó vállalata, Üllői-út 97. 1-31 Máyer József bérautófuvarozó, Üllöi- út 79. 70 Meinl Gyula kávébehozataU r Üllöi-út 101 Melezer Vilmosné özv. börkeresk., Üllői-út 144. 1-12 Méta fémipar r.-t., Üllöi-út 44 41 Mezei, és Pál droguisták közp. illatszer­tára, Üllői-út 121. 38 Molnár Gyula, kefe- és ecsetgyár, Klapka-u. 27/31. 1. a bpesti előfizetők közt. ti

Next

/
Oldalképek
Tartalom