Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora - S

Siyray SinKó, Tapétázó, Festő, Mázoló VI., Andrássy-út 66. (Vörösmarty-utca oldalán.) Llpót 901—23 Sigray István gépészmérnök ig. Elek- troteclin. váll., IV. Váci-u. 56/58. Aut 846-50 Lakása Aut 840-12 Nyáron: I. Béla király-út 44. Aut 662-68 SÍK Béla vegyitermék keresk. lakása. IX. Csarnok-tér 5. Aut 856-52 Sikabonyl Antal dr., a Magy. nemz. muzeum könyvtárnoka, Magy. Bibliofil szemle szerk., 1. Ménesi-űt 33. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 9-57 Slkán és tsa ékszerészek, IV. Váci-u. 33. Aut 883-30 Slketnémák m. kir. áll. intézete (Gyógy- pedagóg. orsz. szakfelügv.) (2 m. á.) VIEL Mosonyi-n. 8. J 346-65 Slketnémák orsz. Int. Izr., 1. Izra­elita hitközség, pesti. Siklaki István, az orsz. polg. isk. tanár- egyesületi közlöny, Ifjú Polgárok Lapja és Szülők Lapja szerk., VIII. Vass-u. 15/b. J 376-16 Slkll Lajos női és férfiszabó, V. Erzsébet- tér 7. Aut 816-01 Siklódy Károly perzsaszönyeg és régi­ségkereskedő, IV. Váci-u. 44. Aut 836-19 Siklódy Lőrinc szobrászművész, X. 8zázados-út 9. J 452-03 Siklós Albert, az Orsz. m. kir. zene- művészeti főisk. tanára, a Zene főszerk., Vili. ÜHöi-út 40. J 322-67 Siklós Armand dr. fogorvos, V. Sas­u. 1. Aut 803-52 Siklós Zsigmond ig., VII. Ilka-u. 19. J 443-98 Siklósi Henrik Kazinczy gyógvszertára, VII. Dob-u. 24. J'458-59 Siklóssy Imre dr., a Salgótarjáni kő­szénbánya r.-t. tisztv., I. Attila-krt 17/21. Aut 534-61 Siklóssy József dr. ügyvéd, a Kis- birt. orsz. földhitelint. ny. h. ig., IV. Egyetem-u. 1. Aut 866-68 Nyáron: 1. Tiindér-u. 8/10. Aut 661-42 Siklóssy László dr. hites művészeti szakértő, II. Bimbó-u. 111. Aut 643-82 Sikolya Istvánné dohánytözsdés (Nyilv. á.) VI. Andrássy-űt 56. AL 982-49 Sikray hirdetölroda előfizetés és hir­detések felv. Túl. Farkas Zsigmond (1 m. á.) VI. Vilmos császár-út 33. Aut 265-25 Fiókja: V1IT. József-krt 38. J 414-57 Sikuta és Simon férfiszabók, V. Arany János-u. 8. Aut 283-38 Silan Z. Harry tanár, V. Nádor-u. 18. AL 901-65 Silber Sándor dr. ügyvéd, III. Lajos- u. 33. Aut 518-16 Silberberg Károly és fia utóda Halmos fivérek textilkeresk. <i m. á.i V. Bálvány-u. 13. Aut 218-11 Silberer Béla, a Neue Photograph. Gesellschaft N. P. G. magyarorsz. vezér- képv., VI. Andrássy-űt 88. Aut 107-03 Silberer (Béla, Mimosa és N. P. G. pa­pírgyárak vezérképv. raktára, IV. Károly király-út 22. Aut 892-98 Silberman Aladár épületfakeresk. lakása, VI. Teréz-krt 23. AL 979-61 Silberman Sándor fakeresk., vn. Dam- janich-u. 40. J 332-36 Silbermann Ábrahám mü- és régi- ségkeresk., vn. Király-u. 85. J 444-60 Silbermann Bernát épületfakeresk. (1 m. á.) VII. Damjanich-u. 21. J 420-48 Silbermann József drágák óvésnök, ív. Váci-u. 10. Aut 826-68 Sllbermann Pinkász polgári és egyen- ruhakészitő, VH. Erzsébet-krt 15. J 319-77 Silbermann Sámuel gyapjuügynök- ség (Rajna 8.) V. 8ólyom-u. 16. Aut 142-47 Silberschitz Adolf vaskeresk., ül. Flórián-tér 18. Aut 622-32 Silberstein Jenő, a Pátria kalapipari üzem túl., VI. Szondy-u. 63. AL 961-13 Silfen Lajos dr. orvos (Tau6zk J. dr.) V. Csanády-u. 7. AL 903-96 Siller Antal alezredes, VI. Dálszinház­u. 1. AL 986-00 Silmann Béla épület üveges és képke- retezö (Rubin 0.) IX. Ráday-u. 11/13. Aut 815-80 Sima Gyula dr. ügyvéd irodája, VI. Podmaniczky-u. 14. Aut 235-27 Sima Sándor lakatos m., VH. Hajtsár- út 139. J 355-08 Simálcsik Endréné, VII. Dembinszky- u. 45. J 353-97 Simálcsik Lajos fuvaros, Újpest, AttUa- u. 29. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 51-67 Simándi Lajos tanár, V. Erzsébet-tér 2. Aut 800-70 Simay Ernő dr. ügyvéd, Újpest, Templom-u. 2. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 41-88 Simay Gyula dr. kir. ítélőtáblái ta­nácselnök, Vili. József-krt 14. J 398-38 Simay Gyula dr. if j. az Orsz. munkás- bizt. pt. kerületi kezelő orvosa, I. Uri- utca 30 Aut 602-99 Simay Lajos, a Gelb M. és fia r.-t. '■ezérig. lakása. L Horthy Miklós-út 58. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 6-67 Műterme és lakásberendezési vállalata, VI. Váci-út 38. Aut 836-96 Simay-Molnár Aladár dr. ügyvéd, vm. József-krt 31/a. J 343-36 Simek Ármin bőrkeresk., VII. Murányi­u. 21. J 331-55 Simek Oszkár dr. orvos, vn. Rákóczi- út 76. J 402-75 Simkó Béla, a National-Radiator-Gesell- schaft képv. (1 m. á.) VII. Korong-u. 5. J 396-18 Simkó és Kupferschmidt magán­mérnökök müsz. irodája, müsz. oszt. (Gefia r.-t.) VI. Andrássy-út 27. Aut 213-39 Karbid osztály (Gefia r.-t.) Aut 244-52 Simkó Gyula dr. gyermekorvos, v. egyet, tanársegéd, ig. főorvos, Újpest, Horthy Miklós-út 66. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 41-33 Simkó Gyula dr. gyermekorvos, egyet, tanársegéd, rendelő főorvos, Rákospalota, Fö-út 64. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 43-10 Simkó István fűszerkeresk., V. Ber- zencei-u. 55. AL 906-30 Simkó Károly bor-, sör- és pálinka­mérése (Nvilv. á.) VI. 8zondy-u. 11. Aut 107-77 Simkó Károly mérnök nyaralója, I. Kut- völgyi-üt 101. Aut 662-15 Simkó Leó dr. orvos-fogorvos, vn. Erzsébet-krt 14. J 459-51 Simkovics Lajos oki. építészmérnök, X. Apaffy-u. 80. J 458-54 Simkovits Sándor sütőmester, vili. Orczy-út 12. J 329-49 Simon Ármin dr. ügyvéd, VI. Vörös- marty-u. 59. Aut 138-91 Simon Bálint férfiszabó, VI. Hajós-u. 19. AL 982-75 Simon Béla ügyv. ig. lakása, II. Kis- svábhegyi-út \4~. Aut 564-41 Simon Béla dr. egyet. m. tanár, fogorvos rendelője (Loránd B. dr.) VT1. Erzsébet-krt 1. J 303-83 Lakása: I. Ráth Győrgy-u. 62. Aut 502-11 Simon Béla dr. ügyvéd, IX. Gönczv Pál-u. 4. Aut 855-57 Simon Blanka lakásművészeti műterme (Simon N.) VI. Andrássy-út 8. Aut 222-85 Simon Dezső bérautoüzem, VI. Hu­nyadi-tér 3. AL 911-88 Simon-Dóezy Jánosné özv. dohány- kisárus (Nyilv. á. MTA. pénzbedobó) VH. Kertész-u. 37. J 315-24 Simon Elemér dr. vitéz, Sopron vármegye és 8opron szab. kir. város fő­ispánja, a Magyar vöröskereszt tb. alel- nöke, II. Buday László-út 12. Aut 524-53 Simon és Breuer, Magy. orvosi mű- szertár, VII. Rákóczi-út 32. J 418-07 Simon György János festőművész, II. Ilona-u. 6. Aut 510-80 Simon Gyula dr. m. kir. postatakptári ig. lakása, V. Szabadság-tér 10. Aut 234-91 Simon Gyula dr. Operateur, nöorvos (Frank 0. dr.) V. Visegrádi-u. 14. AL 973-16 Simon Gyula dr. ügyvéd, a Belvárosi Takarékpénztár r.-t. titkára (Mágner 8. dr.) VI. Bajnok-u. 19. AL 960-03 Simon Ignác, a Magy. töldhitelint. nyug. ig., VII. Wesselényi-u. 55. J 371-19 Simon Imre mészáros,udv. száll. (1 m. á.) IX. Közp. vásárcsarnok 10/11. Aut 853-58 IV. Prohászka Ottokár-u. 1. Aut 840-66 Simon Imre vendéglős (Nvilv. á.) I. Németvölgyi-út 57. Aut 545-29 Simon Izidor és Fehér Dezső dr. ügyvé­dek irodája (2 m. á.) V. Nádor-u. 23. Aut 232-46 Simon Jakabné, V. Nádor-u. 23. Aut 276-24 Simon János, VI. Andrássy-út 83. Aut 207-78 Simon János szatócs (Nyilv. á.) II. Zárda-u. 32. Aut 574-69 Simon Kálmán lakástiszti tó váll. (Nyilv. á.) VI. Vimos császár-út 19. AL 922-09 Simon Károly hentes, VUl. Békés-u. 3. J 301-42 Simon Károly rövidáru keresk., V. Deák Ferenc-u. 14. Aut 824-87 Simon Lajos dr. ügyvéd, VII. Szövet- ség-u. 2/c. J 411-98 Simon Mihály Pál dr. és Hindy Zoltán dr. ügyvédek irodája (2 m. á.) V. Géza­u. 3. Aut 254-58 Simon Miklós dr. és Hirschenhauser Erzsi dr. orvosok, fogorvosok, VIII. Rá­kóczi-út 59. J 405-78 Simon Miksáné özv., T. Kemenes-u. 12. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 19-45 Simon Norbert oki. mérnök, kir. músz. főtan. (Simon B.) VI. Andrássy-út 8. Aut 222-85 Simon Sándor mérnök, Klohr Károly r.-t Berlin, magyarországi képviselete, v. Visegrádi-u. 29. “ AL 900-83 Simon Sándorné trafikos (Nyilv. á.) V. Csáky.u. 14. Aut 123-28 Radiátorok, közönök központi tűiéihez Magyar Radiátorgyár R.-T. Budapest, X., Gyömrői-út 76—78. Telefon : J 3S0-88, J 390—34 356

Next

/
Oldalképek
Tartalom