Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora - T

Transport a „tudakozó" mondja me§ azt a kapcsolási számot, Transport szállítási és el vámolási vállalat, VI. Vöiösmarty-u. 46. Aut 259-74 Trapp és Rimótzy autógumi javító üzem, VIII., Salétrom-u. 8. J 432-83 Trattner Albin dr. ügyvéd, V. Alkot- mánv-u. 5/7. Aut 113-82 Trattner Lajos r.-t. ig., IV. Muzeum­krt is. Aut 871-69 Traub Bernát cégv., V. Koráll-u. 15. AL 910-74 Traub Ignác cipökeresk., VII. Rózsa- u. 9/b. J 394-83 Traube Vilmos aranyműves és ridikül- készitö, VI. Vörösmariy-u. 35. AL 971-91 Trauhermann Aladár p. számv. tan., I. Pauler-u. 19. Aut 508-23 Trautmann Ferenc a Boün Testvérek téglagyár r. t. ügyv. ig., II. Margit­ért 5 a. Aut 570-94 Trautmann Rezső és fia ácsm., V. Pozsonyi-út 12/a. AL 905-27 Trän ka Anna székesíóv. keresk. iskolai tanár (Boros P.) V. Visegrádi-u. 40. ▲L 986-57 Tränka Ferenc keresk., VI. Szondy­u. 59. Aut 120-11 Tränka Testvérek furnir export-im­port, Újpest, Árpád-út 108. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni. AU 43-32 Trebbin Jenő, az lnductio elektromech. váll. cégtul., X. Kolozsvári-u. 35. Automata állomásokról először *482-20-at kell tárcsázni. K 74-67 Trebits Herbert dr. ügyvéd, VI. Teréz- krt 6 AL 985-42 Trebltseh Gyula cukorkakeresk. (Nyilv. á.) VI.'Vilmos császár-út 21. Aut 118-65 Trebltseh Tivadar dr. orvos, vm. Rökk 8zilárd-u. 6. J 380-04 Trebuss Pál m. kir. zeneművészeti főisk. tanár, I. Lógody-u. 27. Aut 508-81 Treiber Márton dr.. VI. Hungáriá­ért 79. AL 908-96 Treiser Hermann textilkeresk., V. Arany János-u. 34. AL 991-36 Trenk testvérek nusfüstölő gyára, VII. Király-u. 25. J 428-96 Trepper Emil fűszer- és csemegekeresk. (Nyilv. á.) V. Berzenczei-u. 46. AL 969-94 Trepper Sámuel órás- és ékszerész, V. Gróf Tisza István-u. 7. Aut 805-84 Trés gyógyszer-vegyészeti Ipari és kereskedelmi r.-t. (1 m. á.) vm. üllői-út 42. J 392-20 Tresor bank- és váltóiizlet r.-t. (Fischer M.) V. Zoltán-u. 18. #Aut 152-99 Treszkony László oki. vegyészmérnök, a Mercantil chemia társtul. (Inzelt J.) vm. Cllöi-út 62. J 390-71 Trettina Jenő elnöki titkár, I. Német­völgyi dűlő 8197. hrsz. Aut 529-00 Trettina József dr. pénzügyi s.-titkár, I. Ágnes-út 25. Aut 662-63 Tribon ruházati r.-t. IX. Üllői-út 14. J 312-97 J 392-85 Tribusz Gábor dr. air. ítélőtáblái bíró, VI. Andrássy-út 118. AL 990-88 Tricosal gyártmányok, vezérképv. Friedländer 8. Frigyes, ül. Lajos-u. 92. Aut 626-37 Triesti általános biztosító tár­sulat Assicurazioni Generáli központja, portás este 7 óra után az Aut 849-14 szám alatt hivüató (36 m. á.) V. Dorottya-u. 10. #Aut 849-18 (Első ált. baleset- és kárbizt. társ.) Aut 820-03 (1. a köv. hasábon ) (1. az etőzö hasábon.) (Magy. jég- és viszontbizt. r.-t.) Aut 820-05 (Minerva ált. bizt. r.-t.) Aut 821-15 Budai és budavidéki föügynöksége: II. Corvin-tér 1. Aut 529-54 Triesti tengerhajózási társ. Co- sulich Line (Adria tengerhajózási r.-t. Fiume, Lloyd Triestino tengerhajózási társ.) VII. Thököly-út 2. J 303-84 J 314-13 Belvárosi irodája (Zerkowitz E. és tsai) ív. váci-u. 17. Aut 887-29 Trietsch Béla dr. orvos, Vili. József- krt 58. J 374-89 Trifolium magkereskedelml és kiviteli r.-t. (RosethGy.) (1 m. á.) V. Akadémia-u. 1. AL 994-61 Trlkál Józsel dr. egyet, nyilv. r. tanár, I. Horthy Mikiós-üt 15/d. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 4-51 Trimmel József kőművesmester (Ősze Gy.) II. Medve-u. 38. Aut 523-57 Trios kémiai és technikai labo­ratórium túl.: György László oki. vegvészmémök, III. Vörösvári-út 97. Aut 624-23 Trischler Béla dr. ügyvéd, II. Margit­ért 1. Aut 515-60 Tritsch Béla, I. Budaroki-út 41/b. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 16-14 Triznya József cipész, IV. Váci-u. 23. Aut 874-64 Triznyai, Szabó, Tőrök vászon- és fehérnemükeresk., IV. Petőfi 8ándor-u. 3. Aut 897-17 Trom Aladár bérautó fuvarozó, vm. Mária Terézia-tér 14. J 325-57 Trom Józsefné özv. dohánytőzsdéje (Nyilv. á.) VTH. Népszinház-u. 40. J 308-91 Trombitás Gyula dr. áll. reálgimná­ziumi tanár, II. Batthyány-u. 31. Aut 508-86 Trombitás vendéglő túl. Gutten- berger Antal, H. Retek-u. 12. Aut 527-69 Tróna mosószer ipar, Angyal István, V. Berzencei-n. 22/24. AL 900-19 Tropp Mór látszerész, VD. Rákóczi-út 84. J 315-37 Trostler Emil fabizományos, V. Lipót- krt 13. Aut 249-09 Trosztler Vilmos úri és női divat keresk., V. Vilmos császár-út 26. AL 964-06 Trotzer Zoltán faipari gépek és szer­számok, V. Szabadság-tér 15. Aut 113-47 Trubl József kocsikenöcs-, gépzsirgyártó és gépjavító műhelye, VI. Szent László­id 77. AL 900-36 Trümmer Miklós automobil és gép­javító, IX. Mester-u. 27. J 334-10 Trunkhahn posztógyár és ruha­gyár r.-t., I- Lenke-u. 117. Automata állomásokról először *5S2-20-at kell tárcsázni Lá 7 Lá 8 Trunkhahn Leopold vezérig, lakása: Automata állomásokról először *5S2-20-at kell tárcsázni Lá 9 Trunkó Jenő m. kir. honv. ezredes, IV. Váci-u. 70. Aut 842-14 Trutzl Adolf sütöm, és füszerkeresk., V. Dagály-u. 5. AL 964-99 Trükk filmvállalat túl.: Labori fotó­művészeti műterme, V. Gróf Tisza István u. 18. Aut 804-49 Tscherne Ferenc déligyümölcskeresk.. IV. Veres Pálné-u. 10. Aut 835-68 Tseherne László, IV. Veres Pálné­u. 26. Aut 840-17 Tscheuke Herman oki. épitész, vili. József-krt 37/39. J 329-41 Tschög! Gusztáv siklósi, a Hoffmann József cég beltagja lakása, V. Báthory­u. 8. Aut 245-08 Nyáron: l. lstenhegyi-üt78. Aut 660-75 Tschögl Henrik siklósi, lakása, 1. Városmajor-u. 50. Aut 503-57 Tsuk Aladár és Rudolf a Bzücs és szőrmeárugyár r.-t. igazgatói, VII. Király- u. 35. J 415-96 Tsuk Béla, a Magyar Fantom ővek r.-t. cégvez., V. Berlini-tér 4. Aut 141-54 Tsuk Imre a Star filmgyár ig., VII. Rá- koczi-út 14. J 399-98 Tsuk Miksa szűcs- és szörmeárunagy- keresk., külön ernyöosztály, VII. Király- u. 27. J 429-03 Tuboly János, a föv. elektromos mű­vek keresk. ig. lakása, IX. Üllői-út 119. J 323-22 Tubus- és kupakgyár r.-t., VI. Gévai-n. 21. AL 908-87 Tuchmann Miksa lakása, IX. Ferenc- krt 23. J 320-43 Tuchten Jenő a Tuchten Fivérek cég beltagja, VII. Király-u. 3. J 451-55 Tudakozó iroda, M. kir. posta közp. tudakozó Irodája. Felszólamlások és pa­naszok, posta-, távírda- és távbeszélő ügyekben. Hívásra felel: hétköznap d. e. 8 órától d. u. 6 óráig, vasárnap és ünnep­napokon d. e. 9—12. IV. Városház-u. 18 *Aut 858-20 Tudakozódó-Egylet: Magyar Tudako­zódó-Egylet, V. Bank-u. 5. Aut 122-83 Aut 122-84 Tudja Lajos ablaktisztit, es padlóbeeresz- tési váll., VH. Sip-u. 15. J 425-55 Tudományegyetem Bpesti kir. magy. Pázmány Péter és Pozsonyi magy. kir. Erzsébet, I. Egyetem. Tudományegyetemi nyomda igaz­gatóság m. kir., I. Iskola-tér 3. Aut 604-85 Tudományos Akadémia, 1. Aka­démia. Tudományos irodája, az I. G. Far­benindustrie A. G. pharmazeutische Ab­teilung, Bayer-Meister Lucius, Magyar- ország részere, V. Akadémia-u. 3. AL 969-04 Tudor akkumulátorgyár r.-t. (24 m. á.) VI. Váci-út 137/139. A#L 923-09 Tuksa Béla és Izsák Sándor kárpitosok és diszitök, vm. Szentkirályi-u. 15. J 392-36 Túli Ignác, a Bargeo-féle irodai cikkek vezérképv. (Rádai D.) VI. Andrássy-út 91. Aut 103-45 Toiler Ernőné özv. dohánykisárus (Nyilv. á., M. T. A. pénzbedobói VIII. Kisfaludy-u. 28/a. J 394-25 Tuly Jenőné özv. dohánykisárus (Nyilv. á.) I. Győri-út 24. Aut 579-93 Tunkl Jenő báró ny. p. ü. tan., IV. Váci-u. 50. Aut846-51 Túrán Géza dr., a dr. Papay-féle oltó­anyag- és szérum-int. r.-t. ig. főorvosa, V. Báthory-u. 10. Aut 299-16 Túrán mozgó, túl. Pappváry Elemér VI. Nagymezö-u. 21. Aut 264-20 Túrán Oszkár, a Minerva textilipari r.-t. ig., V. Wekerle Sándor-u. 19. Aut 279-98 Turáni szőnyegszövő r.-t., II. PO­rn 80. Aut 515-79 Turányi Béla dr. orvos, Vll. Thököly- út 26. J 311-34 Turányi Dénes dr. gyakorló orvos, Hl. Szentendrei-űt 32. Aut 622-80 Turányi Ernő nyug. postafelügyelö, VII. Damjanich-u. 46. J 430-86 Turcsány férfiruhaáruháza, VIII. Rákóczi­út 19. J 376-30 400

Next

/
Oldalképek
Tartalom