A budapesti és a környékbeli Magyar Kir. Távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1920. május (Budapest)

M

355 Manovill—Marich rozási és szállítási vállalat tulajdo­nosának irodája. Helios sajtóipari üzem felszámoló irodája. V., Fáik Miksa-utcza 26/28. 113-99 Manovill Márton, a Hermes fuvaro­zási és szállítási vállalat tulajdono­sának lakása. V., Sziget-utcza 40. 54-40 Mansfeld Ottó dr. nőgyógyász, köz­kórházi főorvos (1) IV., Eskü-út 6. 85-36 Mansfeld Pál lakása (l) I. kér., Pá- lya-utcza 5. 90-36 Marady Nándor mészáros (1) IV-, Városház-tér. templomépület 164-39 Marbach és Diamant czipőraktára (1) VI., Andrássy-út 53. 34-49 Marberger Gyula orvosií-gvógy- szervegyészeti gyára (1) Újpest, Váczi-át 19/21. 28-00 Marberger Gyula „Zita“ gyógyszer- tára (l) V.. Pozsonyi-út 27. 33-43 Marberger Gyula lakása (l) V., Csáky-utcza 40. József 102-45 Marberger Sándor dr kór­házi főorvos (1) VII.*, Damjanich- utcza 23. 148-54 Marcali Ármin bankfőellenőr (1) VI., Szcrccsen-utcza 12. 44-81 Marcheggí gépgyár és vasöntöde, képviselő Hinsenkamp László V.. Sziget-utcza 4. 106-17 Marék József, oki. gépészmérnök, gyárigazgató (1) VI., Andrássyt-út 53. sz. József 21-78 Marer Adoli polgári és kato­nai szabó (1 mellékállomással) (2) VIII., Baross-tér 6. 117-42 Márer Arnold fakereskedő (l) Új­pest, Mária-utcza 36/a. 82-31 Márer Benő fatermelő, a Putna fa­ipar r.-t. igazgatója, lakás (l) V., Balaton-utcza 10. 154-47 Márer Benő és Társa és „Putna“ faipar részvénytársaság (1 mellék- állomással) IV., Deák Ferencz-ut- cza 12. 164-51 Márer Ernő kereskedő (1) V.. Vi­segrádi-uteza 15. József 40-76 Márer és társa betéti társ. kenő­olajok. zsiradékok és vegyi termé­kek nagykereskedése (1) IX., Mes- ter-uteza 13. 104-96 Marer Kálmán füszerkereskedő (1) V.. Visegrádi-utcza 18/a. 95-12 Márer Miksa dr. fogorvos (1) V., Lipót-körút 5. József 12-65 Márfiy Maníuano Rezső min. oszt. tanácsos (1) VIII.. Iioránszky- utcza 4. Józseí 86-43 Margallt Andor és Ödön épitési vállalata és Margalt Andor mérnök- építőmester lakása (2 mellékállo­mással) (3) I. kér., Kelenhegyi-út 11/13. József 112-20 Margalits Ede dr., a bpesti büntető törvényszék vizsgáló­bírója (1) IX., Ferencz-körút 31. 54-80 Margit gőzmalom r.-t. bpesti köz­ponti irodája; Freund Antal és Fii- löp tcrményüzlet: főnökök V., Tu- kör-uteza 5. 89-01 Margit illatszcrtár, tulajdonos Hal­ler Náthán (1) V., Lipót-körút 1. 45-49 „Margit“ nagymosóda. tulajdonos: Róna Árminué (1) II.. Szász Károly- utcza 4. 43-89 „Margit Park“ kávéház. özv. Hesz- mann Károlyné (1) II., Margit-kör- út 1. sz. 108-08 Margit-szinház pénztára (1) Nyáron: III., Margitsziget; télen: Budapesti színház, Városliget 113-28 Margit udvar, Vasvári Mór háztu­lajdonos. II., Margit-körút 7. 30-36 Margithfd (l) Pesti hídfő. Déli vám- ház — Margitsziget távbeszélő állomásait lásd Szent-Margitsziget fej alatt 119-62 Margitszigeti alsó vendéglő étter­mei. kávéház és ezukrászda. tulaj­donos: Márkus Imre (1) III.. Mar­gitsziget 53-09 Margitszigeti hadlkiáilitás. I., Kende­utcza 12. József 14-29 Margittá Ignácz mázolómes­ter lakása (1) VII.. Elemér-u. 38. 1-02 Margittal Szaniszló oki. fogorvos és fogtechnikus (1) IV., Koronaher- ezeg-uteza 2. József 3-14 Margó Ede szobrászművész (1) X.. Százados-út, müvésztelep 28-07 Margulies M. és társa (czégtulajdo- nos Goldschlaeger S.) V„ Véső-ut- cza 3. József 124-86 Margufit Lajos, az A. Prée Dresden, Preolit gyártmányainak képviselője (1) VII., Dob-utcza 80. József 18-82 Marhavásári föv. felhaitási iroda és bizományosok (1) IX., Máriássy-utcza. marhavásártér József 12-05 „Mária kongregáció“, dr. Bangha Béla. a „Magyar Kultúra“ szerkesztője (1) VIII., Horánszkyi- utcza 18/20. —- Mária Terézia laktanya 1. Katonai épületek és hatóságok — Mária Terézia-téri elemi fiúiskola 1. Elemi iskolák — Mária Valéria barakkórház állomá­sait 1. Hadikórházak fej alatt József 33-Í2 „Marianum“ egyetemi nöhall- gatók coílegimna (1) VIII., Józscf­utcza 11. 117-73 Máriássy Barna márkus és batiz­' falvi, miniszteri tanácsos (1) V., Sziget-utcza 40 József 98-34 Marich Ágoston, rendőrfel­ügyelő, államrendőrségi könyv- és Írásszakértő (1) IX., Üllői-öt 59. 99-92 Marich Jenő miniszteri tanácsos (1 23*

Next

/
Oldalképek
Tartalom