A budapesti és a környékbeli Magyar Kir. Távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1920. május (Budapest)

H

213 Hatvány—Havas 153-09 Hatvány Józsefné báróné özv.. (2 mellékállomással) (3) I. kér.. Ver- bőczy-utcza 7. 15-31 Hatvány Károly báró, iroda (1 mel­lékállomással) (2) V., Mérleg-u. 9. 21-70 Hatvány Károly báró, lakása (1 mellékállomással (2) VI., Délibáb- utcza 16. 2-59 Hatvány Lajos báró dr. (3 mellék- állomással) (4) I. kér., Támok-u. 5. 121-28 vagy 121-29 vagy 121-30 Hatvauy- Dcutsch iroda. Deutsch Ignácz és < iia Bátonyhasznosi erdögazdasáe központ) kezelösége, báró Hatvany- féle gazdaságok anyagbeszerző iro- dájaj V.. Nádor-utcza 3. 33-78 Hatvauy-Deutsch Sándorné báróné (1 mellékállomással) (2) V.. Nádor- ntcza 3. 42-98 Hauer és Márton divatárukereskedő (1) II., Szilágyi Dezső-tér 6. József 43-ÖÖ Hauer Ferencz ezelőtt Vacuum kelmefestő és vegytisztító gyár r.-t. (1) VIII., Gólya-utcza 12. 57-32 Hauer liona. Hauer Ármin és Erdélyi Géza dr. (1) V., Rudolf-tér í. József 45-18 Haner Lajosné pápir- és kézi­munkakereskedése (nyiivános állo­más) (1) VII.. Hemád-utcza 40. Józsei 125-04 Hauer Rezső czukrász (l) VIII.. Rákóczi-út 49. József 106-36 Haugg Béla rézművesmester és Deutsch A. füszerkereskedő (nyilvá­nos állomás) VII., Akáczfa-utcza 47 37-61 Haulik—Tittlbach utóda Schwarz Irma női divatterme (1) ÍV., Váczi- utcza 8. József 60-50 Haupt adás-vételi értesítő vál­lalata, . üzletek és ingatlanok köz­vetítése (1) VII., Rákóczi-út 68. 46-92 Haupt Adolf mészárosmester (1) VI.. Aradi-uteza 60. 148-51 Hauptmann Béla kő- és könyvnyom­dája (1) VI., Sziv-utcza 42. József 115-07 Hauscíiild Albert kötéláruüz­lete (1) VII., Károly király-út 15. József 126-75 Hausen-féle lakás, és ablak- tisztítási vállalat (1) VII., Dob-u. 34 92-63 Hauser Emma dr. Rónainé nőorvos (1) VI., Lovag-utcza 20. József 33-09 Hausar Ernő magánmérnök (1) VIII., I<isfaludy-u. 2a/a. 170-21 Hauser és Szántó műszaki és mező- gazdasági iroda (1) V., József-tér 12. 48-71 Hauser Ferencz, hentesüzlet (1) VI.. Szondy-utcza 69. József 36-27 Hauser Ferencz hentes lakása ’■ (1) VIII., Koszoru-utcza 5. József 44-71 Hauser J. Linót hordönagyke- reskedő (1) VIII., József-körút 66. József 23-41 Hausner I. J. vasárit, szerszám és konyhafelszerelési czikkek ügy­nöksége és raktára (1*) VII., Szövet- ség-uteza 24. József 126-37 Hausner Károly Hi. hivatalnok és Grundt Béla kereskedő VII., Rá­kóczi-út 26. 58-28 Hausvater Lörincz böröndgyáros (l) V. , Vilmos császár-út 24. 57-12 Hausvater Lörincz bőröndgyáros (1) IV., Tiirr István-utcza 6. József 23-24 Hauswirt Ödön szobafestő és mázoló (1) VIII., Hunyadi-u. 48. 147- 70 Haut lg. veje Dinzl Rob. (í) VI., Báthory-utcza 3. 106-89 Havas Adoífné dohánytőzsdéje (nyil­vános áillomás) (1) VI., Andrássy- út 35. 81-63 Havas Andor ügynök és bizományos (1) V., Bálvány-utcza 2. 145-28 Havas Béla papirkereskedése, kő- és könyvnyomdái, könyvkötészeti munkák vállalata (1 mellékállomás­sal) (2) V., Garara-utcza 34. 95-95 Havas Béla dr. ügyvéd (1) V., Honvéd-utcza 38. 87-97 Havas Béla László dr.: Besser Já­nos dr. belgyógj ász. V., Aulich- utcza 4/6. József 18-40 Havas Boldizsár papirárúnagy- kereskedése (1) VIL Peterdy-u. 36. 118-64 Havas Emil a Magyar leszámítoló és pcrízváltóbank igazgatója (1) V., Zoltán-utcza 18. 101- 69 Havas Ernő, oki. mérnök (l) V., Visegrádi-utcza 43. 77-10 Havas és Blum vasárunagykereske­dők (1 mellékállomással) (2) VI., Podmaniczky-utcza 18. József 109-77 Havas és társa, áruügynökség és bizoinány (1) VII.. Daanjanich- utcza 30. 102- 31 Havas és társa, férfiszabó műterein (1) IV., Mária Valéria-utcza 1. 77-10 Havas Ferencz, a Havas és Blum ezég társtulajdonosának lakása VI., Podmaniczky-utcza 18. 148- 24 Havas Ignácz tőzsdebizományos (I) VI. , Liszt Ferencz-tér 22. 76-14 Havas Imre igazgató lakása (1) IV., Koronaherczeg-utcza 7. József i 12-37 Havas Jenő mérnök, igazgató lakása (1) L, Gellért-tér 3. 126-39 Havas Károly dr. ügyvéd (1) VI., Aradi-uteza 11. 39-23 Havas L. László füszerkereskedő (1) VI., Hajós-utcza 1. József 65-54 Havas Márton nagykereskedő (1) VII., Thőköly-út 20. 11-32 Havas Menyhért, R. Seelig és Fülle Dresda-Hamburgi ezég magyaror­szági vezérképviselője (1 mellékál­lomással) (2) VI., Andrássy-út 86. József 61-35 Havas Miksa tanár, hites könyvszakértő (1) IV., Molnár-u. 53. József 65-41 Havas Ödön, a Klein és Büumel utódai ezukorka- és viaszgyertya.- gyár főnöke, VII., Alsó erdősor 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom