A budapesti és a környékbeli távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1917 (Budapest)

B

Bíró—Bizományi 58 lier Joh. és fia. keleti és belföldi szőnyegkeresk. (1) V., Fiirdő-u. 10. 89- 79 Biró Bálint dr. ügyvéd (1) V., Csáky­utcza 13. 173-59 Bíró Edéné özv. virágüzlete, P-árisi udvar (1) IV., Koronaherczeg-u. 2. József 29-33 Biró és Schwartz kő- és könyvnyomdái intézet (1) IX.. Rá- day-utcza 26. 97-31 Biró és Spitzer posztó- és kéztnű- árú nagykereskedők (1) V., Nagy- korona-utcza 24. 76-19 Biró Gyula beczkói magánlakása (1) VI., Szondy-utcza 75. József 52-41 Bíró Gyula dr. chemiai labora­tóriuma és Bodanszkv Jenő ház­tulajdonos (1) IX., Üllői-út 55. 66-93 Bíró Gyula dr. orvos (1) VI.. Eötvös- utcza 4. 12-32 Biró Henrik (Éjjeli kikapcsoló) (l) VI. . Bajza-utcza 34/c. 48-14 Biró Henrik malomtulajdonos (1) VII. , Ida-utcza 4. 126-92 Bíró Imre dr. ügyvéd (1) V., Kál­mán-utcza 19. 93-04 Biró István bankhivatalnok (1) V., Csáky-utcza 28. 55-53 Biró Józsei dr. ügyvéd (1) VI., Ha­jós-utcza 25. 175-32 Biró Károly beczkói magánzó (Éj­jeli kikapcsoló) (1) VII., Akáczfa- utcza 57. 29-13 Biró Károlv és Gyula építőmesterek (2 mellékáll.) (3) VI.. Szondy-u. 75. 146-33 Biró Lajos földbirtokos (l) VI., Aréna-út 92/a. 148-56 Biró Lajos Író (1) II.. Margit-körút 50. sz. 70-49 Biró Leó hámori (1) IV., Kigyó- tér 1. 64-99 Bíró Lipót ékszerkereskedő (1) I., Avar-utcza 13/15. József 6-59 Biró Lipót papír- és szivarka- hüvelykereskedő (1) IX., Üllői-út 83. 90- 28 Biró M. központi fűtés, vízvezeték és csatornázás berendezési válal- kozó (1) VI.. Izabella-utcza 63. 136-04 Biró Mihály behozatali és kiviteli ügynökség (l) V., Csáky-utcza 34. József 5-46 Biró Mihály szállítási és berak- tározási vállalat (1) VIII., Baross- utcza 45. 156-81 Biró Mór dr. fogorvos (1) VII., Ka­zinczy-utcza 55. 148-88 Biró Ödön dr. orvos (1) VIII., Rá­kóczi-út 29. 163-52 Biró Pál dr. (1) VI.. Városligeti fa­sor 8. 108-15 Biró Pálné özv., magánzó (1) I., Palota-tér 6. 153-73 Biró Rezsöné és társa szab. hal­csont nélküli Gráczia fűző és külön­legességek gyára (1) VI. Andrássy- út 38. 46-00 Biró Sándor fogműterme és lakása (1) Vili., Rákóczi-út 25. 140-34 Biró Sándor, prágai sonkaraktár (1) I., Attila-körút 2. József 15-65 Biró testvérek fűszer- és cse­megekereskedők (1) VII., Vörös­marty-utcza 3/b. 42-61 Biscara Endre nyug. vasúti főmér­nök (1) II., Szilágyi Dezső-tér 6. 12-35 Biscara Endre nyaralója (nyári állo­más) (1) I., Budakeszi-út 39. 35-29 Bischitz Arthur lakása (1) VI., Nagy János-utcza 34. 108-90 Bischitz Béla dr. ügyvéd, „A Bánya“ és a „Közlekedés-Küzg.“ főszerkesztője (l mellékállomással) V. , Sas-utcza 20. 101-68 Bischitz Bernát Gyula takarmány­kereskedő .és Laubál István fűszer- kereskedő. VI.. Szondy-utcza 61. 173-70 Bischitz Dávid épületfakereskedő (1) Újpest. Árpád-út 141. 164-05 Bischitz Endre dr. ügyvéd, háztu­lajdonos (1) VI., Dalnok-utcza 9. 11-42 Bischitz Gyula dr. magánzó (1 mel- lékál'omással) (2) V.. Vigadó-u. 2. 69-90 Bischitz Miksa dr. és Bischitz Bandi Endre dr. ügyvéd, földbirtokos (1) VI. . íiungária-körút 69. 32-05 Bischitz Salamon és fia gabona- kereskedők (2) V., Zrinyi-utcza 14. 94-71 Bischitz testvérek divatárúnagyke- reskedők (1) V„ Sas-utcza 13. 22-04 Bischitz-vilia (1) VI.. Andrássy-úí 121. sz. 145-17 Bisitzkovitz Ferenczné virágkeres­kedő (1) II.. Zsigmond-utcza 20. 117-93 Bisseliches Mózes oki. gépészmér­nök, Kőbányai gép- és vasszerke­zeti műhely, fémöntőde (1) X., Li- get-utcza 46. 105-29 Bissingen Ernő gróf, földbirtokos (téli állomás) (1) VI., Bajza-u. 14. 69-60 Bissingen Nippenburg Nándor gról iíj. cs. és kir. tábornok (téli állo­más) (1) VII.. Stefánia-út 16. 98-27 Bissingen Ottóné grófné (téli állo­más) (l) VI., Szegfü-utcza 5. 68-04 Bissinven Rezsöné grófné özv. (téli állomás) (1 mellékállomással) (2) VI.. Eötvös-utcza 25/b. József 6-80 Bittner János hentesárúkülön- legességek gyára (1) IX., Gyep- utcza 54. József 22-84 Bittner János hentesárúgyár főiizlete és Gyöngv Endre mészá­rosmester (1) IX., Központi vásár- csarnok 57-64 Bizalmibank Rt. (Magyar Általános) V., Eötvös-tér 2. 172-87 Bizalmibank Rt. (Magyar Általános) V., Eötvös-tér 2. 107-25 Bizományi bank r.-t. (l) VIII., Rá­kóczi-út 17. 125-14 Bizományi r.-L. most Gabonakeres-

Next

/
Oldalképek
Tartalom