Távbeszélő hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1906. november (Budapest)

•.' ' « nyii .iSS 8 m. , oá tuviiuoiiívstslokrá] bér « zett nyilvános távbeszélő állomások hivatalos óráinak h tásáról ________________________________ ___ 3. Nyilvános távbeszélő-állomások___________ 4. A búd ipesti távbeszélő hálózat előlizetőiuel névsora_ _ 5. A budapest-kőrnyékbeli távbeszélő hálózat kapcsoló hivatalai­nak és előfizetőinek névsora __ . _______ 451 6. Csak helyközi (interurban) beszélgetésre használható állo­mé ok (állami bérlők) _____________ 469 7. Jegyzék: 1. A helyközi íiiterurbau) . zeköttetésekrői 6s a díjazásról_____1 _____ _______________472 2 . A budapesi-környékbci tavh szélő hálózatba kapcsolt községekről.. 1 — ~ 482 8 Tudnivalók: L A szolgálattartanv... _ _ _____ 4S3 IL A távbeszélő készülék kezelése _ ... _ _ 433 IH Táviratkőzvoiitís _ . 485 IV. Előfizetési feltételek _ _ — - - - _ .►8~ V. Az előli. k betűrendes » •'>« — — — 49. VLHelyközi környékbeli ’ tzéiő forgalom és nyilvános állomások _ _ _ — —

Next

/
Oldalképek
Tartalom