A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - II. kerület (Víziváros, Országút)

Víziváros. 106 Gerda Frossard de Saugy és b. társa 107 Dr. Kövesi Rezső 12355 109 Dr. Gallay László és neje ' 12356 111 Dr. Siklóssy László és neje * 12357 113 Özv. Wolí Mihályné és b. társai 12358 115 Czapek Viktomé és b. társai 12359 117 Ingatlan értékesítő r.-t. 12360 — Fővárosi pénzalap 12-235/2 — Sisovies József és neje 12445/1 — Dr. Sommer Alfréd és b. társa 11958/6 — Dr. Králik Ferenc 11958/5 — Dán Béla és neje 12400 Ház- és telekjegyzék. 65 II. Kerület. JE6odrog utcza. (Országút.) 1 Zsiginond-g. 7. 2 Zsigmond-u. 5. Bogár-utcza. (Külterület.) 1 Rézler Gyula és neje 12660 2 Karwaly Gyula Jó­zsefné és b. társai 12787 3 Csíki Ernő és b. társai 12659 4 Csiszár Lajos és neje J 2786/2 4 Grafel Károly 12786/3 5 Dr. Tholt József és neje 12658 7 Köves Nándor és neje 12657 9 Weisz Jakab 12656 12 Özv. Sehöffer Já­nosné és b. társai 12663 14/a Rainer Miklósné 12664/2 14 6 Galyas Péter és neje 12664/2 16/cí Hendrich Antal 12664/3 16/6 Hendrich Antal 12664/4 18ja Bánó Pál és Erzsé­bet 12664/5 18/6 Bánó Pál és Erzsé­bet 12664/6' 19 Dr. Návay Aladár 12654 20/a Gordes Aladárné 12664/7 20/6 Sulner Mártonná és b. társa 12664/3 22 Brunner Mária és b. társa 12667 23 Tövis-u. 22. 24 Dr. Klein Pál és neje 12668 25 Tövis-u. 24. 26 Budapest székesfőv. 12670 27 Vörös István és neje 12609/2 27 Horváth István és neje 12609/1 28 F- -kas Ignác 12671 29 Szííassy Sándorné 12608 30, 32 Horvátovich Fe­renc 12674 31 Szmarzsenka Jenő 12601/2 33 Héja-u. 12. 34 Weidlich Adolf 12594 35 Héja-u. 14. 36 Vltsák Ferenc és neje 12595/7 36 Özv. Theimer Kon­rádné 12595/2 37 Hofbauer Károly és b. társai 12597 38 Heuer Ede és neje 12593 39 Özv. Sommer Já- nosné és b. társai 12592 Dr. Schäffer István és b. társai 12649/72,12649/73 vitéz Szentváry-Wal­leshausen Alfréd és neje 11943/2 Ház- és telek jegyzék. 1931. B61yai-utc*a. (Külterület.) ' 1 Apostol-u. 6. 2 Apostol-u. 4. 3 Dr. Szegő Elemér 13031 4 Krolop Alfréd és neje 12998 5 Kell Hugó és neje 13004/7 6 Dr. Fekete László 12997 7la, 6 Dr. Donáth Jó­zsef és neje 13005 8 Klein Ferenc/ 12999 9/a, 6 Simon Béla cs neje 13006 10 Herman Sándor 13002 11 Alpár Ignáczné 13011 12 Orgona-u. 8. 13 Dr. Simonyi Sema­dam Sándor 13012 14 Zahler Mihály és neje 12971 15 Szemlőhegy-u, 17. 16 B. Aha Lehel 12970 18 Polgár Ignácz és neje 12969 20 Levél-u. 5. 22 Levél-u. 10. 24 Szemlöhegy-u. 15. — Budapest székesfőv. 12994 Borbolya-utcza. (Külterület.) j 1 Bólyai-u. 3. 2 Bolyai u. 5. | 3 Dr. Szegő Elemér 13030 1 4 Meinhardt Richárdné 13004/2 5 Kalin Ferencz 13029 j 6 Özv. dr. Donátli Jó­zsefné 13004/3 7 Apostol-u. 12. 8 Dr. Éber Antal és neje 13023 9 Román Vilmos és neje 13027 11 Patak Elemér és neje 13026 13 Vérhalom-u. 10. Borgő-utcza. (Külterület.) 1 Bimbó-u. 78. 2 Farádi Balogh Jolán 12333/2 3 Bimbó-u. 80. 4, 6 Schwarcz Fanny és b. társa 12334 5 Róth Ferencz és b. társa 12337/2 7 Róth Ferencz és b. társa 12337/7 8 Dragovics Mátyás és neje 12335 9—14 Molnár Péter és neje 12329/7 és 12329/2 15 Kocsis Pál és neje 12325/6' 16 Dr. Kórody István és b. társa 12325/3 17 Dr. Horváth Kor­nélné 12325/5 18 Ullrich Rezső és b. társa 12325/4 19 Bállá Vilmosné 12324/3 20 Csángó Zsigmondné 12324/2 21 Bimbó-u. 96. 22 Szikla Gueztávné 12323/4 24 Rozman András és neje 12323/4 Budakeszi út. (Külterület.) 1/a Tscherne Ferenczné' 13043/5 1/6 Doktor Pál és Edit 13043/4 1/c Dévai Nándor és neje 13043/3 1/d Dr. Vas Béláné 13043/7 2/a Küküllő-út 2. 3 Kuttn Gyula 11510/45 3/c Farkas Ferencz és neje 11510/4 3/d Wéber Éva kiskorú 11510/5 5ja Hajós Lajos és neje 11510/73 5/6 Hajós Lajos és b. társai 11510/74 5/c ('Kőszénbánya és téglagyár társulat Pesten» 11510/76 5/4 Lovas Sándorné 11510/77 5/e Lovas Sándorné 11510/73 5If Rónai Mária 11510/79 őlg Stauber Sylvesterné 11510/26 5/A Dr. Grauer Vil­mosné 11514/7 i 5/A Magyar ált. Ingat­I lanbank r.-t. 11514/3 11514/77, 11514/73, 11514134 Íja Özv. dr. Horn Ká­rplyné 11526 7/6 Özv. dr. Horn Ká- I rolyné 11527 9/6 Kolossváry Endre í és neje 11544 11 if j. Seifert Henrik és neje 11554 13 Házmán-út 2, 4. 15 Simon Istvánná 11578/7 17 Porzsolt Béla 11590 19 Dr. Kozma Jenő 11591/7 Clark Ádám-tér. (Víziváros.) 1 Fő-u. 2. 2 Hunyadi János-út 1. 3 Lánczhid-u. 1., 3. Corv in-tér. (Víziváros.) 1 Margit-rakpart 15. 2 Ingatlanértékesítő r.-t. 14420 3 Ingatlanértékesítő r.-t. 14421 4 Dr. Doroghy István és b. társa 14424 5 Özv. Schőmer Ferenczné és b. társa 14425 6 Raucher testvérek 14427 7 Szilágyi Dezső-tér 6, 7. 8 Szilágyi Dezső-tér 5. 9 Szalag-u. 30. 10 Várj assy Andor és neje 14282 II Dr. Studinka Elemér és neje 14281 12 Danneberg Miksa és neje 14280 13 Péter Anna 14279 14 Fő-u. 32. Cső Ián-lit,. (Külterület.) 1 Tehel Jenő 11841 2 Wieser Pál és b. társai 11840/7, 2, 3 3 Kallós Adolf és neje 11842/3, 11842/7 5 Dénes István és neje 11843 6 Dr. Mezey Sándor és neje 11935 7 Kapy-u. 8. 7, 11 Christof oletti Já­nosné és b. tsai 11846 8 Csévi-u. 21. 10 Dr. Minich Károly és neje 11890 10, 12 Dr. Minich Ká­roly és neje 11891 13 Kopper Aranka 11847 14 Battai-út 5. 15 Kiss Ferencz és b. társa 11881 16 Battai-út 7. 17 Petik Kálmán 11880 18 Zupka Lajosné és b. társa 11894 19 Dr. Nagy Mór 11879 19 Reothy Vladimir és neje 11879 20 Freund Henrik és íiai czég 11895 21 Talapkovich András és Elek 11882 22 Batai-út 17. 23 Szijj Ferencz és László 11883 25 Karácsony Lajosné 11884 27 Fodor Gyula 11885 29 Molnár Rudolfné 11886 31 Nagy Sándor és b. társai 33 Keresztes Lajosné 11765 35 Keresztes Lajosné 11764 37 Keresztes Lajosné 11763 39 Dr. Strausz Gyula és b. társai 11762 41 Dr. Bárdos György 11760/2 41 Augenfeld Lajos 11760/7 43 Horváth Zsigmftnd és neje 11759 45 Freund Henrik és fiai czég 11758 47 Freund Henrik és fiai czég 11757 49 Storbek Károly 11754 — Battai-út 11748/7 Csalóján y-ntczu. (Víziváros.) 1 Foreign Mission Boardoff the Sou­thern Baptist Con­vention U. S. A. Richmondi Baptista Egyház 14450 2 FŐ-u. 41, 43. 3 Fő-u. 62. 4 Fő-u. 60. 5 Gyorskocsi-u. 20. 6 Roszberger Nándor 13887 7 Deutsch József és neje 13840 8 Iskola-u. 47. 9 Horváth Nándor és neje 13839 10 Iskola-u. 58. 11 Lentz Lajos Nándorné 13838 12 Fischer József és Jenő _ 13902 1.3 Freiwirth Ármin és neje 13825 14 Budai jótékony nő­egyesület 13903 15 Scheller Gyula és b. társai 13824 16 Clauser Mihály és b. társai 13904 17 Dr. Válkai Bertalan 13823 18 Kiss Lajos és neje 13905 19 Kubanek Venczel és neje 13822 20 Rajner Kálmánné és b. társa 13913 21 Budapest székesfőv. 13785 22 Berger Aladár és b. társa 13914 23 Strausz Pál 13784 24 Özv. Neszval Edéné 13915 25 Kollár Vendel és b. társai 13783 26 Batthyány-u. 27, 29. 27 Szántó Antal és neje 13782 28 Batthyány-u. 31. 29 Pigell Jánosné és b. társai 13781 30 Özv. dr. Megyery Izidorné 13921 31 Koch Ferencz 13780 32 Budapest székesfőv. 13922 33 Bendtsen Henrik és neje 13779 34 Kochhauser István 13926 35 Özv. Székelv Miksáné 13763 36 Hattyu-u. 11. 37 Jablánczy Gézáné 13762 38 Dr. Székely Imre és Alice 13931 39 Dr. Nádas Béla és Gyula 13761 40 Hattyu-u. 15. Országút. 41 Budapest székesfőv. 13760 42 Hattyu-u. 17. 43 M. kir. Kincstár 13723 45[a Szegényház-u. 36ja. 45/6 Jurányi-u. 4, 6. 44, 46, 48 Makray Teofil és neje 13936 47 Riesz Arminné 13716 49 Lindmayer Gyula és b. társai 13715 50 Grünwald Samu és neje 13951 51 Lindmayer Gyula és b. társai * 13714 52 Molenda Jánosné és testvérei 13952 53 Rosconi Titusz és b. társai 13712 €t$apláros-utcza. (Víziváros.) 1 Kapás-u. 14. 3 Kelemen Sándor 13745 4 Linke Tivadar és b. társai 13757 5 Kreiwich Ferencz és b. társai 13746 6 Budapest székesfőv. 13756 7 Grigoli Szidónia és b. társai 13747 8 Budapest székesfőv. 13755 9 Farkas Ignáczné 13748 10 Budapest székesfőv. 13754 11 Nádasi Miklós és b. társai 13749 12 Kollár Vendel és b. társa 13728 13 özv. Dann Adolfné és b. társai 13750 14 Szegényház-u. 24. 15 Gruber Román és b. társai 13751 16 Szegényház-u. 22. 17, 19 Balázs József 13752 21 Budapest székesfőv. 13731 23 Szegényház-u. 20. Csat árka-dülő. (Kültelek.) Rosenberg Erzsi 12554 Kőrössy Gergely 11744 Fővárosi pénzalap 11748/2 Csalán-u. 41. 11760/1 Dr. Márki-Zay Lajos I és neje 11776/3 Gulácsy József és neje 11804 Gattein Ede és b. társai 11793 | Friedmann Móricz 11794 Dr. Schuszter Gyuláné 11808/3 11808/4, 11808/6, 11808/7 11808/6 Bernardt Győző és b. társai 11811 Fővárosi pénzalap 11842/2 Herméli Lajosné 11848 Dr. Szojka Kornél és neje 11862 Szilfa-u. 9. 11915/2 Battai-út 11915/2 Szilfa-u. 11915/3 Hoepfner Guidó 11915/4 Csévi-u. 11916/2 Csévi-u. 11916/2 Csévi-u. 14. 11916/3 Csévi-u. 12 le. 11917/2 Csévi-u. 12/6. 11917/2 Csévi-u. 12 ja. 11917/3 Csévi-u. 10/6. 11918/2 Csévi-u. 10/a. 11918/2 Csévi-u. 8/6. 11918/3 Csévi-u. 8/a. 11919/2 Szilfa-u. 11920/2 Szilfa-u. 11920/2 Dr. Török László 12517 Dostál Józsefné 15772 Prohászka Istvánná 11838/6' Schönreiter Aladár 11808)2 König Károly 11837 Özv. Cristofoletti Jánosné és társai 11845

Next

/
Oldalképek
Tartalom