A budapesti cím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke (1931)

A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. - Ház- és telekjegyzék - VIII. kerület (Józsefváros)

Józsefváros. Ház- és telekjegyzék. 165 VIII. Kerület. Józsefváros. 27 Ormai Mór és neje 36608 Hunyadi-iitcza. 1 ja Baross-u. 61. 1 jb Kisstáczió-u. 5. 2 Kisstáczió-u. 7. 2ja Baross-u. 63, 67. 3 Lugosi lgnácz és neje 35603 1 Ifj. Berkes Kálmán és b. társa 35585 5 Demtsa Pál 35602 6 Haselbeck Emilia és b. társai 35586 7 Pertik János 35601 8 Holzmann Henrik és neje 35587 9 Fekete György és neje 35600 10 Datzauer Károly és Józsa 35588 11 Fried Márk és neje 35599 12 Özv. Deutsch Márkusné 35589 13 Tárnok József és b. társai 35598 14 Jerga István és neje 35590 15 Walter József és neje 35597 16 Fellegi József és neje 35591 17 Nap-u. 9. 17 Jámbor István és neje 35595 18 Budapest székesfőv. 35592 19 Nap-u. 24. 20 Nap-u. 26. 21 Nap-u. 19. 22 Nap-u. 21. 23 Dr. Szőke Leó és neje 35669 24 Zöldv Ernőné 35677 25 Fisch of J. Jenő és neje 35669 26 Schober Ferencz és neje 35678 28 Szvoboda Rezső 35679 29 Práter-u. 20jb. 30 Yillmann Ottó és neje 35608 31 Práter-u. 19. 32 Wolfner Mórné és b. társai 35681 33 kisk. Varga Éva és Mária 36379 34 Práter-u. 22. 35 Csécs Aladár 36378 36 Fischer Lipót és neje 36357 37 Bánó László 36377 38 Menczer Manó és neje 36358 39 Balogh Nándor és neje 36376 40 Bécsi Imre és neje 36359 41 Gráner Sándor 36375 42 Danzwith Anna és b. társa 36360 43 Havas Ödön és neje 36374 44 Deutsch lgnácz és neje " 36361 45 Galiotty Ödön’ és b. társai 36373 46 Selyem és sirkőárú­gyár rt. 36362 47 Üllői út 52jb. 48 Hauswirth Ödön 36363 50 Wolff Frigyes 36364 52 Martiny Miklós 36365 54 Prokopecz Lajos és neje 36366 56 M. kir.-kincstár 36367 58 Üllői út 54. Illés-utcza. (Romanelli-utcza lett.) J ázmin-utcza. 1 Szigony-u. 20. 2—14 Budapest sz.-főv. 36136 3 Ehrenfeld Vilma 36140 5 Jázmin-u. 5. sz. tár­sasház szövetkezet 36141 7 Dr. Element János 36142 9 Újvári Lajosné és b. társa 36143 11 Morent János és neje 36144 13 Tömő-u. 44. 15 Oroszlán Farkas és neje 36146 16 Vitályos András és neje ‘ 36135 17 Özv. Patöcska Já­nosné és b. társa 36147 18 Özv. Nemesek Józsefné 36134 Í9 Özv. Rothmann Simonná és b. társai 36148 20 Krispek Pál és b. tsai 36133 21 Kalmár Jolán 36149 22 Flóris Sándor 36132 23 Szigetvári-u. 27. 24 Dostál Venczel és b. társa 36131 26 Szabó Mihály és neje 36130 28 Dr. Wehoffer Imre 34660 József>körút, 1 Rákóczi-út 37. 2 Josephus bérpalota r.-t. 34660 3 Sehwarez Henrik és Ida 36407 4 Első magyar részvény­serfőzöde ezég 34661 5 Rákosi Jenő Buda­pesti Hírlap újság­vállalata r.-t. 36408 6 M. kir. kincstár 34661 7 Mészáros Lóránt és b. társa 36409 8 Nilius Rezsőné és b. társai 34848 9 Szalay Ágnes és Mar­git 36410 19, 12 Magántisztviselők orsz. nyugdíjegyesü­lete 34849 11 Rottenstein Jakab és neje 36411 13 Heuer Ede 36412 14 Fundamentum ingat­lan r.-t. 34850 15 Heuer Ede 36413 16 Sachs Ödön és Ká­roly 34951 17 Neruda Nándorné 36414 18 Bogát hy Flóra 34852 19 Palías epitő r.-t. 36415 20 Deutsch Arthur és Béla 34860 21 Magyar Rokkant­segélyző és Nyugdíj - egylete 36416 22,24 Fejér Gyula és Társa 34861 23 Dr. Mészáros Lóránt és.b. társa 36417 25 Szávozd Richárd és neje 36518 26 Dr. Fuchs Sándor és neje 34862 27 Freund József és neje alap. 36419 28 Magyarorsz. Munká­sok Rokkantsegélyző és Nyugdíj egylete" 34863 29 Freiwirth Mór és neje 36475 30, 32 Fóti Imréné és b. társai 34865 31/a Kalmár Gyula és neje 36577 33 Mészáros Ervin és b. társa 36687 34 Özv. Szabó Jánosné 34880 35 Gr. Nádasdy Ferencz hitbizomány 36690 36 Dr. Baumgarten Nán­dor és neje 34881 37, 36 Dr. Tóth Istvánná és b. társa 36692 38 Budapesti kávés ipar­társulat 34883 40 Vértesy Miklós 34884 41 Dr. herceg Eszter­ig ázy Pál 36693 42 Özv. báró Villán; Jó­zsefné 34885 43 Dr. Wenhardt János 36694 44 Fuchs György és b. társa 34886 45 Gellert Zsigmond és neje 36095 46 Budapest Józsefvá­rosi Kör r.-t. 35227 47 Seiden M. Miksa 36697 48 Hiebl Kadelburg Ist­ván Ferencz kisk. 35229 49 Szávozd Richárd és b. társa 36702 50 Özv. Auspitz Ignáezné jés b. társai 35230 51 Özv. Gottlieb Her- manné és b. társa 36703 52—56 Dr. Dégen Árpádné és b. társai 35636 53 Pesti magyar kereske­delmi bank 36704 55,57Méry Béla 36779 58 Büchler Bertalan és neje 35637 59, 61 Dr. Gorove László 36780 60 Özv. Lpser Jánosné és b. társai 35638 62 Dr. Pick Jenőné és b. társa i 35639 63 Farkas Lajos és b. tsai 36781 64 Czukor László és neje 35640 65 Mária-u.' 46. 66 Dr. Sacher Róbert és b. társai 35641 67 Báró Stralendorff Brunóné Krail Irma nevet viselő népneve­lési alap 36786 ■ 68 Eppinger Alice 35643 i 69 néhai báró Stralen­dorff Brunóné-féle népnevelési alap 36787 70 Dr. Szabó Ist.vánné és b. társai 35645 71, 73 néhai báró Stralen­dorff Brunóné-féle népnevelési alap 36799 72 Dr. Temesváry Mik­lós és neje 35646 74, 76 Özv. Paulay An­talné és b. társai 35647 75 kisk. Vadász Marianne 36800 77, 79 Özv. Mehner Be- nedekné és b. társai 36901 78 Özv. Freund Józsefné 35648 80 Darvas Lajos és b. társai 37398 81 Magyar rokkantse­gélvző és nyugdíj­egylet " 36802 82 Redner Adolf és b. társai 38399 83 Molnár Erzsébet és b. társa 36803 84 Perl Ödön és b. társai 36400 85 Dr. Degen Árpádné 36804 86 Magyar ált. ingatlan­bank r.-t. 36402/1. 36492/2, 36402/3, 36402 4 87 Rumbach Dezső és testvérei 36805 JTózsef’utcza. 1 Mikszáth Kálmán-tér 4. 2 Nagy Kálmán és neje 36605 3 Steinbrenner Tamás János 36713 5 Dr. Nagy Sándor és neje 36714 6 Dr. Sebestyén Gyuláné 36607 í 7 Crünfeld Samu és neje 36715 8 Horánszky-u. 27. 9 Dr. Dobosi Márton és neje 36716 10 Horánszky-u. 26. 11 Collegium Marianum kath. hölgyek és fő­iskolai nőhallgatók otthona 36717 12 Hűvös Iván és b. tsai 36668 13 Scitovszky-tér 2. 14 Issekutz Lajosné 36669 15 Jaxley C. György né 36699 16, 18 Teichmann Ferenc és neje 36678 17 Bőhm Adolf és neje 36610 19 József-körút 47. 20 Dr. Ryll Ferencz és neje ' 36679 21 József-körút 46. 22 József-körút 45. 23 Magyar rokkantse­gélyző és nyugdíj - egyesület 35226 24 József-körút 44. 25 Frochlich Aladár és neje 35225 26 Putnoki István és neje 34887 27 Dr. Kovács József 35224 28 Dr. Tóth Istvánná' 34888 29 Seffcsik József 6181 35223 30 Salétrom-u. 9. 31 Kovács Viktorné és b. társai 35222 32 Rusz Anna és b. tsai 34892 33 Butykai László 35330 34 Dr. Felsőványi Ele­mérné és b. társai 34901 35, 37 Rusz Jakab és b. társai 35218 36 Dreher Antal serfőz­déi r.-t. 34902 38, 40 Német-u. 45. 39 M. kir. kincstár 35308 41 Kölber Testvérek kocsigyár r.-t. 35207 42 Német-u. 44. 43 Mandl Róza 35206 44 Benkő Sándor 34916 45 Seiller Manó 35205 46 Hennig János és Ár­pád 34917 47 Kovács Sáiidor és b. társai 35204 48 M. kir. kincstár 34947 49 Gelb Ernő és neje 35203 50 Schächter Mór és neje 34948 51 Schmalter Károlyné és testvérei 35202 52 Balassa Zsigmond és neje 34949 53 Szirtes Béla és neje 35182 54 Ábel Bódog és b. társai 34971 55 Nagy Dávid és neje 35181 56 Gonda Márk és neje 34972 57 özv. Senger Béláné és b. társai 35180 58 Luxor ingatlan r.-t. 34973 59 Dr. Dános Tjvadar és b. társai 35179 60 lvanovszky Adolf és neje 35005 61 Magyar katholikus vallásalap 35178 62 Spitzer Manó és neje 35006 63 Tóth Mihály és neje 35177 64 Kender-u. 4L 65 Táncsics-u. 1. 66 Danzig Jakab és neje 35044 67 Illés Antal 35159 68 Glaser Áronné 35045 69 Budapest székesfőv. 35158 70 Sáska Gedeon és neje 35046 71 Deák Miksa és b. társa 35157 72 Klein Ernő és neje 85047 73 Fodor József - 36156 74 Szilasy Gyuláné 35048 75 Sarkadi Imre és, neje • . 35155 76 Nagyfuvaros-u. 27. 77 Weisinger, Jakab és b., társai 35154 79 Soós Zoltán és neje 35153 81 Özv. dr. Glasz Izomé 35151 — Budapest székesfőv. 35210 «T uranics-utcxa. (Lásd a X. kerületet is.) 2 Fiumei-út 12/6. 4 Mosonyi-u. 5, 7. 6 Mosonyi-u. 9. 10 A utó taxi és közi. r.-t. 38830/1 10 Magyar ruggyanta árúgyár r.-t. 38832,2 Kálvariu-tér. 1 Baross-u. 119. 2 Bállá Kálmánná 35861 3 Deutsch Károlyné és b. társa 35867 4 Nagy Katalin és b. társai 35808 5 Szocziális testvérek társasága 35880 6 Magyar telek- és in­gatlanértékesítő r.-t. 35881 7 Dr. Girardi Istvánná és b. társai 35883 8 Dr. Girardi Istvánná és b. társai 35884 9 Özv. Pecz Samuné 35885 10 Dr. Kolbinger János 35900 11 Lipner és Tausz 35901 12 Örömvölgy-u. 1. 13 Haszmann József és neje. 35911 14 Sperling Jenő 35916 15 Baross-u. 121. 16 Nagy Gergelyné 35435 17 Általános fogyasz­tási szövetkezet 35436 18 Dr. Ofner Oszkár és neje 35454 19 Özv. Gabányi Miklósné 35456 20 Valkó Ferencz és neje 35457 21 Buzadics József és neje 35458 22 Stanzel Ferencz es neje 35459 23 Özv. Tenk Jánosné 35487 24 Baross-u. 118. Kályária-ntcza. 1 Kálvária-tér 6. 2 Kálvária-tér 7. 3 Kapeller György és neje ‘ 35879 4 Dr. Girardi Istvánná és b. társai 36886 5 Dr. Teőke Béla 35878 6 Dr. Girardi Istvánná és b. társai 35887 7 Özv. Höchst Ferenczné és b. társai 35877 8 Spiegel Rezső és b. társai 35888 9 Walter Józsefné 35876 10 Náthán Berta és Ida 35889 11 Zimka Alajos és neje 35875 12 Kőris-u. 6. 13 Dr. Kolbinger Já­nosné és b. társai 36078 14 Leimeter György 36075 15 Szlancsik Istvánná és társai 36080 16 özv. Lébv Dánielné és b. tsai 36067 17 Engelhoffer György és neje 36081

Next

/
Oldalképek
Tartalom