Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, ötödik körzet (Budapest, 1931)

Gyömrői járás

URI 31 Hangya Szöv. ügyvezetője stb. Háború alatt oroisz, romám, olasz és franc a fr olnitokon har­colt, kétszer meg sebesült, 1918-ban m sut had­nagy 'Szerelt le. Kitüntetései: III. kát. érd. kér., ez. és bronz Sign, Laud., kis ez, és br, v é'. Károly os. kér., iseb. érem, német be­csületrend, háborús emlékérem, Béla, Ká­roly és József testvérei is resztvettek a há­borúban, Béla ia harctéren szerzett betegsé­gében meghalt. Közs. bíró: Nagy János. Törv. bíró: Bimbó János. Pénztáros: Sulii Gábor. Közgyám: Mór es Mátyás. Postamester: özv. Révay Lajosné. KÖZEGÉSZSÉGÜGY. Orvos: dr. Szüts István. Középiskoláit Pécsen, egyetemi tanulmá­nyait Budapesten végezte. Doktorrá avatták 1928-ban. 1928-ban 'Budaörsön magánorvosi praxist kezdett, majd ugyanazon év decem­ber étül sz ntén mint magánorvos Úriban folytat gyakorlatot. OTI és Gyermekvédő Li­ga Szeretetbázániák orvosa. EGYHÁZAK, ISKOLÁK. R. kath. egyházközség. Plébános: Mácsay Károly. Középiskoláit Szentesen, a teológ'át Vá­con végezte. Pappá 'szentelték 1899-ben. La- josmizsén, Palotán, Csongrádon, Rákospalo- tán stb. káplánkodott, majd 1911-ben a zsi­nati vizsga letétele után pestújhelyi káplán lett, ahol tevékeny részt vett a polgári leány­iskola megalapításában és a kápolna beren­dezésében. 1923 óta az Ur egyházközség plébánosa, 1929-ben a templomot teljesen re- no váltatta és emeletes Iskolát építtetett. Hangya Szöv. és a Hitelszöv. elnöikigazgató­ja, a Testnevelési Bizottság elnöke stb. Já­nos testvére mésztvett a háborúban. Urii róm. kath. el. népiskola. Az iskolában hét tanerő tanít cca 400—450 tanulót, A gazdasági ismétlőiskola tanulói­nak száma cca 50. Iskolánkívüti népművelő- dési előadásokat, analfabéta tanfolyamokat, hazai las é9 műkedvelő és vetítőgéppel tudo­mányos előadásokat tartanak. lg. tanító: Kajdy Gusztáv. Középiskoláit Keszthelyen, a tanítóképzőt 1916-ban Budapesten végezte. Pedagógái működését 1916-ban Tápiósülyön kezdte meg, 1918—26-ig P l inyen áll, tanító volt, 1926 óta az Úri róm. kath. népiskola ig, taní­tója. Háború alatt 12 hónapon át olasz és francia frontokon harcolt, megsebesült, m nt tart. zászlós szerelt le. Kitüntetései: K s ez. és bronz . é. Károly csapatkereszt, sebesü­lési érem és háborús emlékérem. Tanítók: Kiss Sándor. Középiskoláit és a tanítóképzőit Szatmár- oém el n végezte. 1923 óta Úri tanítója. 1925- ben Vácon levemteoktatói kurzust végzett, leventeoktató. Háború alatt orosz és francia frontokon harcolt, háború után a Nemzeti Hadseregben is szolgált. Atyja, Kiss Károly, Úri kántor tanító, mint tart. hadnagy Tészt- vett a háborúban. Berta Gyula, Kiss Sándorné, özv. Trenka Tiborné. EGYESÜLETEK, SZÖVETKEZETEK Tűzoltó Egyesület. Pamok: Kiss Sándor. Levente Egyesület. Elnök: Rupp- recht Jenő. Oktató: Kiss Sándor. Hangya Szöv. Elnök-ig.: Szabó Sándor. BETÜSOROS CÍMTÁR. Asztalos: Farkas Jenő. Ács: Mázos Antal. Borbély: Füleki János. 1997-ben Gyöngyösön szabadult fel, mint segéd Kolozsváron, Nagyváradon, Gyulafe­hérváron, Petrozsényben, Aradon, Jászbe­rényiben stb. dolgozott. 1913-ban Püspökla­dányban önállósította magát, majd 1913— 16-ig Dedán volt, 1921 óta pedig Úrin ön­álló mesiter. Háború alatt a 13. huszárezred kötelékében orosz fronton harcolt, résztvett a limanovai ütközetben is. Bronz vitéz ségi érem és Károly csapatkereszt tulajdonosa. Felesége sz. Tóth Mária, 1922 óta szülész­nő a községben 1925-ben ped ig köziségí szü­lés znonék nevezték ki. Cipészek és csizmadiák: Berényi Mihály. 1911-ben Pilisen szabadult fel, utána mint segéd dolgozott, majd 1918-ban Táp óságon önállósította magát. 1927 óta pedig Úrin ön­álló cipész -s os zmád amester. Háború alatt a 4. honv, huszárezred kötelékében orosz, szerb és olasz frontokon harcolt. 1916-ban orosz fogságba esett, ahonnan 1918-ban meg­szökött. János és András testvérei is reszt­vettek a háborúban. Farkas János. Cséplőgéptulajdonosok: gróf Pálffy Anna 6 HP gőzcséplő, 30 HP traktor, Szekér Lajos 6 HP gőz­cséplő, 30 HP traktor. Földbirtokosok: gróf Pálffy Anna uradalma. A birtok 607 kh., ebből 553 kh. szántó, 21 kh, rét, 17 k'h. legelő, két kh. nádas, 800

Next

/
Oldalképek
Tartalom