Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, ötödik körzet (Budapest, 1931)

Gödöllői járás

GÖDÖLLŐ 61 lajdonos: Szentgáli Dániel gyógy­szerész . „Szent Antal“ gyógyszertár. Tulaj­donos: Poteczki Géza gyógysze­rész. Szülésznő Szűcs Pálné sz. Horváth Julianna. Komárom megyei születésű, A bábaiképző tanfolyamot 1914-ben végezte Bpesten. To­vábbképző tárni O'lyamot végzőit Szolnokon 1927-ben, 1914 óta működik helyben mint községi szülésznő. Bába Egy, pénztárosa. Férje vég gharcolta a (háborút. Több kitün­tetés tulajdonosa, PÉNZÜGY M. kir. adóhivatal Hív. főnök: Budeus Aladár pü. ta­nácsos. Állptri főtanácsosok: Martinka Osz­kár, Szarka Sándor. Állptri tanácsosok: Lázár Márton. Csikkozmáson 1874-ben született. Jogot végzett. Hivatalba lépése előtt saját birto­kán gazdálkodott Csikkozmáson. Állami szolgálatba 1908-ban lépett. Mint honv. hu­szárszázados végigküzdötte a háborút. Sign. Laud, kard és Károly cs. kér. tulajdonosa. Aranyi Adorján, Kovács Géza. Állptri főtisztek: Deák Sámuel. (Páván 1890-ben született. Érettségit 1909- ben tett Sepsiszentgyörgyön. 1909-ben lépett állami szolgálatba, 1919-ben állásától a ro­mánok megfosztották, 2 évig gazádfcodott szülei birtokán, 1921-ben repatriált és Bu­dapesten régi állásába nyert beosztást. Há­ború alatt egy évet töltött a tromfom, majd betegsége miatt (felmentették, Bariss Zoltán, Benyó Nándor, Bo­ro ss Géza, Fejes Gyula. Állptri tisztek: Fehér Gyula, Gáli Gergely, Hideg József, Misek Antal, Palla Sándor, Philip Im­re. Irodafőtiszt: Szaniszló István. Iro- datiszt: Rechtenwald Miklós. Pénzügyőri szakasz Parnok: Bartos János főszemlész. SZÉKESFŐVÁROSI ELFOGLALTSÁGGAL BÍRÓK Albrecht Árpád bírósági végrehaj­tó, Máriabesnyő. 1863-ban született Óbeosém 4 gimnáziumot végzett Újvidéken. Működését az óbecsei járásbíróságon m nf végrehajtó (kezdte s ott 33 éven át működött, 'Hazafias érzése miatt kellett szülőföldjét elhagynia. 1920-ban a bpesti központi járásbírósághoz nyert be­osztást minit végrehajtó. A Délvidéki Ott­hon tagja, SAJTÓ Gödöllő és Vidéke, hetilap. Szerkesztő és kiadótulajdonos: Nyiry Lajos. 1872-ben született Kecskeméten, A gim- názumot és jogot Bpesten végezte, 1898-ban alapította meg lapkiadóvállalatát, mely az­óta hatalmas lendülettel fejlődött. — Heti lapszám 4500 p éldány. Az O. M. K, E. helyi csoport járnak ügyv, elnöke. Az O. M. K. E, közp. választmányának tagja. Az ön­kéntes tűzoltó egyesület örökös díszelnöke és még számos kultur és jótékonysági egye­sület tagja, — A háborút végiig harcolta* mint százados szerelt le. Károly os, kér. tulajdonosa, Gödöllői Hirlap, hetilap. Szerkesztő és kiadótulajdonos: dr. H o v hann esi an Eg h ia. EGYESÜLETEK önk. Tűzoltó Testület. Parnok: Hajlamász János. Levente Egyesület. Elnök: vitéz dr. Endre László. Ügyv. elnök: Har­sány i László. Úri Kaszinó. Elnök: Krause Dezső. Ipartestület. Elnök: Schwarzkopf Alajos. Gazdakör. Elnök: Stróbel János. Gödöllői Sport Club. Elnök: dr. Horváth Károly. MOVE Lövész Egyesület. Elnök: Schwertner Lajos. Stefánia Szöv. Védnöknők: dr. v. Endre Lászlóné, Králik László- né. PÉNZINTTÉZETEK, SZÖVETKE­ZETEK Gödöllői Takarékpénztár. Elnök: Szentgáli Dániel. Polgári Takarékpénztár. Elnök: Micsinay Ernő. Járási Hitelbank. Elnök: dr. Schell Ferenc. Hitelszövetkezet. Elnök: Hajlamász János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom