Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, ötödik körzet (Budapest, 1931)

Gödöllői járás

VÁCSZENTLÁSZLÓ 113 ségé: 108 kh. Szántó: 3594 kli., rét: 64, legelő: 60, erdő: 1248, kert: 64, terméketlen: 145. Erdőbirtok: 1248 kh. A m. kir. Koronauradalom tulaj­dona. Termények: búza évi átlagter­més: 6 q, rozs (6 q), árpa (8 q), ten­geri (9 q). Autóbusz-jkrai van Gödöllő és Zsámbok között, Yácszentlászló község érintésével. Megszállási le­hetőség menházaknál. Posta: helyben. Tel., Táv., Cső.: Valkó. Törvsz., Pii. ig., Keresk. kamr., Mezőg. kamr., Iparfü., OTL: Bpest. Főszb., Járb., Adóh., Tkv., Pü. szak.: Gödöllő. Pii. bizt.: Vác. Yál. kér.: Túra. HATÓSÁGOK, INTÉZMÉNYEK Községi elöljáróság Tel.: Valkó 6. Yezetőjegyző: Molnár Géza főjegy­ző. 1879-ben Gyöngyösön született, A gimná­zium -nyolc osztályának elvégzése után közigazgatási tanfolyam-ot Debrecenben vé­gezte, s előbb Beregmegyében, majd -Pest megyében volt -segédjegyző. 1914-ben egy­hangúlag megválászto-tt-ák vezető -jegyzővé. Vácszentlászlón, s azóita vezeti a község ügyeit, A háború alatt -a íhoniv, miniszté­riumba volt beosztva. Adóügyi jegyző: Miklóssy András. Irodatiszt: Marosi Mihály. Közs. bíró: Berneczei János. Törv. bíró: vitéz Sára János. Pénztáros: Szira Ferenc. Köz- gyám: vitéz Szira József. M. kir posta Postamesternő: Nagy Teréz. EGYHÁZAK, ISKOLÁK R. kath. Egyház. Plébános: Gre­gor Lajos. Kántor: Odor Gyula. Községi elemi iskola. Ig.-tanító: Odor Gyula. Tanítók: Lukács Sándor. 1901-ben szül. Gödeme-sterházán, isko­láit Gyergyóifaluban végezte. A -tanítói ok­levelet Székel ykere sztu-r on szerezte. Pályá­ját Vácsztlászlón 'kezdte 1925-ben s az­óta itt tanít. -Levente főoiktaitó volt, A Falu Szöv. titkára, az iskolánkivülí nép-művelés előadója. Szókelyudvaiihelyen mint a diá­kok vezére küzdött a vörösök ellen, vissza szerezte a katonai raktárt és visszaállítot­ták a közbiztonságot. A tanítóképző igaz­gatósága hazafias magatartásáért elismerő oklevéllel tüntette ki. 1922-iben -az oláhok besorozzák, 21 hónapi szolgálat után sike­rült megszöknie, bevonult, a 'Nemzeti Had­seregben mint rádió távirász szerelt le. Szaniszló Elemér. 1905-ben született Szamdaváralján, isko­láit Vácott, Baján és Kalocsán végezte. Pá­lyáját 1927-ben Vác,szént-lász-lóm kezdte, s azóta itt működik. Népművelési gondnok. Szaniszló Elemérné sz. Major Vil­ma. iB-a-konybánkon született, A p-olg. isik. Al- sókubinban, a tanítóképzőt Pápán végezte. Vácszentlászlóm 1928 óta tanít. Népművelő­dési előadó, EGYESÜLETEK, önkéntes Tűzoltóság. Parnok: Mik­lóssy András. Levente Egyesület. Elnök: Molnár Géza. Faluszövetség fiókja. Elnök: Ta­kács József. BETÜSOROS CÍMTÁR Asztalosok: Antal János, Horváth János, Kreisz János. Ácsok: Horváth Ferenc. Vácszentlászlón született. Iparát Bagón tanulta. Mint segéd a fővárosban és a kör­nyékén dolgozott. 1928-ban önáilló lett. Ipar­testület tagja, 8 hold földjén gazdálkodik. Végigküzdötte -a háborút, mint tizedes sze­relt -le. Szira Ferenc. 1881-ben született Vácszentlászlón, Ipa­rát édesiatyjánál tanulta. 1921-ben önállósí­totta magát. Ipartestület tagja. Végigküz­dötte a háborút, bronz v. é., Károly cs. kér. tulajdonosa. vitéz Szira József. Baromfikerskedők: Bottlik István­ná, Budgyár Oszkárné, özv. Dankó Jánosné, Horváth Gáborné, ifj. Király Jánosné, Sára Ferencné. Biztosítási ügynök: vitéz Szira Jó­zsef. Bognárok: Paularits József, Gödör József. Cipészek: Gödör László, Nagy Im­re, Torba János, Urbán János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom