Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, ötödik körzet (Budapest, 1931)

Nagykátai járás

146 TÁPIÓBICSKE Területe: 8424, melyből a köz­ségé: 194. Szántó: 5172, rét: 875, le­gelő: 569, szőlő: 1443, kert: 36, ná­das: 96, terméketlen: 233. Talajvi­szonyok: fele fekete föld, fele ho­mok. Termények: gabonafélék; évi átlagos termés 8 q. Vas áll.: Nagykáta, 8 km. Két taxi és autóbusz van a községben. Autóbuszjárat Nagvkátáról Tápió- bicskére. Posta, Táv., Tel., Cső.: helyben. Főszb., Járásb., Adóh., Tkv., ^ Pü. szak., Pü. bizt., Yál. kér.: Nagy­káta. Törvsz., OTI, Mezőg. Kama­ra, Pü. ig., Ipar fii., Keresk. Kama­ra: Bpest. HATÓSÁGOK, INTÉZMÉNYEK Községi elöljáróság1 Tel.; 1. Vezető jegyző: vitéz Farkas Fe­renc főjegyző. A hadapródiskolát Nagyváradon, a köz- igazgatási tanfolyam ot Kassán végezte, 1911-ben. Működését Pereg községben kezd­te mint s, jegyző, majd Mezőcsáton és Nagykátán mint adóügyi jegyző működött, 1929 óta helyben főjegyző. A háborúban 1914-től orosz, szerb, 'román, olasz fronton összesen 42 hónapig harcolt, tizenegyszer sebesült. K(tüntetése: nagy és kisez v. é. Károly cs, kér., seb. érem. Vitézzé 1923-ban avatták. Adóügyi jegyző: Földes László. A közig, tanfolyamot Bpesten végezte. Pályáját helyben kezdte 1910-ben, 1924 óta mint adóügyi jegyző működik, A kommun alatt halálra ítélték. A háborúban a 64. honv. gy. e. kötelékében 28 hónapig orosz, fronton harcolt, háromszor sebesült és mint it. hadnagy szerelt le. Segédjegyző: Benedek Petris Já­nos. Jegyző-gyakornok: Lilik Ferenc, Közs. bíró: Juhász And­rás. Törvsz. bíró: Bori Miklós. Pénztáros: Gödöny Kálmán. Közgyám: Szőke Illés. M. kir. posta Postamester: Bicskey Zoltán. EGYHÁZAK, ISKOLÁK Róm. katli. egyházközség. Plébános: Takács Mihály. Kántor: Zubek Bertalan. Áll. elemi iskolai igazgató: Szaba­dos Jenő. A tanítóképzőt Esztergomban 1918-ban végezte és azóta helyben mint tanító, 1928 óta pedig mint igazgató-tanító működik. Levente fő oktató, a Faluszövetség vál, tag- *ja, Népművelés előadó stb, A háborúban 1918-tól az 1. honv. gy. e. kötelékében ka­tonai szolgálatot teljesített, Tanítók: Dezseőffy Ilona, Erdős Lenke, Filiusz Aurélné, Gregorits Margit, Hornicsek Károly, Hor- nicsek Károlyné, Kiss Margit, Móser Erzsébet, Oláh Károly, Polcsák Lajos, özv. Unghy Elek- né. KÖZEGÉSZSÉGÜGY. Körorvos: dr. Herczegh Sándor. Magánorvos: dr. Kaszás István. Középiskoláit Szarvason, az egyetemet Bpesten végezte. Bpesten a Poliklinikán, a Rókusbán és Teleíában működött, 1925 óta pedig helyben. A háborúban 1914-től a 44. gy, e. kötelékében orosz fronton harcolt. Mint eü. hadnagy szerelt te. Kitüntetései: bronz v. é., Károly cs. kér. Körállatorvos: dr. Halász Andor Nándor. Középiskoláit és az állatorvosi főiskolát Bpesten végezte 1907-ben, 1909-ben lett megválasztva körállatorvosnak és azóta helyben működik. Közérdekű és gyakorlati előadásokat tart, valamint szakirodalmi működést fejt ki. György f a, kiváló cser­kész és a nyári táborozások lelkes rásztve- • vője. Megváltó gyógyszertár. Tulajd.: bá.ji Patay Sámuelné. Gondnok: Weimann Félix. Ügyvéd Dr. Králik Sándor. Középiskoláit Késmárkon, az egyete­met Bpesten végezte. Működését 1925-ben kezdte helyben. Levente Egy,, Hangya el­nök**, a Hitelszövetkezet ügyv igazgatója stb, A háborúban orosz, román, olasz fron­ton harcolt majd olasz fogságba esett és Elba szigetén volt. Mint t. főhadnagy sze­relt le. Kitüntetése: ezüst és bronz Sign. Laudis, Károly cs. kér, EGYESÜLETEK, SZÖVETKEZETEK PÉNZINTÉZETEK, Önk. Tűzoltó Testület. Parnok:

Next

/
Oldalképek
Tartalom