Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, negyedik körzet (Budapest, 1931)

Kispest

KISPEST 305 I Szakmáját EHaloigífán tanulta. 1900-ban szabadult fel. Mint segéd az ország nagyobb városadibain külföldön, Wienlben, Franciaor­szágban, Angolor,szagban, T ö nökorsizd gban, Romániában, Bulgáriában dolgozott. Az Ip jár testület elcujárósági tagja. Törekvés Sportegylet választm. tagja és a Kispesti Dalárda pártoló tagja. 1914-iben bevonult, szerb, román és olasz fronton harcolt, négy­szer sebesült. 1919-ben szerelt le. * Rezicska János, Báthory u. 10. Mint asztalos 1905-ben szabadult fel. Mint segéd Bpesten dolgozott, a Máv, észa­ki főműhelyében 10 év g csoportvezető volt. 1929-ben lett önálló. Több kispesti és új­pesti iskola munkálatait is végezte. Sulyok Kálmán, Szt. Imre hg u. 74. 19'06-tian született Budapesten, Szakmá­ját ugyanott tanulta. Mint segéd a Dénes rt.-nál, a polg. sörházban, M. áll, gépgyár­ban dolgozott, 1930-ban helyben önállósí­totta magát. Főszakmája a bútoraisztalos- ság. A háború alatt atyja és bátyja teljesí­tettek kát. szolgálatot. Utóbbi a lengyel lé­gióban szolgált, az oroszok ellen harcolt és mint őrmester szerelt lie. Több kitüntetése van. Szabados Benedek, Klapka u. 28. 1862-íben született Szegeden. Ipari szak s- kolát végzett. Mint előmuníkás ifi művezető nagyobb epésti gyáraknál működött. A sze­gedi árvíz alkalmával mentési munkálatomat végzett és súlyosan megsebesült. Külföldre szállít, 1928-ban ez. koszorút nyert. A he­lyi ipari és gazd. hit. szöv. ig, tagja, bútor szöv. alapító tagja. Sport egy. volt. alel- nök, felügy. biz. tag, 1923-ig községi ta­nácstag volt, Tóth Nándor, Török u. 8. Iparát Kispesten tanulta, 1904-ben szaba­dult feli. Mint (segéd Németországban, Olaszországban és Ausztr iában dolgozott. 1912 óta önálló. Asztalos Mesterek Szövet­ségének ellenőre. 1914-ben bevonult, orosz fronton harcolt, Przmyslben orosz fogságba esett, ahonnan 1918-ban tért haza. Ugrón István, Üllői u. 11. Iparát Nagykárolyban tanulta/ 1893-bian szabadult fel, 10 éven át Németországban, Ausztriában és Amerikában dolgozott. 1919- ben lett önálló. Asztalos Mesterek Szövő­nek biz, tagja, a tanonc vizsgáztató bizott­ság elnöke, 1915—1918-ig a korneúburgi 'va­sul ezrednél teljesített katonai szolgláatot. Wurdák József, Zrínyi u. 5. 1860-iban született Prosztiporon, Csehor­szágban. Ugyanott végezte • iskoláit, iparát Bécsben tanulta. M nt segéd Bécsben dol­goz ott 19 onnan jött Bpestre 1886-ban. 1891- ben Bpesten önállósította magát, 1906-ban Kispestre helyezte át műhelyét, A háború­ban ikét fia vett részt. Az egyik orosz fo­goly volt, a másik az orosz és olasz harc­téren küzdött. Bronz v. é. van. Babies László, Bethlen u. 18. Baáin Zoltán, Kisfaludy u. 46. Bálin István, Kossuth u. 45. Ba­log János, Árpád u. 85. Balogh Sándor, Holbesz u. 45. Bánszky Pál, Kisfaludy u. 81. Barth Je­nő, Klapka u. 13. Bartsch Artúr, Nyáry P. u. 7. Bauer Lajos, Ko>*- suth u. 133. Bernáth Domonkos, Nefelejts u. 44. Bertalan István, Attila u. 96. Berts Gyula, Tisza K. u. 37. Borda Ferenc, Toldy u. 20. Borda Sándor, Eggert u. 20. Büchler Károly, Petőfi u. 66. Csecska Jakab, Füzér u. 2. Cse­ll ovits Ferenc, Petőfi u. 137. Csikesz Mihály, Török u. 8. Dan- csa Tihamér, Attila u. 81. Baka Gyula, Hunyadi u. 174. Demeter János, Arany J. u. 19. Den hoff János, Attila u. 74. Drenner Zsigmond, Szék fű u. 4. Ekés Fe- renc, Irányi D. u. 28. Fóbiám Pé­ter, Rózsa u. 164. Fazekas György, Kinizsy u. 22. Fehér La­jos, Sárkány u. 68. Földvári An­tal, Hunyadi u. 169. Gazdag Jó­zsef, Petőfi tér 9. Gondkor its Pál, Bem u. 19. Gönczy Árpád, Zrínyi u. 12. < jsics Mihály, Yé- csey u. 52. herbst Ferenc, Kis­faludy u. 3. Hermann Lajos, At­tila utca 26. Ferner Lajos, Bat­thyány u. 31. Horváth Gyula ás társa, Zrínyi u. 60. Horváth Fe­renc, Klapka u. 15. Ivanovics Páter. Felsőerdősor 79. Jánosi János, Tulipán u. 32, Józsa Ká­roly, Szigligeti u. 10. Czanig Zsigmond, Apafi tér 4. Klinger György, Viola a. 7. Kaltenecker György, Rózsa u. 5, Fernbacher József, Bocskay u. 66. Király Ká­roly, Hunyadi u. 98. Kiss István, Dugonics u. 8. Kiss Károly, Kis­faludy u. 20. Klemm Ferenc, Hu­nyadi u. 46. Kása Antid, Fő n. 1Í2. Koszorú József, Tisza K- u. 27. Könyves Albert. Berzsenyi u. 6. Kovács József, Klapka u. 9. Krasznyánszky Ferenc, Füzei* u, 42. Krohn János, Török u. 6. Kubányi Jakab. Telekv u. 23. Lazányi István. Török u. 6, Len­der Gábor, Báthory u. 117. Len­20

Next

/
Oldalképek
Tartalom