Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, harmadik körzet (Budapest, 1931)

Központi járás

314 Nyuli Andrásné, Pu,rezei Antal, Raczkó János, Szász György, Schöffer József, Schirer József, Schier János, Steub Ferenc, Tóth László, Tóth Pál. Váradi Lajos, Vörös Ferencné. Gabona- és terménykereskedők: özv. Erdélyi Sándorné, Knerrer Péter, Malonkov Ferenc. Géplakatos: Bolya János. Iparát a Weisz Mamfréd gyárban tanulta, 1928-ban Bpeisten a (technológiát végezte, 1926 óta mint önálló géplakatos és iautogén- heggeszitö működik. Közs, kiápv. test, tag, Illatszertár tulajdonosok: Kiss La­jos, Kocsmáros Árpádné. Ingatlan közvetítő irodák: Papp Sándor ny. áll. tisztviselő. Iskoláit Mezőtúron végezte, A m. 'kiír. csendőrség kötelékébe 20 évig teljesíitett szolgálatot, majd mórit setyemtenyésztési fe­lügyelő, utána pedig ,a járásbíróságnál mű­ködött. 1929 óta helyben ingatlan forg. iro­dája van. Több .kiitünitetés és dicsérő okirat és elismerés tulajdonosa. Vitéz Térmegi István. Előzőleg kereskedő volt. A háborúban 1914-től a 32 gy, e. kötélékében orosz fron­ton lharoo.lt, megsebesült és hadifogságba esett, ahonnan mint cserekadíirokkamt tért ha­za, Kitüntetései: nagy és kis ez, v. é,, Károly os, kér., seb. érem. Kalapos: Poór János. Kályhás: Weisz István. Kávémérések: Angyal István, Far­kas Andrásné, Pulis József né. Kefekötő: Józsa Ferenc. Kéményseprő: Fagy István. Kerékpárra ííliely és javító: Gutt- ray István. A gépkukat ősipart Ipolyságon tanulta, 1919 óta önálló kerékpár- és gummífceresikedá® és javítóműhely tulajdonosa, 1904—1919 a Weisz Manfred gyár kötelékében dolgozott, a IV, potg. és hadi eml, éremmel tüntették tó. 1898—903-ig a haditengerészeit köteléké­ben a Mária Terézia hadihajón teljesített katonai szolgálatot és nésizitvetít >az 1900. évi tónaii boxerlázadás leverésében. Az Ipartes­tület tagja. Kertész: Liptai Pál, Passal János, Uhrik Mihály. Képkeretező: Pamsei Károly. Kocsifényező és mázoló: Melber István. Kovácsok: Frankovics József, Fritz Ferenc, Kocsi János, Uitz 1st róni, Molnár József, Varga Lajos. Korcsmárosok: Bauchmann Fe­renc. 1927 óta korcsimáros helyben, előzőleg gazdálkodással IfogUiailkozott. Mozgósításkor bevonult a 11. tüzérezredhez, szerb, orosz és olasz frontokon harcolt, Össizem oláskor mint szakaszvezető szerelt le. Kis ez, v, é. tulajdonosa. Vitéz Boisei Mátyás. Mint közs. alkalmazott 14 évig állott a község szolgálatába, 1929 óta vendéglős. A háborúban 1914-től a 32, gy, e, kötelékében orosz fronton harcolt. 1915-ben súlyosan megsebesült és ebből kifolyólag jobbkarjá. vesztette. Kitüntetései: nagy és kis ez., bronz v, é,, Károly cs, kér. 1925-ben avatták vi­tézzé. Fritz Ferenc. Édesatyjánál tanulta a kovácsmesterséget és a szakmában 5 évig dolgozott. 1930 óta kocsmáros. Két fivére és édest y j.a részt vel- tak a háborúban, Antal fivére a harctérén hőisi halált halt Pál rokkant lett. Höchstem Tamás. A hentes és mészáros szakmában dolgo­zott előzőleg. A háborúban orosz, román és olasz fronton harcolt, egyszer sebesült, olasz fogságba esett 1918-ban, ahonnan 1 év múlva tért haza. Kitüntetései: kísez., bronz v. é., Károly os, kér. Mint szákiasz vezető sze­relt le. Kom Boldizsár, 1930 óta kocsmáros helyben, előzőleg gaz­dálkodó és fuvaros volt, A Polgári Kör vá­lasztmányi, valamint több egyesület tagja. A háborúban az 1, horrv. gy.-e, kötelékében orosz fronton teljesített katonai szolgálatot. Öccse, Menyhért a harctéren eltűnt, Özv. Szíjártó Jánosné. Néhai férje géplakatos volt Tökölön. 1929- ben mint kocsmáros telepedett le a község­ben és még azon évben elhalt. Néhai férje a háborúban szerb és orosz fronton harcolt. Balassi József, Drucker Miksa, Eck­loch Antal, Heszberger István, Hochrein József, Juhász Márton, Kundel Márton, Kisz Sándor, Knédel András, Knertzer Gás­pár, Knertzer Menyhért, Kreisz Mihály, özv. Nagy Edéné, Nagy- istók István, Nikolett[i Alajos, Niederkirchner Lipót, özv. Nie­derkirchner Námdorné, Pekerek Imre, Petz József, özv. Szeltner Ferencné, Stern Károly, Zbaro- vian Ferenc, özv. Zorinácz Ala­jos né.

Next

/
Oldalképek
Tartalom