Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, harmadik körzet (Budapest, 1931)

Központi járás

. tői a 38, gy. ezred iloöteleikében 18 hónapig olasz fronton hairoolit. Cukorkakereskedő: Adóm Istvánná. Cukrászok: Hóra János, Sztre- nyovszky Béla. • Cselédközvetítő: Faska Béláné. Cserépfedők: Böhm Károly, Csapka János, Mikó János. Cséplőgép tulajdonos: Weinwurm János 12 HP nyersolajmotorral. Dohánytőzsdések: Büchler Dénesné, Csatlós Dénesné, Englert József - né, Figyelmessy Katalin, Görger íjászióné, Lengyel Béla, özv. Peel Ferenc né, Szőts Árpád. Drogériák: Erdélyi Sándor, Tóth József. Ékszerész: Zelinka dános. Csömöri u. 64. Iparát Budapesten 1901-ben tanulta, mint segéd Becsben és Amerikában Newycrkban, valamint Budapesten 10 évig dolgozott. 1928 óiba helyben önálló iparos. Tagja az ipartestül ebnek és a polgári ikernek. A hábo­rúban az 5, honv, gy. ezred kötelékében az orosz fronton harcolt, fogságba esett. Építési vállalkozók: ifj. Szabó Jó­zsef, Rákóczi u. 16. Ls'ko-ái'l Budapesten végezte. Nyilvános tervpályázatokon töhbizben díjat nyert, a sashalmi Keresztúri úti állami el. isik. az ő tervei szerint épült fel. A helybeli Nagyka­szinó jegyzője, a Magyar Férfiak Szent­korona Szövetségié helybeli csoportjának vá­lasztmányi tagja. Lantos András, Poros István. Építőmester: Szabó József, Miklós u. 4. Tel.: 27. Középiskoláit Kecskeméten végezte. A budapesti Operaház építésiénél gyaikorno- ko«kodiotit, majd 6 évig Pártos Gyula és Lechner Ödön műépítészek irodájában dolgozott, 10 évig pedig íRnppeirt Vilmos műépítésznél mlint iriaijzoló és építésvezető működött. 1901-íben- tett építőmesteri vizs­gát, uitána 6 évig Paulheim Ferenc építő­mesternél működött. Önálló építőmester 1907 óta. Közs. képv. testület tagja, Ipar- testületnek alapításától kezdve 10 évig el­nöke volt, jelenleg ilb. elnöke, a Bpesti Építőmesterek és a Mérnöki Kamarának tagja. f akereskedők: Vittek Ferenc és Ká­roly. Iskoláikat helyben és Budapesten végez­ték. 1910 ótia a faszalkmában működnek, helyben van fatelepük, Ferenc a háborúban az 1. h. gy.-e, kötelékében szerb és olasz fronton összesen 48 hónapig harcolt. Ki­tüntetései: bronz v. é. és Károly cs. kér, Édesapjuk Vittek Ferenc vendéglős volt, 1877 óta helybeli lakos. Altmann Manó, Csapka Istvánná. Festékkereskedő: Berkó József. Festőművészek: Buday András, Burghardt József, Csókos V. Sán­dor, Kernstock Ágoston, szepesi Kuszka Jenő. Fényképészek: Feuwerceig Jenő, Károlyi Aladár, Pánczél Ferenc, Stróbl J. Nándor. Fodrászok: Engler Ferenc, Fendt Péter, Heich Ignác, Nálich Fe­renc, Kálik József, Neumayer Fe­renc, Mihalkó Károly, Schwartz Károly, Tóbiás Adóm. Fogtechnikus: Scher Tibor, Szent­korona u. 64. Iskoláit Makón és Budapesten végezte. Mint fcgtéchniikuiS gyakornok Budapesten lkát éven át működött. Először Berlinben és Olaszországban, majd utóbb 1923-ban hely­ben fogműtermet nyitott. Édesapja a hábo­rúban orosz, olasz, szerb és francia fronto­kon harcolt, míg 1918-t ön mnit százados szerelt le. Többször megsebesült. Tagja a KMAC-nak, a helybeli Sportclubboknak, stb. Fuvarozó vállalkozók: Hetesi dá­nos, Béla u. 62. 1892 óta helyben lakik és 1922-től miirat önálló fuvaros dolgozik. Fivérei István és Sándor resztvettek a háborúban, ahol Ist­ván meg is sebesült. Kóta Gyula, József u. 1. Víitfianyszeridllő mesterségét Mátyásfölden a Fridrich-féle gyárban tanulta. Mint se­géd Újpesten .dolgozott. 1918 óta helyben fuvarozó ipart űz. A háborúban 1916-tól a 32. gy. e. kötelékéiben minit géppuskás az olasz fronton harcolt. Kitüntetései: Károly cs, iker. 1918-ban mirt. tizedes szerelt le. Pelbárt József, Nefelejts u. 1. Iskoláinak elvégzése után 1894-ben 'került a máv. szolgálatába, honnan 1926-ban ment nyugdíjba. Helyben 19H9 óta lak k, ahol utóbb mint önálló fuvaros működik. A máv. szóig, bronz érremmel tüntette ki. Schwindt János, Csömöri u. 18. Iskoláit helyben végezte. 1912 óta mint önálló fuvaros dolgozik. A háborúban 1916- tól a 32. gy. e. kötelékében román és olasz fronton harcolt, majd francia fogságba ke­rült, ahol 19 hónapot töltött. Szik Ferenc, Rákos u. 69. 1912-ben ömáillLóisí tóttá magát és azóta helyben önálló fuvaros. A háborúban a 39. gy, e. kötelékében orosz majd olasz fronton

Next

/
Oldalképek
Tartalom