Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

Kiskunhalas pészmester. Az ipartest, tagja. Édesatyja hősi halált halt. Schvertne István, Lehel-u. 1. Alint segéd Turinban, Raguzában és Abbá­ziában dolgozott, 1927 óta önálló cipészmester helyben. Az ipartest, tagja. Szabó Garbai Antal. Iparában 1914-ben helyben szabadult. Alint segéd ugyanitt dolgozott. 1921 óta önálló ci­pészmester. Az ipartest, tagja. Háború alatt az orosz harctéren küzdött. A bronz v. é. és Károly cs. kér. tulajdonosa. 1918-ban sze­relt le. Szakái Sándor, Vörösmarty-u. 10. Iparában 1902-ben szabadult. Alint segéd helyben dolgozott, 1920 óta önálló mester. Az ipartestület tagja. A háború alatt Bpesten hadi­munkát teljesített. Tallér Gábor, Hunyady-u. Szakmáját Kecskeméten tanulta ki 1922-ben. Alint segéd Halason és Kecskeméten dolgo­zott. 1927 óta önálló cipészmester. Az ipar­test. tagja. Két bátyja Przemyslnél eltűnt. Wolf Benő, Hattyú-u. 20. Szakmáját 1895-ben tanulta ki Baján. Se­géd idejét Szabadkán, Szegeden, Hódmezővá­sárhelyen, Gyomán, Szolnokon, Cegléden és Bpesten töltötte. 1914 óta önálló cipészmester, ipartest, tagja. Hadimunkát Kelenföldön vég­zett. József bátyja hősi halált halt. Heibl György, Petőfi-u. 26. Szakmáját 1905-ben tanulta ki Kiskőrösön. Segédéveit Kecskeméten, Szegeden, Kiskun­halason és Szabadkán töltötte. 1918 óta ön­álló csizmadiamester. Az ipartest, tagja. A há­ború alatt, az orosz és olasz harctéren küz­dött. 1918-ban mint tizedes szerelt le. A bronz v. é. és Károly cs. kér. tulajdonosa. Pernyák Gábor, Király-u. 15. Szakmáját 1898-ban tanulta ki Szegeden. Alint segéd Szegeden, Kiskúnhalason, Solt- vadkerten, Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Cegléden dolgozott. 1921 óta önálló csizmadia­mester. Az ipartest, tagja. A háború alatt mint cs. őrmester a hadtápkörletben teljesí­tett szolgálatot. Balogh László, Szilády Á.-u. 62. Szakmáját 1912-ben helyben tanulta ki. Pécskán, Aradon, Szegeden és Szentesen segé- deskedett. 1920 óta önálló papucskészítőmes­ter. Az ipartest .tagja. Hadiszolgálatot 1915- től 1917-ig teljesített, 3 testvére részt vett a háborúban. Sándor és Antal hősi halált haltak. Gusztos Imre, Vörösmarty-u. 4. Szakmáját helyben tanulta ki 1894-ben. Alint segéd helyben, Félegyházán, és Szegeden dol­gozott. 1896 óta önálló papucskészítőmester. Az ipartes. tagja. Háború alatt hadiszolgála­tot teljesített. Leszerelt 1918-ban. Babos Imre, I., Csokonay-u. 1. Babos és Kiss, II., Szilády Á.-u. 6. Bagó Pé­ter, II., Fácán-u. 5. Bor Benő, VI., Dugonich-u. 11. Buvári István, V., Fö-u. 20. Buvári Lajos, I., Zrinyi-u. 12.Budinszki János, VI., Király-u. 21. Csapó Balázs, IV., Kossuth-u. 2. Csapi Benő, V., Fő-u. 25. Csikós Sán­dor, III., Gabonapiac-tér. Csorna Mi­hály, VII., Bükkönyös-u. 3. Farkas Ferenc, I., Uj-u. 9. Feró János, IV., Arany J.-u. 3. Gál Gábor, II. Kölcsey- u. 1. Gyenizse Lajos, IV., László-te- lep. Hegyi Gábor, VII., Keceli-út. özv. Károly Lajosné, V., Kígyó-tér 1. Ke­rekes Lajos, IV., Szabadkai-út 10. Komlós Antal, II., Posta-u. 12. Ko­vács Antal, V., Kórház-u. 10. Kövecs Imre, IV., Árpád-u. 16. Kövér Gyula, IV. , Szövetség-tér. özv. Kupa Lajosné, 111., Bem-u. 3. Krizsák József, VI., Damjanich-u. 5. Lakatos Sándor, II., Posta-u. 3. Muharos Károly, III., Gimnázium-u. 11. Pál Károly, III., Bem-u. 10. Pleiner Gusztáv, VII., Vári-u. 3. Sütő Lajos, III., Kárpát-u. 2. Szabó Ferenc, III., Eötvös-u. 17. Szabó Pál, II., Zrinyi-u. 5. Szakái An­tal, III., Székely-u. 8. Szakái Imre, 111., Eötvös-u. 3. Szatmári Sándor, V. , Rákóczi-tér 2. özv. Varga Imréné, VI. , Nyárfa-u. 2. Viszmeg András, VII. , Öregszőlők. Zseni Sándor, IV., Szabadkai-u. 24. Csizmadiák: Farkas István, II., Vörösmarty-u. 9. Kuszka Antal, IV., Kard-u. 7. Pap Gábor, 11., Szekfű-u. 2. Szatmári Ferenc, II., Jókai-u. 10. Tallér Balázs, VI., Dugo­nich-u. 3. Ternyák Ignác, VI., Szondy- u. 4. Zámbó Sándor, V., Alkotmány- u. 17. Papucsosok: Böröczi István, V., Felsőnádor-u. 5. Kiss Benő, VI., Ki­rály-u. 3. Németh Benő, III., Vitéz-u. 10." Szabó K. Antal, V., Bokor-u. 12. Szabó János, III., Sárkány-u. 8. Cipőkereskedő: Fodor Dezső, V., Vá­rosház épület. Cselédszerzők: Kalmár Sándorné, V., Vadász-u. 16. Ulakcsai Ferencné, V., Bálvány-u. 6. Tóth Juliánná, II., Ma- gyar-u. 1. Cséplőgép- és traktortulajdonosok: Babó László 5, Babó Benő 6, Berkó Andor és

Next

/
Oldalképek
Tartalom