Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

22 Kiskunhalas igazgató. Előkelő nemescsalád sarja, nemessé­güket kb. 1200-ban kapták. Gazdasági lapokban cikkei jelennek meg. Gazdasági Egyesület, a Kiskunhalasi Baromfi Egyesület elnöke, az O. K. H. felügy. biz. tagja, a továbbképző gazd. isk. szakfelügyelője. A háborút az olasz, orosz és montenegrói harctereken küzdötte vé­gig. Kitüntetései: kisez., bronz v. é., Károly cs. kér., koronás vas érd. kér. Mint önk. őrm. szerelt le. Tanerők: vitéz Vadnay Károly, Nagy László, Pozsár Júlia, Egán Olga. Áll. kisegítő iskola. Tanerők: Balogh László vezető, Platzer Klára. Óvódák. Jótékony Nőegyleti óvoda. 1862-ben alakult. Elnöknő : Kolozsváry Kiss Sándorné, főpártfogó: Szath- máry Sándorné, alelnök: Berky Antal- né, ügyv. elnök: Kovács Gyuláné, pénztárok: Horváth Etelka. Tanulók száma: 204. Óvónők: Imre Mária és Vilma. Mária, a polgári iskolát Halason, az óvónő­képzőt Hódmezővásárhelyen végezte 1911-ben, azóta helyben tanít. Vilma, tanulmányait Ha­lason, az óvónőképzőt Hódmezővásárhelyen végezte 1920-ban. Áll. óvónők. Atyjuk helyben elemi iskolai igazgató, anyjuk szintén helyben óvónő volt. Városi óvoda. Óvónő: Szathmáry Ju­liánná. Magán óvoda. Óvónő: Tumó Gizella. Iskoláit és az óvónőképzőt Kalocsán vé­gezte 1913-ban. Előbb Péterrévén és Moholon tanított, 1927 óta helyben működik. Atyja Tu­mó Máté festőművész. Árpád testvére hősi ha­lált halt. Igazságügy. M. kir. járásbíróság. Vezető: dr. Pető Jenő kir. jb. elnök. Középiskoláit Újvidéken, Szászvároson és Szegeden, a jogot Bpesten végezte, 1911-ben doktorált. Közigazgatási szolgálatban Lúgoson, Temesvárott, Kevevárán, Zomborban, Bpes­ten működött. 1926-tól helyben a jb. elnöke. A Lövész Egyes, megszervezője és elnöke, me­gyebizottsági tag, a bpesti Délvidéki Otthon egyik megszervezője és háznagya. Helyben ő szervezte meg a revíziós gyűlést, mely az or­szágban az első volt. Az oláh betörés alkal­mával önként jelentkezett katonai szolgálatra, 3 hónapot töltött a tüzvonalban. Telekkönyvi hivatal vezetője: Kerék József telekkönyvvezető. Bírók: dr. Fráter András és dr. Boros Géza. Kir. közjegyzők: dr. Kovács Géza ügy­véd. Középiskoláit Sárospatakon, az egyetemet Kassán és Kolozsvárott végezte, 1914-ben dok­torált. Gyakorlatot Szepsiben, Bpesten és Nyit- rán folytatott, 1922-ben Abonyszántón nyitott irodát, 1930-tól helyben közjegyző. A népm. biz. tagja. Hadiszolgálatot 1914-től teljesített a 3. h. huszárezrednél. Az orosz, román és olasz harctereken küzdött, s mint főhadnagy szerelt le. Kitüntetései: Sign. Laud., arany érd. kér. Apósát, vitéz Kary Béla ny. altábor­nagyot 1929-ben avatták vitézzé. dr. Fésűs György. Ügyvédek: dr. Babó Imre kormányfő­tanácsos. Középiskoláit Halason, az egyetemet Bpes­ten végezte 1917-ben. Ügyvédi működését 1923- ban Halason kezdte. Ez ideig atyja irodáját- vezette és a Gazdasági Banknak volt ügyésze, most elnöke. A helyi Egységespárt elnöke, a halasi Villamossági R. T. elnökigazgatója, a ref. egyház főgondnoka, várm. tb. főügyész. A Földmívelésügyi Minisztérium jogvédő irodá­jának megbízottja. A háború alatt a Vöröske­reszt kisegítő kórházban teljesített szolgálatot. dr. Dolicsek Lajos. A Halasi Takarékpénztár ügyésze. A kö­zépiskoláit helyben, az egyetemet Bpesten vé­gezte. 1903-ban doktorált. Működését helyben kezdte meg, a városnak volt főügyésze, az úri­kaszinó ügyésze, a kalocsai ügyvédi kamara elnökhelyettese. A háborút a szerb, montene­grói és olasz harctereken küzdötte végig, meg­sebesült. Kitüntetései: Sign. Laud., bronz v. é., Károly cs. kér., seb. érem. Mint főhadnagy szerelt le 1918-ban. dr. Csehó Lajos, dr. Grósz Mór, dr. Szabó Fiilöp, dr. Hollender Ignác, dr. Bódi Lajos, dr. Kellner Ármin, dr. Mészöly István, dr. Nagypál Ferenc, dr. Farkas László, dr. Práger József, dr. Schön Jenő, dr. Zeisz Károly, dr. Kathona Mihály. Közegészségügy. „Bessenyei István” nyilv. jellegű városi kórház. Ágyak száma 60. Igazgató főorvos-sebész: dr. Monszpart László. Középiskoláit Nagyváradon, az egyetemet Bpesten 1913-ban végezte. A háború kitöréséig Fiúméban volt kórházi alorvos, 1915-ben a trienti várkórház sebészeti osztályán, majd 1918-ig Bózenben a törés és ficam kórházban, mint katonaorvos működött. 1921-ig a Vere- bélyi-klinikán, 1927-ig helyben mint városi fő­orvos és azóta mint kórházi ig. főorvos mű­ködik. A helyi Stefánia Szöv. ügyv. igazgatója, a Délpestmegyei Fiók Orsz. Szöv. elnöke, a

Next

/
Oldalképek
Tartalom