Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

Kiskunfélegyháza 179 Kiskúníélegyházi Erzsébet Nőegylet. Elnök: Sóshalmi Jánosné. Kiskúníélegyházi Kaszinó. Elnök: dr. Endre Zsigmond. Polgári Daloskor. Elnök: Farkas Jó­zsef. Juventus Társulat. Elnök: Gellert Já­nos. Stefánia Gyermekszövetség. Elnök : Toldy Jenő. Kiskúníélegyházi Testedzők Köre. El­nök : dr. Katona János. Kiskúníélegyházi Tiszti Kaszinó Egye­sület. Elnök: Kolihál József. Kisgazdák Vadásztársulata. Elnök: Lő- rincz Sándor. Katholikus Gazdasági Egylet. Elnök: Toldy Jenő és Kapossy János. Kiskúníélegyházi Kath. Gazdaleányok Egylete. Elnök: Toldy Jenő és Fekete Zsuzsánna. Galambosi Gazdakör. Elnök: Törtcli Pál. Kiskúníélegyházi Baromfitenyésztő Egyesület. Elnök: dr. Kiss István. Ferencszállási Gazdakör. Elnök: Ganic Arnold. Kiskúníélegyházi Polgári Vadásztársu­lat. Elnök: Jusztin József. Csólyosi Gazdák Vadásztársulata. Elnök: Nagy M. László. Kiskúnfélegyházai Vívó Egyesület. El­nök : dr. Haller Károly. Sajtó. Félegyházi Közlőn)7. Tulajdonos: Feuer Illés, szerkesztő: Feuer János. Félegyházi Hirlap (Félegyházi Híradó). Tulajdonos: az Egységes Párt, szer­kesztő és kiadó: dr. Szőke Bálint. Csonka Magyarország. A Függetlenségi Párt lapja. Szerkesztő és kiadó: dr. Farkas Pál ügyvéd. Közlekedésügy. M. kir. Posta- és Távirda. Hivatalvezető : Drexler Imre főfelügyelő. Középiskoláit Gyöngyösön és Késmárkon végezte. A posta szolgálatába 1893-ban lépett. 1912-től Zólyomban volt hivatalvezető, 1917- től helyben főnök. Élénk irodalmi tevékeny­séget fejt ki, a „Kiskúnfélegyházai Hirlap” munkatársa. Főtisztek: Deskó Mihály. Középiskoláit 1911-ben helyben végezte, 1913 óta áll a posta szolgálatában. Előbb Bpesten, 1919-tól helyben működik. Hadiszol­gálatra 1914-ben vonult be, a szerb, majd. az orosz harctéren küzdött, 1915-ben orosz fog­ságba esett, honnan 1918-ban sikerült meg­szöknie. Mint hadnagy szerelt le. Imre bátyja hősi halált halt. Makay Jenő. Középiskoláit helyben végezte 1905-ben. A posta szolgálatában 1906-tól áll. Előbb Fiúmé­ban, Bpesten, 1920 óta helyben teljesít szol­gálatot. Az Úri Kaszinó tagja. Hadiszolgálat­ra 1914-ben vonult be, az orosz harctéren küz­dött, megsebesült. 1916-ban betegsége miatt a tábori postához osztották be a román fronton. 1918-ban, mint főhadnagy szerelt le. Kitünte­tései : Kát. érd. kér., kétszer Sign. Laud., ko­ronás arany érd. kér., Károly cs. kér. Móczár János. Magyar Állam Vasút. Főnök: Lovas Já­nos főtiszt. Feladó pénztáros: . Jakab- házy Gábor főtiszt. Kiadó pénztáros: Rigó Lajos intéző. Szolgálattévők: Vidéki hnre, Szorvák István, Dopsa Sándor tisztek, Bonyhay Gyula, Lányi Géza üzl. gyakornokok. Pénztárkezelő : Mázén Jolán főtiszt. Vonalfőnök: Vö­rös Imre. Fütőházvezető: Richter Antal. Iskoláit Temesváron végezte, 1896-ban lé­pett Máv. szolgálatba. Temesváron, Karánsebe- sen, Lúgoson működött, 1921 óta a helybeli fütőház vezetője. A Vasutas Kör elnöke. A megszállt területről a hüségeskii megtagadása miatt menekülni volt kénytelen. A háború alatt 1915—1917-ig teljesített szolgálatot. Ki­tüntetése : ezüst érd. kér. a kardokkal. Fia joghallgató, leánya a Zeneművészeti Főiskola növendéke. Főszertáros: Klimó L. Géza, üzemi s. tiszt. Iskoláit Szegeden végezte, 1911-ben lépett Máv. szolgálatba. Előbb Szegeden, 1915-től helyben működik, 1918 óta tölti be jelenlegi állását. A Vasutas Kör pénztárosa. 1916-tól az orosz és olasz harctéren teljesített szolgá­latot, 1918-ban szerelt le, mint altiszt. Főmozdonyvezetők: Csapó László. A géplakatos szakmában Szolnokon szaba­dult fel. 1907-ben lépett Máv. szolgálatba, a mozdonyvezetői vizsgát 1909-ben tette le. Előbb Szolnokon, 1913 óta helyben kapott beosztást. A Vasutas Kör és a KANSz. tagja. Csanády Pál. A géplakatos szakmában Szegeden szaba­dult fel. 1904-ben lépett Máv. szolgálatba. 1919- ben tette le a mozdonyvezetői vizsgát. Előbb

Next

/
Oldalképek
Tartalom