Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, második körzet (Budapest, 1930)

[Helységek adatai]

74 Abony. Nagyközség, — Hozzátartozik : Sashalom, Balháspart-puszta, gróf Szápáry-major, őzv. Szende Józsefné-féle tanya, Beliczey Tibor-féle tanya és Salatz Gyuláné-féle tanya. Határának területén egykor három község állott: Aban, Mikelaka és Vadaegyháza. Abant már a XIII. századi tizedlajstromok említik. Földesurairól a legrégibb adatok egész a XV. századig nyúlnak vissza. A XV. században egész 1450-ig tisza-vezsenyi Vezsenyi László volt a több helységből álló abonyi uradalom földesura. Utána 1474—1520 ig Magyar Balázs, majd annak leánya Magyar Benigna és férjei Kinizsi Pál és Horvath Márk bírták. 1515-ben Szapolyai János e helységet, mely Kinizsi Pálné halála után rászállott volna, Werbőczy Istvánnak adta. II. Lajos király 1522-ben ezt az adományt megerősítve, a korona jogairól Werbőczy javára lemondott. 1527-ben Angyal Máté birtokában találjuk. 1560—1648-ig a vásonkeői Horváth család volt a helység földesura, ezt követte a fajszi Ányos, majd a galánthai Balogh család. A XVII. században a reformátusoknak jelentékeny anyaegyházuk volt itt. A török hódoltság végszakában a helység elpusztult. Az 1690 évi összeírásban az elhagyott helységek között sze­repel ; ekkor Abonyi István volt itt birtokos. Az 1695 évi összeírásban nincs a portával ter­helt községek között felsorolva. 1700 táján települt újra 1713-ban telepedett a helységbe az első katholikus család és később a katholikusok annyira elszaporodtak, hogy 1740-ben a refor­mátusoknak már át kellett engedniük templomukat. Ez az ősi csúcsíves templom azon­ban leégett és a mai 1757 ben épült. A reformátusok 1740 ben fatemp omot építettek, amely azonban elpusztult. A mai ref. templom 1786-ban épült. A régi templomból áthozott karzat magyar stilü festett díszítései érdekes műemlékek. 1727-ben galánthai Balogh István özvegye Ányos Terézia volt a helység földesura, A XVIII. század második telében jelentékenyen bené­pesült és ez időtájt számos birtokos nemes család telepedett le itt. Az 1770. évi úrbéri ren­dezés alkalmával 2079/32 urbértelket s nagyszámú közbirtokosságot találtak benne. Vásársza­badalmait 1748-ban nyerte Mária Terézia királynőtől. Az 1825-ben épített izraelita zsinagóga, egyike a legrégibbeknek. Impozáns épület a polgári iskola, melyet 1901-ben és a községháza, melyet 1904-ben emeltek. Itt őrzik az irat­tárban II. Rákóczi Ferencnek 1703-ban kelt oltalomlevelét, galánthai Balogh István földesur települési engedélyét 1711-ből, Mária Terézia szabadalomlevelét, melyben Abonyt mezővárossá emeli és három vásárt engedé yez. galánthai Balogh János urbariális szerződését 1756-ból, Károly császár oltalomlevelét 1714-ből stb. A ref. egyházban értékes és érdekes régi ötvös­művet őriznek. Ez egy ezüstbe foglalt és belül arannyal bélelt kóku'zdíóserleg, mely Kemény János erdélyi fejedelem urasztali pohara volt s annak családjától került Antos János és neje, báró Radák Kata birtokába és ezek révén a ref. egyházhoz. A község társadalmi és közgaz­dasági élétének élénksége akárhány városéval versenyezhet. Határában népvándorlás-korabeli sirokra bukkantak, melyeknek gazdag leletei a Nem­zeti Múzeumban vannak. Villanyvilágítása van s a vízvezeték létesítése tervbe van véve. A köz­ség határa sik terület, magaslatának neve Hegyeshalom. A községben évente 4 országos vásár van; március 19-én, május 3l-én, augusztus 19-én és november 30-án. Általános adatok. Lakosság : 16,163 lélek. Magyar : 16,088, német: 22, tót: 17, egyéb: 36. R. kath.: 13.137, ref.: 2339, ágh. ev.: 65, g. kath.: 31, izr: 582, egyéb: 9. Területe: 22.204 kh., melyből a köz­ségé 876 kh., szántó: 18.144, rét: 703, legelő: 925, erdő: 170, szőlő: 713, kert: 248, nádas: 34, egyéb: 1265 kh. Erdő- birtok br. Harkányi János 57 kh., gróf Sz'apáry Frigyes 30, gróf Vigyázó Ferenc örök. 26, Beliczey Tibor 30, Hay Mór 7, Neppel Gyula 12, Gaál Gyula 6, Abony község 2 kh. Vegyeskorú akácosok. Ta­lajviszonyok: Agyagos, szikes és homo­kos. Termények: Átlagtermés búza 7.5 q, rozs 5 q, árpa 6 q, zab 5 q, tengeri 4 q, burgonya 5 q, takarmányrépa 50 q. Alma, barack, szilva és körte. Vas. áll.: Abony 2 km. Bérkocsik és autók az állomáson. Szállás: „Kossuth” szálloda. Autóbuszjárat az állomáshoz. Posta, táv., tel. Főszb., Vál. kér. Pú. szak., Cső.: helyben. Törvsz., Mezőg. kamr., OTI.: Kecskemét. Pü. ig., Iparfü. és Keresk. kamr.: Bpest. Adóh., Járásb., Pü. bizt., Tkv.: Cegléd. Hatóságok, intézmények. Községi elöljáróság: Tel. 10 és 26. Vezető jegyző: borcsiczi Borsitzky Béla. 1882 március 15-én Tamási (Tolna m.) köz­ségben született. Középiskoláit Székesfehérvá­ron, a jegyzői tanfolyamot Bpesten végezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom