Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

Ráckeve 39 Kir. Adóhivatal. Főnök : Zajzon Lajos főtanácsos. Ta­nácsos : Hajdú Jenő. Főtiszt: Tóth Mihály. Adótisztek : Dr. Farkas Fe­renc, Somhegyi Jenő, Henzely Győző, Spetli Sándor. Dijnokok : Kain Ilona, Kocka Margit. M. kir. Csendőrség. Őrsparancsnok : Bartók Ferenc. Pénzügyőri szakasz Vezető : Horváth Miklós. Egyházak, iskolák. R.kath. egyház.Plébános :Látics György c. kanonok. Káplán: Lehotai János. Ref. egyház. Lelkész: Fejes György Középiskoláit Kunszentmiklóson, Nagykőrö­sön, theologiát Bpesten .végezte. Lápafői lelkész volt 15 éven át. Ráckevén 14 év óta lelkész. Képv. test. tagja. Lórántffy Zs. egyl., ref. Leánykor,, ifj. egylet vezetője, OKH. helyi el­nöke, Hangya, közs. isk. elnöke. Hitoktató ^ Kuli János. All. polgári iskola. Igazgató: Szalay Pál Tanárok: Appel Mihály, Nagy Emma, Risányi Margit, Sebestyén Julia, Dr. Vieszt Ilona, Szentgyörgyi lAelánia. Községi Elemi Iskola. Igazgató: Beke Gábor. Tanitók: Bóna Imre, Bugyi Kálmán, Koroknai Margit, Spethy Sándorné, Gulyás Kálmán, Gulyás Kálmánná, Máthé Elek. R. kath. elemi iskola. Igazgató: Lasz- czík Lóránt kántortanitó. Tanitók: vitéz Mihály Gyula. Középiskolát és a képzőt Kalocsán végezte. Előbb Kispesten, majd 1919 óta Ráckevén tanit. Hadiszolgálatra 1915-ben vonult be. A háborút végig küzdötte az orosz harctéren fej­lövést kapott s mint hadnagy szerelt le. Ki­tüntetései : kát. érdemkereszt, Signum Laudis, nagy ez., bronz v. é., Károly cs. kér., seb. érem. Erős Lajos, Erős Lajosné, Czencz András. Óvoda. Óvónők: Bóna Imréné, Kósik Erzsébet. Közegészségügy. Közs. orvos: Dr. Röszler Antal. Ny. közs. orvos: Dr. Mészáros Lajos. Magánorvos ' Dr. Zonda József, Dr. Pável Dezső, Dr. László Vilmos. Járási m. kir. állatorvos: Pártos Samu. Közs. állatorvos : Dr. Halmos Gusztáv. Gyógyszertár tu'ajdonos: Németh Sándor. Középiskoláit Nagybányán, egyetemet Buda­pesten végezte. Ráckevén 23 év óta gyógy­szerész. A háború alatt a dunakeszi katonai kórház gyógyszertárának vezetője volt. Mint hadnagy szerelt le. Biczó Ernő. Kir. Közjegyző: Dr. Reviczky Jenő. Ügyvédek: Dr. Szánthó Aladár. Középiskoláit Nagykőrösön, egyetemet Bpes­ten végezte, 1912 óta Ráckevén ügyvéd. Rác-* kévéi TKP. ügyésze, Pestvármegye tb. fő­ügyésze, közs. képv. test. tag. Vmegyeí törvhat. biz. tag. Világháborút végig küzdötte, mint fő­hadnagy szerelt le. Kitüntetései: kétszer az,, arany Signum Laudis. Dr. Gyenes József. Középiskoláit s az egyetemet Bpesten vé­gezte, ugyanott tett ügyvédi vizsgát. 1919 óta Ráckevén ügyvéd. Közs. képv. tag, Levente egylet elnöke. Ráckevei Tkp. igazgatója, tb. vármegyei ügyész. Ráckevei vál. kér. egységes pártjának ig. elnöke. Világháborút végig küz­dötte, mint főhadnagy szerelt le. Marossy Kálmán, Dr. Laky József, Dr. Zírzer Jenő, Dr. Szágel Sándor. Egyesületek, szövetkezetek és pénzintézetek. Önk. Tűzoltó Egyesület. Parnok*. Lő- rinczy István v. jegyző. Kaszinó. Elnök: Kiss Tibor főbíró Alelnök: Kaltenbeck Gyula. Társaskör. Elnök: Skhultéty János. Alelnök: Holtsuk Ödön. Gazdakör. Elnök: Kiss Tibor. Alel- nökök: Szögyéni Bálint, Podruzsik Rudolf. Dalkör. Elnök: ßorinczy István. Kar­nagy : Appel Mihály. Ált. ipartestület. Elnök: Wágner Ist­ván. Jegyző: Gyene Gyula. Ráckevei Takarékpénztár. Elnök : Ma­rossy Kálmán. Ellenőr: Koroknay István. Iskoláit Kunszentmiklóson és Kecskeméten végezte. 25 évig közig, szolgálatot teljesített. A Ráckevei Takarékpénztárnál 25 éve működik. Egyetemi tanulmányait Bpesten végezte. Közs. képv. test. tag volt 12 évig, 2 évig közs, biró, várm, törvh. biz. tag. Felesége : ny. közs. elemi isk. tanítónő. Koroknay Lajos és Gábor hosszú ideig küzdöttek a haza védelmében. Számos kitüntetést szereztek s mint tisztek szereltek le.

Next

/
Oldalképek
Tartalom