Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb.

III. Rész. 130 Vall. és közokt. minlsterium. Tanítónők: Szauer Arn.-né, Árpássy Istvánná, Reviczky Camilla, Szentkirálvi Ella. Hitoktatók :, Menyhárt Frigyes ág., üyefalvi Vitéz Kál­mán ref., Wolf Ármin izr. VI. kerület. 3S. Érsek-utczai fi-iskola. (Érsek-u. 4.) Igazgató : Rozmanith Vilmos. Tanítók: Perényi Lajos, Storch Mátyás, Németh János, Lehr Márton, Neuhold Ferencz. Minka Béla, Krammer Gusztáv, Tilles Emil, Kontor Elek, Schuler Alajos. 33. Érsek-utczai leányiskola. (Érsek-u. 4.) (Hivatalos órák: d. e. 8—12. d. u. 2—4.) lgazg.-tanító : Lakits Vendel. Tanítónők : Elemv Károlyné, Ebenführer Gizella. Her- czog Sarolta, Csery Kálmánná, Zaremba Gabriella, Lanka Karola. Blesz Eleonora, Csaplovics Irma, Schmiedt Gizella, Bock Irma, Schmiedt Margit, Nyíri Klára. 34. Lovag’-utezai fi- ás leányiskola. (Lovag-u. 9. és 11.) lgazg.-tanító : Fusz Ferencz. Tanítók: Drajkó István, Kaszt Kálmán, Weithoffer János, Argénv Mátyás, Nagy Pál. Kovács Béla, Halász Gy., Strohmayer Ferencz, Wolák Lajos. Tanítónők : Rusler Emma, Hoffmann Irma, Rakovszky Rózsa, Wolf Olga. Arányi Krisztina, Kopp Paula, Magyar Lászlóné, Kosztolányi Ilka, Szikra Ilona. 35. Sziv-ntezai fi- és leányiskola. (Sziv-u. 19.) lgazg.-tanltó : Sretvizer Lajos. Tanítók : BinthofTer Lajos, Cservenka Ferencz, Gerley Szeverin, Kováts Ede, Schön József, Ehmann Ferencz, Kapy Rezső, Horváth Gyula. Tanítónők : Kállay Jenőné, Nemecskay Irma, Raschka Emilné, Wendler Irma, Sretvizer Lajosné, Gammel Irma. Moussong Gézáné, Benke Balázsné, Cziklay Blanka. 36. Bajnok-utczai fi-iskola. (Bajnok-u. 18.) Igazgató : Létav Péter. Tanitók: Ehrlich Béla, Farkas János, Hanisch János, Soltész Kálmán. Fritsch József. Romhányi Sándor. Wilkovszky Sándor, .Moussong Géza, \\ ilhoffer János, Csorna Zsigmond, Kökényi Péter, Fitsch Lajos (s. tan.) 37. Bajnok-utczai leányiskola. (Bajnok-u. 18.) (Hivatalos órák: d. e. 8—11., d. u. 2—5.) Igazgató : Szőke István. Tanítónők : Futó Ferenczné. Heinrich Ilona, Kempelen Gyuláné, Angletta Anna, Hausser Adorjánná, Lakits Etelka, Lukáts Lajosné, Richter Károlvné, Sziberth Arthurné. Justus Roza. Fröhlich Erzsébet, Gyürkv Béláné, özv.Aul Sándorné, vincze Rózsa. Hitoktatók: Saláth Witály, Kacziány János, Ilvefalvi Vitéz Kálmán, Goldberg Mayer. VII. kerület. Kazinczy-utczai fi- és leány­iskola. (Kazinczy-u. 25.) Vez.-tanító : Sántha Lajos. Tanítók: Kugler János, Ötvös Gyula, Benke Elek, Kiss Károly, Bárdi Lajos, Cserjéssy Karoly, Kálóczv Imre, Korda Sámuel, Oravszky Kálmán. Tanítónők : Bertalan Gizella. Sipos Hermin, Heim Róza, Bródy Mária, Pick Ludovica. Engelné Hecht Józsa, Huszi Mária, Kratsek Janka, Streiling B.-né, Klein Sámuelné. 30. Nagy-dióf a-utczai leányiskola. (N.-diófa-u. 8.) Igazgató : Wolkenberg Gyula. Tanítónők: Glatz Regina. Héczey Nándorné, Kaczér Sarolta, Kempf Józsefné, Krug Pálné, Molnár Imréné, Molnár Katalin. Novak Izsóné, Schmidt Antalné. Spring Mária. Szabó Béláné, Szakmárv Czeczilia. Szaltinger Alfrédné, Takács Jánosné, Váradi Amadéné, Zerbs Antalné, Török Sarolta. 10.I£ottenl>iller-utódai f*i- és leány­iskola. (Rottenbiller-u. 37/4.) lgazg.-tanltó : Tanos Imre. Tanitók : Márk Árpád, Pollák Kaim. Mészáros Sándor, Oláh Dezső. Volák Lajos. Ladányi Miksa, Ross Nándor. Gyuris Géza. Fodor Gyula. Grósz Lajos, Varga László. S.-tanitók : Kamenár Ferencz, Xantos Bálint. Tanítónők : Wolkenberg Gyuláné, Peller Mariska, Csen- gerv Lenke, Steidl Irma, Virágh Anna, Simonyi Irma, Grabowieczky Leóné, Simkovics Jenőné, Rimanóczv Ká­rolyné. Hoppé Vilmosné. Pekka Ilona, Harsányi Anna, Har- sányi Teréz, Grünstein Teréz, Benedek Rafaelné (s. t.) Hitoktatók: Liba Géza. Kaufmann József, Salamon Náthán, Ilvefalvi Vitéz Kálmán, Menyhárd Frigyes. 41. Wesselényi-ittczai fi- és leány­iskola. (Wesselényi-u.. 44.) Igazgató : Schmidt Albin. Tanitók : Cserjesi József. Dallos Mór. Göndöcs József, Hunfalvy Lajos, Jablonkay Géza. Koczók Pál, Neufeld Manó. Pink János, Székely János. Zänker Ferencz. Schönviczky Adolár, Cserjesi Jóssef, Száva János. Tanítónők : Egvüd Ilona, Görög Istvánná, Sántha La­josné, Szedlacsek Lajosné, Szokolay Mariska. Schneider Ilona, Horváth Melánia, Streiling Ilona, Göndöcs Józsefné. 4S,Doliány-utczai l‘l- és leányiskola. (Dohány-u. 65. 67. Hivatalos órák: 11—12. lgazg.-tanltó : Betöltetlen. Tanitók: Herzog Emil, lüss Ildebert, Schöffer Sándor, Héczey Nándor, Pastinszky István. Locsova Aurél. Tanítónők: Hermann Lászlóné, Fchérné Sebastiani Ilona, dr. Walloné Egyed Mária, dr. Burián Jánosné, Tar- nóczy Károlyné, Lintner Sándorné, Springholz Alajosné, Kőler Gizella, Szilágyi Erzsébet. 43. Erzsébet-leányárvaházi iskola. (Rottenbiller-u. 50.) lgazg.-tanítónő : Matzinger Luiza. Tanítónők: Miksits Gizella Istvánka (igazg.-helyetles,) Zádra Mária (kézimunka), Bertalan Irén. Hitoktatók: Schmiedt Ferencz róm. kath., Menyhárd Frigyes ág. ev. lelkész. 44. MNiráiiyi-utozai fi- és leányiskola. (Murányi-u. 10/a és 10/b.) Igazgató : Senyei Ferencz. Tanitók : Farkas János, Horváth Sándor, Passuth Ödön, Neiger Sándor, Szabó László, Ronts István, Kempf Lajos, Lelóczky Ferencz. Balogh Márk, Viola Lajos, Sándor Péter. Tanítónők: Liptai Zsigmondné, Aul Sándorné, Kuzmich Gizella, Thury Ilona, Farkas Jánosné, Radnäi Sarolta, Smidt Irma, Viola Rózsa, Wetschl Gyuláné, Kuzmich Etelka Stradl Luiza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom