Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb.

ítl. Résa. 33 Belügy minis terium. Kormány előadók : dr. Chyzer Kornél, min. tanácsos, Ferencz-József-rend lovagja, dr, Tormay Béla ministeri ta­nácsos o. tr., dr. Tóth Lajos egyetemi tanár, o. tr., Bernolák József, honv. főtörzsorvos. Rendklvttll tagok : dr. Ajtay Sándor, egyetemi tanár, dr. Árkövy József, dr. Bolyo Károly, főorvos ; o. tr., a buda­pesti orsz. tébolyda I. orvosa, dr. Bruck Jakab „Erzsébet“ fürdő orvosa, dr. Hirkó László megyei főorvos, dr. Schweiger Zsigmond, dr. Tauffer Vilmos egyet, tanár, dr. RózsaíTy Ala- i jós rendőrfőorvos, dr. Tatay Adolf főorvos, dr. Bókay János [ egyetemi tanár, dr. Fodor Kálmán, [Pöstyén], dr. Grósz Al- [ bért arany érdemkereszt tulajdonosa, kir. törv. orvos, szem - ' gyógy-intézeti igazgató [Nagyvárad], dr. Lengyel András fő- | orvos [Sárospatak], dr. Mangin Kár., a kor. ar. é. k. túl., o. tr. [Szombathely], dr. Meixner János egyet, tanár [Kolozsvár], dr. Fekete Alajos főorvos [Krassó m.] dr. Fekete Soma főorvos [Szathmár-m.] dr. Pávai Vájná Gábor főorvos [Po­zsony], dr. Pecz Lajos megyei főorvos [Győr], dr. Plichta Soma a kor. ar. é. k. túl., főorvos [Losoncz], dr. Singer Mátyás a F. J. r. 1., kir. tanácsos, főorvos [Szeged], dr. Szon- tágh Miklós főorvos [Tátra-Füred], dr. Thuróczy' Károly főorv. [Nyitra], dr. Józsa András o. tr. megyei főorvos |Szabolcsm.], Konrád Márk bába int. ig., [Nagyvárad], Liber- mann Leó, egy. tan., Tauscher Béla t. főorvos, [Pozsony], Dollinger Gyula egyet, tan., Lőw Sámuel főorvos, Pertik Ottó egy. tanár. Boleman István, o. tr., Bőké Gyula, egyet, tanár, o. tr., Breuer Ármin dr, Temesvm. főorvosa, Feja Ferencz, főorvos, Herzka Imre, o. tr., Hrasovecz Ignácz, főorvos, Hutyra Ferencz, állatorvosi akad. ren. tan., Budapest, Imreh József, o. tr. főorvos, csávássi Kiss Károly, gyógysz., Kállay Rudolf, főorvos, Lechner Lajos, fő- és székvárosi középit. igazg., Munels Lajos, Niedermann Gyula, o. tr., orsz. tébolydi igazg. kir. tan., Novák Endre, kórh. igazg., Pantocsek József, o. tr., főorvos, Ötvös József, Raisz Gedeon, m. kir. egészség- ügyi felügyelő, Rajtsits Lajos, o. tr. főorvos, Salgó Jakab, o. tr., főorvos, Schwartz Arthur, egyet. m. tanár, Stáhly Ignácz, o. tr. főorvos, Thegze Imre dr., Weszely József, o. tr. V. Fővárosi közmunkák tanácsa. (I. kér. Döbrentei-tér 4.) (Hivatalos órák : 9—2.) Elnöki osztály. Elnök: Bánffy Dezső br. Alelnök : br. Podmaniczky Frigyes, v. b. t. t., orsz. gy képv. Min. tanácsos : Rupp Imre, a III. o. v. k. r. 1. Min. titkár : Garancsy Mihály. Min. s.-fogalmazó: Legeza Pál és dr. Czabalay Kálmán. Segédhivatal! igazgató : Titl István. Irodatiszt: Werner Ferencz, Drohobeczky Miklós. Iroda segédtiszt: Popovits Gyula. Műszaki osztály. Min. oszt. tan. oszt. vez.: Bakos János. Műszaki tanácsos: Zsigmondy Géza. Ministeri főmérnökök: Jász Dezső, Szerdahelyi Ágost, Francsek Imre, Sigray János. Ministeri mérnökök: Trautmann Ottó, ifj. Salkovits Károly, Masirevics György. Számvevő-osztály. Igazgató : Rozmanith Ferencz. Min. számvizsgáló : Szuppan Ferencz. A tanács tagjai : a) Kormány részéről: Andrássy Tiva­dar gr., Faschó Moys Sándor dr., Harkányi Frigyes br., Hauszmann Alajos, Luczenbacher Pál, Lukáts Antal, Országh Sándor dr., Steindl Imre, Tichtl Frigyes, b) A székes-főváros részéről: Kármán Lajos, Kléh István, Krajcsik Ferencz dr., Lipthay Béla br., Pucher József, Rémi Róbert, Ribáry József, Scheich Károly, Tolnay Lajos. Székes-fővárosi középitési bizottság küldöttei: Freund Vilmos, Krauser János, Mihálovics Antal, Schneider Alajos. BUDAPEST ÉVKÖNYVE. Nyomatott 1897 A székes-fővárosi tanács részéről: Kun Gyula, Vosits Károly. Fő- és székváros középltészeti igazgatója és főmérnöke : Heuffel Adolf. VI. Székes-fővárosi m. kir. államrendőrség’. Főkapitányság. (V., Ferericz-József-tér 7.) ^^3 (A főkapitány fogad : minden nap. — Önmaguknak vagy másoknak hivatalt vagy alkalmazást kérők, a főkapitány által csak minden pénteken déli 1 órától 2 óráig fogadtatnak. — Hivatalos órák: 8—2.) Főkapitány : rudnói és divékujfalusi Rudnay Béla, a L. r. 1., a kath. h. é. túl. Elnöki osztály. Osztályvezető : zebegnyői Pekáry József, kir. tanácsos, stb., fő kapitányi hely. Kapitány : Garlathy Ödön. Fogalmazók: Peregriny Sándor, Ruttner Sándor dr., Rédey Miklós. Segéd-fogaim.: Korbai Károly dr. írnok: borsodi Latinovits Szaniszló. Gyakornok : Szukúp Wladimir. Iktató : Lovas Imre. Kiadó : Eichhardt Antal, a kát. hadi érem és szóig. kér. túl. Közigazgatósági osztály. Osztályvezető : Máltás Hugó, r.-tan. Kapitányok : roglaticzai és patai Zhnszky Károly, Egyed István. Fogalmazók: Hadady Endre dr., Tóth Mihály, Tóth Lajos, Schauer Ignácz. Segéd-fogaim.: Bónis István, Sándor László, Schrei­ber Emil dr. írnokok : Pászkán Ferencz, Schobert Ferencz. Bűnügyi osztály. Osztályvezető : felső-gellérti Farkas László dr.,- r.-tan. Kapitányok: zsarnói Zsarnay Gy., r.-tan. ez. és jeli., felső-kubini és demjénfalvi Kubinyi Sándor, Karácsony Sán­dor, salfai Saly Károly, Bérczy Béla, hunyadvári Árányi Taksony. Fogaim.: Lévay Antal, Csocsán Jenő. Segédfogaim.: Miskolczy László, kisgézsenyi és ger- zsényi Geguss Dániel. írnokok: Eperjessy Károly, Stenger Ferencz, kórodi és tasnádi Kóródy M. Béla, Magyarossy Imre, Kramolin Ernő. Nyilvántartó : Pechcr Frigyes. Rendőri fogház- és tolonczűgyosztály. Tanácsos, hiv. vezető : Engelbach Károly. Fogalmazó: csöglei Gaál István dr. Hely. tolonczkezelö: Risztics Plátó. Orvosok: Perémy Dezső dr., Hérics Imre dr. Segéd-fogaim.: nemesszeghi Nemesszeghy Endre. írnok: Szalontay József. Hivataltisztek : boldogasszonyi Boltizár Lőrincz, Szenl- péteri József, Mosolygó Ferencz, Németh József. Gazdasági osztály. Tanácsos : Gogolák József. Könyvelő : Felbcr Nándor. Hivataltisztek: Nemes László, Kerekács Dániel. Gondnok: Stiglbauer Ferencz. Segédhivatal. Igazgató : Szász Lajos. Levéltárnok: losonczi Farkas Károly. Iktatók: Huszár Sámuel, Belaszta György. Kiadók: Nagy László, Varga Károly. Hiv. tisztek: Tomis János, Gajzágó Gerő, Bobojcsov Péter, Burschitz Mihály. junius 13-án. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom