Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - II. szakasz. A budapesti kereskedelmi és váltó törvényszék hatáskörébe tartozó bejegyzett czégek

Egyéb részvénytársaságok. a?9 Bejegyzett ozégek. Sándor János. Neumann Miksa, Schwarz Felix. A czéget két igazg. tag együttesen jegyzi, (ffö Péczeli Szemere-fürdő Részvénytársaság. Péczelen. Bej. 1896. XX. k. 171 1. Alaptőke : 16.000 korona. Igazg. tagok : báró Prónav Adorján, Tankó János, Jamriska Lajos, Fuchs Guido, dr. Bendel József, Kaál József, Halász Dezső, Kele­men Kajetán, Francsek Imre, dr. Bolváry Illés. A czéget 2 igazg. tag együttesen jegyzi. Pénzügyi Hírlap Részvénytársaság. V., Mária Valéria-u. 19. Bej. 1894. XV. k. 194 1. Igazgatósági tag: Zwibach Adolf, önálló czégjegyzési joggal. Alaptőke : 10.000 frt. Péterliegyi téglaipar részvénytársaság. Petersherger Ziegel­industrie Aktiengesellschaft. V., Nádor-u. 30. Bej. 1894. XIV. k. 188 1. Alaptőke : 1,200.000 korona. Igazg. tagok: báró Schossberger Nándor, Schlesinger Adolf, Guttmann James, Veith Béla, Weinreb Fiilöp. Czégvezető tisztviselő : Geröll Arnold. A czéget két igazg. tag, vagy egy igazg. tag és a czégv. tisztv. együttesen jegyzi. ©^ „Photogen“ forgalmi részvénytársaság. „Photogen“ Trans­port Aktiengesellschaft. „Photogen“ Societé anonima di trasporto. „Photogen“ societé anonyme de transport. V., Zrinyi-u. 4. Bej. 1896. XIX. k. 198 1. Igazgatósági tagok : Aron Gyula, Kornfeld Zsigmond, lovag Mandiner Gusztáv, őrgróf Pallavicini Ede, Szirmai Oszkár és Ullmann Adolf. A czéget két igazgatósági tag együttesen jegyzi. Alaptőke : 900.000 korona. „Plasticon“ részvénytársaság. „Plasticon“ Aklien-Gesell- schaft. VI., Andrássy-út 69. Bej. 1896. XX. k. 115 1. Alap­tőke : 200.000 frt. Fischer József, Lederer Károly, Spitz Ede. A czéget 2 igazg. tag együttesen jegyzi. ©Ö Polke-félc szabadalmazott hordók gyára részvénytársaság. Polke’sche Patent Fässer Fabriks Aktien-Gesellschaft. V., Rudolf-rakpart 7. Bej. 1895. XVIII. k. 211 1. Igazgatósági tagok : Szczepanovski Szaniszló, dr. Nagy Jenő, báró Sutt­ner Richárd, Kriser Lajos, Polke József, Britz János, Fröh­lich Frigyes, Vas E. Ferencz és Schanzer Ignácz. Czég- jegyző tisztviselő: Havas Mór. A czéget két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag, egy czégjegyző tisztviselővel együttesen jegyzi. Alaptőke: 1,000.000 korona. Popper Lipót faipar részvénytársaság. Holzindustrie Aktien- Gesellschaft Leopold v. Popper. V., Hold-u. 23. Bej. 1892. XII. k. 12 1. Alaptőke : 3,200.000 frt. Igazgatói tagok : Mezei Mór, báró Popper Berthold, Bujanovies Sándor, báró Pereira Arnstein Henrik, gróf Stadnicki János, Popper Ármin, Lazarus Mór, Vas E. Ferencz. Czégvezető tisztv.: dr. Herzog Oszkár. A czéget két igazg. tag, vagy egy igazg. tag és a czégj. tisztv. együttesen jegyzi. ©ŐS Prag-Smichover Kaltun-Manufactur magyarországi raktára. Prag-Smichover Kattun-Manulactur Niederlage für Ungarn. Főtelep : Prága. Fióktelep : Budapest, V., Bálvány-u. 3. Bej. 1892. XII. k. 122 1. (cirg.) Részvénytársaság. Alaptőke: 7,000.000 frt. Magyarorsz. képviselő: önálló czégjegyzési joggal, Tezner Mór. Rajna Westfalia Lloyd magyarországi vezérképviselősége. General-Repräsentanz für Ungarn des Reinisch Westfälischen Lloyd. Főtelep : M. Gladbachban (némelország). Fióktelep : Budapesten, V., Harminczad-ulcza 4. Bej. 1876. II. k. 228 I. Részvt. Bariba Miksa, magyarországi vezérképviselő. A czéget a vezérképviselő egyedül jegyzi. Alaptőke: 1.000.000 porosz tallér. Rémi szálloda részvénytársaság. VIII., József-körúl. Bej. 1897. XXII. k. 20 1. Igazgatósági tagok : Rémi Róbert. Ormai Mór é§ dr. Grauer Vilmos. A czéget két igazgatósági tag együttesen jegyzi. Alaptőke : 240.000 korona. ©^ Részvénytársaság kőolaj kutatására. Aktien-Gesellschaft zur Gewinnung von Mineraloel. V., Zrinyi-u. 4. Bej. 1895. XIX. k. 18 1. Igazgatósági tagok : Áron Gyula, Barac Milutin, Deutsch Henry, Kornfeld Zsigmond, lovag Maulhner Gusz­táv, őrgróf Pallavicini Ede, Szirmai Oszkár, Ullmann Adolf, Sticdry Fiilöp. Czégjegyző tisztviselő: Csonka Árpád. A czéget két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és egy czégjegyző tisztviselő együttesen jegyzi. Alaptőke: 800.000 korona. Révai testvérek irodalmi intézet részvénytársaság. Gebrüder Révai litterarische Anstalt Aktien-Gesellschaft. Institut litté­raire Révai Fréres societé anonyme. IV., Váczi-u. 1. Bej­1895. XVIII. k. 89 1. (Cirg.) Igazgatósági tagok: dr. Jókai Mór, Beöthy Zsolt, Mikszáth Kálmán, dr. Székely Ferencz, Adler Gyula, dr. Árdó Alfréd, dr. Bleuer Samu, Révai Mór és Révai Ödön. A czéget két igazgatósági tag együttesen jegyzi. Alaptőke: 800.000 korona. ©ŐS Rigler József Ede, papirnemii gyár részvénytársaság. Josef Eduard Rigler Papierwaaren Fabriks-Aktiengesellschaft. VI., Rózsa-u. 55. V., Erzsébet-tér 19. IV7., Kecskeméti-u. 13. Bej. 1894. XVI. k. 152 1. Igazgatósági tagok: Berzeviczy Albert, Radocza János, Rigler József Ede, dr. Samuel Lázár és Simon Jakab. A czéget kél igazgatósági tag együttesen jegyzi. Alaptőke : 2,500.000 frt. ©ŐS Rimamurány-Salgó Tarjáni vasmű részvénytársarág. Rima- murány-Salgó Tarjaner Eisenwerks-Aktiengesellschaft. So- ciété réunie des forges de Rimamurány et de Salgó-Tarján. VI., Andrássy-út 2. Bej. 1881. V. k. 134 1. ». sz. Igazgatósági tagok: Fáy Gusztáv, Hahn Sámuel, Loisch Ede, Schenk Adolf, dr. Joly József, Tisza István, Borbély Lajos, Bauer Mór és Brüll Ármin. Czégjegyző tisztviselő : A czéget két igazgatósági tag és egy czégjegyző tisztviselő együttesen jegyzi. Alaptőke: 10,000.000 frt. ©ŐS Royal Nagy Szálloda Részvénytársaság. Grand Hotel Royal Aktiengesellschaft. Grand Hotel Royal société anonyme. Royal Grand Hotel Company Limited. VII., Erzsébet-körút 1. Bej. 1894. XV. k. 50 1. Társtagok : Kammer Ernő, Glück Frigyes. Herzl Tivadar, dr. Koller Gyula, Gerbaud Emil és Levy Károly. A czéget két igazgatósági tag együttesen jegyzi. Alaptőke : 1,200.000 frt. ©ŐS Salgótarjáni kőszénbánya részvénytársulat. Salgó-Terjaner Steinkohlen-Bergbau-Aktiengesellschaft. V., József-tér 14. Bej. 1876. I. k. 359 1. Igazgatóság: dr. Chorin Ferencz, Krausz Lajos, Burchard Konrád, Reitholfer Lajos, Haas Jakab, Kohner Zsigmond, Lánczy Leó, Weisenbacher Endre, Heyrowsky Emil. Czégjegyző tisztviselők : Frischmann Jakab, Reimann Lázár. A ezég jegyzéséhez két igazg. tag, vagy egy igazgatósági tag és egy tisztv. aláírása szükséges. Alap­tőke : 3,200.000 frt. ©ŐS „Sanitas“ sterilizált szikviz s fagylaltgyár és szikviz- gyárakat berendező részvénytársaság. „Sanitas“ sterilisirtes Sodawasser- und Gefrorenesfabrik und Sodawasserfabriks Einrichtungs-Aktiengesellschaft. VII., Gizella-út 51. Bej. 1895. XVII. k. 113 1. Alaptőke: 300.000 frt. Igazg. tagok: Darvas József, dr. Bródy Samu, Finy Béla, dr. Brüll Mór, Török Sándor, Lázár Pál és Beutum Ignácz. A czéget két igazg. tag együttesen jegyzi. ©ŐS „Sanitas“ tejgazdasági részvénytársaság felszámolás alatt. (VII., Stefánia-út 14. Bej. 1893. XI. k. 23 1. Felszámolók: Megyery Gézá, Kriszhaber Leó és dr. Herczfeld Samu. A czéget mindhárom felszámoló együttesen jegyzi. Alaptőke: 5000 frt. Sangerhauseni gépgyár és vasöntöde részvénytársaság ezelőtt Hornung és Rabe, magyarországi gyártelepe. Sanger- häuser Aktien-Maschinenfabrik und Eisengiesserei, vorm. Hornung & Rabe, Ungarische Niederlassung. Főtelep: Sanger- hausen. Fióktelep: Budapest, VI., Podmaniczky-u. 16. Bej. 1896. XX. k. 209 1. Alaptőke: 1,250.000 márka. A budapesti fióktelep képviselője: önálló czégjegyzési joggal, dr. Lederer Sándor. ©Ő3 Sas és Kör Ház-Részvénytársaság. IV., Kalap-u 17. Bej. 1895. XVIII. k. 150 1. Alaptőke: 70.000 frt. Igazg. tagok: Id. Cséry Lajos, Dobrowsky Ágost, Hahótby Sándor Kiéli István, Némái Ántal, Schwarcz Lajos, Sigray Pál, Dr. Szi- vák Imre, Török György, Kramer Miksa, Polonyi Géza. A czéget 2 igazg. tag együttesen jegyzi. Sárospataki kova malomkőgyár egylet. Sárospataker Quarz Mühlstein Fabriks-Gesellschaft. V. Bálvány-u. 8. Bej. 1876. I. k. 391 1. Részvénytársaság. Alaptőke: 53.250 frt. Igazgatósági tagok : Dr. Zsigmondy Jenő, Zsigmondy Béla, Liedemann Rezső és Zsigmondy Géza. A ezég jegyzéséhez két aláírás szükséges. Schlick-féle vasöntöde- és gépgyár részvénytársaság. Schlick’sche Eisengiesserei- und Maschinenfabriks-Actien- Gesellschaft. VI. Külső-Váczi-ut 29—35. Bej. 1876. I. k 143. 1. b.sz. (cirg.) Igazgatósági tagok: Langenfeld Frigyes, Pfeiffer Ignácz, gróf Dessewífy Aurél, Grötschel Imre, Schlick

Next

/
Oldalképek
Tartalom