Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - VII. rész. Egyletek, társulatok és körök

VII. Rész. Sil Egyletek, társulatok, körök stb. nai Gyula dr. Segédtitkár és könyvtárnok: Melich János dr. Az „Ethnographia“ szerkesztője Munkácsi Bcrnát dr. Magyar k i r. természettudományi t á r s u- 1 a t. Bpesten, VII. Erzsébel-körút 1. Pártfogó: József fő- herczeg, Ö cs. és kir. Fensége. Elnök : Szily Kálmán. Alel- nökök : Eötvös Loránd br., Hőgyes Endre. Titkárok : Wartha Wincze, Paszlavszky József, Csopey László. Irodaigazgató és pénztárnok : Lengyel István. Könyvlárhok : Ráth Arnold. Irodatiszt: Lengyel Bálint. Választmányi tagok: Állattanra: Chvzcr Kornél, Daday Jenő, Entz Céza, Hermann Ottó, Hor­váth Géza. Növénytanra: Redő Albert, Borbás Vinczc, Klein Gyula, Mágócsy-Dietz Sándor, Staub Móricz. Ásvány és föld­tanra : Koch Antal, Krcnner József, Lóezy Lajos, Pelhő Gyula, Schmidt Sándor, Scmscy Andor. Chemiára : Fodor József, Ilosvay Lajos, Kalecsins'zky Sándor, Lengyel Béla, Schcnek István, Than Károly. Élettanra: Csapodi István, Klug Nándor, Laufenauer Károly, Mihalkovics Géza, Pertik Ottó, Thanhoffer Lajos. Természettanra: Barloniek Géza, Fröhlich Izidor, Heller Ágost, Konkoly Miklós, Schuller Alajos, Wittmann Ferencz. Szakosztályok: Állattani elnök: Entz Géza. Alelnökök : Chyzcr Kornél, Horváth Géza. Jegyző : üaday Jenő. Növénytani elnök: —Alelnökök: Klein Gyula, Staub Móricz. Jegyző: Mágócsy-Dietz Sándor. Ásványtani chemiai elnök: Than Károly. Álelnökök: Krenner József, Lengyel Béla. Jegyző: Ilosvay Lajos. Élettani elnök: Than- hoíl'er Lajos. Alclnök: Jendrassik Jenő, Jegyzők : Korányi Sándor, Landauer Ármin. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének állandó központi vá­lasztmánya. Orvosok és természelvizsgalók vándor­gyűlései. Az évenkint vagy kétévenkint tartatni szokott vándorgyűlés az ország más és más helyén ülésez, csak minden tizedben egyszer a fővárosban. Az ügyvitelt a közp. választmány tartja fen, mely Bpesten tartja üléseit. A ván- dorgyülési intézményt 1840-ben Bugát P. és Bene F. alapí­tottak ; az első vándorgyűlés Pesten, 1841-ben, május 29—31- én folyt le. Czélja: az orvosi, természet- és rokon tudomá­nyoknak fejlesztése, terjesztése és népszerűsitése. A vándor­gyűlés tisztikara esetről-esetre csupán a gyűlés tartamára vá- lasztatik meg. A központi választmány tisztikara jelenleg: elnök: Chyzer Kornél dr., min. tanácsos ; alelnök: Dulácska Géza dr., kórh. igazgató; titkárok: Lakils Fercncz dr., Proch- nov József dr.; pénztáritok : Szalkay Gyula dr.; könyv­tárnok : Verebélyi László dr. — A vándorgyűlés tagja min­denki lehet, aki az orvosi, természet- és rokon tudományokat műveli vagy kedveli, ha a tagdíjat (jelenleg 5 frt) lefizeti. Ezért részt vehetnek a gyűlésen, megkapják a „Munkálatokat“ s utazási, kirándulási kedvezményben részesülnek. Idáig 28 vándorgyűlés tartatott alapítása óta. Ez idén tartják meg a 29-iket Trencsénben. Legtöbb résztvevője volt a fiumei vándorgyűlésnek (1272 taggal) 1869-ben. Rendes hivatalos órákat nem tartanak, de a központi választmány tisztikara készséggel szolgál útbaigazítással a hozzá intézett meg­keresésre. Magyar pro testáns irodalmi társaság. Bpesten, IX. Pipa-u. 23. Elnök: Gyurátz Ferencz, dunántúli ág. h. ev. püspök. Pápa. Másodelnök: Hegedűs Sándor, országgy. képviselő, VI. Hunyady-tér 12. Titkár: Szőts Farkas, theol. akadémiai igazgató tanár, IX. Pipa-u. 23. Pénzlárnok: Bendl Henrik, a bpesti ágost. egyh. pénzlár- noka. IV. Deák-tér 4. Ügyész : Fromm Lajos ügyvéd, IX. Lónyay-u. 7. Magyar közgazdasági társaság. IV., Feren- cziek hazára. Elnök: Láng Lajos dr., egyetemi tanár. Igaz­gató: Halász Sándor dr., min. o. tan. Főtitkárok: Mandello Gyula dr., egyet. m. tanár, Ráth Zoltán dr., jogakadé­miai tanár. . Magyar történelmi társulat. Budapesten, V. Ferencziek-lere, egyetemi könyvtár. A Magyar Törté­nelmi Társulat czélja: a hazai történettudomány műve­lése, megkedyeltelése, és iránta mennél szélesebb körben érdeklődés ébresztése. Ezen czél elérésére: a szaktudósok és szakkedvelők egyesítése, történettudományi ok dolgozat írása, felolvasása és kiadása, nyilvános ülések és kirándu­lások tarfásaj a hazai könyv- és levéltárak átkutatása, nem különben a külföldi könyv- és levéltárakban található ma­gyar vonatkozású történeti emlékek tanulmányozása és is­mertetése által törekszik. A társulat munkássága kiterjed p hazái történelemié és annak tudományaira. A társulat tag­jai: a) alapitó, b) évdijas rendes, és c) külföldi tiszteleti tagok. Új tagot valamely társulati tag ajánlatára az igaz.r gáló választmány választ. Alapító taggá választható az, a ki a társulat ezétjának előmozdításához legalább 100 forint alapitványnyal járul, és pedig akár készpénzben, akár a választmány által megítélendő biztosítékot és legalább 5 frt évi jövedelmet nyújtó kötelezvényben vagy értékpapírban. Az alapitó tag tagságáról disz-oklevclet nyer. Rendes taggá választható a hazai történetnek minden kedvelője, a ki magát kötelezi, hogy legalább három éven át a társulat pénztárába Budapesten évenkint 5 forintot tagdíjul befizet. Á ki kilépését a három év letelte előtt két hónappal a titkár­nál be nem jelenti, annak tagsági kötelezettsége további három évre terjed ki. A rendes tag megválasztatásáról írásbeli értesítést, és saját kívánságára 3 forintért disz-okle- velel nyer. Külföldi tiszteleti taggá választható oly külföldi törléneltudós, a ki a Magyar Történelmi Társulat-, a hazai történetírás- vagy a hazánkat érdeklő történeti kutatások iránt különös érdemeket szerzett. Külföldiek megválasztásá­hoz azonban a m. kir. bolugyminislcrium jóváhagyása ké­rendő ki. -T A külföldi tiszteleti tag megválasztatásáról ok­levelet nyer. A társulat tagjai az évenkint tartandó rendcs- és esetleges rendkívüli közgyűléseken gyakorolják jogaikat. A társulat kiadványai. A folyóiratot a társulat alapitó és rendes tagjai lagilletményül kapják, nem tagok pedig elő­fizetés útján szerezhetik meg. Á társulat cgyébb történelmi munkákat is, adhat ki; az ily kiadványokat azonban csak a választmányi tagok és oly alapilók kapják, kik legalább 200 forint alapitványnyal járultak a társulat tőkéjéhez. A többi tag e társulati kiadványokat a választmány által meghatá­rozandó kedvezményes áron, legalább is 25°/0 levonása mellett szerezheti meg. Elnök : \ eleki Géza gróf. Alelnö­kök : I. Pulszky Ferencz. II. Thaly Kálmán. Titkár: Szilá­gyi Sándor dr. Jegyző : Nagy Gyula. Pénztárnok: Karasszon József. Ügyész: Kovács Pál dr. Igazgató választmány: Ba- lássy Ferencz. Ballagi Aladár dr. Ballagi Géza dr. Bánó Jó­zef id. Barabás Samu. Békefi Rémig dr. Boncz Ödön dr. Borovszkv Samu dr. Bunyitay Vincze. Csánki Dezső dr. Csapiár Benedek. Czobor Béla dr. Dedek Crescens Lajos. Emich Gusztáv. Esterházy János gróf. Fejérpataky László. Fraknói Vilmos dr. Géresi Kálmán. Hajnik Imre dr. Ham­pel József dr. Jakab Elek. Kämmerer Érnő dr. Károlyi Ár­pád dr. Komáromy András dr. Lehoczky Tivadar. Majláth Béla. Marczaii Henrik dr. Márki Sándor dr. Melczer István. Nagy Gyula-. Nagy Iván. Nálafalusy Kornél. Némethy Lajos. Nyáry Jenő báró., Odcscalchi Arthur szerémi herczcg. Ort- vay Tivadar dr. Óváry Lipót. Pauler Gyula dr. Pettkó Béla. Pór Antal. Pulszky Ferencz. Radvánszky Béla báró. Réthy László dr. Schönherr Gyula dr. Szádeczky Lajos dr. Széli Farkas. Szendrei János dr. Szilády Áron. Szilágyi Sándor. Szinnyei József. Tagányi Károly. Thallóczy Lajos dr. Thaly Kálmán. Teleki Géza gróf. Váczy János dr. Véghely Dezső. Villányi Szaniszló. Zichy Jenő gróf. Zimmermann Ferencz. Zsilinszky Mihály. Gazdasági bizottság: Hegedűs Sándor. Borovszky Samu dr. Szabó Albert. Emich Gusztáv. Pauler Gyula. Számvizsgáló bizottság: Fejérpataky László dr. Boncz Ödön dr. Strömpl János. A gróf Tcleki-Oklovéltár szer­kesztő bizottsága: Teleki Géza gróf. Szilágyi Sándor. Bara­bás Samu. Fejérpataky László dr. Gergely Sámuel dr. Schönherr Gyula dr., Szádeczky Lajos dr. A gróf Zichy- Oklevéltár szerkesztő bizottsága: Kämmerer Ernő dr. Áldá- sy Antal dr. Barabás Samu. Fejérpataky László dr. Illésy János dr. Nagy Iván. Pettkó Béla. Novak Sándor. A rend­kívüli felolvasásokat rendező bizottság: Boncz Ödön dr. Fejérpataky László dr. Pauler Gyula dr. Tagányi Károly. M a t h e m a t i k a i és pbysikai társulat. Bu­dapesten, VIII., Eszlerházy-u. 3. Elnök:, Eötvös Loránd br. Alelnökök : König Gyula dr. Schmidt Ágoston dr. Titkárok: Bartoniek Géza. Rados Gusztáv. Pénztárnok: Mandák Dezső. Jegyzők: Kopp Lajos dr. Kövcsligethy Rezső dr. Műkedvelők orsz. egyesülete, VI, Lövölde-tér 2/a. Nemzeti Szalon. Magyar képzőművészek és mii- pártolók egyesülete. Alapittatolt 1894-beo. Az egyesület megalapításában fáradoztak: Baumann Antal, Bezcrédy Gyula, Endrödy Sándor, Fekete József, Fay András, Fay Elek, Gcrstcr Kálmán és Lajos, Hcrdlicska Arnold, Holló Barnabás, Hartman Élek dr., Kacziányi Ödön, Kiss György, Kiszely Géza, Kézdi Kovács László, dr. Kőrössv László, Mcslerházy Kálmán, Margitay Tihamér, Margitay Dezső, 1-4*

Next

/
Oldalképek
Tartalom