Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - VII. rész. Egyletek, társulatok és körök

VII. Rési. SÖÖ ban. De Goeje M., egy. tr. Leydenben. Genetz Arvid, lyce- umi lanár, Helsingsforsban. Jones W. Henrik, angol iró, Mumby Vicarage, Alford, Lincolnshire. Radloff Vilmos dr. a sz.-pétervári cs. tud. akadémia tagja, Szt.-Pétervárotl. Misteli Ferencz, egyet, tanár, Baselben. Schucliardt Hugó, egyet, tanár, Gráczban. Mahésachandra Nyayaratna, a sans­erif collegium igazgatótanára Calcuttában. Selülii Emil, egyet, lanár, Helsingforsban. Thomsen Vilmos, egyet, tanár, Koppenhágában. Karabacek József, egyet, tanár, Becsben. Blaydes Fridrik, classica-philologus, ßrightonban. Stein Aurél, egyet, tanár, sanskrilista. Laboréban. Boissier Gestoű, a franczia akadémia tagja, Párisban. Winkler Henrik, egy. tanár, Boroszlóbán. Jagic Wratizlaw, egy. tanár, Bécsben. Hercz Miksa, az arab muzeum igazgatója, Kairóban. II. Bölcsészeti, társadalmi és történeti tudomá­nyok osztálya. Elnök : Pauler Lajos r. t. Tiszteleti tagok : Pulszky Ferencz (1. elnökség.) Horváth Boldizsár, j. tr., a Kisfaludy-társaság t., Budapesten, VI., Andrássy-út 96. Brassai Sámuel, kir. tanácsos, nyug. egyel, tanár, Kolozsvárott. Radvánszky Béla br. (1. Igazg.-tan.) Tisza Kálmán, (1. Igazg.-tan.) Nyáry Jenő br., kam., Buda­pesten, IV., Zőldfa-u. 44. nagy-kállói Káltay Béni, cs. és kir. közös pénzügyminister, Bécsbcn. Knauz Nándor, ez. püspök, pozsonyi nagyprépost, szerfeli apát, Esztergomban. Rendes tagok: Tóth Lőriucz. j. tr., nyug. cúriai tanács­elnök, a főrendiház tagja, Budapesten, II. Városmajor-u. 24. Kautz Gyula, (1. Igazg.-tan.) Szilágyi Sándor, budapesti m. kir. t. egyetemi könytárigazgaló, Budapesten, IV., Ferencziek-tere 5. Fraknói Vilmos, (1. Igazg.-tan.) felső­győri Nagy Iván, Horpácsou. Pauler Gyula, min. tan., m. kir. orsz. főlevéltárnok, Bpesten, II., Lánczhid-u. 2. Thaly Kálmán, orsz. gy. képv., min. oszt. tan., Bpesten, IX., Üllői-út 1. és Pozsony, Bél-Mátyás-u. 13. Hajnik Imre, egyet, lanár, Bpesten, IV., Ferencziek-tere 2. Torma Károly, nyug. egyet, tan., Anzio, Róma mellett. Schwarcz Gyula, egyet. r. tanár. Bpesten, IV., Molnár-u. 26. Vécsey Tamás, egyet, tanár, Bpesten, VIII,, Múzeum-u. 3. Pauer Imre, egyet, tan., Bpesten, Vl., Kálmán-u. 19./b. Hoffmann Pál, ny. egyet, tan., Sopron. Pór Antal, esztergomi kanonok, Esztergomban. Láng Lajos dr., egyet, lan., orsz. gy. képv., Bpesten, IV., Vigadó-tér 1. Wlassics Gyula, vallás- és közokt. minister, Bpesten VI., Andrássy-út 95. Hampel József, a m. nemzeti múzeum érem- és régiség-osztályának igazg.-őre, egyet. r. tan., Bpesten, VIII,, nemzeti múzeum. Hegedűs Sándor, orsz. gy. képv. Bpesten, VII., Hunyadi-tér 12. Jekelfalussy József dr., a L. és F. J. r. 1., minisleri tan., az orsz. m. kir. statisztikai hivatal igazgatója, Bpesten, VL, Teréz-körút 36. kelecsényi Fejérpalaky László, b. tr., a m. n. múzeum könyvtárának igazgató-őre, egyet. m. tanár, Bpesten, VIII., nemzeti múzeum. Plósz Sándor, m. kir. államtitkár, Budapesten, IV., Zsibárus-u. 1. Megválasztott rendes tagok: szent-gericzei Jakab Elek, orsz. levéltárnok, Bpesten, I., Döbrentei-u. 6. Károlyi Árpád, egyet. m. tanár, a bécsi udv. levéltár allevéllárnoka, Bécs­ben, k. u. k. Haus-, Hof- u. Staats-Archiv. Thallóczy Lajos dr., kormánylan. a cs. és kir. közös pénzügyministeriámban, bécsben, UL, Ungargasse 47. Levelező tagok: Mátyás Flórián, Pécsett. Finály Henrik Lajos, m. kir. tud. egyet. ny. r. tanár, Kolozsvárott. Fáik Miksa, b. tr., orsz. gy. képv., a »Pester Lloyd« szerkesz- toje, Bpesten, V., Dorottya-u. 14. Kerékgyártó Árpád, e^yet. tanár, Bpesten, IV., Sörház-u. 6. Ballássy Ferencz, egrikor, csp. és makiári lelkész, Makiáron, Matíekovits Sándor, v. b. t. t., nyug. államtitkár, Budapesten, VII., Dohány-u. 12. Ortvay Tivadar, pozsonyi kir. jogakad. ny. r. lan., Pozsony­ban. Zsilinszky Mihály, vall. és közokt. m. kir. államtitkár, Bpesten, Vili., Vas-u, 6. György Endre, Bpesten, IV., Magyar-u. 22. Körösi József, a fővárosi st'aTszt. hivatal igazgatója, Bpesten, VL, Andrássy-út 48. Myskovszky Viktor, kassai áll. lőreálisk. tanár, műépítész, Kassán. Kozma ferencz, kir. tanfelügyelő, Kolozsvár. Majláth Béla, a m. n. muzeum volt könytárőre, Bpesten, VIL, Külső-kerepesi-út 114. Gzobor Béla, nagyváradi egyházmegyei áldozár, b. tr., VI., Lendvav-u. 12. Szentkláray Jenő, csanád-egyházmegyei apá.-kanonok, Temesvár, Csontosi János, a n> múzeum Egyletek, társulatok, körok stk. könyvtárának volt segédőre, Bpesten, Vili., Szentkirályi-u. 11. cselfalvai és lubóczi Pulszky Károly dr., Bpesten, VII., Royal-szálloda. Kőváry László, a kolozsvári unitárius fő­tanoda felügy. gondnoka, történetiró, Kolozsvárott. Ballagi Aladár, egyet. r. tan., Bpesten, IX., Kinizsi-u. 39. Bunyitay Vincze, kanonok, püsp. könyvtárnok, Nagyváradon. Kováts Gyula, j. tr., egyet, tanár, Bpesten, VII., József-u. 9. Csapiár Benedek, k. r. áldozár, Bpesten, IX., kegvesrendiek háza. Concha Győző, egyet, tan., Bpesten, IX., Üllői-út 21. csel­falvai és lubóczi Pulszky Ágoston dr., egyet, tanár, Bpesten, VIII. , Esterházy-u. 12. medveczei Medveczky Frigyes dr., egyet, tanár, Bpesten, VIII., Múzeum-u. 3. Téglás Gábor, föreáliskolai igazgató, Déván. Ballagi Géza, jogakad. tanár, Sárospatakon. Acsády Ignácz dr., a hírlapírók nyugdíj­intézetének igazg. tagja, Bpesten, IX., Lónyay-u. 11. szád- ecsnei Szádeczky Lajos dr., egyet, tanár, Kolozsvárott. Csánki Dezső dr., orsz. levéltári allevéltárnok, Bpesten, L, Uri-u. 13. tasnádi Nagy Gyula, orsz. allevéltárnok, Bpesten, L, Országház-u. 8. Márki Sándor, egyet, tanár, Kolozsvárott. Óvári Lipót; orsz. allevéltárnok, Bpesten. Vargha Gyula dr., a III. o. v. k. r. 1.. min. oszt. tan., az orsz. m. kir. statisz­tikai hivatal aligazgatója, a Kisfaludy-társ. tagja és másod­titkára, Bpesten, IX., Kálvin-tér 7. Alexander Bernát, főgymn. tan., Bpesten, VIL, Erzsébet-körút 9. Asbóth János, cs. és kir. oszt. tan., orsz. gy. képv., Videfalván (u. p. Losoncz) és Bpesten, Angol királynő-szálloda. Földes Béla, egyet, tanár, Bpesten, VIII., Zerge-u. 27. Nagy Ferencz, egyet, tan., Bpesten, VL, Andrássy-út 2. Marczali Henrik, egyet. m. tanár, Bpesten, VIII., József-körút 59. Bubics Zsigmond, kassai püspök, Kassán és Bpesten V. Akadémia-u. 2. Pólya Jakab, egyet. m. tanár, Bpest, Dorottya-u 10. Fayer László dr., egyet. r. tanár, Bpesten, IV., Zöldfa-u. 31. Ráth Zoltán dr., jogakadémiai lanár, Kassán. Komáromy András dr., orsz. levéltári fogalmazó, Bpesten, I., Verbőczy-u. 17. Békefi Rémig, "csiszt. r. áldozár, Bpesten, Vili.. Zerge-u. 6. Megválasztott levelező tagok; Réthy László, múzeumi őr, Bpesten, Vili., Szenlkirályi-u. 14. Óvári Kelemen, egyet, tanár, Kolozsvárott. Kolosvári Sándor, egyet, tanár, Kolozs­várott. Farkas Lajos, egyet, tanár, Kolozsvárott. Edvi Illés Károly, ügyvéd, Bpesten, IV., Molnár-u. 38. Szathmáry György, ministeri tanácsos, Budapesten, VIL, Huszár-u. 4. felső-eőri Nagy Ernő, jogakad. tanár, Nagy-Váradon. Bőhm Károly, egyet, tanár, Kolozsvárott. Kuncz Ignácz, egyet, tanár,, Kolozsvárott. Gaál Jenő, műegyetemi lanár, Bpesten, IX. , Üllői-út 39. Karácsonyi János, püsp. lyceumi tanár, Nagy-Váradon. Schönherr Gyula, in. nemzeti múzeumi segédőr és levéllárnok, Bpesten, Muzeum-körút 31. Külső tagok: Mommsen Tivadar, kir. egyetemi tanár, Berlinben. Janet Pál, a franczia Institut tagja, Párisban. Arnelh Alfréd, v. b. t. t., a bécsi tud. akadémia elnöke, a cs. és kir. titkos levéltár igazgatója, Bécsben. Bock Ferencz, kanonok, Aachenben. Fiedler József, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs. és kir. titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadémia tagja, Bécsben. Gladstone Eduárd Vilmos, Nagy- Brittania minislerelnökc, Londonban. Patterson Arthur, az angol nyelv tanára a m. kir. tud. egyetemen, Bpesten, II., Hunfalvy-u., a Szép kilátáshoz. Sayous Eduárd, Besangon- ban. Zeller Eduárd, a berlini kir. egyetemen a philosophia tanára, Stuttgart, Reinburgstr. 6. Esquiron de Parieu, Páris­ban. Kánik Ernő, a szent-pétervári cs. múzeum igazgatója, Szent-Pélervártt. Levásseur Emil. nemzetgazdasági iró, Páris­ban. Vihari Pasqual, történetiró, Florenczben. Sickel Tivadar, cs. udvari tanácsos, b. tr., egyet, tanár, Bécsben. Bertrand Sándor, múzeumi igazgató, St.-Gqrmainben. Hildebrand János, múzeumi őr, Stockholmban. Chantre Ernő, a lyoni » Musée des sciences naturelles« aligazgatója, Lyonban. D’Olivecrona Kanul, a svéd királyi legfőbb itélőszék bírája, Stockholmban. Teixeira de Aragáó A. C., a port. tud. akad. tagja, Lissabonban. Capasso Bertalan, a nápolyi állami levéltár igazgatója, Nápolyban. Vitkovits Gábor, főisk. tanár, Belgrádban. Bodio Lajos, az olasz kir. statiszt. hivatal, igaz­gatója, Rómában. Zakrzeyyski Vincze, egyet, tanár, Krakkó­ban. René de Maulde, a Societé d’Histoire Diplomatique főtitkára, Párisban. Binding Károly dr., egyet, tanár, Lipcsé­ben. Krones Ferencz, egyet, tanár, Gráczban. Smolka Szaniszló, egyel, lanár, Krakkóban. Huber Alfonz, egyet, tanár, Bécsben. Knies Károly, egyet, lanár, Heidelbergában,

Next

/
Oldalképek
Tartalom