Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - Budapest napi sajtója

Budapest napi sajtója _________XVIII________Tagespresse von Budapest BU DAPESTI NAPLÓ Politikai napilap. Alapittatott 1896-ban a saját szerkesztői által. Politikai iránya: független szabadelvű. Tulajdonos és kiadó : a szerkesztőség. Megjelenik naponta 28000 példány­ban. Főszerkesztő .*• Vészi József., Felelős-szerkesztő : Braun Sándor. Szerkesztőségi tagok : Ábrányi Emil, Clair Vilmos, Cerri Gyula, Erős Gyula, Fái Béla, Gergely István, Holló Márton, Horváth Elemér, Janovits Pál, Dr. Kovács Jenő, Lyka Károly, Márkus József, Merkl Adolf, Dr. Márton Miksa, Molnár Fcrencz, Papp Dániel, Pékár Gyula, Dr. Soltész Adolf, Sváb Tivadar Thury Zoltán, BUDAPESTER Politikai Napilap. Megjelenik naponta 12000 példányban. Iránya: nemzeti párti. Alapittatott 1883-ban. Kiadja az a Europa» könyvnyomda részvénytársulat Budapesten. Felelős szerkesztő : Bolgár Ferencz. Szerkesztőségi beltagok: Weisz Julian, Sternberger Adolf, Freund József,.Sátori Jakab, Soós Antal, Singer N. Politisches Tagblatt. Erscheint täglich in 12000 Exem­plaren. Richtung des Blattes ist Nationalpartei. Gegründet wurde das Blatt im Jahre 1883. Herausgeber «Europa» literarische und Buchdruckerei-Aktiengesellschaft. Verant­wortlicher Redakteur Franz Bolgár. Interne Mitglieder der Redaction : Julian Weisz, Adolf Sternberger, Josef Freund, Jakob Sátori, Anton Sóos, N. Singer. EGYETÉRTÉS Politikai napilap. Alapittatott 1874-ben. A lap alapitója s elejétől fogva felelősszerkesztője Csávolszky Lajos orszggy. képviselő. Iránya: függetlenségi. Megjelenik naponta 26000 példányban. Főszerkesztő és laptulajdonos : Csávolszky Lajos. Főmunkatársak : Kossuth Ferencz, Hoitsy Pál, Mezei Ernő, Szatmári Mór. Helyettes szerkesztők: Benes János, Déri Gyula (a kiadóhivatal igazgatója). Közgazdasági szerkesztő : Kalnoki Henrik. Munkatársak : Bokor József dr. (Tanügy), Dienes Mái ton (országgyűlés), Fényes László (Rendőri és helyi tudósitó), Dr. Frits Kálmán (Zene), Gottier Lajos (Új­donság), Greiner Jenő (Közgazdaság), Hoffmann Ottó (Ta­pasztalati tudománnyal), Halom József (Politika, Vidék) Lőw Dezső (Főváros), Petróczy József (Sport), Pichler Győző (politika), Salgó Ernő (Irodalom), Serese László (Igazságügy, Törvénykezés), Singer Ottó (Külföld), Szana Tamás (Képzőművészet), Tímár Szaniszló (Újdonság, Szinház). Politisches Tagblatt. Gegrüudet im Jahre 1874. Der Be- ründer und Eigenthümer war und ist der gegenwärtige hefredacteur Abgeordneter Ludwig Csávolszky. Die Rich­tung des Blattes ist unabhängig. Erscheint täglich in 26000 Exemplaren. Ghefredacteur Ludwig von Csávolszky. Haupt­mitarbeiter Franz Kossuth, Paul Hoitsy, Ernest Mezei, Mau­rus Szatmári. Stellvertreter des Redacteurs Johann Benes, Julius Déri, (Director der Administration.) Redacteur des oekonomischen Theiles Heinrich Kálnoki. Mitarbeiter: Dr. Jo­sef Bokor (Unterrichtswesen), Martin Dienes (Abgeordneten­haus), Ladislaus Fényes (Polizei und Lokal-Berichterstatter), Dr. Koloman Frits (Muzik), Ludwig Gather (Neuigkeiten), Eugen Greiner (Oekonomie), Otto Hermann, Josef Halom (Politik), Desider Löw (Hauptstadt), Josef Petróczy (Sport), Viktor Pichler (Politik), Ernst Salgó (Literatur), Ludwig Se- ress (Gericht), Otto Singer (Ausland), Tobias Szana (bil­dende Künste), Szanislaus Tímár Theater). Politisches Tagblalt. Gegründet im Jahre 1896 durch die Redaction. Richtung des Blattes ist: liberal. Herausgeber und Eigenlhümer: die Redaktion. Erscheint täglich in 28.000 Exemplaren. Chefredakteur : Josef Vészi. Verantwortlicher Redakteur: Alexander Braun. Redaktions-Milglieder : Emil Ábrányi, Wilhelm Clair, Julius Cerri, Julius Erős, Béla Fái, Stefan Gergely, Martin Holló, Elemér Horváth, Paul Janovits, Dr. Eugen Kovács, Karl Lyka, Josef Márkus, Adolf Merkl, Dr. Max Márton, Franz Molnár, Dániel Papp, Julius Pékár, Dr, Adolf Soltész, Theodor Sváb, Zoltán dhury. TAGBLATT

Next

/
Oldalképek
Tartalom