Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - VI. rész. Budapest székes főváros törvényhatósága

— — VI. Rész. 1? Himlönyirk-termelö intézet. (V, Sólyom-u. 9.) Igazgató : I• r. Kresz Géza. Oltóorvos : Dr. Hermann Albert. Fürdőorvosok. Rudasftirdöi orvos: Dr. Sass István. Artézi-fürdő orvos : Dr. Hlatky József. Erzsébet szegényház. Főorvos : Dr. Sláhly lgnácz. Központi fertőtlenítő intézet. Vezető : Dr. Bukovszky György. Segéd: Boda Géza. I. o. tiszt: Glósz Béla. II. o. tisztek:: Dayka Gábor, Fodor Géza. Központi állatorvos. Dratsay Gyula. Kerületi állatorvosok. I. Kusztos János. — II. Kadenszky János. — III. Haszmann József, Paulikovits Rezső. — IV. Dratsay Gyula. — V. Reich Zoltán. — VI. Göbel Celestin, Schwartz Izidor. — VII. Há­zas Nándor, Titzer Antal. - - VIII, Nyíri Sánd., Ney Samu. — IX. Nagy József, Raksányi Elek. — X. Junger Sándor, Morvay Gyula, idl. kér. állatorvos. Közvágóhidi és marhavásártéri állatorvosok. Zofahl Ernő, Wilheim lgnácz, Greisínger Márton, Mar- czinka János, Gruber Henrik, Kozma Dénes, Leschinszky Lajos, Székely Zsigmond, Fischer Antal. Virág Mór. Ideigl. sertéshús-szemlélő állatorvosok. 1. Oláh Miklós. — II. Kusztos János. — III. Király Jenő. — IV. Dratsay Gyula. — V. Schober Géza. — VI. Berger Gyula, Mechtler Lipót. — VII. Hausbrunner Lipót, Dreher István. — VIII. Dr. Szabó Alajos, Hoffmann Lajos, Rak­sányi Elek. — IX. Bállá József, Holéczy József. — X. He­gedűs Sándor, Ungár Miksa. Kerületi szülésznők. I. Huschek-Blaha Mária, Ransch Jánosné szül. Türbeck Hermina, Crempeltz-Kracker Johanna (Svábhegy.) — II. Aranyosi Márta, Knoll Erzsébet. — III. Schindler-Kovács Anna, Zaratin Katalin. — IV. Ozv. Killick Henrikné, szül. Danphin Ilka. — V. Békehegyi Ida, Fejér Teréz. — VI. I hain Anna, Kónya Etelka. — VII. Kapuváry Istvánná, Hoilskó Lajosné, szül. Vagáts Mária, Fehér Anna (Rákos- talva). VIII. Sziksz Matild, Kovács Jánosné sz. Bárány Anna. — IX. Marossy Anna. — X. KrazI Róza. Közvágóhidi és marhavásári igazgatóság. (IX, Soroksári-úl 9628. — Hiv. óra: reggel 8— este 6-ig.) H. igazgató : Preuszner Ferensz. Ellenőr: Mirsch Venczel. Segédek : Sik Elemér, Mellyes Boldizsár. Dijnokok: Kirchner Béla, Rippert Ferencz, Schindler József. Felügyelő állatorvos : Wilheim lgnácz. Állatorvos : Zohfal Ernő. Vágóhid-felttgyelök : Haberhauer Károly, Subsilvánv István, Rácz Péter. J Gépész: Simonffy Béla. Takarmánykezelö : Auer Antal. Házfelügyelő: Tóth Imre. Mérlegmester: Győrfl'y Viktor. o Budapest törvényhatósága. Mértékhitelesítő hivatal. (VIII. Kún-u. 6. 8, 10.) (Hiv. órák : d. e. 8—12, d. u. 2—5.) Igazgató: Rottmayer István. Ellenőr: Vanyek János. Segédek: Sebők József, Schwendtner Antal, Strecke Ernő, Rotter János, Vogel lgnácz. Székes-tővárosi vásárcsarnokhoz kinevezett személyzet. Igazgató : Ziegler Nándor. Számvizsgáló: Bikich Imre. Irodavezetők: Szabó Ferencz, Sik Aladár. Főfelügyelő : Hembach Géza. Felügyelők: Lajosfalvi István, Szlarill Endre, Pákh Mihály, Pőcze Lajos. Tisztek: Wehrmann Géza, Müller János, Bolváry Géza, Wimmer Géza, Horváth József. Vezető állatorvos: Marczinka J. Állatorvosok: Greizinger Márton, Gruber Henrik. Segéd-gépészek: Alexa József, Fazekas Imre. Székes-fővárosi szőlő- és gyümölcsgazdaság. (A X. kér. minta-szőlőtelep.) Intéző : Deák Tamás. Gazdasági hivatal. (IX., Csepel-rákpart 10. — Hiv. óra : d. e. 7 és féltől, d. u. 2 és fél óráig.) Gazdák : Weinberger István, Kulcsár Ferencz. Számtisztek: Leipold Pál, Förster Lajos. Segéd : Wiltenbarth Győző. Raktárnok : Kirchner Márton. Írnokok: Wenger József, Polencz Lajos, Arany Sándor. Városházi gondnok : Bicskey Jenő. Erdészeti személyzet. Erdőmester : Guckler Károly. Erdőtiszt: Korény Jenő. Föv. tűzoltóság. (Föőrség: VIII., Kún-u. 2.) (§)Ö (Hiv. órák : d. e. 8—12-ig, illetve éjjel nappal.) Főparancsnok: Szcerbovszky Szaniszló. Tüzfelügyelö : Janicsek Andor. Segédtisztek: Breuer Szilárd, Markusovszky Béla. Kezelötiszt: Kállay Imre. Őrségek: I, Koronaőr-u. 4, II. Tölgyfa-u. 3, III. Kálvin-u. 16, V. Újépület, V. Pavillon, VI. Próféta-u. 4, Vili, Sthály-u. 2. IX. Csepel-rakpart 9, Közraktárak, Közvágóhíd, X. Mázsa-tér. Kórházak. (Lásd Belügyministerium.) Kerepesi-útí köztemető. Hivatalos órák : hétköznapon: d. e. 8—12 óráig, d. u. 3—6 óráig; ünnep és vasárnapon: d. e. 9—12 óráig. Igazgató : Meixner Ferencz. Ellenőr: Schmidt Ferencz. X. kér. uj köztemető gondnoksága ezen temetető igazga­tóságához tartozik. Felügyelő : Knoll Péter. Németvölgyi köztemető gondnoksága. Hivatalos órák : kétköznapokon : d. e. 8 12., d. u. 3—6., vasár- és ünnepnapokon : d, e. 9—12., d. u, 3 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom