Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb.

XXI. Rés*. ±4rö Igazságügyi ministerium. Rendes tagok: Tóth Lőrincz, Fraknöi Vilmos, Kaulz Gyula, Szilágyi Sándor, Nagy Iván, Pauler Gyula, Hajnik Imre, Thaly Kálmán, Torma Károly, Schwarcz Gyula, Vécsey Tamás, Pauer Imre, Károlyi Árpád, Jakab Elek, Hoffmann Pál, Pór Antal, Wlassics Gyula, Hampel József, Jekelfalussy József, Fejérpataky László, Thallóczy Lajos, Plósz Sándor, Hegedűs Sándor. Levelező tagok: Fáik Miksa, Kerékgyártó A. Árpád, Mátyás Flórián, Finály Henrik, Matlekovits Sándor, Ortvay Tivadar, Zsilinszky Mihály, György Endre, Körösi József, Kozma Ferencz, Majláth Béla, Myskovszky Győző, Czobor Béla, Szentkláray Jenő, Csontosi János, Köváry László, Pulszky Károly, Ballagi Aladár, Bunyitai Vincze, Kováts Gyula, Medveczky Frigyes, Pulszky Ágoston, Téglás Gábor, Ballagi Géza, Acsády Ignácz, Szádeczky Lajos, Csánki Dezső, Márki Sándor, Óvári Lipót, Nagy Gyula, Vargha Gyula, Alexander Bernát, Óvári Kelemen, Kolosvári Sándor, Asbóth Janos, Földes Béla, Farkas Lajos, Nagy Ferencz, Babies Zsigmond, Marczali Henrik, Edvi Illés Károly, Szath- máry György, Nagy Ernő, Komáromy András, Pólya Jakab, Fayer László, Rath Zoltán, Békét! Rémig, Réthy László, Nagy Ernő, Böhm Károly, Kuncz Ignátz, Gaál Jenő, Kará­csonyi János, Schönherr Gyula. Külső tagok : Mommsen Tivadar, lak. Bérűn. Janet Pál, 1. Páris. Engel Ernő, 1. Berlin. Arneth Alfréd, 1. Becs. Bock Ferencz, 1. Aachen. Fiedler J ózsef, 1. Bécs. Gladstone Vilmos, 1. London. Patterson Artur, 1. Budapest. Sayous Ede, 1. Páris. Zeller Ede, 1. Berlin. Esquirou de Parieu, 1. Páris. Kánik Ernő, 1. Szt.-Pétervártt. Eevasseur Emil, 1. Páris. Vihari Pasqual 1. Flórencz. Sickl Tivadar, 1. Bécs. Bertrand Sándor, 1. St.-Germain. Hildebrand János, 1. Stockholm. Chantre Ernő, 1. Lyon. D’Olivecrona Kanut, 1. Stockholm. Teixeira de Aragao, 1. Lissabon. Capasso Bertalan, 1. Nápoly. Vit- kovics Gábor, 1. Belgrád. Zakrzewsky Vincze, 1. Krakkó. Bodio Lajos, 1. Róma. René de Maulde, 1. Páris. Binding Károly, 1. Lipcsében. Krones Ferencz, I. Gráczbán. Smolka Szaniszló, 1. Krakkóban. Huber Alfonz, 1. Bécsben. Knies Károly, 1. Heidelbcrgben. III. Mennyiségiani és természettudományi osztály. Elnök : Than Károly. Titkár: Koriig Gyula. Tiszteleti tagok : Hollán Ernő, Széchenyi Béla, gr., Semsey Andor, Konkoly Thege Miklós, br. Podmaniczky G., gr. Teleki Samu, Fehér Ipoly. Rendes tagok: Hazsünszky Frigyes, Szily Kálmán, Jurányi Lajos, Fodor József, Mihálkovics Géza, Krenner József, Eötvös Lóránt br., Hőgyes Endre, König Gyula, Entz Géza, Fröhlich Izidor, .Schuller Alajos, Thanhotfer Lajos, Wartha Vincze, Heiler Ágost, Lengyel Béla, Horváth Géza, Klug Nándor, Koch Antal, Lipthay Sándor. Levelező tagok: Galgoczy Károly, Kondor Gusztáv, Martin Lajos, dr. Chyzer Kornél, Duka Tivadar, blollósy Jusztinian, Corzan-Avendano Gábor, Poór Imre, Mednyánszky Dénes, Batizfalvy Sámuel, Bökh János, Kerpely Antal, Rétin Mór, Schulhotf Lipót, Balló Alátyás, Bedő Albert, Plósz Pál, Klein Gyula, Kherndl Antal, Korányi Frigyes, Mocsáry Sándor, inkey Béla, Horváth Jenő, Daday Jenő, Schenek István, Schulek Vilmos, Gothard Jenő, Vályí Gyula, Ilosvay Lajos, Schmidt Sándor, Fabinyi Rezső, Brusina Spiridion, Laufenauer Karoly, Genersich Antal, Török Aurél, Ziper- novszky Károly, Rados Gusztáv, Kosutány Tamás, Köves- iigetby Radó, Bieiz Albert, Lóczy Lajos, Paszlavszky József, Hanko Vilmos, Schulek Frigyes, Kürschak József dr., Winkler Lajos, Bókay Árpád, Franzenau Ágoston, Önody Adolf. Külső tagok: Bunsen Róbert Vilmos, 1. Heidelberg. Hauer Ferencz, 1. Bécs. Ascherson P., 1. Berlin. Virchow Rezső, 1. Bérűn. Des Cloiseaux A., 1. Páris. Fouqué F., 1. Páris. Eűsée Recius, 1. Páris. Hermite Károly, 1. Páris. Berthelot Marcehin, 1. Páris. Topinárd Pal, 1. Páris. Auwers Arthur, 1. Berlinben. Van’t Hoff J. H., 1. Amsterdámban. Dalton Hooker József, 1. Londonban. Dohrn Antal, 1. Nápoly­ban. Du Bois-Reymond Emil, 1. Berűnben. Lister József, 1. Londonban. Br. Spencer Wells Tamás, 1. Londonban. Kierics Lyubomir, 1. Belgrádban. Zsujovics János, 1. Belgrád- ban. Lord Kelvin Vilmos, 1. Glasgowban, Waldeyer Vümos, 1. Berűnben. 9. IGAZSÁGÜGYI MAGYAR KIRÁLYI MINISTERIUM. Königlich Ungarisches Justiz-Ministerium. Royal Ministére Hongrois de Justice. Royal Hungarian Ministry of Justice. (V., Nádor-u., földmiv. min. palota.) (§)Ö Minister: Erdély Sándor, országgyűlési képv., v. b. t. tan. Államtitkárok: Plósz Sándor dr., orsz. képviselő, Vörösmarty Béla. Elnöki osztály. Ügyköre: Az igazságügyminislerium fogalmazó, számvevő, segéd- hivatali és szolgaszemélyzetének összes személyes ügyei. A központi ügymenet ellenőrzésére vonatkozó intézkedések. A központi Bivataű és irodaáltalányok utalványozása. Az összes felső és alsó kir. bíróságok, kir. ügyészségek, a központi telekhivatal személyzetének kinevezése, áthelye­zése. felmentése, amennyiben ezek nem tartoznak egyes alsóbb hatóságok bivataű köréhez. Itélőbiráknak tanácsvezetői jogosultsággal felruházása. Felső bírósági tanácsjegyzők berendelése. Törvényszéki vizsgálóbirák és ezek áhandó helyetteseinek kirendelése. Közjegyzők, birósági végrehajtók kinevezése, áthelyezése és felmentése. Az igazságügyi költségvetés egybeállítása, a központi igazgatásra és az összes kir. bíróságok személyi kiadásaira vonatkozó indokolásnak szerkesztése. A kebelbeű fegyelmi bizottság alakítása. Kitüntetések indítványozása. Államszolgálatba léphetés szempontjából korengedély meg­adása. Az igazságügyministeriumot illető országgyűlési interpel- latiók és határozatok nyilvántartása. Ministertanácsi jegyzőkönyvek őrzése. Kir. ügyészeknek és alügyészeknek a közigazgatási bizott­ságokba kirendelése. Közjegyzőknek és közjegyzői helyetteseknek nyelvjogosit- ványnyal felruházása. A dr. Waisz-féle alapítványi helyek betöltése, a segély- és vizsgadíjak utalványozása. Az igazságügyi szakhoz tartozó államhivatalnokok sze­mélyi táblázatainak vezetése. Főnök: Gyuíányi Lajos, oszt. tan., min tan. czim és jelleggel. S.-titkár : Hegedűs Kálmán dr. Fogalmazó : Balás Béla dr. Beosztva : Karádi Bertalan dr., kir. tvsz. biró, Nemes Lajos dr., kir. tvsz. aljegyző. I. A) ügyosztály. Ügyköre: Nemzetközi szerződések, egyezmények és nyilatkozatok ; a nemzetközi birósági jogsegélyre vonatkozó rendeletek. Közjogi és közigazgalasi jogi vélemények. Magánjogi vélemények. Hitbizoinányok. Törvényesités. Örökbefogadás. Biróküldés polgári ügyekben. A városok lakbérleti szabályai. Erdélyrészi birtokrendezési ügyek. Házközösségek. Papi javadalmak. Úrbéri, szőlő váltsági, maradvány és irtványföld-váltsági ügyek. Telekkönyvi ügyek, a mennyiben a III. ügyosztályba nem tartoznak; tkvi betét-szerkesztési munkálatok elrendelése s az azokra való felügyelet. Hatásköri összeütközések, a mennyiben nem büntető ügyekben merültek fel. BUDAPEST ÉVKÖNYVÉ. Nyomatott 1897. Julius 3-áa, KJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom