Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb.

III. HésZ. te>9 Kereskedelmi ministerium. ............. ' ....— - " ------------- ' " -----------------------------­,K özponti Értesítőben“. A központi védjegylajstrom nyilván­tartó es névmutatók vezetése. A hirdetések szerkesztése. Főnök : Vicenik Antal, irodatiszt. Beosztva: Urlika Kálmán, irodatiszt. Segédhivatalok. Főigazgató: Schmidt Ferencz, F. J. r. 1. kér. Igazgatók: Mahunka Béla, Persa Szilárd. I. Igtatóhivatal, irattár és mutató. Főnök: ináncsi Ebeczky Jenó, szab. könyv és térkép- | tári főigazgató. Irodatisztek: Weisz József, Pollák György, Tóth M., [ Kovács Fér., Fehér József, Mocsáry József, Uferbach Lajos. Iroda segédtiszt: Gondos Jakab Ede. II. Kiadóhivatal. Főnök: Opra György, s. h. igazgató. Irodatiszt: Boros Lajos. Iroda segédtisztek: Landhalter Ede, Rosenthal Lajos. Beosztva: Andriska Sándor, min. számellenőr, Wittich Sándor, áliamépitészeti hiv. tiszt. A vasúti és hajózási föfeltigyelőségi iroda. Irodatiszt: Erhardt József. Iroda segédtiszt: Mayer Ágoston. Magy. kir. központi védjegylajstromozó hivatal. A központi védjegylajstrom nyilvántartó és névmutatók vezetése. A hirdetések szerkesztése. Irodatiszt: Urtika Kálmán. Iroda segédtiszt: Lőrincz Sámuel. IV) Alárendelt hatóságok, intéze­tek, közegek. I. Országos statisztikai tanács. Elnök: Dániel Ernő br., keresk. min. Helyettes elnök: Vörös László, keresk. min. állam­titkár. Második helyettes elnök: Jekkelfalussy József dr., min. tanácsos. Tagok: Csillag Gyula, Rubinek Gyula, Fritz Péter, Ham- mersberg Jenő dr., fáik Miksa, Fodor József dr.. Földes Béla dr., Hegedűs Sándor, Helfy lgnácz, Korányi Frigyes dr.. Kovács Gyula, Körösi József, Králik Lajos dr., Lánczy Leó, Láng Lajos, Liplay Sándor, Ludvigh Gyula, Mudrony Soma, Neményi Ambrus, Ormódy Vilmos, Pékár Imre, Ráth Károly, Székely Ferencz dr., Táborszky Ottó, Thaly Emil, Thiering Gusztáv, Tisza István, Vargha Gyula, Vécsey Tamás, Zoricic Milán. Belügyminiszter képviseletében: dr. Faschó- Moys Sándor, Chyzer Cornél dr., min. tanácsosok. Földmivelésügyi miniszter képviseletében: Kazy József, min. oszt. tan. Honvédelemügyi miniszter képviseletében: Bihar Ferencz, ezredes, Meüchár Kálmán, min. titkár. Horvát-szlavon-dalmát miniszter képvisele­tében : Dr. Hummel Szaniszló Adolf, min. tan. Igazságügyi miniszter képviseletében : Rolirer L. min. tan., Kiss Gyula. min. tan. Kereskedelemügyi miniszter képviseletében: Schnierer Gyula dr., Küényi Hugó, min. tanácsosok. Pénzügyi miniszter képviseletében: Báró And- reánszky István, dr. Perleberg Arthur, min. tanácsosok. Vallás- és közoktatásügyi miniszter képvise­letében : Fináczy Ernő dr. gymn. igazgató. Az állami számvevőszék képviseletében : Oberschall Viktor, Neger Adolf, oszt. tanácsosok. Jegyzők : Dr. Vizneker Antal min. titkár, dr. Podhorszky László, min. s. titkár. II. Országos m. kir. statisztikai hi­vatal. (V, Rudolf-rakp. 6. — Hivatalos órák : 9—2 óráig.) @£3 Igazgató : dr. Jekelfalussy József, min. tanácsos, a m. tud. akad. r. L, a Ferencz József-rend lovagja, a L. r. 1. slb. Aligazgató : dr. Vargha Gyula, a 111. o. v. k. r. 1., min. oszt. tanácsos, a m. t. akad. 1. tagja. Min. osztálytanácsos : Kégly Sándor. Min. titkár: Vizneker Antal dr.. Szombatfalvy Albert, a F. J. r. 1. Min. segédtitkárok: Hajdú László, Podhorszky László dr., Brtomi Adorján, Szüts Lajos dr. Min. fogalmazók : Kovács Aladár dr., Fenyvessy Jó­zsef dr., Herczeg Ferencz dr., Ferdinándy Bertalan dr. Min. segédfogalmazók : dr. Schneider Alajos, Farkas Ferencz, Gyenes Sándor. Stat. főtisztek: Grobetty Lajos, tinódi Varga Sándor, a F. J. r. 1. stb., Fortuner Flóris, a kor. ar. é. k. túl., Mé­szöly Dezső. dr. Faix Kornél, Kövy Alfonz. Kánitz József. Schaub Ottó, Kercser Kár., Puell Adolf. Stat. tisztek: Drescsik Gyula, Ebermann Frigyes, Stras- ser Timót, Pauer Ernő, Meszlényi István, Novák Ernő, Nánásy Imre, Szabó Lázár, Orosz Lajos, Kubinyi Al- Aibert, Pétery Sándor, Lucz Károly, Werosta József, Be- nyovszky Imre, Peck József, Patócs István, Bokor Gusztáv, Zsolnay Vilmos, Fischer Simon, Ujlaky Miklós dr., Hávor Imre, Jeszenak István br., Fejér Miklós, Madovcsik József. Gyakornokok : Baumann István, Tetley Emil, Szepessy Szaniszló, Schédy Kálmán, llolzinger Emil, König József, Kégl Henrik. Irodaigazgató : Nánásy Imre Térképész : Dubovszky Gyula. Statist, beltag : György Aládár. Könyvtárnok : Findura Imre. III. Országos magyar ipartanács. Elnök: a keresk. minister. Elnökhelyettes : az államtitkár. Kinevezett tagok: Matlekovits Sándor, Deil Jenő, Rieger György, Légrádi Károly, Jekelius Jenő, Reichart N. Ján°, Junfer Gyula, dr. Mandeilo Károly. Választott tagok: Gr. Zichy Jenő, lov. Fáik Zsigm., Thék Endre (az «Orsz. iparegyesület» képviselői), Ráth Károly, Fritz Péter és Eisele József, a budapesti keresk. és ipar-kam. képv.) Engel Tóbiás és Mailár Istv. (a nemzeti demokrata munkáspárt képviselői), gömöri Sontágh Pál. A vasúti iparügyi bizottság tagjai : Balogh Gyula, Barvits Albin, Belházy Sándor, Belházy János. Donnhotl'er Károly, Gelléri Mór, Havas Sándor, dr. Hummel Szaniszló, Kellent'fy Károly, Lintner Imre, Mudrony Soma, Maurer Vilmos, Návay Gyula, Németh Imre, Plavsic Athanász, Perthl Géza, Rejtő Sándor, Sigmond Dezső, dr. Szentpáli István, Wagner Károly, dr. Wartha Vincze. Hivatalból! tagok : Dr. Schnierer Gyula, dr. Gaál Jenő, Tichtl Frigyes. Szász Robert, Tichtel János, Péterífy Lajos, Szterényi József, Bailai Lajos, Magyaríts Ágost, dr. Békéssy Sándor. Az országos statisztikai hiv. részéről: Jekella- lusy Józsel. jegyzők: dr. Andor Endre, min. s-fogalmazó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom