Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb.

III. Rész. 149 Igazságügyi ministerium. Puskovits Adolf, Laubheinser Victor, Benes Albert, Papp Arthur, Nagy Fcrencz, Botos Endre, Benkő Károly. Törvénysz. orvos : Glück Ignácz dr. Kir. ügyészség. (V., Alkotmány-u., tv.-széki palota). @£3 Főügy. hely.: Havas Imre, kir. főügyész helyettes. Ügyészek;: Baumgarten Izidor dr., Vizlendvay Imre dr. Alügyészek: Barát Zoltán, dr. Genthon Fcrencz, dr. Gruber Lajos, dr. Halász Lajos, dr. Sánta Elemér, Csapó Ferencz, Námesy János, Mészáros Tivadar, Szafl'ka Dénes dr., Farkas Gyula dr., Chudowszky Géza, Böhm Alajos, Álányi József. Fogházfelügyelő: Kisfaludy László. Orvos : dr. Ötvös József. Megfigyelő oszt.-vez.: dr. Moravcsik Dezső (egy. tan.) 2. Budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszék. (V., Alkotmány-u. 22.) Hatásköre a budapesti és pestvidéki kir. törvényszékek kerületeire terjed Id. Elnök : Nagy Ödön. Bírák: Ney Aladár, Jamniczky Sánd., dr. Szebeny Vidor, dr. Baumgarten Károly, dr. Forrásy Ferencz, dr. Szüts István, dr. Schmidt Gusztáv, Tóth Aurél, Kazacsay Gerő, dr. Róth Ferencz, dr. Bakó Gyula, Tomcsányi László dr., Kuszka Miklós dr., Fuchs István dr. Alblrák : dr. Lukáts Jenő, dr. Reichard Zsigmond, Szent- Györgyi Imre dr., Gallia Béla dr. Jegyzők: Dezső Mihály, Tóth Miklós dr., Szontágh Árpád, Imre Manó dr., Laczkó Antal dr., Kónyi József dr. Aljegyzők: dr. Kozmucza Hermil, dr. Nemes Lajos, Ormai Árpád dr., Daróczy József, Becker János dr., Ipovitz Károly dr., Toldy Zoltán dr. Dr. Vaisz-fóle alapítványi joggyakornokok: Lissauer Lajos, Kovács Zoltán, Csepely Sándor. Joggyakornokok : Wirnhardt Géza, Rosenfeld Vilmos dr., Dávid István, Takács Aurél, Reichel Frigyes, Nádosy Imre dr., Révay Bódog dr.. Scheinsz Albert, Beck Károly dr., Hirsch József, Börcsök András dr., Deésy Farkas. Irodaigazgató : Mártha János. Irodatisztek: Felső Alajos, Udvardy Béla, Onderkó Sánd., Zsigmondovits Sánd., Vizdák Laj., Wüsztner Henrik. írnokok : Palinay Lajos, Szabó János, Nevoral Jakab, Kováts János, Németh Ármin, Szander Károly, Herdy Lajos, Nemeskey Mátyás, Kálniczky Béla, Ferenczy Gyula, Jászay Ignácz, Batta Árpád, Kapu Béla, Láng Béla, Berleg Jenő, Hauber Ferencz, Földesi Márton. Kereskedelmi ülnökök : Müller Vilmos, Fáik Zsigm., a III. o. v. k. és a F. J. r. 1. stb., Adler Károly, Schmidí Sándor, Ullmann Emil, Weilzenfeld Jakab, Jungfer Gyula, Rausch Károly, Del Medico Ágost, Ilüttl Tivadar, Singer Bernát, Csepreghy János, Wolfner Tivadar, Brázay Kálmán. Tolmácsok: Szokolovics József, (szerb-horvát nyelv), Szabó Imre (német nyelv), dr. Bossányi Iván (angol, franczia, német ny.), Suciu Silvius (román nyelv), Somogyi Ede, (német, olasz, angol, franczia nyelv.) Kereskedelmi és iparvegyészeti szakértők: Neumann Zsigmond, Telbisz János. 3, Pestvidéki kir, törvényszék, (IV, Megyeház, IV, Granátos-utcza 7.) (Hív. órák : 8—3.) Elnök: Majovszky Vilmos, III. o. v. k. r. 1., curiai bí­rói ranggal. Bírák : Pápay Mór, Fer.-József-rend lov., Verebélyi Ig­nácz, Sz. Kiss Gyula. Rónay Kamii, kir. Ítélő táblai biró, dr. Bucz Lajos, Ráth Zsigmond, Polgár Józs., ifj. Bánó Jó­zsef, Kállay Béla, Ligetkúti Iván, Goldstein Izidor, Kerese Gábor, Márkus Dezső, K. Nagy Sándor. Albiró : dr. Szász Béla, Doleschal Alfréd, Novotny Ká­roly dr. Jegyzők: Szundy Radó, dr. Loeblin Henrik. Aljegyzők: dr. Tánczos Miklós, Belánszky Dezső, dr. Paradeiser János,' dr. Szűcs Ödön, Horváth Benő, dr., Schiffler Antal. Joggyakornokok: Bömches Gyula, Farbaky István, Fischer Gyula, Koós József dr., Bothos Gyula, Szyly Géza, Rantsinszky Miklós, Glancz Manó. Irodaigazgató : Szandai Sréter Árpád. Irodatisztek : Ficzkó Bernárdin, Kubát Nándor, Bcnicz- ky János, Jaschik Ede. írnokok : Zafl'iry János, Csillag István, SándorITy Józs., Kasztner Antal, Szabó Gyula, Papanek Károly, Mikár Aladár. Telekkönyvvezetök: Máltás Miksa, Tessényi Fér., Hunkár Béla, Halla Férensz, Markovits Elek, Kasztner An­tal. Fogházfelügyelő : Pethő Miklós. Tolmácsok : Vagáes Rácz Flóris, lót, Huszár Kálmán dr., német, Franki Sándor dr., német, Wcsscr Károly, an­gol és franczia, Farkas Jenő, olasz, Szokolovics József, szerb, Kozmucza Péter, román, Somogyi Endre, franczia, angol és olasz, Joanovits Pál, horvát, szerb, bosnyák. Betétszerkesztők. Bíró : Osváth Imre. Albiró : Fekete Gedeon. Telekkönyvvezetök: Podbejeczky Sánd., Dezscő Ákos. S.-telekkönyvvezetők : Fbert Lajos, Ferenczy Géza, Ettenberger Lajos. írnok : Kovács Gyula. Törvényszéki orvos : dr. Szikszay Sánd. 4. Pestvidéki kir, járásbíróság. (II, kér. Tkv. pestvidéki trvsz., közj : Budapest, I. és II. kér. adó- és letéti hiv.: Budapest, II. kér.) Járásbiró : Muttnyansky Ádám. Alblrák : Nyomárkay Aurél, Fodor József. Joggyakornok: Bachrach Lajos, Weiser Arthur. írnokok : Peiler József, Fekete István, Sántek Ign. Végrehajtó: Marich Fér. Pestvidéki kir. ügyészség. (Hiv. órák: d. e. 9—2, d. u. 3—5-ig.) ©Ö Kir. ügyész : Gegus Gusztáv dr. Alügyészek: Rakovszky István, Egressy Nagy László, dr. Horváth János. írnokok: Takács Lajos, Takács Elek. Fogházorvos : Dr. Szikszay Sándor. Fogházfelügyelö : Jankovich Kálmán. 5. Budapesti kir. járásbíróságok. I., II. és III. kerületi járásbiróság. (II, Székely-u. 1.) €5© Járásbiróság vezetője : Lithvay Mátyás, kir. Ítélő­táblái biró. Alblrák : dr. Horváth József, Hofier Mihály, dr. Fe- renczífy István, Rakovszky Antal, Schopf Endre. Aljegyző : Szabó László. Joggyakornokok : Palotay János, Holenia Lajos, Fried­mann József, Hanskárl Sándor ifj., Kiss Balázs, Hlboki István, Heinrich Győző. Telekkönyvvezetők: Beregi Endre, Herczeg Ign., Tihanyi Ferencz. Telekkönyvi Írnokok: Holies Kálmán, Barakovich Frigyes, BischofT .Antal, Perkits Sándor, Külkey Béla, Dob- szay Ign., Bender József, Fodor Kálmán, Szatmáry Illés János. Végrehajtók: Hubai Jakab, Révész Gyula.

Next

/
Oldalképek
Tartalom