Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - II. szakasz. A budapesti kereskedelmi és váltó törvényszék hatáskörébe tartozó bejegyzett czégek

Közkereseti és betéti t.-czégek. 303 Bejegyzett czégek. 6. Bej. 1876. XI. k. 123. ]. Társtagok: Guttmann Károly és Guttmann Gyula, férfi szabók, önálló czégjegyzési joggal. Gulmann és Biichler. Gulmann & Biichler. V. Sas-u. 24. sz. Bej. 1896. XXI. k. 89. 1. Társtagok : Gutmann Zsig- mond és Büchler József, ügynökök és bizományosok, a ezéget csak Gulmann Zsigmond jegyzi. Gulmann & Gross. V. Lipóltemplom bazár. Bej. 1893. XIV. k. 12. 1. Társtagok: Gutmann Julia, rőfős, Gutmann Jakab és Gross Salamon, férfi, női, gyermek és munkás­öltöny kereskedők, önálló czégjegyzési joggal. Guttmann és Gyökér V. Nádor-u, 6. sz. Bej. 1892. X. k. 458 1. Társtagok : Guttmann Mór és Gyökér Imre, szabóüzlet tulajdonosok, önálló czégjegyzési joggal. Guttmann I. és fiai 1. Guttmann et Söhne. V. Arany-János-u. 20. sz. Bej. 1895. XVII. k. 169. 1. Társtagok : Guttman Izsák, Guttmann Herman és Gulmann Alfréd, kőszén kereskedők, a ezéget csak Guttmann Izsák jegyzi. Guttmann Lajos és testvére. Ludvig Guttmann & Bruder. VII. Dohány-u. 6. sz. Bej. 1876. III. k. 49. 1. Társtagok: Guttmann Lajos és Guttmann Manó, tcrménykereskdők. A képviseletre egyformán jogosultak. Gutmann J. és társa. .1. Gulmann et Comp. VII. Kerepesi­ül 16. Bej. 1890. X. k. 70. 1. Társtagok : Gutmann Johanna és Sachs Lipót, férfi divatáru kereskedők, a ezéget egyedül Gutmann Johanna jegyzi. ©£3 Özv. Guttmann Jakabné és fiai. Wwe. Jacob Guttmann & Söhne. V. Mária-Valéria-u. 9 sz. Bej. 1891. X. k. 290 1. B sz- Társtagok : Özv. Guttmann Jakabné szül. Singer Na­nette, Guttmann Sándor és Guttman Lajos, gabona bizomá­nyosok. A ezéget csak Guttmann Sándor és Guttmann La­jos jegyzi s pedig mindegyik önállóan. Gutman és Társa. VIII. Ujvásártér. Bej. 1896. XX. k. 200 1. Társtagok : Gutman Gyula férfiruha kereskedő és Gult- mann Adolfné szül. Goldberger Hermin zsibárus ; a ezéget csak Guttmann Adolfné jegyzi. Guttmann testvérek, ezégb.: Gebrüder Guttman. Főtelep : Bécs, fióktelep : Budapest. V. Mérleg-u. 3. Bej. 1883. VI. k. 72 1. b. sz. (cirg.) Czégvezctő: Wiedemann Henrik. @£3 Guttmann és Wahl. Guttmann & Wahl. VII. Dohány-u. 4 sz. Bej. 1886. VIII. k. 55. 1. B.sz. Társtagok : Wahl Béla Guttmann Emil terménykereskedők, önálló kápviselcli jog­gal. Czcgvezető : Guttmann Károly. Guttmann Zsigmond és társa. Sigmund Gutmann et Co. V. Mérleg-u. 12. sz. Bei. 1893. XII. k. 186 1. Társlagok : Gutmann Zsigmond és Guttmann Zsigmondné szül. Weisz Hermina, len, pamut, gyapjú és rövidáru ügynökök és bizo­mányosok ; a ezéget csak Gulmann Zsigmond jegyzi. Gutwillig és Dick. VII. Erzsébet-körút 7. Bej. 1891. X. k. 319 1. Társtagok : Gutwillig Zsigmond és Dick Izidor, fuva­ros iparüzlettulajdonosok önálló czégjegyzési joggal. ©^ Günsberger Ignác/ és társa. VI. Gyár-utcza 28 sz. Bej. 1896. XXL k. 90 1. Társtagok : Günsbcrger Ignácz és Weisz Hermina, bornagykereskedők ; önálló czégjegyzési joggal. Gvozdits & Boskovits V. Gyapju-u. 8 sz. Bej. 1886. VIII. k. 21. k. Társtagok : Gvozdits Mihály és Boskovits Dániélné szül. Hantsovszky Mária, czipész iparüzlettulajdonosok, ön­álló képviseleti joggal. Czégvezctő : Boskovits Dániel. Gyenos és Balog felszámolásban. V. Nádor-u. 6 sz. Bej. 1894. XI\ . k. 68 í. Felszámolók: Gyenes Lajos és Balog Zsigmond ; együttes czégjegyzési joggal. ©£s Gyömröi gőztéglagyár Gyömrőy és Losonczy, Vili. Jó- zsef-körút 26. Bej. 1895. XVIII. k. 124.1. Társtagok: Gyöm­rőy Aurel és Losonczy Antal, téglagyárosok, együttes czég­jegyzési joggal. Czégvezelő : Verner Ferencz, ki a ezéget bármelyik társlaggal együttesen jegyzi. György és Sebestyén. IV. Kecskeméli-u. 2 sz. Bej. 1891. XIII. k. 266 1. Társtagok : György (Gottlieb) Lajos és Se­bestyén (azelőtt Spitzer) Bernát, úri- és női divatáru keres­kedők, együttes czégjegyzési joggal. Haar Ignátz és társa. Ignatz Haar Comp. VI. And- rássy-út 32. Bej. 1885. VII. k. 116 1. (cirg.) Társtagok: Haar Ignácz és Fuchs Gyula, borkereskedők; önálló” czégjegy­zési joggal. Haas Adolf L. és társai. IV. Kigvó-u. 1. Bej. 1892. XII. k. 89 I. Társtagok: Haas Adolf és Tauber Armin, férfiruha kereskedők ; önálló czégjegyzési joggal. Haas et Czjzek. A főtelep: Schlaggenwaldon (Csehor­szág), fióktelep : Budapesten. VI. Váczi-körút 23. Bej. 1879. IV. k. 118 1. Társtagok : Haas György és Czjzek B. János, üveggyárosok, önálló czégjegyzési joggal. Haas és Deutsch. Haas et Deutsch. VI. Teréz-körút 44. Bej. 1895. XVIII. k. 92 1. b.az. Társlagok : Haas Jakab. özv. Deutsch Lajosné szül. Csillag Aranka és Deutsch libor (Ignácz), vasút építési vállalkozók. A ezéget a társtagok kö­zül egyedül Haas Jakab képviseli. Czégvezctő: iíj. Haas Jakab. ©Ő3 Haasz Adolf és társa. VI. Teréz-körút 17. Bej. 1895. XVII. k. 108 1. Betéti társaság: Beltag: Haasz Adolf, ka­lapos. Czégvezctő : SchőfiVr Kálmán. A beltag és a ezég- vezető a ezéget kelten együttesen jegyzik. Haasz Lipót és fia. Leopold Haasz el Sohn. V. Felsőrak­part 10. Bej. 1896. XXL k. 71. 1. Társlagok: Haasz Lipót és Haasz Emil, fakereskedők ; önálló czégjegyzési joggal. Haber Testvérek. VII. Királv-u. 7 sz. Bej. 1897. XXII. k. 57. 1. Társlagok : Haber Sándor és Haber (Hoher) János, pala- és cserépfedők, együttes czégjegyzési joggal. Hager Anna és Fálh. V. Bécsi-u. 10. Bej. 1889. IX. k. 97. 1. Társtagok: Hager Anna és Fáth Gyula, rövidáru ke­reskedők. A ezéget a társtagok közül egyedül Fáth Gyula jegyzi. Czégvezető: Hager József. Haimsohn Gv. & társa. V. Váczi-út 44.. iroda : VI. And- rássv-út 1. Bej. 1892. XII. k. 38 1. Társtagok: Haimsohn Gyula és Haimsohn Gyuláné szül. Heimbach Teréz, csatorna és pőczegödör tiszlitási, illetőleg fuvarozási üzlettulajdono­sok ; önálló czégjegyzési joggal. ©Ő3 Haimsohn és Rózsa temetkezési vállalata. VII. Erzsébet- kőrút 6. Bej. 1896. XIX. k. 233 1. Társlagok: Haimsohn Gvula, Haimsohn Gyuláné szül. Heimbach Teréz és Rózsa Jakab temetkezési vállalat üzlettulajdonosok. A ezéget a társtagok közül Haimsohn Gyula és Rózsa Jakab együtte­sen jegyzi. Hajdnska A. és társa. A. Hajduska & Comp. IV. Petöfi- tér 1. Bej. 1894. XIV. k. 39 1. Betéti társaság. Beltag: Haj­duska Adolf, déli gyümölcs kereskedő, önálló czégjegyzési joggal. (^£3 Halasy & Roltberger. IV. Vigadó-tér 1 sz. Bei. 1876. I. k. 333 1. Társtagok : Halasy Sándor és Roltberger József ter­ménykereskedők. Czégjegyzésre bármelyik jogosult. Halász Ferenc és Pál. Franz & Paul Halász. VII. Nvar- utcza 16 sz. Bej. 1896. XXI. k. 77. 1. Társtagok: Halász Fe­rencz és Halász Pál, papirnemü- árukészitési és gyufaáru nagybani eladási üzlettulajdonos, önálló czégjegyzési jog­gal. ©£3 Halász Miksáné és társa. VI. Ó-utcza 5 sz. Bej. 1891. X. k. 281 1. Társtagok : Halász Miksáné szül. Steiner Fáni és Steiner Salamon, szatócsok, önálló képviseleti joggal. Halász és társa. Halász & Co. VI., Váczi-körút 1. Bei. 1891. X. k. 327 I. Társtagok: Halász Jakab és Hochstädler József, bútorkereskedők, önálló czégjegyzési joggal. Hamburger és Birkholz. V., Nádor-u. 19. Bej. 1896. XIX. k. 194. 1. Társtagok: Hamburger Mór és Birkholz Ágost János, kő- és könvvnyomda üzlettulajdonosok, önálló czég­jegyzési joggal. ©£3 Hampel-féle njtelepitvényi társulat. Hampel’scbes Con­sortium für Ncuanlagen. IV., Deák Ferenez-u. 13. Bej. 1882. VI. k. 8.1. Társtagok : Hampel Antal, Pichler Xavér Ferencz, Kohn Ádám Móricz, dr. Bőke Gyula, Reitter József, dr. Barach Benedek, Leitner Miksa Lipót és Weisz B. Arnold, telepitvény tulajdonosok. A ezéget két társtag egyiittesen jegyzi. Handel F. és Komorner S. sirkő raktára. Pb. Handel & S. Komorner, Grabstein-Niederlage. V., Fürdő-u. 9., VIII., Kerepesi-út 81. Bej. 1887. VIII. k. 265. 1. Társtagok : Handel Fiilöp és Komorner Adolfné, szül. Beck Zsófia, sirkő vés- nöki és sirkő raktár üzlet tulajdonosok: a ezéget közülük egyedül Handel Fülöp jegyzi. Czégvezelő: Komorner Adolf. Handel és Fodor. VL, Váczi-körút 3. Bej. 1895. XVIII. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom