Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - II. szakasz. A budapesti kereskedelmi és váltó törvényszék hatáskörébe tartozó bejegyzett czégek

Közkereseti és betéti t.-czégek. Sö3 Bejegyzett czégek. Brunner I. L. és lársa. V. Váczi-körút 46. sz. Bej. 1887. Vili. k. 157. 1. (cirg.) Beteli társaság, beltagjai: Brunner Imre Lipót és Weis/. Károly, ügynökségi és bizományi üz- lellulajonosok, önálló czégjegyzési joggal. ©£3 Brünner testvérek. Gebrüder Brünner. Főtelep: Becsben, Fióktelep: Bpeslen. IV. Koronaherczeg-u. 3. sz. Bej. 1876. III. k. 32. 1. (cirg.) Társtagjai: Brünner Nándor és Brünner Gusztáv, lámpa kereskedők. A képviseletre egyformán jogosultak. (§>£3 Brust J. és fia. J, Brust & Sohn. IV. Váczi-u. 17. sz. Bej. 1890. IX. k. 278. 1. Társtagok : Brust Jakab és Brust Sán­dor, férfi szabók. A czéget egyedül Brust Jakab jegyzi. ©£3 Bruszt Lipót és fia. Leopold Bruszt & Sohn. VII. Erzsé­bet körút 54. Bej. 1895. XVIII. k. 27. 1. Társtagok: Bruszt Lipót és Bruszt Adolf, borjubizornányi és mészérosiparüzlet- tulajdonosok, önálló czégjegyzési foggal. Brust Miksa és társa. Max Brust & Co. V. Erzsébet-tér 13. sz. Bej. 1897. XXII. k. 6. Társtagok: Brust Miksa és Pető József, kereskedők hitelképessége felől fölvilágositást nyújtó ügynökök, együttes czégjegyzési joggal. Brück és Burger I. Palota-u. 28. sz. Bej. 1887. VIII. k. 111. 1. Társtagok: Brück Ignácz és Burger Albert, szalag-, rövid- és divatáru kereskedők, együttes czégjegyzsi joggal. Brüder és Steiner. VII. Dohány-u. 1. sz. Bej. 1894. XV. k. 34. 1. Társtagok: Brüder Jónás és Steiner Mór, kész női ruha és felöltő kereskedők, együttes czégjegyzési joggal. Brüll Henrik és fiai. Heinrich Brüll & Söhne. V. Mérleg- utcza 8. Bej. 1876. I. k. 299. 1. B sz. Társtagok : Brüll Zsig- mond és Brüll Ármin, nagykereskedők. A czégjegyzésére önállóan jogositvák. Brüll Izsák és fia. Isak Brüll & Sohn. V, Akadémia-u. 6. sz. Bej. II. k. 126. 1. Társtagok: Brüll Izsák és Brüll Mór, terménykereskedők. A képviseletre egyformán jogosultak. Budapesti buzakcményitő és csirizgyár Plan és Ficd. Bu­dapestéi1 Weizenstärke und Kleberfabrik Plan <V Fried. IX. K.-soroksári-út 31,33. Bej. 1892. XII. k. 69. 1. Társtagok: Plan Karoly, Fried Jakab és Fried Fülöp Rafael, keményítő és csiriz gyárosok, önálló czégjegyzési joggal. ©£3 Budapesti csavargőzös átkelési vállalat Türr István és társai. 1V. Mária-Valéria-u. 4. Bej. 1880. IV. k. 192. 1. Társ- tagok: Honchard Ferenc/, Apálhy Lajos, Lcitersdorfer Li­pót, özv. Ferro Domonkosné, dr. Heinrich Nép. János, özv. Slrobenz Károlyné, özv. Bujovszky Gyuláné, szül. Szlágyi Lilla, özv. Haas Joachinmé szül. Herrmann Regina és a „Rock István“ budapesti bejegyzett ezég. A czéget 3 társ- tag együttesen jegyzi. Budapesti géppapirzacskógyár Weiszfeld Dezső, felszá­molásban. Budapcster Maschincn-Papiersäckc Fabrik Desi- der Weiszfeld in Liquidation. VI. Podmaniczky-u. 63. Bej. 1896. XI. k. 54. 1. Felszámoló : Hüttner János, önálló czég­jegyzési joggal. Budapesti III. kerületi első cognac és pezsgőgyár Kü- meter Antalné és lársa. III. Táborhegyen 3567,a. Bej. 1895. XVIll. k. 7. 1. Társtagok: Kámctctcr Antalné szül. Hers- checker Katalin és Gcrgelyi Jakabné szül. Kámeter Ilona, pezsgő és cognacgyárlási üzleltulajdonsok önálló czégjegyzési joggal. Czégvezeto : Kámeter Antal. Budapesti izzólámpa és üvegműszer ipar, Seregi, Plechali és Társa. Budapestéi1 Glühlampen und Giasinstrumenlen In­dustrie Seregi, Plechali & Comp. IX. Kinizsi-u. 10. sz. Bej. 1894. XIV. k. 197. 1. Társlagok : Seregi József Antal, Ple- chati József és Eibel Károly, izzólámpa és üvegmüszer- készitési iparüzletlulajdonosok A czéget csak Seregi József Antal jegyzi. Budapesti Kabel vasüt vállalat Mössmer József, és We- szely Isván. IV. Király-Pál-u. 14. sz. Bej. 1896. XXL k. 49. l. Tarstagok: Mössmer József és Weszely István, sodrony- kötél vasútra vállalati üzlelulajdonosok, önálló czégjegyzési joggal. ©£3 Budapest-kőbányai trágyaszáritó gyár Bosányi Endre és társa. Budapest-Stcinbrucher Düngertrockenfabrik Andreas Bosányi & Cie. V. Erzsébet-tér 19. sz. Bej. 1895. XVIII. k. 131. 1. Betéti társaság, beltagja: Bosányi Endre, sertéstrágya Wáritó gyári ipar-üzletlulajonos. Budapesti kőzetőrlési gyár Guttmann és Adler. VIII. Karp­fenstein u. 18. sz. Bej. 1894. XVI. k. 169. 1. Társtagok : Gutt­mann Lajos és Adler Henrik földfesték készítése, liszlilása és kőzelörlési és ásványtrágya gyártmány eladási üzlet­tulajdonosok, együttes czégjegyzési joggal. Budapesti 2-ik asztalos-egylet, Bene Pál és társa. Buda- pester 11. Tischler-Vérein, Paul Bene & Comp. V., Nádor- u. 16. Bej. 1876. I. k. 404. 1. Társtagok : Malnschek Ferenc/., asztalos iparos és ifj. Bene Pál, kárpitos és asztalos czikkek- kel kereskedő. A czéget ifj. Bene Pál jegyzi. Budapesti városi vasúti vállalat, Siemens & Halskc. Bu- dapester Stadtbahn-Unternehmung Siemens Ä- Halske, VII., Kcrlész-u. 22. Bej. 1887. VIII. k. 259. 1. Czégtulajd.: a „Siemens & Halske“ berlini ezég, melynek birtokosai: dr. Siemens Werner Ernő, Siemens Arnold Vilmos, Siemens György Vilmos és Siemens Károly Henrik, v. vasút épilési vállalkozók. Czégvezeto : Schwieger Henrik. ©£3 Bunzl & Biach. Főtelep : Pozsony. Fióktelep : Budapesten, IX., Soroksári-út 38. Bej. 1880. V. k. 69. 1. B-sz. ©£3 Burger Anna és fiai. Anna Burger & Söhne. VIII., Baross­11. 63. Bej. 1893. X. k. 22. I. Társtagok : Burner Samuné, szül. Würzburg Anna, Burger Frigyes, Burger Győző, üveg­kereskedők ; a czéget Burger Samuné és Burger Frigyes jegyzi és pedig mindegyik önállóan. ©£3 Burger & Scharf. VI.. Andrássy-út 59. Bej. 1876. I. k. 44. 1. Társtagok : Burger Frigyes Dávid és Scharf Sándor, bizományi üzlettulajdonosok. A képviseletre egyformán jogosultak. Burián Mór. Moritz Burián. Bej. 1876. VIII. k. 151. 1. Társtagok: Burián Mór és Adler Károly, könyvkereskedési és könyvnyomtalási üzlettulajdonosok, önálló czégjegyzési joggal. Buta V. és társa. Vili., Kerepesi-út 11. Bej. 1893. XIII. k. 165. 1. Társlagok : Buta Vilmos és Waldncr Franciska, kefeáru, fésű, szappan, illatszer és pipere-szer kereskedők. A czéget Buta Vilmos jegyzi. Buchwald Sándor. VII., Wesselériyi-u. 66. Bej. 1894. XVI. k. 67. 1. Társtagok : Buchwald Sándor és Buchwald Gyula, vas- és érezbutor gyárosok, önálló képviseleti joggal. Büchler Ignácz és lársa. Ignaz Rüchler & Comp, IV., Ferencz-József r. p. 19. Bej. 1894. XV. k. 35 1. Társtagok: id. Büchler Ignácz és Czcrnich Mária Anna, déli gyümölcs kereskedők. A czéget egyedül id. Büchler Ignácz jegyzi. 0O Büchler és Ledig felszámolás alatt. Büchler & Ledig in Liquidation. V., Sas-utcza 13. Bej. 1881. V. k. 87 1. Fel­számoló : Nemschitz Albert. Büchler és Rausnilz. V., Nádor-u. 19. Bej. 1887. Vili. k. 188. 1. Társlagok: Büchler Fülöp és Rausnilz Adolfné, szül. Büchler Sarolta, rövid és divatáru kereskedők, önálló czég­jegyzési joggal. Czégvezelő : Rausnitz Adolf. ©£3 Callmann Lewieé & Fréres. Főtelep: Chaux de Fondsban. (Sveicz). Fióktelep: Budapest, IV., Váczi-utcza 9. Bej. 1886. VII. k. 228. 1. Társlagok : Lewié Móricz, Lewie Siegfried, Lewié Rachel és Lewié Jakab, óra gyárosok és kereskedők, a ezégjegyzésre — Lewié Rachel kivételével — önállóan jogositvák. Caro & Jellinek. V., Arany-János-u. 34. Bej. 1886. VIII k. 28 1. (cirg.) Caro Pál és Jellinek Adolf, szállítási, köllöz- ködési és butorszálhtási üzlet tulajdonosok, önálló kép­viseleti joggal. ©£3 Calhry Szaléz és fia. II., Donáli-u. 32. Bej. 1894. XIV. k. 115. 1. Társlagok: Calhry Szaléz Ferencz és Cathry Ede, épitési vállalkozók; önálló czégjegyzési joggal. ©£3 Chabada testvérek. Vili., Örömvölgy-u. 40. sz. Bej. 1884. IX. k. 277. 1. Társlagok: Chabada Simon és özv. Fogl Ke- reszlélyné szül.: Mikolay Margit ládagyárosok, együttes czégjegyzési joggal. (D£s Clayton & Shultleworlh. Főtelep : Bécsben. Fióktelep : Bu­dapesten. Váczi-körut 63. sz. Bej. 1877. 111. k. 148. 1. Társ­tagok : Shuttleworth Alfréd és Shuttleworlh Frank gépgyá­rosok. A czéget a társtagok közül egyedül Shuttlewort Frank képviseli. Czégvezeto : Blakcy ShirtelifTe György. (§)Ö Cohner és társa. Cohner & Co. VII., Erzsébet-körüt 26. VII., Csömöri-ut 165. Bej. 1895, XVII. k. 46. 1(0® Tin*

Next

/
Oldalképek
Tartalom