Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - X. rész. Közlekedési vállalatok

X. Rósz. 243 Közlekedési válall&tok. Tiszai m. kir. állami kotróda. Szeged. Freund Ferencz. C) Közúti vasutak. 1. Aradi közúti vaspálya és téglagyár r. t. Igazgatósági elnök: Hász Sándor kir. tan. Igazg. tagok: Éles Ármin, Lusztig Adolf, Lusztig Ár­min, Mittelmann F. D., Szilágyi Ede dr., Wälder Gyula. Vezénylő igazgató : Tenner Lajos. Felügyelő bizotts. elnök: Ring Géza. Felügyelő bizottsági tagok: Marschall Lajos dr. Weidenfeld István dr. Felügyelő biz. póttag : Inkei Emil. 2. Budai hegypálya r. társ. (II., Lánczhid-tér.) Igazgatók : Országh Sándor dr., elnök, Mandel Ignácz. Kovácsy Sándor dr. Felügyelő bizottság : Kerntler Ferencz, Gombár Ti­vadar dr., Lejtényi György. Vezérigazgató : Dorogsághy Dénes.' Pénztárnokok: Tibély Adolf, Hain Alajos. Könyvelő : Weisz Emil. 3. Budapesti közúti vasút r. t. (V., Lipót-körut 22.) Igazg. elnök: Országh Sándor dr. Igazg. alelnök : Cséry Lajos. Igazg. tagok: Bossányi László, Popper István, Jelűnek Arthur dr., haraszti Jelűnek Henrik, Baumgarlen Lajos, Lánczy Leó, Mannheimer Ignácz dr., Schreyer Jakab dr., Vezérigazgató : haraszti Jeűinek Henrik. Felügyelő bizottság : Busbach Péter dr.. elnök, Gi- czey Samu, Markbreit Adolf, Slesser József, min. tan. 4. Svábhegyi fogaskerekű vasút r. t. (V., Nádor-utcza 30. sz.) Igazgatóság : Lindheim Vilmos, Mezei Sándor, Urban Adolf, Wein Manó. 5. Budapesti villamos városi vasút r. t. (VII., Kertész-utcza 20.) Igazgatóság : Fáik Mikza dr., elnök, Schreyrer György Béos, Lukacs József, Balázs Mór, Hűvös József, Császár Jenő, Kohner Ágost alelnök, Schweiger Márton, Schweiger Henrik, Bécs, Wörner Adolf. Felügyelő bizottság : Gassner Béla dr., Floch Rey- hersberg Henrik dr., Kankovszky Antal. Vezérigazgató : Balázs Mór. Műszaki igazgató : Wörner Adolf. 6. Margitszigeti lóvasut. (Budapesten, a főherczegi uradalom tulajdona.) 7. Budapest vidéki közúti vasúti r. t. (Lipót-körut 22.) Igazgatóság: Országh Sándor dr., elnök. Baumgarten Lajos. Bossányi László, Jelűnek Henrik. Felügyelő bizottság: Beniczky Lajos, Cséry Lajos, Schreyer Jakab, Stesser József. 8. Budapesti földalatti villamos közúti vasút r. t. (VII., Kertész-u. 20. Igazgatóság: Balázs Mór, Hűvös József, Jeűinek Hen­rik, Lukács József, Országh Sándor dr., Jeűinek Arthur dr. 9. Budapest-ujpest-rákospalotai vili. vasút részvénytársaság. (VL, Andrássy-ut 1.) Igazg. elnök: Matlekovics Sándor dr., v. b. t. t., or* szággy. képv. , Igazg. alelnök : sárszenlmiklósi Sadocza J., országgy. képviselő. Igazgatósági tagok: Bodendorfer Mihály, Hajcsi György dr., Krausz Izidor dr.- Kubinyi Géza, orsz. képv., Nagy Jenő dr., Neuschloss Emil, a III. o. v. k. r. lov. Püspöki Emü dr., Schwartz Gusztáv dr.. egyetemi tanár, Strasser Izidor, Zipernowszky Károly, műegyetemi tanár, Reymond-Schiller Lajos, üzletvezető igazgató. 10. Brassó-Háromszéki h- é. vasút közúti jellegű vonalai. 11. Debreczeni helyi vasút r.-társaság. (Gőzmozdony-úl.) Igazg. elnök: Szepessy Antal, a debreczeni első ta­karékpénztár vezérigazgatója. Igazg. tanácsosok: Kardos László, nagykereskedő. HoŰander Gyula, A debreczeni ipar- és keresk. bank vezér­igazgatója. Boczkó Sámuel, Debreczen város rendőrfőkapi­tánya. Lengyel Imre, ny. törvszéki bíró. Ormódi Lajos, az I. magyar ált. bizt. társ. debreczeni titkára. Kemény Móricz dr., ügyvéd. Dobiecki Sándor, lovag, máv. üzletvezető. Felügyelő bizottság : Kövy Lajos, a debreczeni köz- gazdasági bank Igazg. Komlossy Dezső, ny. kir. táblai biró. HoŰander Dezső dr., póttag. 12. Eszéki lóvonatu vasút r.-társaság. Igazgató : Weisz Ferencz. Igazg. tagok: Rittig Ignácz, Miskolczy Gyula, Pfeiffer Gyula, Wiüheim József, Szedlakovics Ferencz, Budapest, Freund Adolf. Felügyelő bizottság: Büchler Mór, Sorger Géza, Freund Ignácz. Üzletvezető és pénztárnok: Weisz Hugó. Segédtisztek: Lederer Kálmán, Vinczek Mihály. 13. Kassai közúti vasút részvénytársaság. Igazg. elnök: Éder Ödön. Alelnök : Popper Istán. Tagok; Benke Gyula, Csillag László, Giczey Lajos, Stadler Sándor, Rélay Róbert, Rottenberg Dávid, Szakmáry Károly, Schlesinger Álbert, Szekula Hugó. Felügyelöbizotts. elnök : Hegedűs Lajos. Tagok: Laszgaűner Ödön. Ifj. Noreüy Sándor, Knöpílcr Vilmos. Igazgató : Csillag László. Pénztáros : Dunka Lajos. Szállító : Korach Joób. 14. Kolozsvári közúti vasút r.-társaság. Elnök: Béldy Ákos gr., Kolozsvármegyc és Kolozsvár szab. kir. város főispánja. Alelnökök: Sigmond Dezső, Barcza Károly. Igazgatósági tagok : Dobál Antal, Fabinyi Rudolf dr., Gulácsy Kálmán, Haller Károly dr. Melitsko Frigyes, Sántay Sándor, Sárkány Lajos dr., Weisz Mór. Felügyelő bizottság : Beer Anold, Gámán Zsigmond, Weisz József, Poüák Lajos. Üzletvezető igazgató : Reményi Vilmos. Forg. felügyelő: Antalffy Antal. lg. hivatalnok: Szász Árpád. 15. Puszta-Szt.-Mihályi közúti vasút. (VIII., József-u. 96.) Igazg. elnök : Farkas Ignácz. Üzletigazgató : Paulus János. Jogtanácsos: Csillag Szilárd dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom