Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - VIII. rész. Pénzintézetek

VIII. Rész. 81? Pénzintézetek. Vezérig.: Brck Nándor. Jogtanácsos: Matuska Péter dr., ügyvéd. Igazg.-hely.: Kim Ákos. Titkár (ozégvezetö): Detsinyi Arthur, h.-ügyvéd. Pénztárfönök (ozégvezetö) 2 Obersohn Benő. Magyar keresk. bank részvénytársaság. (József-tér 5.) Magyar takarékpénztárak központi Jelzálog- bank részvénytársaság. (V., Nádor-u. 4.) ©í^ Elnök : Tisza István dr. Másodelnök : Gervay Nándor dr., Pozsony. Alelnök : Fliltner Károly, Beszterczebánya. Vass Károly, Szeged. Igazg. tagok : Csepy Dani, Komárom. Ifj. Csorba Ede, Kaposvár. Déghy Gyula, Orosliáza. Diebella György, Sz.- Fehérvár. Ebensparger Lipót, Nagy-Kanizsa. Fári Antal, H.-M.-Vásárhely. Freysínger Lajos dr., Vácz. Hannancr Béla, Pápa. Heinrich Sándor, Arad. Heinz Hugó, Selmeczbánya. Holier Ferencz, Érsekújvár. Huzella Gyula, Nagyvárad. Imre Miklós, Eger. Ladits György, Gyula. Lengyel Antal, Szolnok. Posch Gyula. Radványi István, Miskolcz. Rensz József, Esz­tergom, mosonyi Rutter Sándor, Veszprém. Schillinger Rezső, Czegléd. Schnell Károly, Brassó. Schwarz Félix, Schwarz Miklós dr., Sopron. Sugár Sándor, Kapuvár. Stadler Sándor, Kassa. Szeles József dr., Kecskemét, petői Szutrely Lipót, Baja. Felügyelő-bizottság : Csányi János dr., Vácz. Hoványi Géza, Nagyvárad. Kaltenecker Márton, Sz.-Fehérvár. Prosz- vimmer Sándor dr., Sopron. Révész Adolf. Szabó Imre elnök, Veszprém. Szepesi Sándor. Vezérigazgató : Leilner Zsigmond. Jogtanácsos: Sánlha István. Gazdasági tanácsos: Szunyogh Szabolcs. Ozégvezetö : Ferenczy Zoltán. Titkár: Horváth Tivadar dr. Fölevelezö : Kopper Lajos. Magyar leszámítoló és pénzváltó-bank. (V., Dorottya-u. 6. Fiók-osztály: IV., Muzeum-körut 1.) ©£3 Elnök 2 duka- és Szt.-györgy-völgyi Széli Kálmán, a L. r. n. k., v. b. t. t. orsz.-gy. képv. Alelnök 2-----------­Ig azg. tagok 2 madarasi Beck Miksa, a III. o. v. k. r. 1. magy.-zsákadi Hegedűs Sándor, Holl Frigyes, Loysch Ede, gárdonyi Neumann Frigyes, Neumann Miksa, Pékár Imre, Schweiger Adolf, Tschöghl Henrik, Valkó Lajos. Felügyelő bizottság 2 Ráday Gedeon gr., elnök. Bedö Albert, Mandillo Károly dr. Igazg. helyettes : Holl Albert a F. J.-r. 1., Fiavas Emil. A bankosztály czégvezetöje : Goldberger József. Az áruosztály ezégvezetöi: Freudenberg Rafael, Wirkner Ármin. Az elevátor és közraktárak gondnoka : Schuller Imre. Jogtanácsos : Győrífy Gyula dr. Fiókok : Fiume, Kolozsvár, Pozsony. „Mercur“ bank és váltóüzlet részvénytárs. (V., Dorottya-u. 12.) ©£S Igazgatók: Politzer Zsigmond, Politzer Kornél. Czégvezetö : Siovers Lipót. Osztrák-magyar bank. BUDAPESTI FŐINTÉZET. (V., József-tér 3.) ©£s Elnök: gojzesti és merő-madarassi Madarassy Pál,alkor­mányzó. Igazgatók : Gillming Ferencz, Budapesten. Gold Zsig- mond, a F. J.-r. 1. kir. keresk. tan., tőzsdetanácsos nagy- kereskedő. óbecsei Kollerich Púi, gyártulajdonos, ikvai EUPAPE&T ÉVKÖNYVE, Nyomatott 1697 Pfeiffer Mátyás, nagykereskedő. Mechwart András, a III. 0. v. k.-r. és a F. J.-r. k. k., a Ganz és Társa vasöntöde és gépgyár r.-t. vezérigazgatója. Deutsch Sándor, tőzsde-tan. Deutsch Gábor és József, nagyk. czégtulajd., földbirt. Weisz Adolf, Spitzer Gerson és Trsa. gyári és nagykeresk. ezég nyilv. társa. Előadó : Hiller Ármin, felügyelő. Xízletvezetöség. Főnök : nemes Mecensefly Emil, vezérlitkár. Tagok: Pranger József, helyettes vezértitkár. Rubenik Ferencz dr., titkár, a letéti osztály főnöke. Calligaris Lajos dr.. titkár, a vezértilkárság előadója. Hollzer Lajos, főkönyv­vezető. Elischer Győző, titkár, a jclzálog-hiteloszt. főnöke.. Zuck Alajos, központi felügyelő, a bécsi főintézet főnöke. Pesti magyar kereskedelmi bank. (V.. Dorollya-u. 1.) ©£s (Váltó-üzlet: V.. Dorottya-ulcza 1. foldsz. Fiók-osztályok II. kér. Fő-ut 4., 1V., Károly-körut 2., V. kér. Váczi-körut 74.: VI., kér. Andrássy-úl 21., Vili. kér. Józscf-körúl 53., V. kér. Kőbánya.) Igazgatóság: Elnök : Lánczy Leo, a F. J.-r. k. k., a III. o. v. k.-r. 1., orsz.-gy. képviselő, a budapesti keresk. és iparkamara elnöke, vezérigazgató. Alelnök: Kohner Zsig­mond, a F. J.-r. k. k. Tagok 2 Fellner Henrik, igazgató, tornyai Schosberger Zsigmond br., kir. tanácsos, gelsei Gultmann Vilmos, kir. tanácsos. Széchényi Béla gr., a főrendiház tagja. Gajári Ödön, orsz. képviselő. Haggenmachcr Flenrik. Holilscher B. Lipót. Szabó Jenő, nyug. min. tan., a főrendiház tagja. Schweiger Márton, a III. 0. v. k. r. és a F. J. r. 1., kir. tanácsos. Rálh Károly, a F. J. r. cs. k. k., a főrendiház tagja, főpolgármester. Weiss Fülöp, igazgató. Aligazgató, váltóüzlet főnöke és czégvezetö 2 Zwibach Adolf. Felügyelő bizottság: Blau Adolf, Kreische Antal, Gillming Ferenc/, nyilhegyi Rupp Imre, min. tanácsos. Föellenör és ozégvezetö 2 Szende Lipót. Föpénztárnok és czégvezetö 2 Kortsák Antal. Jelzálog-osztály főnöke és ozégvezetö : Sztchlo Róbert. Váltóintézö és czégvezetö 2 Szirmai Arthur. Vezértitkár és czégvezetö 2 Vas E. Ferencz. Tőzsdei Intézők és ezégvezetök : Neustadl Gyula, Kövesdy Árpád. Jogtanácsos: Glosz Ferencz dr. Igazgatósági titkár 2 Boór Ákos. Titkár: Mack Ferenc/.. Levelezési fönökh.: Büchler Lajos. Budai fiókoszt. főnöke: Huszka Mihály. Belv. fiókoszt. főnöke : Jakab János. Lipótvárosi fiókoszt. főnöke : Gál Albert. Terézvárosi fiókoszt. főnöke : Heger József. Józsefvárosi fiókoszt. főnöke 2 Csillár István. Kőbányai fiókoszt. főnöke : ifj. König Miklós. Hivatalos órák: 9^től fél 1-ig és 3-tól 4-ig. 8. Tsikíirékpéuztáralí. Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság. (IV., Koronahcrczeg-u. 3.) ©Ö Elnök 2 Münnich Aurél dr., orsz. gy. képv. Alelnökök 2 Freiszleder Nándor, Mezei Mór dr. Igazg. tagok 2 Adler Lajos. Bachruch Károly, a F. J. r. 1. Deutsch Samu. Ernyei Gyula, a F. J. r. 1., igazgató, csongrádi Forgó István. Fürst Jakab. Grünbaum Miksa, borosjenői Jeney Lajos, megyeri Krausz Lajos, kir. tan. budabegyi Paner Leó. Steindl Imre, műegyetemi tanár. Székely Ferencz, vezérigazgató, zólyomi Wagner Géza. Felügyelő bizottság : Fried Adolf dr., Kollarits Jenő. Leitersdorfer Lipót, Püspöki Emil elnök, ifj. Sacelláry György, Silberberg Károly, Skoupil József. Főkönyvelő : Schwarz Izidor. Jelzál. oszt. főnöke és czégvezetö : Fischer Gyula. . július 30-án. 14”

Next

/
Oldalképek
Tartalom