Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - V. szakasz. Az összes foglalkozások betűsoros jegyzéke

Könyvnyomdák Budapest 14Ö4­Őzim-Jeg-yzékÖ. Körképek „Appoló“ írod. és nyomdai részv.-lárs., VII, Roltenbiller-u. 46. ©)£3 „ Athenaeum“ részvény-társaság, IV, Ferencziek-tere 3. ffe Augenfeld Miksa, VI, Dainok-u. 3. Bagó Márton és fia, II, Ponty-u. 4. Bartalits Imre, III, Remetehegy. Belvárosi könyvnyomda (Varga E. és Gross B.), IV, Lipót-u. 43. ©Ö Bielitz Bertalan, VI, Rombach-u. 8. Büchler J., könyvnyomda, 111, Kisko- rona-u. 15. Blau Albert, VI, Szerecsen-u. 23.©Ő5 Brózsa Ottó, VI, Váczi-k. 17. ©ŐS „Budapesti Hírlap“, VIII, Rökk Szilárd- utcza 4. ©)^ Buschmann F., IV, Koronaherezeg-u. 8. Deutsch József, VII, Károly-k. 7. » M. (Czettel és Deutsch), V, Bálvány- utcza 12. Eckstein és Neufeld, VII, Király-u. 47. Egyetemi könyvnyomda, m. kir., I, Is­kola-tér 3. Első kőbányai könyvnyomda, X, Jász- berényi-u. 1. Engelmann Mór, IX, Lónyay-u. 7. „Európa“ nyomdai részvény-társaság, VI, Ó-u. 12. ©ŐS jjFrankün-társulat“, IV, Egyetem-utcza 4. sz. ©ŐS Fried S., Vili, Baross-u. 4. Fritz Ármin, Vili, József-kör. 9. Fővárosi nyomda, vonalzó- és könyv­kötő részvény-társaság, VI, Podma- niczky-u. 37. ©ŐS Fuchs Samu és tsa, VI, Podmaniczky- utcza 27. ©ŐS Gansei Zsigmond, V, Sas-u. 29. Garai Mór, VII, Károly-k. 3. <©Ö Geliéri és Székely, VI, Podmaniczky- utcza 47. ©ŐS Gnitter József, V, Váczi-körut 18. Gutenberg könyvnyomdái vállalat mint szövetkezet, VI, Gyar-u. 31. Hamburger és Birkholz, V, Nádor-u. 19. ©£3 Hazánk irod. és nyomdai részv.-t., IX, Üllői-út, Köztelek. Hedvig Sándor, IV, Károly-körut 22. Heimlich és Händler, VII, Király-u. 49. Heisler J., II, Várkert-rakpart 1. Herkó Páter, VII, Csömöri-ut 123. Hermann Ignácz, VI, Laudon-utcza 10. ©ŐS Himlich Jakab, VII, Király-u. 49. Hornyánszky Viktor, VI, Aradi-u. 14, iroda: V, Akadémia-bérház. „Hungária“ könyvnyomda, V, Vaczi- körut 34. fős „Hunnia“ (Munzl), VI, Szerecsen-u. 65. ©Ö „Hunyadi Mátyás“ irodalmi és könyv­nyomdái intézet, IV, Zöldfa-u. 43. Jäger Ármin, Vili, Kerepesi-ut 23. Kálmán M. es Társa, V, Vadász-u. 32. . ©SS Kaiolyi György, V, Kálmán-u. ©ŐS Kassino Adoli', VII, Kiraly-u. 11. Kaufmann József, V, Jozsef-tér 13. ©ŐS Kertész József, V, Mária-Valéria-u. 11. Kirschmann Jakab, V, Hold-utcza 25. . ©ŐS Klauber és Singer, VI, Lázár-u. 6. Klein testvérek, VI, Révay-u. 10. Kleinberger és Schlesinger, V, Bálvány- ulcza 18. Kollmann F., V, Arany János-u. 34. „Kosmos“ müintézet, VI, Aradi-u. 8. ©ŐS Krömer Alajos, VI, Gyár-u. 20. Kunosy Vilm. és fia, VI, Teréz-körul 38. ©ŐS Légrády testvérek, V, Váczi-körut 78. ©ŐS Léimért K., II. Döbrentei-u. 50. Lobi Dávid, VI, Andrássy-út 19. » Mór, VII, Király-u. 27. ©ŐS Löblovitz Zsigmond, VII, Csömöri-út 54. ©ŐS Löw Ede, V, Váczi-körút 80. Magyar nyomda, Vili, József-u. 45. Magyar hírlapkiadó részvény-társaság, V, Honvéd-u. Markovits és Garai (gyorssajtó), VI, Lázár-u. 13. ©ŐS Márkus Samu, V, Gyapju-u. 6. „Meicur“ könyv és kőnyomdai müin­tézet, IV, Kecskeméti-u. 5. „Minerva“ V, Sas-u. 29. ©ŐS Müller Kár., (Münster), II, Fhg.-Albrecht út 3—5. ©Ő3 Nagel István, VI, Dcssewffy-u. 21. Nagy Sándor, IV, Papnövelde-u. 8. (§Ő3 Neumayer Ede, VI, Szerecsen-u. 36. ©ŐS Neuwald Illés, VII, Dohány-u. 44. ©ŐS Országgyűlési értesítő kő- és könyv­nyomdája, IV, Vármegye-u. 11—13. Orsz. közp. községi nyomda részvény- társaság, V, Lipót-körút 22. „Pallas“ irodalmi és nyomdai részv. társ., V, Kálmán-u. 2. ©ŐS „Pannonia“-nyomda (Horn és Bielitz), VII, Rombach-u. 8. ©ŐS Pátria nyomdai r.-t., IX, Üllői-út 25. ©ŐS „Pester Lloyd“ nyomdája, V, Eölvös- tér 1., Dorottya-u. 14. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság, V, Hold-u. 7. ©ŐS Poldini Ede, id. és Társa, IV, Ferencz- József-rakp. 32. Pollacsek Mór, VI, Révay-u. 5. Pollák M. Miksa, V, Balvány-u. 21. ©)Ö Posner Kár. Lajos és fia, VI, Csengery- u. 31., és V, Harminczad-u. 6. ©ŐS Preszburg Frigyes, V, Arany-János-u 14. ©ŐS Rákosi Jenő, Budapesti Hírlap újság- vállalata, Vili, Rökk-Sz.-u. Czég- tulajdonos : Rákosi Jenő, ezégjegyzési joggal fölruházott igazgató: Zilahi Simon, nyomdavezető : Ráder Gyula. Redő Lipót, V, Klolild-u. 16. Riegler József Ede, papirnemü gyár r.- tars. VI, Rózsa-u. 55. ©ŐS Roth és Krausz, V, Váczi-körut 18. Rózsa Kálm. és neje, VIII, Szentkirályi- utcza 30 ©ŐS Rubin F., Vll, Király-u. 13. Schlesinger és Kleinberger, V, Bálvány- utcza 18. ©ŐS Stern Adolf, VII, Dob-u. 69. ©^S Szt.-Gellért-nyomda, VIII, Prater-utcza 44. ©ŐS Szt.-István-nyomda, IX, Üllői-u. 21. Szusz Dávid, IV, Molnár-u. 37. Trebitseh Bernát, Vili, Károly-k. Tolnay Lajos. V, Bálvány-utcza 4. Nyomtatványok exclusive kivitelben* Vállalkozik: nagyobb munkák szállítására valamint tömeges nyomtatvány szükségletek ál­landó szerződéses fedezé- sére. Ullmann József, IV, Régi pósta-utcza 4. ©ŐS „Unio“-könyvnyomda, VI, Dalnok-u 3, Varga Endre és Gross Bertalan, IV, Li- pot-u. 43. Vajda és Hamburger, V. Nádor-u. 19 Várnai F., IV, Régi-pósla-u. 3. ©ŐS Vasváry Lajos, IX, ÜHői-ut 41. ©ŐS Vincze és Bartók, V, Nádor-u. 11. ©Ő3 Vörösmarty könyvnyomda, Vili, Józsel- körul 14. ©SS Weissenberger Ármin, VIII, József-k 28. ©ŐS Weisz Lipot, VI, DessewfTy-u. 35. Wimmer Mart., III, Serfőző-u. 10. Wodianer F., és fia, IV, Sarkantyus- utcza 3. Zeisler M., VII, István-tér 17. Könyv- és kőnyomdai kellékek. Buch- u. Buchdruckzugehöre Fournitures pour libraires et imp rimeries. Book-and bookbinding supplies. Dessauer & Márkus, VI, Lázár-utcza 13. ©ŐS Koblinger Gyula, VII, Csengeri-u. 22. K űola) fiiioniitó-yvíu' és raktár. Petroleum-Raffinerie u. Ndlg-. Rafíineries et depots de pétrole, Refineries and warehouses of petroleum. „Appolo“ kőolajfinomiló-gyár r.-társ., V, Váczi-körut 32. ©^S Budapcsli ásványolajgyár r.-t., IX, So- roksári-út 73. ©ŐS Hazai asphaltipar részv. társ., V, Arany- János-u. 34. ©Ő5 Hubert Fülöp és tarsa, VI, Gyár-utcza­10. ©ŐS Kőolajíinomitógyár részvénytársaság. V‘ Zrinyi-u. 4. ©Ő3 Krausz, S. A., V, József-tér 10. ©fö Levit Ármin, Újpest, Megyeri fasor 46. Magyar petroleumipar részvénytársaság, V, Sas-u. 24. ©ŐS Körképek. Rundgemälde. Panoramas* — Panoramas. Budavár visszavétele, a városligeti fasor végén. Feszly féle magyar körkép-társaság: (Krisztus a keresztfán és Jeruzsálem) a városligetben. Kosciusko, Nagy János-u. és Aréna-ut sarok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom