Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb.

III. Rész. Minisztériumok. Osztályfőnök : Jeszenszky Sándor dr., oszt. tan., min. an. ez.- és jeli. Min. fogalmazó : Kiss Emil. Segédhivatalok. Főigazgató: muravölgyi Huszár Adolf, királyi taná- isos, a III. o. vaskorona- és a Ferencz-József-rend lovagja. Igazgató : Schifter Ferencz (ez. és j.) Irodatisztek: Nyiry Pál, s. h. igazgatói ez. és jeli. Oszlányi Árpád, Czukán János, Kazár Adolf, Albert Jó­zsef. Moussong Andor, Appel László. Iroda-segédtisztek : Péehy Árpád (fiz. nélk.) Késik Ödön (fiz. nélk.) Hoffmann Ferencz (fiz. nélk.) Számvevőség. Számtanácsos: Egerváry Frigyes. Számvizsgáló: Szentiváuyi György. M. kir. közigazgatási bíróság. Kön. Uny. Verwaltungsgerichtshof. Antorité administrative du Tribunal Royal Hongrois. Royal Hungarian Court of Management. (I. Vár, Uri-u. 49 és Fortuna-u. 4.) Elnök: Wekerle Sándor dr., az I. o. v. k. r. és L. r. 1., v. b. t. t. főrendiházi tag. Másodelnök: Ludwigh János, aS zt. I. r., a L. r. és a III. o. v. k. r. 1., főrendiházi tag. Tanácselnök: Szmrecsányi Jenő, a L. r. 1., az anh. M. r. k. k. Hatásköre kiterjed : az 1896. XXVI. a közigazgatási bíró­ságról szóló törvényezikkben részletesen körülirt ügyekre, u. m.: községi-, törvényhatósági-, közegészségi', vallási- és nép­oktatási-, vízjogi-, közúti- és vámügyek; vasúti-, mezőgazda­sági- és mezőőrségi ügyek : állategészségi-, erdészeti-, vadá­szati-, halászati-, cseléd-, munkás- és napszámos-ügyek; házközösségi-, adó- és illeték-ügyek s elvégre állami alkal­mazottak iuetményi- és nyugdíj-ügyeire. Bírák : Kogler János dr., Székely József dr., Boné Géza kain., Exner Nándor, Pfriem László, Teleszky Ferencz, Szilassy Aladár, Reviczky Ambrus kam., Leővey Sándor dr., Zubkovics Arzén, Hammer Károly, Fellegi Vidor dr., Szentkirályi Lajos, Bornemisza Bertalan, Uékány Mihály, Vasdényey Géza dr., Krajcsik Ferencz dr., Tóth Dezső, a F. J. r. 1., Moldoványi István dr., Hegedűs Ferencz. Segéd személyzet. Elnöki titkárok : Farkas Zoltán dr., min. tilk., beosztva a belügymin.-ból, Vályi László, min. titkár, beosztva a pénzügymin.-ból. Tanács jegyzők : Gri’mn János, min. s.-titkár, beosztva a pénzügymin.-ból, Végh Ödön, min. s.-titkár, beosztva a pénzügymin .-ból, Halász Sándor, min. s.-titkár, beosztva a beliigymin.-ból, Lupkovich Egyed, min. s.-titkár, beosztva a belügymin.-ból. Kisegítő személyzet. [Beosztva a pénzügyminisztériumból.] Min. s.-titkár: Brabétz Sándor. P. ü. s.-titkárok: Kossuth Árpád, Bieber Gyula, Czájlik László, Várady József. Min. fogalmazó: Krcivoj István. Kezelő személyzet. S. h. főigazgató: S. h. igazgató: Nikel Lajos. Irodatisztek: Lángh Sándor, Urbán Lajos, Ajtay Félix. Irodasegédtisztek: Zomor Ferencz, Dévényi Béla, Sárközi József. ö 2. Ő FELSÉGE SZEMÉLYE KÖRÜLI MINISZTER. Der Minist, um die Person des Königs. Lé Ministre autour de la Personne du Roi. The Minister about his Majesty the King. (Bécs, I., Bankgasse 4 és 6.) (Hivatalos órák: 10 2.) .. Ugyki ire: képviseli a magyar kormányt Bécsben. Ki­tüntetéseket, rendjeleket és nemességeket eszközöl ki Ő Felségénél. Minister: branyicskai báró Jósika Sámuel, cs. és kir. kamarás, a Lipót-rend lovagja, főrendiházi t. Állam titkár: altorjai báró Apor Gábor, az I. o. or. sz. r. túl. Min. tanácsos: vértesaljai Vértesy Géza, a III. o. vas- koroni.-rend lovagja, a Szent-István-rend czimernöke. Osztálytanácsos: Grubern Ferencz dr., a főudarnagyi hivatal és a bécsi törvényszékek magyar tolmácsa. Min. titkár: Wocher Miklós, maksai Máriaffy Dávid dr., cs. és kir. kam. Min. fogalmazó : körösszeghi és adorjáni Csáky György Napoleon gróf. Fogaim, gyak.: Huszár László, Niczky Pál gr. Segédhivatalok. Főigazgató: Romsauer János, egyszersmind kézi pénz- tárnok és házfelügyelő, szolgálaton kívüli honvédszázados, a Ferencz József-rend lovagja, a hadiérem tulajdonosa. Igazgató: Ulrich Mihály. Irodatisztek: Szűk Lipót, Soltz Gyula, Spiess János, Wocher József. Iroda-segédtisztek: Szak Lipót, Moussong Arthur. 3. HORVÁT-SZLAVON-DALMÁT KIR. MIN. Kroatisch-, Slavonisch-, Dalmatisch königl. Minister. Ministre Royal de la Croatie, Slavonie et Dalmatie. Royal Minister of Croatia, Slavonia, and Dalmatia. (I. Úri-u. 32.) (Hiv. fogadás: vasárnap kivételével naponként d. e. 11 és 12 óra közt.) (Hivatalos órák: d. e. 8-lól d. u. 2-ig.) Minister: Josipovich Imre, v. b. t. t. magy. és horvát- szlavon orsz. gy. képviselője. Ügyköre: közvetíti az országos ügyeket a budapesti köz­ponti helyek és a korona közölt. Minister! tanácsos: dr. Hummel Szaniszló, a III. o. vaskorona-rend lovagja, j. tr. min.-t. ez. és j. Titkár: Unkelháusser Károly dr. Fogalmazó: Szmodics Emil dr. Segédhivatalok. Főigazgató: terszteniczai Borotha Simon, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagja, L, Uri-u. 32. Irodatisztek: Unger Károly, Plisic Miklós, Prkryl Ferencz. Iroda segédtiszt: Kosak István. 4. BELÜGYMINISZTÉRIUM. Ministerium des Inneren. Ministére de 1’ Intérieur, Ministry of the Interior. (Vár, Országház-u. 30.) (§)Ö (Hiv. fogadás: minden szerdán 2—4 óra közt.) (Hivatalos órák: 9—2.) Minister: bonyhádi Pcrczel Dezső, v. b. t. t., orsz. gy. képviselő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom