Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898 (Budapest)

Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. - I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára - III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb.

ill. Rész. i-4ö Igazságügyi ministerium. Közjegyzői állások rendszeritése és területek megállapítása. Az ügyvédekre és közjegyzőkre, az ügyvéd- és közjegyzői jelöltekre, továbbá az ügyvédi és közjegyzői kamarákra vonatkozó összes ügyek, az elnöki osztályba osztottak ki­vételével ; az ügyvédek, közjegyzők, valamint jelöltjeik elleni panaszok. Az „Igazságügyi Közlöny“ szerkesztése. Főnök:: Szántó Mihály, o. tan., min. tan. czim. és jeli., az or. III. o. A. r. túl. Oszt. tan. : Tőry Gusztáv dr., Illés Károly. Segédtltkárok : Krassy-Hokkes József dr., Zalay István, Gaár Vilmos dr. Beosztva: Dévai Ignácz dr., bpesti kir. tvszéki biró, Puky Gyula dr., kir. tvszéki albiró, Páris Frigyes, kir. al- ügyész. Sárospalaky József, bpesti kir. tszéki aljegyző. I. B) ügyosztály. Ügyköre: II. B) ügyosztály. Ügyköre: Büntetőjogi vélemények. Büntető törvénykezés. Biróküldés büntető ügyekben. Igazságügyi orvosi tanács. — Törvényszéki orvosi vizsga. Sajtóügyek. Rögtönbiróságok. Kegyelmezési ügyek. Hatásköri összeütközések büntetőügyekben. A rágalmazás miatt hivatalból megindítandó eljáráshoz az engedély. Főnök : Kiss Gyula, min. tan. Titkár: Balogh Jenő dr., min. oszt. tan. czim. és jeli. Segédtitkár: Szászy Béla dr. Beosztva : Traiber Vincze dr., bp. kir. tsz. biró, Hlavács Gyula, kir. jb. albiró. A hazai bíróságok által a külföldi törvények iránt lett kérdések. A külföldi kormányok által a hazai jogról kért vélemények. A fennálló törvényekről külföldi használatra kért bizonyít­ványok. A hazai bíróságokkal az osztrák és a külföldi bíróságok érintkezésének szabályozása és közvetítése. Bel- és külföldi bíróságok közötti összeütközések. Hazai ügyielek és bíróságok által osztrák és külföldi bíróságok ellen emelt panaszok. Hazai bíróságok és ügyészségek ellen büntető ügyekben emelt panaszok, a mennyiben ezek a nemzetközi jog alkal­mazására vonatkoznak. Hazai feleknek külföldön és külföldieknek belföldön érvényesítendő jogügyeikben a közvetítés. A hazai bíróságoktól oz osztrák bíróságokhoz küldött magyar iratok lefordításának közvetítése. Közbüntettesek kiadatása és átszállítása. A keleti consularis bírósági ügyek. Czégbejegyzési ügyek. Bírósági tolmácsok. Könyvtár. Főnök: Alexy Albert dr., o. lan., a béig. L. r., a szerb Tak. r. és a por. kor. r. túl., min. tan. ez. s jeli. Segédtitkár : Zsolnai. Miksa dr. Fogalmazó : Polner Ödön dr. Beosztva : Doleschall Alfréd dr., kir. tvsz. albiró, Benyo- vits Lajos dr., kir. jb. albiró. II. A) ügyosztály. U g y k ö r e : A kir. törvényszéki és járásbirósági fogházakra vonat­kozó ügyek. Az országos fegyházak, kerületi börtönök, közvetítő és javító intézetek felügyelete, ezek összes személyzeti és gaz­dászati ügyei, kivévén az állami végellátást. Fegyenez- és rabszállitások elrendelése az országos in­tézetekbe. A kir. főügyészségek és ügyészségek összes személyzeti és gazdászati ügyei, kivévén a kinevezést és az állami végellátást. Fogház-épitkezés, Országos bírósági vegyészeti intézet. Feltételes szabadonbocsátás. Ideiglenes szabadlábra helyezés. Büntetés végrehajtásának elhalasztása. Tekeasztali és egyéb fogházi alapítványok. Pénzbüntetésekből befolyó összegek feletti rendelkezés. Rabsegélyző-egyletek. Főnök : Fabiny Gyula, min. tan. Oszt. tanácsos : Kónva József. Titkárok: bellyei Rickl Gyula, min. titk., o. lan. ez. és jeli., Dusóczky Károly, Reiner ignácz dr., Emmerling Károly, Kún Béla dr. Tb. s.-titkár : Lévay József dr. Tb. s.-fogaim.: Harkányi György dr., br. Beosztva: furjay Zoltán dr., budapesti tszki aljegyző. III. A) ügyosztály. Ügyköre: A hazai bíróságok és ügyészségek ellen emelt panaszok, amennyiben ezek nem a nemzetközi jog alkalmazására vonatkoznak. A bírák, ügyészek, bírósági és ügyészségi hivatalnokok elleni fegyelmi panaszok s ezek ellen támasztott kártérítési ügyek. Törvénykezési szünidő. Az államkincstárt illető pénzbírságok lf. kegyelem útján leendő elengedését ezélzó kérelmek. Vagyontalan perlekedő felek képviseltetése. Zugirászat. A bírósági személyzet szabadságolása; illetményeik utal­ványozása és megszüntetése; fizetési előleg, az alsó bíró­ságoknál működők részére jutalom és segély engedélyezése. Az adóbíróságoknál alkalmazott itélőbirák, úgy az összes bírósági segéd- és kezelőszemélyzet összlétszámának veze­tése és -az utóbbiaknak a magasabb fizetési fokozatokba előléptetése. Az igazságügyi szakhoz tartozó minden államhivatalnok és szolga állami végellátási ügyei, a központban alkal­mazottakra vonatkozó ily ügyek' kivételével. Igazságügyi statistika. A bírósági alapítványok feletti felügyelet. A Röck-féle alapítvány kezelése. Főnök: Rhorer László, min. tan. Oszt.-tanáosos : mádi Kovács István. Titkár : Lázár Elek dr. Fogalmazók: Degré Miklós dr., Sólyom Andor. Beosztva : Rottenbiller Fülöp dr., kir. jb. albiró. III. B) ügyosztály. Ügyköre: Bíróságok szervezése, székhelyeinek és területköreinek megállapítása. A bíróságoknál és ügyészségeknél hivatali állások szer­vezése és megszüntetése. A bíróságok elhelyezése; új építkezések ; épületfenlartá- sok; házbérek. Az igazságügyi tárcza rendelkezése allatt álló s a bíróságok főnökei által kezelt ingatlanok hasznosítása ; természetbeni lakások kiadása. Járásbíróságoknak telekkönyvi ügyekben bírói hatáskörrel felruházása. Átalányok, u. m.: iroda-, tkvi, szolgaruhaátalány kezelése ; a kir. it. táblák személyzete részére jutalom és segély meg­állapítása ; a kir. bíróságok könyvtáralapja. A tkvi betétszerkesztéssel kapcsolatos összes gazdászati ügyek. Az igazságügyi szakban alkalmazottak illetményeire veze­tett végrehajtások foganatosítása. A hivatalos utazások költségeinek megállapítása; a bíró­sági személyzet úti naplói. Bírói letétek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom