Budapesti utasító 1848 (Budapest, 1848)

Budapesti utasitó 1848. - Törvényszékek

69 JÖirdk, Szergel János, szépművészeti és bölcseleti tanár, a’ magyar királyi tudományegyelem bölcseleti ka­rának tagja, Arad és Csanád vármegyék tábiabi- rája. — Sárossy Lajos, több vármegye táblabir. Kereskedő ülnökök. Probst Mátyás, választott pol­gár. *— Schmidt József. Tolvivő. Balogh Imre. Iktató. Nincs. Kiadó. Szegner Imre, több vármegye táblabirája. írnokok. Olexa István >, köz- és váltó-ügy\éd. — Ifj. Probszt Mátyás, hites ügyvéd. Kiadói gyakornok. Márton Lázár, köz- és váltó­ügyvéd. Hites szolga. Keresztes Antal, Házi szolga, ltózsa János. 6. Debreczenben. Eintik. Hagyárosi Zalay Alajos , kir. ndv. tan. Bírák. Bevisnyei Reviczky Dénes. — Karap Sándor. Kereskedő ülnökök. Iládl József. — Kisorbán János. Tolvivő. Botpaládi Barcsay Károly. Iktató. Sárváry Ferencz. Kiadó. Krasznikvajdai Szent-Iiurey Lajos. írnokok. Gogh Sándor. — Bessenyei Beöthy György, Boros István, dijnok. Váltójegyzők. Ambrus Szaniszló. — Rudaházy Soma.— Csáthy Károly. — Dalmy Károly. — Dobray Jó­zsef. — Ketskés János. — Márton Lajos. — Wer­ner Károly. Gyakornokok. Kiss Imre. — Dömsödy Károly. Hites szolgák. Fekete Gábor. — Kontros András, 7. Eperjesen. Elnök. Szinyei Merse László, kir. udv. tan. Bírák. Berzeviczei Berzeviczy Titns, több vármegyék táblabirája. — Styller Leo, Sáros vmegye, táblab. Kereskedő ülnökök. Kiss Antal — Krieger Ágoston. Tolvivő. Okolicsnai Okolicsányi Luczián, több vár­megyék táblabir. Iktató. Gazsik Ferencz, köz- és váltóügy véd, Sáros vármegye táblabirája. Kiadó. Alemann Ferencz, köz- és váltóügyvéd. Írnokok. Duschek Ferdinand. — í.deskűty Károly, köz- és váltóügyvéd ’s váltójegyző. Napidijas gyakornok. Staincz Károly, köz- és váltó­ügyvéd. Ideiglenes hites szolga. Brujmann András. Ideiglenes házi szolga. Hruby István. Fiumei és Magyar Tengermelléki Királyi Kormányszék. Kormányzó. Xemeskéri Kiss Pál , a’ szárdiniai királyi szent Móricz- és Lázár-rend vitéze, cs. kir. aranykulcsos és udvari tanácsos, a’ fiumei szabad kikötő, Fiume városa és az egész magyar tengermel­lék kormányzója, Fiume és Bnccari szabad tenger­melléki kereskedelmi városok polgári kapitánya, és katonai parancsnoka. Kormányszéki ülnökök. Gerliczei Gerliczy Hen­rik, kir, tanácsos, Fiume és Buccari szabad ten­germelléki kere.-kedelmi városok alkapitánya, kor­mányszéki első ülnök, a’ fiumei hajózási iskola igaz­gatója, Zágráb és Varasd vármegyék táblab.— Paur Károly, hites ügyvéd, a’ fiumei és buccarii kapitány­ság, .Varasd és Körös vármegyék táblabir. — To- soni Ágoston. — Susanni József. Kormányszéki iitoknokok. Farkas Rudolf, fiumei és buccarii kapitányság, Pozson, Moson vármegyék és a’ vecsei egyházi nemesi szék táblabir. — Horhi Horhy Mihály, köz- és váltóügyvéd, a’ fiumei és buccarii kapitányság táblabir. — Verneda Antal , tiszteletbeli egyszersmind elnöki, a: buccarii kapi­tányság, és Zágráb vármegye táblabir. — Mezősze­gedi Szegcdy Antal, (tiszteletbeli). — Ráró Majt- bényi Izidor, (tiszt.) Kormányszéki fogalmazók. Celebrini Kelemen, köz- és váltóügyv. —Kisjókai Udvarnoky Kálmán, hit. ügyvéd, Pozson vármegye táblabir. (tiszteletbeli). — Ghika Dioméd (tiszteletbeli). Fogalomgyakorlók. Farkas Zsigmond , hites ügy­véd , díjas. — Vietoris Antal, hites iigyv díjas. — Chernél Ferencz, hites iigyv. —Nagy József, hites iigyv. —Verneda Erneszt. — Bartai Pál. —Dercsényi Kálmán, hites ügyvéd. Iktató. Pauletich Natál, köz- és váltóügyvé«f. Irat- és lev éli ár nők. Aufkircheni Troyer Ferencz. Kiadó. Verneda Antal, mint fenebb, kormány­szék! titoknokok. Váltó, kereskedési és tengeri ügyviteli első biróságú törvényszék. Elnök. Privitzer István, szépművészeti és bölcsel- kedési tanár, hites ügyvéd. Bírák. Srhmaich Bertalan. — Cimiotti József. Kereskedő ülnökök. Sporrer Károly. Taraboc- chia János, Descovich Ferencz Károly. Luppis Miksa. Tolvivő. Marocchino Guido. Fogalomgyakorlók. Troyer József, hites ügy­véd. Walluschnigg Lajos, hites ügyvéd. Thiery Fe- rencz, hites ügyvéd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom