Budapesti utasító 1848 (Budapest, 1848)

Budapesti utasitó 1848. - Egyházi méltóságok

— 58 főhelyettese és iigyhallgafója, á* kőszegi Adelphi- Kelcz-féle árvaház igazgatója, I. Szombathelyen. Szerbiai. Szaniszló Ferencz, választott szerbiai püspök , szent Péter csolii apátja, a’ nagyváradi deák szertartási! székes-egyház kanonoka és békési főespe- res, hittanár, magyar kir. helytartósági tanácsos, la­kik Budán, várban. Szkópi vagy tiszkupi. Berling János, választott szkópi vagy uszkupi püspök, szent Ágoston lázárszi­geti prépostja, a’ zágrábi székesegyház gyóntató ka­nonoka , a’ császmai társas káptalan nagy-prépostja, gveschai és szinczei főesperes, zsinati vizsgáló, lakik Yarasdon. Bosoni. Fábry Ignácz, választott bosoni püspök, Szent Márton Solymosvár-melletti bulcsi apátja, a1 osanádi székes-egyház olvasó kanonoka , a’ Csanádi püspök lelkiekbeni főhelyettese, és ügyhallgatója, a’ püspöki alapítványi iskola aligazgatója és az egyház­megye! alapítványok gondnoka , hittanár, a’pesti kir. tud. egyetemnél a’ hittudományi kar tagja, lakik Temesváron. Trebinyei. Dömötöri Németh György, választott trebinyei püspök, a’ boldogságos szűz Máiia völgyi apátja, az esztergomi főegyház éneklő kanonoka, ’s a’ hétszemélyes tábla ülnöke, lakik Pesten, Apácza ácsába 187 sz. Yovadrai. Andujár János, választott vovadrai püspök, a’ szent lélek hrapkai apátja, szepesi székes- egyházi nagyprépost és kanonok, püspöki főhelyettes és ügyhallgató, szepes-váralljai plébános, az ottani nemzeti iskolák igazgatója. Szkodári. Fogarassy Mihály, választott szkodári püspök; szent Egyed egyedi apátja; a’ nagyiáradi de­ák szertartási! székesegyház kanonoka, a’ Imdai ke­rületben a’ tanulmányok és oskolák királyi főigazga­tója, hittanár, a’ pesti kir. egyetemnél hittudományi kar igazgatója és elnöke, a’ bécsi és pesti tud. egye­temeknél a’ hittudományi kar tagja, 1. Pesten. A lm isi. Jekel- és margitfalvi Jekelfalusy Vineze, választott almisi püspök, esztergomi főegyházi kano­nok, magyar kir. helytartósági tanácsos, a’ szép mű­vészetek és bölcselet tanára, zsinati vizsgáló, I. Budán a' várban , urak uczája 52 sz. Makári. Bezerédi Bezerédy Miklós, választott ma- kári püspök, a1 boldogságos szűz Mária hegyi apátja, a’ veszprémi székes egyház kanonoka , somogyi főes- peres, egyházi jogtanár , a’ hétszemélyes tábla ülnöke, J. Pesten Ferencztér Homan ház 309. Szkardonai és dulmi püspöki székek üresek. Nagyprépostok. Fóegy háziak. Esztergomi. Miskolczy Márton, esztergomi nagy­prépost, knini felszentelt püspök, I, Esztergomban. Kalocsai. Vagner Ferencz, szent Lőrinc?, háj!, vagyis háj-szent-lőrinczi prépostja, a’ kalocsai fő­egyház nagyprépostja, és kanonoka, zsinati vizsgáló. Egri. Kuttner Ferencz, választott püspök, a’ bol- dogságos szűz Mária királyhelyi apátja. Székesegyháziak. (Betűrend szerint). Beszterczei. Budatinszky György, bold, szűz Má­ria baboltsai apaija. Boznai, vagyis diakoiári. Matizoiich János, ri- zánói választott püspök. Csanádi. Schalter Ferencz, bizerei apát. Győri. Kovács József, sz. György vitéz és vér­tanú gottáli apátja, a’ győri püsp. lelkiekben fő-he­lyettese és ügyhalgatója. Károly fejéri ári (Erdélyben). Tamási József, a’ károlyfejérvári erdélyi székesegyház süveges nagy­prépostja és kanonoka * az erdélyi püspök lelkiekbeni főhelyettesse és ügyhallgntója, a’ károlyfejérvári püs­pöki alapítványi iskola aligazgatója , hittanár, a’ pesti kir. tud. egyetemnél a’ hittudományi kar tagja. Kassai. Fancsali Joób Mátyás,zérmonostori apát. Nagyváradi latin szertartási!. Valdenhurg-Schil- lingsfiirsti herczeg Hohenlohe Sándor, triadiczai vá­lasztott püspök , lásd feljebb. Nyitrai. Greguska István, isten áldásáról ezim- zett apát. Pécsi. Nádas! Tersztyáns.ky Imre, pharos! vá­lasztott püspök. Rosnyai. Mező - hegy esi Hegyessy Pál, Já­nosi apát. Szathmári. Linczy József, bodrogrnonosforí apát. Székesfejéri ári. Farkas Ferencz, ercsi apát. Szepesi. Andujár János,vovadrai választott püspök. Váczi. Sághi Sághy Mihály', növi választott püspök. Veszprémi, Külley János, prisztinai választott püspök. Zágrábi. Schrott József, nándorfejérvárí és vég- szendrei fölszentelt püspök. Zengi. Franich Jeromos, a’ zengi székesegyház nagyprépostja és kanonoka, azon kerület másod foes- perese, zsinati vizsgáló. Társasegyháziak. Pozsoni. Csébi Pogány Béla, választott <hriveszti püspök. Császmai. Birling János , választott szkópi püspök. Nagy-Szombati. Schnell György, sz. Pulcherin apátja, nagy-szombati plébánus. Soproni. Hammerschmid Mátyás, a* soproni tár­sas egyház prépostja és kanonoka, káptalani plébános. Fiumei. Cimiotti Antal, sz. Jakab süveges apátja, fiumei főesperes és plébános.

Next

/
Oldalképek
Tartalom