Budapesti utasító 1848 (Budapest, 1848)

Budapesti utasitó 1848. - Uralkodóház

51 () császári királyi Felsége nagy atyja testvé­rének gyermekei. (Néhai Ferdinand (Károly Antal József János Szaniszló), magyar és csehországi királyi, ausztriai főherczeg, cs. kir. tábornagynak, az ausztriai Lom- bárdiai kormányzójának ’s főkapitányának, a’ ki szü­letett 1754. Junius 1-jén, meghalt 180G. December 24-kén, — és nejének Észtéi Mária Beatrix főherczeg asszonynak , Mássá és Carrára herczegnéjének; a1 ki született 1750. Április 7-kén , egybekelt 1771. Octo­ber 15-kén, meghalt 1829. November 14-én.) Magyar ’s csehországi király i Ausztria-Esztei főherczegck és herczegasszonyok. a. Márta Terézia (Johanna Jozefa)született 1773. November 1-jén, meghalt 1832. Martins [29- kén; egybekelt , elébh meghatalmaznlt által Millanó- banl788. Junius 29-kén ; aztán Novarában 1789, Ápri­lis 2!-kén Viktor (Emántrel Kajetán), későbbi szár- diniai királyival, a’ kr született 1759. Julius 24-kén, meghalt 1824. Januarius 10-kén. b. J ozéfa (Férd. Joh. Atnhr.) született 1775. Május 13-kán; meghalt 1777. Augustus 20-kán. c. MÁRIA LEOROLDIXA (Anna Jozefa Johan­na) született 1776. December 10-kén, egyhekelt Ins- bruckhan 1795. Fehruarius 14kén, Károly Tódor ba­jor választóherczeggel ; özvegy 1799. Februarius 16- dika óta. d. IV. Ferenc/ (József Károly Ambrus Sza­niszló) magyar és csehországi királyi, ausztriai főlier- trzeg, Modena, Mássá és Carrára herezege , arany- gyapjas, a’ sz. István apóst, király rend nagykeresz­tes * az orosz császári sz. András, sz. Newszky Sándor, fejér sas , és sz. Anna rendek első osztályú, a’ bajor királyi sz. Hubert rendnek pedig vitéze, a’ szicziliai sz. Ferdinánd és érdem-rend nagykeresztese; császári királyi lovas-vezér, a’ 2-dik számú vasas ezred tulaj­donosa; született 1779. Octcber 6-kán, meghalt 1846. Januar 21-kén. Neje. Mária Beatrix (Viktoria Jozéfa) néhai Vik­tor Eniánuel szardíniái király legidősh leánya* csil- ífig keresztes hölgy; született 1792. December 6-kán, egybekelt Kagliariban 1812. Junius 20-kán, meghalt 1840. September 15-kén. Gyermek e f. 1. MÁlíiA TERÉZIA (Beatrix) csillagkereszfovr hölgy; született 1817. Julius 14-kén. 2. FEHENCZ (Ferdinánd Gerninian) az arany­gyapjas és bajor királyi sz. Hubert rend Gtéze, ’s a’ német-alföldi kir. oroszlánrend nagykeresztese, cs. kir. ezredes, a’ 32-dik számit gyalog ezred tulajdonosa; született 1819. Junius 1-jén. N e j e. ADELGUNDA (Augusta Sarolta Karolina Erzsé­bet Amália Zsófia Mária Luiza) Lajos bajor király leánya, csillagkeresztes hölgy; született 1823-Mar- tius 19-dikén, egyhekelt Münchenben 1842. Martins 30-dikán. 3. FERDINÁND (Károly Viktor) az arnnygyap- jns“ és a’ porosz királyi fekete és veres sas rend vité­ze, a’ hesseni nagyherezegi Lajos rend nagykeresz- tese , cs. kir. vezérőrnagy, a’ 26-dik számú gyalog­ezred tulajdonosa; született 1821. Julius 19-kén. 4. MÁKIA BEATRIX (Anna Francziska) esiI- lagkeresztes hölgv : született 1824. Februarius 13-kán, e. FERDINÁND (Károly József) magyar és cseh­országi királyi, ausztriai főherczeg, aranygyapjas, a’ sz. István apóst. kir. rend nagykeresztes, a’ Mária Terézia katonai rend vitéze, az orosz császári sz, And­rás, sz. Newszky Sándor , fejér sas , és sz. Anna ren­dek első osztályú, ’s a’ porosz királyi fekete és veres sas rend vitéze, a’ szicziliai királyi sz. Ferdinánd és érdem- , ugy a’ hannoveri királyi Guelf rendek nagy­keresztese, cs. kir. tábornagy, Ilalics-ország polgári és katonai kormányzója , ’s az ottani Rendek elnöke, a’ 4-dik számú magyar és egy orosz császári huszár ezredtulajdonosa; született 1781. Április 25-kén. (.MAXIMILIAN (József János Ambrus Károly) magyar és csehországi királyi, ausztriai főherczeg ; a’ német rend ausztriai birodalombeli nagymestere, császári királyi hadszernagy , a’ 4-dik számú gyalog ezred tulajdonosa; született 1782. Julius 14-kén. g. Mária Antónia; született 1784. October 21-kén; meghalt 1786. Aprilius 8-kán. h. Károly (Ambrus József Keresztelő János) a’ sz. István apóst, királyi rend főpapja és nagyke- reszles vitéze, Magyarország prímása, esztergomi ér­sek; született 1785. November 2-kán, meghalt 1809. September 2-kán. i. MARIA LUDOVÍKA (Beatrix Antónia Jozefa Johanna) néhai l-ső Ferencz ausztriai császár harmat dtk neje; mint a’ VI. lapon­7*

Next

/
Oldalképek
Tartalom