Budapesti utasító 1848 (Budapest, 1848)

Budapesti utasitó 1848. - Cs. kir. hadi főtisztségek

Udvari főhaditanács (Becsben). (Am Hofe 421). Elnök. Glalz és Machlandi gróf Hardegg Ignácz, Bttsfriai cs. főpohárnok és Sfeycrorsz. feudvarnnk. mes­ter , arany gyapjas , austriai cs. Leopold és Mária Therezia katonai rend nagy keresztes, orosz es. sz. Newszky Sándor, és sz. Anna rend gyémántos, 1-ső *z. Wladimir 2-od és sz. György rend 3-ad oszt. po­rosz kir. feketesas és szász kir. rutakorona * hanno­veri kir. Guelf r. és pármai konstantini sz. György rendek n. kereszt es lovagja, os. kir. valós, t it k. tan. éa katnar. lovas vezér, és- a* 8. sz._ vasas ezred tu­lajdonosa (I. am Hofe 421"); Ehd alelniik. Hohenlohe Langenbnrg Gusztáv her- *zeg, sz. István ap. tnagy. kir, r. n. keresztes, orosz es..sz. Wladimir 3 oszt. és szicíliai kir. sz. Januarius rendek lovagja, os. kir.. val. helső t. tan. altábornok, 'é a’ 17 számú gyalogezred tulajdonosa. Hohe Uríike 1-12,. szám. Másod alclnok. Meusdorf Pouilli Manó gróf, nustr. cs. Leopold r, nagy kér. Mária Ter. ’s az orosz cs. sz. Newszki Sándor, és sz. Anna 2-od sz. Wladi­mir 3-ad sz. György r. 4-ed osztályozás fejérsas, po­rosz kir. vörös sas gyéinántos 1-ső oszt. és kát, érd. r,., nagy hriltani Báth — belga kir. Leopold, hess n.hercz, Lajos — szász kir. Henriob nagy kér. —• szász Ernői házi- és János rendek lovagja , es. kir. valós, belső f. tan. és kamar. altábornagy és az 1-ső sz. Fer­dinand os ász. huszár e/.rcd másod tulajdonosa. Land- ttrasse 73. Cs. kir. valós. hadi tanátsnok. Odelga József háró, Lnecai herrz. sz. Lajos, és sz. György r. első osztá­lya lovagja, os. k.v. b.t* tan. altábornok, és lierozeg Lucca nevét viselő 24. sz. gy. ezred 2-od tulajdonosa. A* hadi Iánál shoz rendeli all álé moh ok. Lichten­dem Károly herczeg, az, orsz. cs. sz. Anna r. gyérnán- tos 1-ső, sz. Wladimir r. 2-od sz* Szaniszló r. 2-od, a’ porosz kir. vörös, sas 3-ad oszt.a7 siciliai kir. sz. Januarius,, szaruin kir. sz. Móricz és lázár rendek lo­vagja, es. kir. kain. és az 5. sz. Chevauxlegers ezred tulajd. Praterstrasse 524 sz. Zanini Péter, orosz cs. sz. Wlhd. r. 3-ad oszt. por. kir. vörössas csillagos 2 od, szicil, k. viszont egyes sz. György, bajor k. polg. érd. ’s több vi­tézi rk. v. lov. Alservorstadt 200. Vezér, Őrnagy* Sulczbergi vitéz Dreihann Ignácz, a’ béig, kir. Lipőt rendnek, és a’ hannoveri kir..Guelü rend lovagja, a’ központi hadi iroda* igazgatója».. Schottenhof 136.. Valós, udvari tanácsosok és előadók, Quitenbaehi báró Pidoll Károly, Horner Jakab , Weekbecker Ber- nát, Saner Vilibald, W eikerth Ferenoz, Clessin Jó­zsef, WüdI János, Schölhairiib János, Zaohar■ József, Eiokhoinmer Káro ly, Berg mayr Ignácz, Einkhemmer Joakitu , Heck Frigyes, Kiepach Lipót, Vitéz Mer-, tens Károly, Soiron Károly báró. Cs. k.val, kormány tanácsnok. Sartorius Lajos. a* orosz os, sz. W7ladimir r. 4-ed oszt. a’ porosz kir.vn- rössas 3 oszt. és a’ bajor kir. polgári, érden» korona- rend lov, 's kiadó hiv. igazgató. Iktató 's hivatali igazgató.. Gróf Mayans József». Lajstromozóinkatal igazgató. Búgj János.. Levéltárnok. Pölz Károly. Cs. kir. közönséges liadi Feltörvén} szék.. (Am. Hofe 421.) Elnök. Klarsteini gr. Hartmann Prokop, ausfr. cs. Leopold és pármai Constant. sz. György rk. lo­vagja os. kir. v. belső t. t. és kamar. allábornok, a’ 9 sz. gyal. ezred tulajd. Kürnthnerstrasse 982.. Előadó 's tanácsnokok. Cavenda Tamás cs. kir. tanácsos, Mayer József, rs. kir. t. iroda igazg. Tanácsnokok. Mitlacher Vilmos,. Benn Antal, Novak Venrzel, Joannovich Alfám, Diebel József, Bitterlich Ferencz, Jarolym János, Komers Károly, Warner Ferencz, Cze.dik Venczely, Skacel Villibald, Poppenheimi Popp János,. Hadi főkormány Budán, (k Buda vár.} Hadi fő kormány Pétervároa. F ők ormány zó. Hrabovai báró Hrabovszky János, Maria Terézia és orosz cs. sz. Anna r. koronás 1-ső osztályú vitéze cs. kir. val. b. tanácsos, a1 14. gyalog ezred tulajdonosa cs. kir. altábornagy. Előadók.. Katonai tárgyakban. Dorsner Frigyes, őrnagy báró Hukavina 61 sz. gy. ezredtől. Közigazgatásit. Zahn Ferencz, titoknok. Viro­da igazgató. Gazdasági ügyekben. Staehr Móricz főhadbiztos». Élelmezési ügyekb. Gaber Antal*, élelmi főtiszt. Törvénykezési tárgyakban.. Bartassovich Antal,, helyettes főhadiigyvéd, Löhadi orv* Brentánó József,, gyógytanát éet kir. tanácsos. 12. Cs. kir. hadi fő tisztségek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom