Budapesti utasító 1848 (Budapest, 1848)

Budapesti utasitó 1848. - Szab. kir. városok

91 foannovics István. Tbli. alj. Kengyelacz Kercsztély. evélt. Markovics Miklós, kiadó : ltadak Árkád , Crtiner Antal. Tamarevics Pál. Főiigyv. Tanazevieh ^éter. yllügyv. Sztanovics Sándor. Számv Schwarz Vendel. Ellenőr. Lakovics Sándor, Főorv. Kroner Fe. rencz. Mérnök. Dilber István. Kasznár. Fabró Miksa. Csendbiztos. Urhegyi Ferencz. Várnagy. Sztojánovics \esztor. 7. Királyi koronái Tiszaancllckl ke­rület. (Ó-Bécsen). Tisztújítás 23. Februarius 1847. Kerületi kapitány. Klaich Áron, tbiró. Kerületi tanácsnokok. Manojlovich Lázár, tbiró. Gyóry Já­nos, táblabiró. Osgyányi István, tbiró. Ilaill Antal tbiró. Gagits János , V7issy Kristóf, Jankovits Ferencz , Joczity Áron, Mucsalov János. Föjegyz. Haill Miksa, Aljegyz. Peits Simon tlli. Zavitsits Sebestény, Mara- czy Cölestin, Joannovits György. Kiadó. Debeljatsky Demeter egyszersmind tbli aljegyző. Levéltára, tanáts- noki czirn. Joannovits János. Főügyész Maráczy Ig­nác/.. tbli. Joczity Arsén, Branovacsky István, Moits János, Vlasvits Gratian, Fehér József, Szatics Já­nos. Számt. Pcfroucs János. Ellenőr. Vissy Károly, Számv. Kézrnárky József, tbli. alszárnv. Gyendifs Ta­más. Mérnök. Katsna Antal. tbli. Gajuovics Simon, Kiss Antal. Építészi felügy. Moits Tamás. Főorvos. Csajághy István, tbli. Csendíts István. Sebész. Hilden­stab Antal, Schein) Keresztély. Selyem tenyésztési fel­ügyelő. Popo\its János. Főhadnagy Joanits István. Csendbiztos. Mucsi János. írnok, líenich Antal, Ilaill Márton , Károlyi József, Kekity i\. 8. Vci'obélyi és Sac. Gryöpgyí törv. egye- sült Érseki székek (Székhelye Verebély, Tiszt újítás TI. October 1841. Er sek széki nádor. Nints Alispán. 1. Gyulai Gaal Alajos. 2. Deák János. Föadósz. Dilles/. István, főjegyz. Juhász Sándor, Mari ásy József. Aljegyz. Gaal György, Fába Rudolf, Ko­vács Vinc/.e j Luley Ignácz. Főügyézz. Zalioránszky Vilmos, és Hamar János. Aliigy. iludnyánszky Já­nos, Darányi József, Pompos Károly. Számvevő. Ju­hász Zsiginond , Cnjchy István, főorvos. Vohland Ta­más. Selész. Hosenkranz Szaniszló. Mérnök. Kelecsó- nyi Flórián, Kapitány. Jan dák Mihály. 1. Verebélyi járás. Főszb, Huszoczy Balt­hazar. Gondnok, Draskoczy Dániel. Esküit. Bogyó Mihály. 2. Kéri járás. Főszb. Caraba Lajos. Gondn Bogyó Bndolf. Esküit. Caraba Gábor. 3. Névéri járás. Főszb. Lipcsey István. Alszb. Pólyák László. Gondn. Endrődy Lajos. Eskün. Ko- máromy József. 9. ITécsei szék (Veszprém megye). Tisztújítás 12. October 1812. Főispán és hely. nemességi adományzó (prddialis Collator) Nagyméltóságú Sztankovis János, (lásd Egy­házi méltóságok.) Alispán. Kán József. Főjegyz. Vermes Éliás. Al­jegyz. Kózsa Dániel. Főügyész. Nagy Ignácz. Alügyv. Cékesy György. Főszb. Balogh Adám. A* pápai já­rásban szolgbirú. Mikovinyi Ignácz, A’ dóri járásban szolgh„ Márkus László. Esküit. Vecsei Gábor, Csapó i József. Szabad királyi ’s Hánya városok. A’ szabad királyi városok közzűl, felsőbb rendelvény ’s a’ törvények értelme szerint, némellyek a’ Tárnoki szék alá, melly Budán szokott tartatni; néinellyek pedig a' kir. Személynöki szék alá, melly Pesten szokott tartatni, mint felsőbb ügyvizsgáló törvényhatóságok alá tartoznak. Kiadó. Schreiber Károly (lak. Ferdinand piaezcn Budán Schreiber házban). Írnok. Habinay Ágoston , (lak. Budán a’ várban Úri ucza 65. s^. Tárnokszéki sz. k i r. városok. Arad, Bártfa , Buda, Debr cczen, Eperjes , Gyér, Kapioncza , Károlyfejérvár , Kis-Márton , Komárom, Korpona, Körős, Kőszeg, Modor, Nagyszombat, Past, Pécs, Posony, Soprony, Szabadka ,Szakolcza , 12* A. Kir. Tárnoki szék (Budán). Kir. főlárnokmeyter. Nagymélf. Buzini gróf Keg- levich Gábor (lásd magyar orsz. zászl. urai). Altárnokmesier. Moisfalvai Gyurcsányi Gábor (I. Pest kir. Hétszemélyes tábla). Ülnökök. A’ szabad kir. városok küldöttjei, mel­leket a’ főtórnokmesfer szokott meghívni. Titoknoh és tdrnokszéki jegyző. Csáky József (la­kik Budán a’ tárnokszéki házban).

Next

/
Oldalképek
Tartalom