Budapesti utasító 1848 (Budapest, 1848)

Budapesti utasitó 1848. - Megyék

90 Aljcgyz» Modych László, Srnheez N. János, főügy. Jellachich A bért. Alügy. Stivalich János, Terstenjak Hugó. Fóadósz. Koós István. Aladósz. Yernich Ignácz. Szárny, Mattechich Tamás. Lajstromz. Makanecz Al­bert. Iktató. Gaílyauf Károly. Fösib. Keresztúry Pál* Krajachich Pál, PoglevichFerencz, Putz Miklós, Pres^ ehern Zsigmond , Károly Lajos. Szabad bernietek. 1. JrtSZ én Kunkerület (Székh. Jászberény). Jászok és Kunok grófja és lírája. Cs. kir. örö­kös és austriai foherczcg ISTVÁN, (lásd Magyar or­szági kir. helytartó). Nádorispáni főkapitány. Yerbói Szluha Imre ki­rályi tanácíOS, több megyék táblb, Alkapitány. Kál­mán Sándor. Fö/egyz. Bathó Ignácz. Atj. Borcsik IMárton, Tacz- mann Károly. Levélt. Eördögh János. Föpénzt. Tacz- iiian.n fstián hadi, Kviry József házi, tbli nádori tb. Alpénzt. Szabó Sándor, Szárny. Kenéz Mihály tbli ná­dori tb. főügyész. Gázon László. Alvgyv. Ozorószky Gábor, Bozóky István. a) J á s /, k e r ü 1 e t. Kapitány. Vágó Ignácz. Ná­dori tlirák, Pét has Mihály, Muhoray András. Esk. Honáth Pál, Mihálkovies János , Beöthy Aliklós. Biz­tosok. Hűl may József, Antal József. Antal János. Törvszéki tlirák id. Antal József, Töröcsik János, Tóth lnne. Orv. Linc/Lauer Ferenc/. Sebész. Bors Sándor. 1Mérn. Bedekovich Lőrinc/ Mez. lizt. Telek József. Vám Simis Mihály. Erdő felügy. Vághó Lászl. Úti lizt Nagy János. b) Nagy-Kunker ti 1 e t. Kapitány, lllésy Já­nos arány sark. lov. Esliiitek. Várudy István, Hajdú Mihály. Biztosok. Tóth 1stinn , Uj Mihály* Nádori tbiró. Po/oky András. Tőrvsz. tlr. Kasznsz István , Nagy Ferencz, Bozoky Lajos. Orvos. Bibó Gedeon Sebész. Zsengeüér József. Mérnök. Péter Imre. Mezei lizt. C ros Pál. Vám. Dóka Ignácz. Erdő felügy. Má­nyi Jams. Vtilizt. Benedek László. c) Kis -Kunkerület. Kapitány, Aezél 1st ván, nád. tb. Nádori ti. Horváth Antal, Balajthy Yendel Ibii. Szabó István, Endre László. Esk. Már Benedek Baky István. Bizt. Gózon Imre, Nagy Károly. Terv♦ széki tb. Farkas László, Pethes Antal, Péter László, Baky József. Orv. Tóth József. Sebész. Jámbor Mi­hály. Mérn. Vargha Elek. Mezei biztos. Balogh Imre, Fazekas N. Vám. Szabó Lajos. Vtilizt. Iíajkó Mih , Péter Lajos. 2. Szab. lEajdu városok kerülete (Székhelye H. Böszörmény). Főkapitány. Péli Nagy Gábor, lakik Hadházon. Alkapitány. Fogthüi János, 1. Szoboszlón. Fizet, tlirák. Biró Sándor, Somossy Mihály,Oláh Sándor, Farkas István; Fjegyz. Kovács Sándor Naná-, son. Aljegyz. Kálmán György. Tbli alj. Csohány Mik­lós, Borbély Dániel. Főügyv. Borbély Bálint. Aliigyy. Kovács Miklós, Tbli aliigyy. Orosz István, Kiss Dá­niel. Főpénztárn. Kürtby János, Alpénzt. Nagy Imre. Szárny. Mócz Endre, Levélt. Gaál Sándor. Polg, HzV id. Fábián János, főorv. Kazinczy Soma. Kiadó. Ko­vács Endre. Seborv. Kovács Pál. Mérn. Hadatsik Pál. Várnagy. Lengyel Tivadar. Csend biztos. Magyar Ignácz. 3, Tasroiíólyal lacmesek kerülete (Szék­helye Nagy Góricza), Gróf. Josipovich Antal, több megyék tbirája. Helytartó gróf’s alispán. Pogledich Ferencz. Kapitány ’s pénztárn. Spissich Károly. Főhadn. Modych László. Fjegyz. Terputecz János. Aljegyző ’s levéltára. Ilervachich Ferencz. Főügyv. rs szárny. Putz Ferdinand. Aliigyy. Matnchich Alajos. Szószóló. Czernich László. Mérn. Farkas Sándor. 4. IIrI Szepesi kiv. korostai városok kerülete (Székhelye Igló). — (lásd 65. lap. 5. Kővár vidéke (Székhelye Nagy-Somkút), Főkapitány. — — — Alkapitány, Szebeni László. Fjegy. Hosszú Lász­ló. Alj. Tiboldy Dániel. Főügyv. Papp József. Sze­gények iigyv. Medán Imre. Főpénzt. Papp László. Le- yéllárn. Buttyán János. Szbirák. Flórián András, Ka­tona István , Mihályka Andr. , Takáfs Zsigmond , Ka­tona Miklós, Botha László. — Bizt. Buttyán Béni, Papp György, ifj. Papp István, Illyés János, Buda László, Buda Tamás. Orvos. Korbuly Adeodat. Se­bész. Huszár József. 6. j&agy líiblndai kerület. Királyi kincstári biztos, Székhelyi Majláth Sán­dor, a: ternesi királyi kincstári igazgatóság, és több megyék tbirája. Főbíró. Kengyelacz Lukács. Tanácsi. Baczkovich Kozma, Bátfai Trifunácz, Margatics János, Csuncsics János, Sfojanovics Miklós, Jablonszky András. Fjegyz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom