Budapesti utasító 1848 (Budapest, 1848)

Budapesti utasitó 1848. - Polgári céhek

159 Valero Antal, firma: Valero J. A. Leó* poldyáros szélű, saját h. Wodianer Rudolf, firma: Wodianer Rúd. feldunasor saj. h. Wodianer Sámuel Józs. Kapriorai, firma : W odianer és fia , szénpiaci, saját ház a’ két törökhöz. Illtes t ö z s é r. Mándl S. K. 2 sasa. 163. Weil Leopold, főút 497. Bemondd. Jaksicz János, szélű. Bánd h. Polgári keresked6h. Biztos : Lechner Károly , tanácsn. Elöljárók. 1. Aigner Ferencz. 2. Bara- to>bás Antal. Jegyző. Ságody Sándor, aldunasor 53. Képviselők. Nagykeresk. Schreiber Pál és Manno István. Föszerkeresk. Hegedős Albert és Liszka Károly. Vászonk. Weber J. K. H. és Aebly, Ad. Yask. Walthir Alajos és Schopper Ágost. Posztók. Vétsey Sándor és Sáxlehner And. Köfösk. Pscherer Miklós és Driska Ján. Nürenbergik. Sárkány Jánoa. Papirosk. Kozma Bazil. Börk. Mucso András. Selyemk. Zakó József. Bemondó. Sommer Gáspár, molnára. 197. Nagykereskedők. Avvakumovits Avakum, firma : Awakumo- vits György, Zrinyiu. Karczag h. Bottá József, Józseftér 217. Bozda Naum. zöldfau. saj. h. 355. Fabricius József György, városháztér 421. Fest Károly Lajos, Józseftér. Forster Lajos Vilmos, 3 koronán. 103. Fröhlich Fridrik, firma : Fröhlich Ján. Sám hajóu. 400. Fuchs Rudolf, firma: Fuchs, Philips és társa , síputcza. Grabovszky "Konstantin , firma : Grabovszky és fia, színháztér saját h. Gräfl Ferencz, lushidu. Grasseli János, Angelo, firm». Grasseli J. A. Józseftér 217. Grinzweil Orbán. Guttmann Mátyás. Heinrich Alajos. Hoffmann Józs. özv. firma t Hoffman Jó­zsef, vácziút Marokkai h. 284. Högl Kaszián Dorottyau. 309. Iszer V. nagyhidu. Sina h. az ángol gy. Kappel Fridrik, bálványu. saj. h. Kozma Váz. firma: Kozma Vazul, könyv­nyomdája aldunasor, Piaristák ép. Libasinszky Károly, mázsau. Jíákó h. Löwingér Em. Ign. özv. és társa, Do- rottyautcza. Manna István, firma : Macso és Manno, vá- cziucza a’ koronánál. Bledecz József, vácziu. Memlaur György, Dorottyau. 16. Nagy József, bálványu. Blühdoru h. Nemeshegyi Zslgmond özv. firma: Nemes- hegyi Julia, aldunasor 47. Pantazy János , fejér hajón.« Pfeiffer Konstántin, vásártér Derra h. Römer János özv. Rupp György , firma : Rupp testvérek »Do­rottyáit. 305, Sailer József, széln, 142. Sartory János György, vácziu. saját h. Schaffer János, újvilágit, saját h. 613. Schiefner János, firma: SchlieíherM. örök. ujvásártér Ullmnnn h. Simonyi Mihály Ágoston, hajóu. Schreiber Pál , ujvásár. Tbiel Ágoston, firma: Tbiel és társa, vá- eziuteza 670. Torossy János, nranykézu. 30. Török Fridrik, napú. saját b. UngeT Vilmos Fridrik, nagyhidu. 670. Vogel Lajos, hécsiu. Weisz Bernát Ferencz, firma c Weisx B. és társa, nagyhidu. 678. Wrányi Konstántin, nagyhidu. Főszer- és festék-ke re ske dők. Amtmann Ferencz, hatvanlu. 582. Bengyel György , a* veres oroszlányhoz, vácziút 389. Deiler Károly, városháztér, a' sárkányh. Dicenti János , a* czitrouifúhoz, u* Piar. városháztér. Dominik József, 3 dóim. Domschitz Gáspár , Sebestyéntér. Ebenfülirer Mátyás , firma: Ebeuführer M. úrin. a’ két matrózhoz. Eder György, firma: Eder J. G. királyu. Eder Mátyás, firma: Eder F. M. vácziu. Keglevits h. 425. Eisenfels J. K. hatvaniu. a* fekete elefánt. Emmerling Lajos, királyu. a’ kék macsk. Fichtner János Vincze , a’ herkulcshez , városháztér. Fleismann József, a’ fejér galambhoz , vá- cziut 1829. Girsik Károly, Dorottyau. Glacz József, sütőu. Glacz Eduárd, királyu. Gscbaider János , kigyóu. a’cetbalh. Gyarmathy György, ketskeinétiu. Hafner János , firma : Hafner János és tár­sa , vácziút 1386. Haibauer József, a' 3 fejer rózsához , ki­rályu. romb. u. saj. h. Hassenstab János, a* fekete kutyák, stitőu. Hegedűs Albert, az aranykcresztliez , ki- rályutcza 577. Heinrich Antal Emánuel, a’ tengeri orosz­lányhoz, dunau. 135. Heitzcnberger József, szélutcza, a' gőz­kocsihoz. Hofer József, királyu. Hoffmann J. B. Sebestyéntér, az arany vasmacskához. Hochfeld Ignácz, királyu. Orczy h. Huffier Ferencz, Lipótutcza, a’ két orosz­lányhoz. Höher J. K. újvilága. Schaffer h. Jaschitz András , firma : Jaschitz és Zecha, meiszter, Jentuer András Pál , 3 koronán, 9«j. h. 104. Joanuovits István, kishidu. saj. h. Kerstinger István, 3 dobu. Koclnrteistcr Fridrik . 3 koronán. 235. Koszgleha Antal , színháztér Sina h. Kraskovits Ede, Dorottyau. Kulmicz Ágoston, firma : Kulmicz testvérek, országút 645. Lamotte József, a’jégmedvéhez, szeglet- ház, nranykézu, Leyritz Fridrik, a’ zöld kígyóhoz, Fc- reneztér 467. Liszka Károly Fridrik, a’ bádog kalaphoz, Leopoldu. Macher Károly t a’ kék golyóhoz, szemi- náriumuca. Mayr Ignácz, firma: Jlayr Ignácz és fija, az aranyszarvashoz, kigyóu, saj. h. 418. Mayer Károly, feldunasor, Klopfinger h. a* zöld koszorúhoz, Meister Jakab , 3 koronau. Mitterdorfcr János, régi póstau. 20. Most János Ad. özv. firma : Most János Ad. a’ fejér egyszarvúhoz, 3 koronau. 276. Pekarik László, az Isten szeméhez , ki- / rályu. saj. h. 592. Pekárik János, királyu. Pentsch János, a’ fejér kutyához, az ev. templom átellenében. Prückler Ignácz r a’ fejér farkashoz, Rets- kemétiú. Sager Jakab, országút 642. a’ zöld orosz­lányhoz. Schumarszky Ignácz , a’ kék csillaghoz , kerepesiút 11. Scmmelweisz József H. a’ ezukorsüve ghez hatvaniu. Siebreich Ján. Józs. a’ sashoz, gránátos- utcza 461. Spuller Ferencz, a’ fejér elefánthoz, ke­repesiút. Szpiwak József, a’szép magyarnéhoz,szé- napincz, saját h. 601. Stcinbacli Alajos, a’ strucmadárhoz , kets- kemétiu. 554. Stcinbacli József, az arany mérőhöz, uriu. Steinhardt Antal, városháztér, zöldudv. Tinkovits Demeter, az ezüst golyóhoz, seminariumtér 317. Tschöghl nép. János; firma: TschöglGás­pár , fortunához , városháztér. Wasch János G. , a’ fekete tevéhez, fcis- hidu. Neincshegyi h. Weiss Florian, kalapu. a' fügefához. Wilfinger Sámuel, firma: Wilfingef, Jó­zseftér a’ szerecseuhez. Zaphiry Gábor, Leopoldu. Zcchmeister Ferencz , ujvásártér. Rőfös -kereskedők. Aehly Adolf, Servitatér. Alter Antal, Zsófia hcrczegnőhöz , vá- cziucza 18. Becker V. Károly, servitatér. j Böhm Lajos. Józseftér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom